Propuesta de nuevas condiciones de licencia para estaciones de radioaficionados

No https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/310?fbclid=IwAR1HHUfOkxWDRd8nYvcbjv5eDnrPTH0OE7L31HKpverbTzPuszIZi9bzjZk puede encontrar el borrador de las nuevas condiciones de permisos para estaciones de radioaficionados de la Oficina de Regulación de Comunicaciones Electrónicas y Servicios Postales, que dice lo siguiente:

Propuesta

 

Medida

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 

Con …/2022,

 

por el que se establecen las condiciones técnicas y de funcionamiento de las estaciones de aficionados

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 52 ods. 9 acto no. 452/2021 CON. Con. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

 

 • 1

Objeto y alcance del ajuste

Esta medida establece los detalles de las condiciones técnicas y operativas de las estaciones de aficionados..

 

 • 2

Términos básicos

Para efectos de esta medida::

 1. servicio de radioaficionados servicio de comunicación por radio con fines autodidactas, comunicación mutua y estudio técnico realizado por aficionados, que sean operadores u operadores sin autorización individual para el uso de frecuencias, a ktorí sa zaujímajú o rádiokomunikačnú techniku s výlučne osobným záujmom a bez finančného prospechu,
 2. servicio de aficionados por satélite servicio de radiocomunicaciones que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites artificiales de la Tierra con fines de servicio de aficionados,
 3. emisora ​​de radioaficionados (en lo sucesivo denominada "estación amateur") uno o más equipos de radio transmisores y receptores, incluyendo dispositivos de control y sistemas de antena, operando en las bandas de frecuencia reservadas para el servicio de aficionados, o servicio satelital de aficionados,
 4. estación de aficionados de una persona jurídica estación de aficionados de un club de radio,
 5. distintivo de llamada designación única de una estación de aficionados, que permite su identificación,
 6. transmisor para equipos de radiotransmisión de orientación por radio de potencia limitada, operado en frecuencias asignadas, que está destinado a transmitir señales de baliza para orientación por radio,
 7. estación de retransmisión de aficionados estación de aficionados desatendida diseñada para la retransmisión de señales de estaciones de aficionados, también puede ser parte de la red de radioaficionados,
 8. estación de radioaficionado baliza desatendida, que se utiliza para determinar las condiciones de propagación de ondas de radio,
 9. estación de aficionado repetidora digital con operación operada o desatendida, que recibe señales digitales de una estación de radioaficionados y las envía a otra estación de radioaficionados directamente o a través de la red de radioaficionados,
 10. nodo de red de radioaficionados (en lo sucesivo denominado el "nodo") repetidor digital desatendido inteligente para la transmisión automática de mensajes a estaciones de aficionados designadas en la misma red de radioaficionados,
 11. nodo universal de la red de radioaficionados nodo universal desatendido, se utiliza para transmitir automáticamente mensajes a estaciones de aficionados designadas en otras redes de radioaficionados, es una interconexión automática de redes con diferentes operaciones.
 12. sistema automático de notificación de paquetes sistema digital de radioaficionados utilizado para el intercambio de mensajes e información,
 13. una estación de aficionado desatendida generalmente conectada a un nodo, diseñado para recepción automática, transmitir y almacenar mensajes de aficionados,
 14. red de radioaficionados un conjunto de dispositivos interconectados utilizados para transmitir mensajes entre estaciones de radioaficionados, por ejemplo, nodos, puerta, cuadros de datos, estaciones de retransmisión y sistema automático de notificación de paquetes,
 15. operación operada operación de una estación de aficionados, en el que el operador opera físicamente la estación de aficionado en su estación o de forma remota a través de la terminal de control,
 16. operación desatendida operación de una estación de aficionado, que el operador no opera física o remotamente, relacionados con el funcionamiento de los faros, estaciones de retransmisión, repetidores, nodos, buzones de correo y un sistema automático de informes de paquetes,
 17. operar una estación utiliza una estación de aficionados para recibir y transmitir ondas de radio,
 18. residencia permanente significa uno o más lugares enumerados en la autorización individual para el uso de frecuencias, desde donde el operador opera permanentemente una estación de aficionado,
 19. operador una persona natural, que posee una licencia individual válida para usar frecuencias,
 20. operador sin licencia individual para utilizar las frecuencias una persona física, que se está preparando para llevar a cabo un examen de la competencia profesional especial de un operador de estación de aficionado, y que puede operar una estación de aficionado solo bajo la supervisión de un operador supervisor,
 21. operador supervisor, que supervisa la operación del operador sin autorización individual para usar las frecuencias,
 22. el operador principal es el operador que figura como responsable en el permiso individual para el uso de las frecuencias de una persona jurídica o una estación de aficionado desatendida, ktorá zabezpečuje styk s úradom a je osobou oprávnenou konať v mene amatérskej stanice právnickej osoby a neobsluhovanej amatérskej stanice.
 23. cualquier anuncio público realizado a cambio de una remuneración u otra contraprestación, incluida la autopromoción, mediante publicidad, destinado a promover las ventas, compra o alquiler de bienes o servicios, incluyendo bienes raíces, derechos y obligaciones, o lograr otro efecto perseguido por el anunciante o la emisora,
 24. estabilidad de frecuencia la capacidad de mantener una frecuencia constante durante un período de tiempo,
 25. dispositivo de carga artificial utilizado para cargar el transmisor con fines de medición y prueba,
 26. kľúčovacím zákmitom vysielaný signál na vzostupnej a zostupnej hrane impulzu,
 27. Mi código Q, una abreviatura de tres letras que comienza con la letra Q, ktorá sa používa v prevádzke na skrátenie a urýchlenie prenosu sady štandardizovaných otázok a odpovedí,
 28. ab) európskou konferenciou poštových a telekomunikačných administratív (ďalej len „CEPT“) európsky orgán tvorcov stratégie a regulácie v oblasti pôšt a elektronických komunikácií,
 29. ac) osvedčením triedy N osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, vydané v súlade s osobitnými predpismi[1]),
 30. ad) osvedčením triedy E osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, vydané v súlade s osobitnými predpismi[2]),
 31. ae) estación de aficionado remota estación de aficionado por lo general más de 1000 km en la banda de frecuencia de ondas muy cortas y más de 3000 km en la banda de frecuencia de onda corta,
 32. de) informar la evaluación de la señal de la estación de radioaficionado comunicante, pričom v závislosti od druhu prevádzky sa hodnotí čitateľnosť, intensidad, tón a prípadne ďalšie parametre signálu,
 33. Ag) estación de aficionados ocasional, una estación de radioaficionados que transmite por un corto tiempo con motivo de una importante estación de radioaficionados, histórico, social, evento deportivo u otro evento,
 34. ah) zvláštnou amatérskou stanicou amatérska stanica právnickej osoby s celoslovenskou pôsobnosťou,
 35. ai) súťažnou amatérskou stanicou amatérska stanica vysielajúca v krátkodobých rádioamatérskych súťažiach okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské a/alebo české stanice.
DK7ZB yagi anténa na 144MHz
DK7ZB yagi anténa na 144MHz
 • 3

Povolenie na prevádzkovanie amatérskych staníc

 • Amatérsku stanicu s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné prevádzkovať len na základe platného individuálneho povolenia na používanie frekvencií (ďalej len „povolenie“) podľa osobitného predpisu[3]).
 • Ak žiadateľ doloží k žiadosti o povolenie osvedčenie typu E, úrad mu vydá rádioamatérske povolenie CEPT podľa osobitného predpisu[4]).

 

 • Ak žiadateľ doloží k žiadosti o povolenie osvedčenie typu N, úrad mu vydá rádioamatérske povolenie CEPT Novice podľa osobitného predpisu[5]).

 

 • V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia povolenia, je držiteľ povolenia oprávnený požiadať úrad o vydanie duplikátu povolenia. V žiadosti o vydanie duplikátu povolenia uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a volaciu značku, ktorá mu bola v individuálnom povolení na používanie frekvencií pridelená.

 

 • Operátor alebo operátor bez individuálneho povolenia na používanie frekvencií je povinný prevádzkovať stanice určené na prestavbu na amatérske stanice len v rámci frekvenčných pásiem vyhradených pre amatérsku službu.

 

 • Počas prevádzky amatérskej stanice na trvalom stanovišti a pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa je držiteľ povolenia povinný preukázať sa platným povolením pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu[6]).

 

 • 4

Convertidor de radioaficionado FM analógico / C4FM digital

Úrad vydáva povolenie najviac na 10 años. Povolenia vydané pre príležitostné značky, súťažné stanice, príležitostné stanice a hosťovacie povolenia pre cudzincov vydáva s platnosťou na obdobie najviac jedného kalendárneho roka.

 • 5

Zodpovednosť za amatérsku stanicu

 • Za prevádzkovanie amatérskej stanice zodpovedá držiteľ povolenia.

 

 • Za amatérsku stanicu právnickej osoby a neobsluhovanú amatérsku stanicu zodpovedá vedúci operátor. Vedúci operátor amatérskej stanice právnickej osoby vedie zoznam operátorov. V zozname operátorov sa uvádzajú:
 1. mená a priezviská, volacie značky a triedy operátorov,
 2. mená a priezviská operátorov bez vlastného povolenia,
 3. lehotu vymedzenia súhlasu na obsluhu amatérskej stanice.
 • 6

Triedy operátorov

 • Predpokladom zaradenia operátora amatérskych staníc do jednotlivých tried je získanie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc a preukázanie platného osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc.

 

 • Podľa osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, sú operátori zaradení do jednej z nasledujúcich tried:

 

 1. operátori triedy N môžu obsluhovať vysielače s výstupným výkonom zariadenia do 100 W a pracovať vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia, vrátane uvedených druhov prevádzky,
 2. operátori triedy E môžu obsluhovať vysielače s výstupným výkonom zariadenia do 750 W a pracovať vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia, vrátane uvedených druhov prevádzky.

 

 • Zahraniční operátori, ktorí sú držiteľmi povolenia CEPT Novice vydaného v súlade s osobitným predpisom5) môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy N, vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.

 

 • Zahraniční operátori, ktorí sú držiteľmi povolenia CEPT vydaného v súlade s osobitným predpisom4) môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy E, vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.
radioestática SDR
DEG rádiostanica
 • 7

Prevádzka amatérskych staníc

 • Operátori sú oprávnení nadväzovať spojenia len s inými amatérskymi stanicami alebo so stanicami, ktoré majú styk s amatérskymi stanicami povolený.

 

 • Na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia o zmenu individuálneho povolenia podľa osobitného predpisu[7]) môže úrad povoliť
 1. vyšší výkon vysielača pre účely rádioamatérskych pretekov, súťaží alebo v prípadoch úmyslu nadväzovania spojení so vzdialenými amatérskymi stanicami,
 2. otros tipos de radiodifusión, como se enumeran en el Anexo 1,
 3. prevádzku v iných frekvenčných pásmach, como se especifica en el Anexo no. 1.

 

 • Amatérsku stanicu fyzickej osoby môže s jej súhlasom a pod jej volacou značkou obsluhovať aj
 1. operátor bez povolenia v rozsahu triedy N pod dohľadom dozorujúceho operátora,
 2. držiteľ povolenia v rozsahu svojej operátorskej triedy, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy.
 3. titular de una autorización para operar una estación de aficionado que no sea de conformidad con el punto b) v rozsahu svojej operátorskej triedy, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy.

 

 • Amatérsku stanicu právnickej osoby môže pod jej volacou značkou obsluhovať len
 1. vedúci operátor
 2. operador, zapísaný v zozname operátorov amatérskej stanice v rozsahu svojej operátorskej triedy,
 3. operátor bez povolenia, ktorý je zapísaný v zozname operátorov amatérskej stanice, len v rozsahu triedy N pod dohľadom dozorujúceho operátora.

 

 • Ak sa operátori rádioamatérskej siete nemôžu spojiť inak s operátormi alebo zariadeniami cudzej dátovej siete, alebo operátori cudzej dátovej siete sa nemôžu spojiť inak s operátormi alebo zariadeniami rádioamatérskej siete, sú oprávnení prepájať sa cez dátové siete iných prevádzkovateľov.
Mástil con antenas para HF y VHF
Mástil con antenas para HF y VHF en OM0AAJ
 • 8

Používanie povolenia CEPT a CEPT Novice mimo domovskej krajiny

ACOM, ktorú používa držiteľ povolenia iného štátu pri vysielaní v Slovenskej republike má nasledujúci tvar:

 

OM/vlastná volacia značka držiteľa povolenia

 

 • 9

Obsah vysielania

 • Operátor je povinný na začiatku a na konci každého spojenia použiť úplné volacie značky oboch korešpondujúcich amatérskych staníc a to tým druhom prevádzky, Al principio y al final de cada conexión, se deben utilizar los distintivos de llamada completos de las dos estaciones de radioaficionado correspondientes por el tipo de operación.. Pri dlhšom spojení je operátor povinný opakovať vlastnú volaciu značku každých 5 minutos. Pri účasti v rádioamatérskych súťažiach a pri expedičnej prevádzke nie je operátor povinný uvádzať obe značky.

 

 • Operátor je povinný používať frekvenčné pásma určené pre amatérsku službu len na prevádzkovanie amatérskej služby, ak tento paragraf neustanovuje inak. Taktiež je operátor povinný vysielať len v jasnej a zreteľnej reči, alebo s použitím medzinárodných Q – kódov, CONDICIONES GENERALES DE AUTORIZACIÓN para estaciones de radioaficionados, CONDICIONES GENERALES DE AUTORIZACIÓN para estaciones de radioaficionados.

 

 • Operátor má zakázané vysielať
 1. správy obsahujúce predmet obchodného tajomstva alebo utajovanú skutočnosť podľa osobitného predpisu[8]),
 2. správy a programy majúce povahu reklamného vysielania,
 3. správy a oznamy pre tretie osoby, ktoré nesúvisia s rádioamatérskou činnosťou,
 4. správy bez uvedenia volacej značky,
 5. technikou znemožňujúcou identifikáciu vysielanej správy a volacích značiek,
 6. vulgárne a neslušné výrazy.

 

 

 • Al principio y al final de cada conexión, se deben utilizar los distintivos de llamada completos de las dos estaciones de radioaficionado correspondientes por el tipo de operación., pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je operátor oprávnený použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. Operátor je povinný o tejto prevádzke urobiť preukázateľný záznam.

 

 • Pri nácviku rádioamatérskej tiesňovej služby je operátor oprávnený použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie cvičných správ, pričom o takejto prevádzke musí urobiť preukázateľný záznam. Organizátor takéhoto nácviku je povinný oznámiť úradu plánovaný termín konania nácviku rádioamatérskej tiesňovej služby najmenej 14 kalendárnych dní pred konaním nácviku.

 

 • Operátor môže pri rádiovom orientačnom behu vysielať len medzinárodne používané znaky MO, MOE, MOI, M67759, MOH a MO5 bez volacích znakov.
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
 • 10

Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

 • Držiteľ povolenia, ktorý prevádzkuje amatérsku stanicu mimo trvalého stanovišťa je pri prevádzke

 

 1. prenosného zariadenia oprávnený doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/P, pričom P je skratkou slova portable,

 

 1. pozemného pohyblivého zariadenia oprávnený doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/M, pričom M je skratkou slova mobile,

 

 1. z lode povinný doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/MM, pričom MM je skratkou slov maritime mobile,

 

 1. z lietadla povinný doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/AM, pričom AM je skratkou slov aeronautical mobile.

 

 • Amatérsku stanicu z lode alebo lietadla je možné prevádzkovať len so súhlasom prevádzkovateľa lode alebo lietadla.

 

 • 11

Staničný denník

Operátor triedy N, que quiera realizar pruebas de competencia profesional especial del operador de estaciones de aficionados de clase E debe haber completado al menos 500 spojení a takéto skúšky môže vykonať najskôr rok po získaní osvedčenia triedy N. Tieto skutočnosti sa preukazujú staničným denníkom, v ktorom držiteľ povolenia uvádza údaje o uskutočnených spojeniach minimálne v tomto rozsahu

 1. dátum a čas každého uskutočneného spojenia,
 2. použité frekvenčné pásmo,
 3. druh prevádzky,
 4. volaciu značku protistanice,
 5. vymenené reporty.
Transceptor ILER GM4JMU
Transceptor ILER GM4JMU
 • 12

Technické ustanovenia

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby frekvenčná stabilita pri vysielaní spĺňala požiadavky uvedené v tabuľke č. 6 prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby hĺbka modulácie amplitúdovo modulovaného nosného signálu nežiadúcou striedavou zložkou bola pri vysielaní menšia ako 5%, a je povinný zabrániť vzniku kľúčovacích zákmitov.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby pri všetkých druhoch prevádzky s frekvenčnou alebo amplitúdovou moduláciou bol v modulačnom reťazci zaradený člen alebo prvok účinne obmedzujúci nízkofrekvenčné signály nad 3 kHz.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby šírka pásma zabraná vysielaním neprekročila maximálnu šírku pásma ustanovenú v tabuľke č. 1 až č. 6 prílohy č. 1.

 

 • Operátor je povinný pri prevádzke rádiového orientačného behu zabezpečiť dodržanie nasledovných podmienok:
  1. vo frekvenčnom pásme 3,5 MHz je maximálny výkon vysielača 5 W a dĺžka antény 20 metro,
  2. vo frekvenčnom pásme 144 MHz je maximálny výkon vysielača 10 W a anténa dipól,
  3. povolený druh prevádzky je A1A, A2A, F1A a F2A,
  4. las bandas de frecuencia permitidas se enumeran en la tabla no. 7 prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.

 

 • Operátor je povinný každé skúšobné vysielanie s výnimkou nastavovania anténových obvodov vysielača vykonávať do umelej záťaže.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, para que la antena no emita ninguna energía de alta frecuencia durante el cambio de la frecuencia transmitida; esto no se aplica al servicio de aficionados por satélite.

 

 • Ak operátor nedodrží parametre stanovené podľa tohto opatrenia alebo individuálneho povolenia na používanie frekvencií v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, operátor vyradí rádiové zariadenie z prevádzky až do odstránenia poruchy.

 

 • 13

distintivos de llamada

 • Distintivos de llamada de radioaficionados (en lo sucesivo denominadas "marcas) se emiten de acuerdo con la dirección del puesto permanente, al emitir un permiso o cambiar el distintivo de llamada.

 

 • Al cambiar de residencia, alebo zmene triedy operátora z triedy N na triedu E sú operátorovi ponechané nezmenené značky, ak nepožiada o ich zmenu.

 

 • Značky pre súťažné amatérske stanice sa vydávajú len držiteľom povolení amatérskych staníc fyzických osôb operátorskej triedy E a amatérskym staniciam právnických osôb, ktorých vedúci operátor má povolenie operátorskej triedy E. Značky pre súťažné amatérske stanice sú určené pre použitie vo všetkých krátkodobých pretekoch na krátkych vlnách a veľmi krátkych vlnách okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské a/alebo české amatérske stanice. Los permisos para estaciones de competición de aficionados se emiten por un período de un año calendario..

 

 • Las marcas para estaciones de aficionados ocasionales se emiten por un período máximo de un año calendario.

 

 • Značky sa vydávajú a prideľujú na základe triedy operátora amatérskych staníc a podľa účelu použitia značky podľa prílohy č. 2 de esta medida.

 

 • 14

Disposición transitoria

Marcas emitidas por la Oficina, ktoré boli vydané držiteľom povolení pred účinnosťou tohto predpisu zostávajú v platnosti.

 

 • 15

Esta medida entrará en vigor 1. julio 2022.

 

En g. ivan martak, vr.

Icom IC-705
Icom IC-705

 

anexo no. 1 k opatreniu č. …/2022

Tabuľka č. 1 – HF frekvenčné pásma

 

Frekvenčné pásmo Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR [kHz] Max. šírka pásma [Hz] quien va a querer ponerse al día con esta ronda también tendrá que levantarse Kategória služby Poznámky a centrá aktivít (CA)
135,7 - 137,8 200 CW, QRSS, Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB podružná – max. výkon EiRP 1 W
472 - 475 200 CW podružná – max. výkon EiRP 1 W
475 - 479 všetky druhy prevádzky podružná – max. výkon EiRP 1 W

– CW, Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

1,8

megahercio

1810 - 1838 200 CW prednostná – 1836 kHz – CA QRP
1838 - 1840 500 všetky druhy prevádzky prednostná
1840 - 1843 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB
1843 - 1850 2700 všetky druhy prevádzky prednostná  

 

1850 - 2000 2700 všetky druhy prevádzky podružná – max. výkon 10 W
3,5

megahercio

3500 - 3570 200 CW prednostná – 3500 - 3510 kHz – priorita pre medzikontinentálne spojenia, nesmie sa používať v pretekoch, ak súčasťou pretekov nie je aj DX prevádzka

preferovaný segment pre CW kontesty: 3555 kHz – CA QRS, 3560 kHz – CA QRP

3570 - 3580 200 všetky druhy prevádzky prednostná – Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB
3580 - 3600 500 všetky druhy prevádzky prednostná – 3590 - 3600 kHz – možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

3600 - 3620 2700 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

preferovaný segment pre SSB kontesty

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

3620 - 3800 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 3620 - 3650 Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR 3700 - 3800 kHz – preferovaný segment pre SSB kontesty

– 3775 - 3800 kHz priorita pre medzikontinentálne spojenia

– 3630 kHz – CA digitálny hlas

– 3690 kHz – CA SSB QRP

– 3735 kHz – CA SSTV

– 3760 kHz – CA ARES

5 megahercio 5351,5 - 5354 200 CW podružná – max. výkon EiRP 15 W
5354 - 5366 2700 všetky druhy prevádzky podružná – max. výkon EiRP 15 W

pre hlasové ovládanie sa odporúča USB

5366 - 5366,5 20 podružná – max. výkon EiRP 15 W
7 megahercio 7000 - 7040 200 CW prednostná – 7030 kHz – CA QRP
7040 - 7050 500 všetky druhy prevádzky prednostná – 7047 - 7050 kHz – možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

7050 - 7060 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 7050 - 7053 kHz – možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

7060 - 7100 2700 všetky druhy prevádzky prednostná preferovaný segment pre SSB kontesty

– 7070 kHz – CA digitálny hlas

– 7090 kHz – CA QRP SSB

7100 - 7130 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 7110 kHz – CA ARES
7130 - 7175 2700 všetky druhy prevádzky prednostná preferovaný segment pre SSB kontesty

– 7165 kHz – CA SSTV

7175 - 7200 2700 všetky druhy prevádzky prednostná preferovaný segment pre SSB kontesty

pre medzikontinentálne spojenia

10 megahercio 10100 - 10130 200 CW podružná – 10116 kHz – CA CW QRP
10130 - 10150 500 všetky druhy prevádzky podružná – Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB
14 megahercio 14000 - 14060 200 CW prednostná preferovaný segment pre CW kontesty

– 14055 kHz – CA QRS

14060 – 14070 200 CW prednostná – 14060 kHz – CA CW QRP
14070 - 14089 500 všetky druhy prevádzky prednostná – Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB
14089 - 14099 500 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

14099 - 14101 - IBP majáky prednostná
14101 - 14112 2700 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

14112 - 14125 2700 všetky druhy prevádzky prednostná
14125 - 14300 2700 všetky druhy prevádzky prednostná preferovaný segment pre SSB kontesty

– 14130 kHz – CA digitálny hlas

– 14195 +/ - 5 kHz – priorita pre DX expedície

– 14230 kHz – CA SSTV

– 14285 kHz – CA QRP SSB

14300 - 14350 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 14300 kHz – CA global emergency
18 megahercio 18068 - 18095 200 CW prednostná – 18086 kHz – CA CW QRP
18095 - 18105 500 všetky druhy prevádzky prednostná  

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

 

18105 - 18109 500 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

18109 - 18111 IBP majáky prednostná
18111 - 18120 2700 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

18120 - 18168 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 18130 kHz – CA QRP SSB

– 18150 kHz – CA digitálny hlas

– 18160 kHz – CA emergency

21 megahercio 21000 - 21070 200 CW prednostná – 21055 kHz – CA QRS

– 21060 kHz – CA QRP

21070 - 21090 500 všetky druhy prevádzky prednostná – Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB
21090 - 21110 500 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

21110 - 21120 2700 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

používanie SSB je zakázané

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

21120 - 21149 500 všetky druhy prevádzky prednostná
21149 - 21151 IBP majáky prednostná
21151 - 21450 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 21180 kHz – CA digitálny hlas

– 21285 kHz – CA QRP SSB

– 21340 kHz – CA SSTV

21360 kHz – CA global emergency

24 megahercio 24890 - 24915 200 CW prednostná – 24906 kHz – CA CW QRP
24915 - 24925 500 všetky druhy prevádzky prednostná – Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB
24925 - 24929 500 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

24929 - 24931 IBP majáky prednostná
24931 - 24940 2700 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanic

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

24940 - 24990 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 24950 kHz – CA QRP SSB

– 24960 kHz – CA digitálny hlas

28 megahercio 28000 - 28070 200 CW prednostná – 28055 kHz – CA QRS

– 28060 kHz – CA QRP

28070 - 28120 500 všetky druhy prevádzky prednostná – Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB
28120 - 28150 500 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

28150 - 28190 500 všetky druhy prevádzky prednostná
28190 - 28225 Majáky prednostná – 28190 - 28199 kHz – časovo koordinované regionálne majáky

– 28199 - 28201 kHz – IBP majáky

– 28201 - 28225 kHz – trvalo vysielajúce majáky

28225 - 28300 2700 všetky druhy prevádzky,

faros

prednostná
28300 - 28320 2700 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

28320 - 29000 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 28330 kHz – CA digitálny hlas

– 28360 kHz – CA QRP SSB

– 28680 kHz – CA SSTV

29000 - 29100 6000 všetky druhy prevádzky prednostná
29100 - 29200 6000 všetky druhy prevádzky prednostná FM simplex – 10 kHz kanál
29200 - 29300 6000 všetky druhy prevádzky prednostná možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

– Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB

29300 - 29510 6000 Družicové spojenie prednostná
29510 - 29520 Ochranný segment prednostná
29520 - 29590 6000 všetky druhy prevádzky prednostná FM prevádzač – vstup (RH1 – RH8)
29600 6000 všetky druhy prevádzky prednostná FM volací kanál
29610 6000 všetky druhy prevádzky prednostná FM simplexný prevádzač – (parrot, vstup a výstup)
29620 - 29700 6000 všetky druhy prevádzky prednostná FM prevádzač – výstup (RH1 – RH8)

 

 

Tabuľka č. 2 – VHF frekvenčné pásma

Frekvenčné pásmo Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR [megahercio] Max. šírka pásma [Hz] quien va a querer ponerse al día con esta ronda también tendrá que levantarse Kategória služby Poznámky a centrá aktivít (CA)
50 megahercio 50 - 50,1 500 faros, telegrafia prednostná – 50,05 MHz – CA

– 50,09 MHz – CA medzikontinentálne

50,1 - 50,2 2700 SSB, telegrafia prednostná – 50,1 - 50,13 MHz –medzikontinentálne spojenia

– 50,11 MHz – CA

– 50,15 MHz – CA

– 50,13 - 50,2 MHz – medzinárodné spojenia

50,2 - 50,3 2700 SSB, telegrafia prednostná všeobecné použitie

– 50,285 MHz – crossband

50,3 - 50,4 2700 všetky druhy prevádzky, MGM prednostná – 50,305 MHz – CA PSK

– 50,31 - 50,32 MHz – CA EME

– 50,32 - 50,38 MHz – CA MS

50,4 - 50,5 1000 MGM, telegrafia prednostná – 50,401 megahercio +/ - 500 Hz – WSPR majáky
50,5 - 52 12 kHz všetky druhy prevádzky podružná – 50,51 MHz – SSTV

– 50,52 - 50,54 MHz – simplexné FM internetové hlasové brány (gateways)

– 50,54 - 50,58 megahercio – simplexné FM/DV (digitálny hlas) internetové hlasové brány (gateways)

– 50,55 MHz – pracovná frekvencia obrazu

– 50,6 MHz – RTTY (FSK)

– 50,6 - 50,75 MHz – digitálne komunikácie

– 50,63 MHz – volacia frekvencia pre digitálny hlas (DV)

– 50,71 - 50,89 MHz – výstupné kanály FM/DV prevádzačov

– 50,9 - 51,2 MHz – pre širokopásmové digitálne experimenty

– 51,21 - 51,39 MHz – vstupné kanály FM/DV prevádzačov

– 51,41 - 51,59 MHz – FM/DV simplexné kanály

– 51,51 MHz – FM volacia frekvencia

– 51,81 - 51,99 MHz – výstupné kanály FM/DV prevádzačov

– 51,4 - 52 MHz – pre digitálne experimenty

70 megahercio 70 - 70,09 1000 MGM, telegrafia podružná koordinované majáky
70,09 - 70,1 1000 MGM, telegrafia podružná dočasné a osobné majáky

– 70,091 MHz – osobné WSPR majáky

70,1 - 70,25 2700 SSB, telegrafia, MGM podružná – 70,185 MHz – CA crossband

– 70,2 MHz – CA CW/SSB volanie

– 70,25 MHz – CA MS

70,250 - 70,294 12 kHz SOY, FM podružná – 70,26 MHz – AM/FM volanie

– 70,27 MHz – CA MGM

70,294 - 70,5 12 kHz FM podružná – 70,3125 MHz – digitálna komunikácia

– 70,325 MHz – digitálna komunikácia

– 70,45 MHz – FM volanie

– 70,4875 MHz – digitálna komunikácia

FM kanálovanie – 12,5 kHz

144 megahercio 144 - 144,025 2700 všetky druhy prevádzky prednostná len družicový zostup
144,025 - 144,1 500 telegrafia prednostná – 144,05 MHz – telegrafické volanie

– 144,1 MHz – MS random

144,1 - 144,15 500 MGM, telegrafia prednostná – 144,11 - 144,16 MHz – CW a MGM EME
144,15 - 144,4 2700 SSB, telegrafia, MGM prednostná – 144,195 - 144,205 MHz – random MS SSB

– 144,3 MHz CA SSB

144,4 - 144,49 500 MGM, telegrafia prednostná – faros
144,491 - 144,493 500 osobné MGM majáky prednostná experimentálne použitie MGM s nízkym výkonom
144,5 - 144,794 20 kHz všetky druhy prevádzky prednostná – 144,5 MHz – IMC (SSTV, FAX)

– 144,6 MHz – dátová CA (MGM, RTTY)

– 144,75 MHz – ATV odpovedače

144,794 - 144,9625 12 kHz MGM DIGI prednostná – 144,8 MHz - APRS

– 144,8125 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,825 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,8375 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,85 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,8625 MHz – DV internetová hlasová brána

144,975 - 145,194 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná vstupné kanály prevádzačov
145,194 - 145,206 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná kozmická komunikácia
145,206 - 145,5625 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná – 145,2375 megahercio – FM internetová hlasová brána

– 145,2875 megahercio – FM internetová hlasová brána

– 145,3375 megahercio – FM internetová hlasová brána

– 145,375 MHz – digitálny volací kanál

– 145,5 MHz – FM volací kanál

145,575 - 145,7935 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná výstupné kanály prevádzačov
145,794 - 145,806 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná kozmická komunikácia
145,806 - 146 12 kHz všetky druhy prevádzky prednostná družicová prevádzka

 

 

 

Tabuľka č. 3 – UHF frekvenčné pásma

 

Frekvenčné pásmo Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR [megahercio] Max. šírka pásma [Hz] quien va a querer ponerse al día con esta ronda también tendrá que levantarse Kategória služby Poznámky a centrá aktivít (CA)
430 megahercio 430 - 431,975 20 kHz všetky druhy prevádzky prednostná – 430,025 - 430,375 MHz – výstupné kanály FM prevádzačov (1,6 MHz shift)

– 430,4 - 430,575 MHz – digitálna komunikácia

– 430,6 - 430,925 MHz – kanály pre prevádzače digitálnej komunikácie

– 430,925 - 431,025 MHz – multimódové kanály

– 431,05 - 431,825 MHz – vstupné kanály digitálnych prevádzačov (7,6 MHz shift)

– 431,625 - 431,975 MHz – vstupné kanály digitálnych prevádzačov (1,6 MHz shift)

432 - 432,1 500 MGM, telegrafia prednostná – 432,050 MHz – CA telegrafie
432,1 - 432,4 2700 MGM, telegrafia, SSB prednostná – 432,191 - 432,193 MHz – experimentálne MGM (šírka pásma 500 kHz)

– 432,2 MHz – CA SSB

– 432,35 MHz – CA mikrovlnný opakovač

– 432,37 MHz – CA Meteo Scatter

432,4 - 432,49 500 MGM, telegrafia prednostná – faros
432,5 - 432,975 12 kHz všetky druhy prevádzky prednostná – 432,5 MHz – nové APRS frekvencie

– 432,6 - 432,9875 kHz – vstupné kanály prevádzačov (odstup kanálov 25 kHz, 2 MHz shift)

433 - 433,375 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná vstupné kanály prevádzačov (odstup kanálov 25 kHz, 1,6 MHz shift)
433,4 - 433,575 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná – 433,4 MHz – SSTV (FM/AFSK)

– 433,45 MHz – digitálny hlas – volanie

– 433,5 MHz – FM volanie

433,6 - 434 všetky druhy prevádzky prednostná – 433,625 - 433,775 MHz – kanály pre digitálnu komunikáciu

– 434 MHz – stredová frekvencia pre digitálne experimenty

434 - 434,981 12 kHz všetky druhy prevádzkyATV prednostná – 434,45 - 434,575 MHz – kanály pre digitálnu komunikáciu

– 434,6 - 434,9875 – výstupné kanály prevádzačov (odstup kanálov 12,5 kHz, 1,6 o 2 MHz shift)

435 - 436 družicová služba prednostná
436 - 438 družicová služba, DATV/data prednostná CA DATV/data
438 - 440 všetky druhy prevádzky prednostná – 438,025 - 438,175 MHz – kanály pre digitálnu komunikáciu

– 438,2 - 438,525 MHz – kanály pre prevádzače digitálnej komunikácie

– 438,55 - 438,625 MHz – multi módy

– 438,65 - 439,425 MHz – výstupné kanály pre prevádzače (7,6 MHz shift)

– 439,8 - 439,975 MHz – kanály pre linky digitálnej komunikácie

1200 megahercio 1240 - 1240,5 2700 všetky druhy prevádzky podružná
1240,5 - 1240,75 500 MGM, telegrafia podružná – faros
1240,75 - 1241 20 kHz FM/digitálny hlas podružná
1241 - 1243,25 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná – 1242,025 - 1242,25 MHz – prevádzače – výstup

– 1242,275 - 1242,7 MHz –prevádzače – výstup

– 1242,725 - 1243,25 MHz – digitálna komunikácia

1243,25 - 1260 (D)ATV podružná – 1258,15 - 1259,35 MHz – prevádzače – výstup
1260 - 1270 družicová služby podružná
1270 - 1272 20 kHz všetky druhy prevádzky Podružná – 1270,025 - 1270,7 MHz – prevádzače – vstup

– 1270,725 - 1271,25 MHz – digitálna komunikácia

1272 - 1290,994 (D)ATV podružná
1290,994 - 1291,481 20 kHz FM/digitálny hlas podružná prevádzače – vstup – 25 kHz odstup kanálov
1291,494 - 1296 všetky druhy prevádzky podružná – 1293,15 - 1294,35 MHz – prevádzače – vstup R20 – R68
1296 - 1296,15 500 MGM, telegrafia podružná – 1296 - 1296,025 MHz – odraz z Mesiaca

– 1296,138 MHz – CA PSK31

1296,15 - 1296,8 2700 MGM, telegrafia, SSB podružná – 1296,2 MHz – CA úzkopásmové

– 1296,4 - 1296,6 megahercio – lineárny vstup transpondéra

– 1296,5 MHz – FAX

– 1296,6 MHz – úzkopásmové dátové CA (MGM, RTTY)

– 1296,6 - 1296,7 megahercio – lineárny výstup transpondéra

– 1296,741 - 1296,743 MHz – experimentálne MGM (500 Hz)

– 1296,75 - 1296,8 MHz – lokálne majáky

1296,8 - 1296,994 500 MGM, telegrafia podružná – faros
1296,994 - 1297,481 20 kHz FM/digitálny hlas podružná prevádzače – výstup – 25 kHz odstup kanálov
1297,494 - 1297,981 20 kHz FM/digitálny hlas podružná – 1297,5 MHz – SM20, CA FM

– 1297,725 MHz – volacia frekvencia pre digitálny hlas

– 1297,9 - 1297,975 MHz – simplex FM internetovej brány

– 1297,975 MHz – SM39

1298 - 1299 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná analógové alebo digitálne použitie kanálov s 25 kHz odstupom

– 1298,025 MHz – RS1

– 1298,975 MHz – RS39

1299 - 1299,75 150 kHz všetky druhy prevádzky podružná – 5 X 150 kHz kanály pre digitálne dáta s vysokou rýchlosťou (DD) so stredovými frekvenciami (+/- 75 kHz):

1299,075 megahercio

1299,225 megahercio

1299,375 megahercio

1299,525 megahercio

1299,675 megahercio

1299,75 - 1300 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná – 8 X 25 kHz kanály (pre FM/DV použitie)

– 1299,775 - 1299,975 MHz – stredové frekvencie

2300 megahercio 2300 - 2320 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná
2320 - 2320,8 všetky druhy prevádzky podružná – 2320 - 2320,025 MHz – EME

– 2320,2 MHz – CA SSB

– 2320,75 - 2320,8 MHz – lokálne majáky – max. ERP: 10W

2320,8 - 2321 MGM, telegrafia podružná – faros
2321 - 2322 20 kHz FM/digitálny hlas podružná hlasový simplex a prevádzače
2322 - 2400 všetky druhy prevádzky podružná – 2322 - 2355 MHz – ATV

– 2355 - 2365 MHz – digitálna komunikácia

– 2365 - 2370 MHz – prevádzače

– 2370 - 2392 MHz – ATV

– 2392 - 2400 MHz – digitálna komunikácia

2400 - 2450 družicová služba podružná

 

 

Tabuľka č. 4 – SHF frekvenčné pásma

Frekvenčné pásmo Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR [megahercio] Max. šírka pásma [Hz] quien va a querer ponerse al día con esta ronda también tendrá que levantarse Kategória služby Poznámky a centrá aktivít (CA)
3,4 GHz 3400 - 3400,8 500 MGM, telegrafia podružná – 3400,1 MHz – CA EME

– 3400,75 - 3400,8 MHz – lokálne majáky

3400,8 - 3400,995 500 MGM, telegrafia podružná – faros
3401 - 3410 2700 všetky druhy prevádzky podružná
5,7 GHz 5650 - 5668 2700 všetky druhy prevádzky podružná
5668 - 5670 2700 všetky druhy prevádzky podružná – 5668,2 MHz – CA úzkopásmové
5670 - 5700 MGM podružná
5720 - 5760 všetky druhy prevádzky podružná
5760 - 5760,8 2700 všetky druhy prevádzky podružná – 5760,2 MHz – CA úzkopásmové

– 5760,75 - 5760,8 MHz – lokálne majáky

5760,8 - 5760,99 MGM, telegrafia podružná – faros
5761 - 5762 2700 všetky druhy prevádzky podružná
5762 - 5850 všetky druhy prevádzky podružná
10 GHz 10000 - 10150 MGM podružná
10150 - 10250 všetky druhy prevádzky podružná
10250 - 10350 MGM podružná
10350 - 10368 všetky druhy prevádzky podružná
10368 - 10368,8 2700 všetky druhy prevádzky podružná – 10368,2 MHz – CA úzkopásmové

– 10368,75 - 10368,8 MHz – lokálne majáky

10368,8 - 10368,99 podružná – faros
10369 - 10370 2700 všetky druhy prevádzky podružná
10370 - 10450 všetky druhy prevádzky podružná
10450 - 10500 všetky druhy prevádzky podružná
24 GHz 24000 - 24048 všetky druhy prevádzky prednostná – 24025 MHz – CA širokopásmové
24048 - 24048,8 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 24048,2 MHz – CA úzkopásmové

– 24048,75 - 24048,8 MHz – lokálne majáky

úzkopásmové systémy amatérskej družicovej služby

24048,8 - 24048,995 všetky druhy prevádzky prednostná – faros
24049 - 24050 2700 všetky druhy prevádzky prednostná amatérska družicová služba

úzkopásmové systémy

24050 - 24250 všetky druhy prevádzky podružná

 

Tabuľka č. 5 - bandas de frecuencia micrométricas

Frekvenčné pásmo Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR [GHz] Max. šírka pásma [Hz] quien va a querer ponerse al día con esta ronda también tendrá que levantarse Kategória služby Poznámky a centrá aktivít (CA)
47 GHz 47 - 47,088 všetky druhy prevádzky prednostná
47,088 - 47,09 2700 všetky druhy prevádzky prednostná
47,09 - 47,2 všetky druhy prevádzky prednostná
77 GHz 75,5 - 76 2700 všetky druhy prevádzky podružná preferovaná amatérska družicová služba

– 75,9762 GHz - CA de banda estrecha preferida

76 - 77,5 všetky druhy prevádzky podružná
77,5 - 77,501 2700 všetky druhy prevádzky prednostná
77,501 - 78 všetky druhy prevádzky prednostná
78 - 81 všetky druhy prevádzky podružná
122 GHz 122,25 - 122,251 2700 všetky druhy prevádzky podružná úzkopásmové systémy
122,251 - 123 všetky druhy prevádzky podružná
134 GHz 134 - 134,928 všetky druhy prevádzky prednostná amatérska družicová služba
134,928 - 134,93 2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 134,93 GHz - CA de banda estrecha
134,93 - 136 všetky druhy prevádzky prednostná
136 - 141 všetky druhy prevádzky podružná
241 GHz 241 - 248 všetky druhy prevádzky podružná
248 - 248,001 všetky druhy prevádzky prednostná amatérska družicová služba

úzkopásmové systémy

248,001 - 250 všetky druhy prevádzky prednostná

 

 

Tabuľka č. 6

Requisitos de estabilidad de frecuencia

Frekvenčné pásmo Potencia máxima de salida del transmisor Estabilidad de frecuencia Comentario
< 470 megahercio 200 W 100×10 - 6 Pri SSB máx.. 50 Hz a la potencia del transmisor < 500 W
> 200 W 50×10 - 6 Max. 20 Hz a la potencia del transmisor

> 500 W

4 para 29,7 megahercio 500 W 20×10 - 6
> 500 W 10×10 - 6
144 megahercio < 5 W 15×10 - 6
> 5 W 7,5×10 - 6
432 megahercio < 5 W 5×10 - 6
> 5 W 2,5×10 - 6
470 - 2450 megahercio 20×10 - 6
2450 - 10500 megahercio 100×10 - 6
10,5 - 40 GHz 300×10 - 6

 

Tabuľka č. 7

 

Bandas de frecuencia para orientación

Frekvenčné pásmo Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR Max. šírka pásma [Hz] quien va a querer ponerse al día con esta ronda también tendrá que levantarse Kategória služby Comentario
3,5 megahercio 3521 - 3600 kHz 200 CW primario
144 megahercio 144,500 - 144,900 megahercio 25000 CW, ICW, FM OC, ICW FM primario

 

Comentario:

La categoría de servicio preferida es servicio, ktorej názov je označovaný v Národnej tabuľke frekvenčného spektra „veľkým písmom“ (por ejemplo: PEVNÁ).

Kategória služby podružná je služba, ktorej názov je označovaný v Národnej tabuľke frekvenčného spektra „malým písmom“ (por ejemplo: Pohyblivá), pričom stanice podružnej služby:

 1. nesmú spôsobiť škodlivé rušenie staniciam prednostných služieb, ktorým sú frekvencie už pridelené, alebo ktorým môžu byť pridelené neskôr,
 2. nemôžu si nárokovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc prednostnej služby, ktorým sú frekvencie už pridelené, alebo ktorým môžu byť pridelené neskôr,
 3. môžu si však nárokovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc rovnakej alebo inej podružnej služby (služieb), ktorým môžu byť frekvencie pridelené neskôr.

 

 

 

 

anexo no. 2 k opatreniu č. …/2022

Prideľovanie volacích značiek

 

 1. Povolenia triedy E

Vydávajú sa značky s prefixom podľa územného členenia SR (ese 9) a s dvojpísmenovým sufixom AA – ZZ.

 1. Povolenia triedy N

Vydávajú sa značky s prefixom podľa územného členenia SR (ese 9) a s trojpísmenovým sufixom AAA – JZZ.

 1. Povolenia pre stanice právnických osôb

Vydávajú sa značky s prefixom OM3 a s trojpísmenovým sufixom KAA – KZZ alebo RAA – RZZ.

 1. Povolenia pre neobsluhované stanice

Vydávajú sa značky s prefixom OM0 a s trojpísmenovým sufixom podľa nasledovného rozdelenia:

 

MAA–MZZ – majáky

zona 50 MHz – druhé písmeno je H

zona 70 MHz – druhé písmeno je F

zona 144 MHz – druhé písmeno je V

zona 430 MHz – druhé písmeno je U

zona 1200 MHz – druhé písmeno je L

zona 2300 MHz – druhé písmeno je E

zona 3,4 GHz – druhé písmeno je S

zona 5,7 GHz – druhé písmeno je C

zona 10 GHz – druhé písmeno je X

zona 24 GHz – druhé písmeno je K

 

NAA–NZZ – uzlové stanice (nódy) rádioamatérskej siete komunikujúce obojsmerne na fixnej simplexnej frekvencii

 

OAA–OZZ – prevádzače:

OHA–OHZ – duplexné prevádzače v pásmach 28 a 50 megahercio

OVA–OVZ – duplexné prevádzače v pásme 145 megahercio

OUA–OUZ – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s moduláciou FM

ODA–OFZ – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s moduláciou

DIGI alebo FM+DIGI

OAA–OCZ – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s malým

dosahom – miestne

OSA–OSZ – duplexné prevádzače v pásmach 1200 MHz a vyšších

OTA–OTZ – ATV prevádzače

OLA–OLZ – lineárne prevádzače

OXA–OXZ – crossband prevádzače

 

 1. Permisos para estaciones discrecionales y especiales

Vydávajú sa značky s prefixom OM9 a s dvojpísmenovým sufixom AA–ZZ alebo s trojpísmenovým sufixom BAA–ZZZ.

 1. Permisos para estaciones de competencia

Vydávajú sa značky s prefixom OM1 až OM0 a s jednopísmenovým sufixom. Vydávajú sa len staniciam fyzických osôb s povolením triedy E a staniciam právnických osôb, cuyo operador principal es un permiso Clase E. Značky sú určené pre použitie vo všetkých krátkodobých KV a VKV súťažiach okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské a/alebo české stanice.

 1. Hosťovacie povolenia pre cudzincov

Vydávajú sa značky s prefixom OM9 a s trojpísmenovým sufixom AAA–AZZ.

 1. Povolenia pre príležitostné stanice

Vydávajú sa značky s prefixom OM1 až OM0 a štvôr a viacznakovým sufixom, pričom číslice musia byť v prvej časti sufixu a písmená v druhej. Posledný znak sufixu musí byť písmeno. Príležitostné značky s dvoma a viac číslicami a trojpísmenovým sufixom začínajúcim na písmeno K alebo R úrad vydá len držiteľovi povolenia s rovnakým sufixom.

 1. Distribución de prefijos según la división territorial de la República Eslovaca

OM1 – Bratislavský kraj

OM2 – Trnavský kraj

OM3 – stanice právnických osôb a rádioamatéri s vlastným povolením bez delenia

sobre países

OM4 – Trenčiansky kraj

OM5 – Nitriansky kraj

OM6 – Žilinský kraj

OM7 – Banskobystrický kraj

OM8 – Košický kraj

OM0 – Prešovský kraj

Pri zmene trvalého stanovišťa sa pridelená značka nemení, ak držiteľ povolenia nepožiada o jeho zmenu.

 

[1]) Odporúčanie ECC/REC (05)06 CEPT Novice Radio Amateur Licence.

Správa ERC reporte 32 AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION SYLLABUS AND AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICATE WITHIN CEPT AND NON-CEPT COUNTRIES.

[2]) Odporúčanie CEPT T/R 61-02 Harmonised Amateur Radio Examination Certificate.

Odporúčanie CEPT T/R 61-01 CEPT Radio Amateur Licence.

[3]) § 35 acto no. 452/2021 CON. Con. o elektronických komunikáciách.

[4]) Odporúčanie CEPT T/R 61-01 CEPT Radio Amateur Licence.

[5]) Odporúčanie ECC/REC (05)06 CEPT Novice Radio Amateur Licence.

[6]) § 122 acto no. 452/2021 CON. Con.

[7]) § 43 acto no. 452/2021 CON. Con.

[8]) acto no. 215/2004 CON. Con. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.

 • 17 acto no. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2.6 5 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
7 Comentarios
El más antiguo
Lo último Más votados
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
OM8AGA
OM8AGA
1 hace un mes

Existuje nejaky casovy horizont, kedy by tieto zmeny mali nadobudnut platnost ? Je mi jasne, ze toto je len navrh.

OM8AGA
OM8AGA
Respuesta para om0aao
1 hace un mes

Cize sa nejedna o nejaky predbezny navrh, ktory bude este diskutovany a az nasledne schvalovany, ale ide o konecnu legislativnu zmenu, ktora zacne platit 1.7.2022. Ak to tak je, tak v praxi to znamena, ze od 1.7.2022 ako drzitel povolenia “norte” sa riadim novou rozsirenou frekvencnou tabulkou podla noveho opatrenia ? Ospravedlnujem sa dotazovanie, ale chcem v tom mat jasno a na hamradio.sk som neregistroval o tychto zmenach nejaku zvyraznenu zmienku a aj v odpovediach na prevadzkove otazky je odvolavka na telekomunikacnym uradom aktualne platnu tabulku c.1 pre triedu “norte” a ta je podmnozinou novej tabulky. Existuje prosim ta nejaky link na telekomunikacny urad, kde je plne znenie novych povolovacich podmienok ? Dakujem za odpovede, myslim, ze to zaujima aj inych kolegov radioamaterov.

OM2FY
OM2FY
1 hace un mes

Vyššie uvedený materiál na ktorom s UPREKaPS (CAUCHO) úzko participovalo vedenie SZR je v tejto fáze ešte len NÁVRH. Aj v návrhu musí byť uvedený dátum navrhovanej účinnosti platnosti daného predpisu. Pokiaľ však takýto návrh neprejde celým legislatívnym konaním a schvaľovacím procesom, nemôže byť účinný. Takže až sa z návrhu stane schválené očíslované opatrenie v ktorom bude stanovená aj schválená účinnosť opatrenia , až od tam určeného dátumu to bude možné začať využívať. Dnes s určitosťou môžem povedať že k 1.7.2022 to NEBUDE. Preto prosím všetkých držiteľov povolení triedy N aby si skutočne počkali až na čas kedy bude zmena povoľovacích podmienok (najmä pre operátorov tiedy N určite želaná a príjemná) uvedená do života. Dátum sa určite včas dozviete. Dátum sa teraz skutočne nedá povedať a už vôbec nie sľúbiť. Dôvody sú nasledovné: ešte len 20.6.2022 skončilo MPK (medzirezortné pripomienkové konanie) k návrhu tohto opatrenia kde bolo vznesených niekoľko pripomienok dotknutých inštitúcií (našťastie pripomienok nie zásadných, ale len obyčajných) ku ktorým sa teraz musí RÚ vyjadriť, následne musí opatrenie prejsť legislatívnou radou vlády kde ho musí RÚ obhájiť a až keď odtiaľ príde súhlasné stanovisko, bude môcť byť opatrenie oficiálne vydané a dňom v ňom stanovenom aj účinné. A ako iste viete, tie procesy predsa len nejaký čas trvajú. Pevne verím že toto vysvetlenie je na túto chvíľu postačujúce na to, aby sa niekto zbytočne nedostal do problémom, nebodaj k pokute. Verím že sa nových povoľovacích podmienok čoskoro dočkáme. 73, Braňo OM2FY

om1aeg
om1aeg
Respuesta para om0aao
1 hace un mes

Tento rok, 24 e-mailov a X správ ohľadompovolovačiek” s 3 ľuďmi zvedenia” SZR. Pripomienky, návrhy, opravy hlavne k tabuľke č.1. a k neobsluhovaným staniciam.

OM6AJA
OM6AJA
25 días antes

ako to vypadá (pokračuje) so schválením nových povoľovacích podmienok? Kedy asi sa to očakáva?

7
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X