Carrera de pascua – condiciones

1. Estas condiciones se aplican a partir del 1 de enero. 2007 para la carrera de Pascua (en lo sucesivo, la planta principal) i carrera de Pascua para niños (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, un a de 8.00-14.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje de 14.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

4. Soutěžní kategorie:

categoría Popis
1 144 MHz SO
2 144 MHz MO
3 432 MHz SO
4 432 MHz MO
5 1.3 GHz SO
6 1.3 GHz MO
7 2.3 GHz SO
8 2.3 GHz MO
9 3.4 GHz SO
10 3.4 GHz MO
11 5.7 GHz SO
12 5.7 GHz MO
13 10 GHz SO
14 10 GHz MO
15 24 GHz SO
16 24 GHz MO
17 47 GHz SO
18 47 GHz MO
19 76 GHz SO
20 76 GHz MO

ASI QUE (SOLO EN) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

mes (OPCIÓN MÚLTIPLE) – stanice ostatní

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metros. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

5. Použití DX Clusteru a pod. není omezeno.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

7. Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Pro závod dětí platí max.výkon 10 vatios.

9. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.

11. Código de competencia sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Estación, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník!

12. Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 ese. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli pouze v elektronické podobě.

14. Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.

15. Deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť.

16. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.

17. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:

 • jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru
 • má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

18. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

19. Stanice nebude v závodě hodnocena:

 • za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek
 • za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností
 • za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku
 • za nesportovní chování v závodě.

20. Ceny:

Hlavní závod:

 • Velké velikonoční vejce
  • za rekordní počet bodů, rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
 • Malé velikonoční vejce
  • za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 estaciones
  • za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 estaciones
  • pro nejlepší zahraniční stanici pracující mimo území OK
  • pro nejlepší stanici NOVICE. Je nutno uvést NOVICE v elektronickém deníku do pole [Remarks].

Závod dětí:

 • malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 dejar. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [Remarks].

21. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

22. Deniky zasilejte na adresu:
info@ok1kkt.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese ok1kkt.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X