Course de Pâques 2003

Conditions de la course de Pâques

1. Ces conditions s'appliquent à partir du 1er janvier 2003 pour la course de Pâques (ci-après dénommé l'usine principale) et course de Pâques pour les enfants (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 7.00-13.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 13.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. en tenant compte de la courbure de la Terre, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.4. Soutěžní kategorie:

1. 144 MHz SO
2. 144 MHz MO
3. 432 MHz SO
4. 432 MHz MO
5. 1.3 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
6. 1.3 GHz MO
7. 2.3 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
8. 2.3 GHz MO
9. 3.4 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
10. 3.4 Ghz MO
11. 5.7 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
12. 5.7 GHz MO
13. 10 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
14. 10 GHz MO
15. 24 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
16. 24 GHz MO
17. 47 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
18. 47 GHz MO
19. 76 Invitation à la 1ère course VHF sous-régionale
20. 76 GHz MO

Consignes d'agenda 9 une 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.

DONC (UNIQUE SUR) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

états et plus de 3 000 connexions (OP MULTIPLE) – stanice ostatní

Types d'opération: CW et fone selon les conditions du permis, alors qu'il est nécessaire de suivre les recommandations de la région I. IARU pour différents types de fonctionnement dans les sections de fréquences des bandes de radio amateur. Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 mètres. La station station ne doit pas être changée pendant la course.

5. Použití DX Clusteru a pod. les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, prise de signal(Oui) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

7. Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, ça dépend de l'accord entre eux.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.

9. Spojení EME, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses.

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses. les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses (les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses) les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses 0.

11. les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Code complet comprenant le numéro de série de la connexion de 001 les stations non concurrentes transmettent également, qui ne veulent pas être évalués. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Gare, qui ne veulent pas être évalués, n'est pas obligé d'envoyer un journal!

12. Notation: Un point compte pour chaque kilomètre de distance de pontage entre les deux gares. La valeur en points de la connexion dans le journal de compétition doit être donnée sous forme d'entier. Une connexion dans le même localisateur WW est comptée 1 cette. Selon la recommandation de la région I. IARU, un coefficient doit être utilisé 111,2 convertir des degrés en kilomètres, en tenant compte de la courbure de la Terre. en tenant compte de la courbure de la Terre (en tenant compte de la courbure de la Terre 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

14. Elektronický deník musí být ve formátu EDI (Le journal de compétition peut être envoyé à l'évaluateur sous forme électronique ou papier), Le journal de compétition peut être envoyé à l'évaluateur sous forme électronique ou papier. IARU. Le journal de compétition peut être envoyé à l'évaluateur sous forme électronique ou papier.

15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
Titulní list obsahuje tyto údaje:
-značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
-vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
-soutěžní pásmo a kategorii,
-název závodu a rok jeho konání,
-jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
-u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
-název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
-nadmořskou výšku soutěžního QTH,
-maximální výkon vysílače použitý v závodě,
-použitý antenní systém,
-počet platných spojení,
-ODX [km] + značka DX stanice,
-celkový počet bodů,
-čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
-datum vyplnění soutěžního deníku,
-podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
-celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
-vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
-vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
-soutěžní pásmo,
-číslo stránky,
-datum – 1x na stránce a při změně,
-čas UTCminutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
-značku protistanice,
-odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
-rapport, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
-bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
-součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. “harmonikyz tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, c'est à dire.. nesmí být ve formě volných listů.

16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.

17. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

19. La connexion est invalide, si la station a un agenda :
-jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. dans la marque, rapport, le numéro de série de la connexion ou du localisateur,
-má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minutes par rapport à l'heure UTC correcte.

20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

21. La station ne sera pas évaluée dans la course:
-za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,
-za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
-za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,
-za nesportovní chování v závodě.
22. distances mal calculées:
Hlavní závod:
1. Velké velikonoční vejce
-za rekordní počet bodů,rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
2. Malé velikonoční vejce
-za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 gares,
-za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 gares.
3. Nejlepší zahraniční stanice pracující mimo území OK obdrží malé velikonoční vejce.

Závod dětí:
malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 laisser. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [Il est nécessaire de saisir NEWS dans l'agenda électronique dans le champ].

23. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

24. Deniky zasilejte na adresu:
Tištěné:
Radioklub Tanvald , Poštovní schránka 30, 468 61 Desná v Jizerských horách.
Elektronické:
ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X