Húsvéti verseny 2003

A húsvéti verseny feltételei

1. Ezek a feltételek január 1 -től érvényesek 2003 a húsvéti versenyre (a továbbiakban: főüzem) és húsvéti verseny gyerekeknek (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 7.00-13.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 13.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.4. Soutěžní kategorie:

1. 144 MHz SO
2. 144 MHz MO
3. 432 MHz SO
4. 432 MHz MO
5. 1.3 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
6. 1.3 GHz MO
7. 2.3 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
8. 2.3 GHz MO
9. 3.4 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
10. 3.4 Ghz MO
11. 5.7 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
12. 5.7 GHz MO
13. 10 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
14. 10 GHz MO
15. 24 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
16. 24 GHz MO
17. 47 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
18. 47 GHz MO
19. 76 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
20. 76 GHz MO

kategória 9 a 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.

ÍGY (SINGLE ON) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

Peter KA6U tavaly nyáron aktiválódott (MULTI OP) – stanice ostatní

Műveletek típusai: CW és fone az engedély feltételei szerint, miközben be kell tartani az I. IARU Régió ajánlásait az amatőr rádiófrekvenciás sávok különböző típusú működésére vonatkozóan. JN98tw 500 méter. Az állomás állomást a verseny alatt nem szabad megváltoztatni.

5. Použití DX Clusteru a pod. - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, jelet vesz(Y) JN98tw.

7. JN98tw, ez a köztük lévő megállapodástól függ.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.

9. Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni.

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni. - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni (- Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni) - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni 0.

11. - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie 001 A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie, A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie. Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni – 000 – Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni. Állomás, A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie, A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie!

12. Pontozás: A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie. A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie. A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie 1 hogy. Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni 111,2 Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni, Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni. Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni (Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

14. Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni (Minden sávban és az összesített rangsorban az első három állomás kap oklevelet), Minden sávban és az összesített rangsorban az első három állomás kap oklevelet. IARU. Minden sávban és az összesített rangsorban az első három állomás kap oklevelet.

15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
Titulní list obsahuje tyto údaje:
-značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
-vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
-soutěžní pásmo a kategorii,
-název závodu a rok jeho konání,
-jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
-u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
-název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
-nadmořskou výšku soutěžního QTH,
-maximální výkon vysílače použitý v závodě,
-použitý antenní systém,
-počet platných spojení,
-ODX [km] + značka DX stanice,
-celkový počet bodů,
-čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
-datum vyplnění soutěžního deníku,
-podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
-celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
-vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
-vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
-soutěžní pásmo,
-číslo stránky,
-dátum – 1x na stránce a při změně,
-čas UTCminutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
-značku protistanice,
-odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
-jelentés, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
-bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
-součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. “harmonikyz tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, azaz. nesmí být ve formě volných listů.

16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.

17. E-mailben is elküldhető egy olvashatóan szkennelt papírnapló, megjelölt csatlakozási pontokkal. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

19. - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz, - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz :
-jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz, - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz, - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz,
-má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz.

20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

21. - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz:
-za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,
-za více než 10 % E-mailben is elküldhető egy olvashatóan szkennelt papírnapló, megjelölt csatlakozási pontokkal,
-za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,
-za nesportovní chování v závodě.
22. rosszul számított távolságok:
Hlavní závod:
1. Velké velikonoční vejce
-za rekordní počet bodů,rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
2. Malé velikonoční vejce
-za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 állomások,
-za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 állomások.
3. Nejlepší zahraniční stanice pracující mimo území OK obdrží malé velikonoční vejce.

Závod dětí:
malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 hagyja. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [A mezőben található elektronikus naplóba HÍREK beírása szükséges].

23. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

24. Deniky zasilejte na adresu:
Tištěné:
Radioklub Tanvald , Poštovní schránka 30, 468 61 Desná v Jizerských horách.
Elektronické:
ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 hangok
Cikkértékelés
Beállít
Riasztások beállítása
vendég
0 Hozzászólások
Visszajelzés beszúrva
Az összes megjegyzés megtekintése
0
Örömmel vesszük észrevételeit, Kérem, megjegyzés!x