K návrhu novely Opatrenia TÚ SR ku skúškam prišli pripomienky od

TCVR Icom चे N1MM लोगोम CQ WW स्पर्धेपूर्वी
TCVR Icom s N1MM logom pre CQ WW contestom

K návrhu Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (आपण एसआर), ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie TÚ SR zo dňa 14. एप्रिल 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky, ktorý vypracoval a zverejnil TÚ SR prišli pripomienky len od dvoch rádioamatérov. Slovenský zväz rádioamatérov návrh novely písomne podporil. K návrhu novely, ktorá sa nedotýka len amatérskej služby, ďalej zaslali tri ministerstvá a Úrad vlády SR pripomienky, ktoré sú legislatívno-technického a nie vecného charakteru. Predseda TÚ SR zašle návrh opatrenia upravený podľa výsledkov pripomienkovacieho konania stálej pracovnej komisii pri legislatívnej rade vlády SR na prerokovanie a zaujatie stanoviska. Schválené znenie novely bude zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR. Úrad bude následne o zmenách informovať.

Výstavka zariadeníTÚ SR v novele http://www.teleoff.gov.sk/sk/Diskusie/index.html navrhol, aby skúška z telegrafie u rádioamatérskej služby nebola povinná. Ďalej navrhol zníženie počtu rádioamatérskych tried z pôvodných štyroch na dve, z toho jednu pre začiatočníkov. Podľa novely aj rádioamatérizačiatočníci budú môcť obsluhovať v zahraničí amatérske stanice, podľa doterajšieho stavu túto možnosť nemajú. TÚ SR vypracoval návrh novely z dôvodu implementácie medzinárodných predpisov pre plavebnú pohyblivú službu a pre amatérsku službu do predpisov Slovenskej republiky. Pripomienky k návrhu bolo možné zasielať na TÚ SR elektronicky v termíne od 27. apríla do 21 मे 2007.

Vývoj zmien v rádioamatérskych povoleniach za posledných päť rokov – zmeny v triede operátora

V Bratislave 25. मे 2007.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

0 0 मते
लेख मूल्यमापन
सेट करा
अलर्ट सेट करा
अतिथी
0 टिप्पण्या
अभिप्राय घातला
सर्व टिप्पण्या पहा
0
तुमच्या टिप्पण्यांसाठी आम्हाला आनंद होईल, कृपया, टिप्पणी!x