Усилитель — это электрическое устройство.

Усилитель — это электрическое устройство., kto sa začal zaoberať SO2R alebo multi prevádzkou s možnosťou práce na viacerých pásmach súčasne narazil na otázku ochrany prijímača či vytváranie intermodulačných produktov. Почему?

Специфика работы мульти-мульти заключается в концентрации нескольких устройств на небольшом пространстве., обычно одно здание. Do antény sa tak indukuje z iných pásiem pomerne vysoké napätie, ktoré má vplyv na intermodulácie v prijímači. Pri použití veľkých výkonov a nešťastnej zhode náhod môže dôjsť až k zničeniu vstupných obvodov prijímača.

Мульти-мульти станица MW5WMatematický výpočet prenosu z jednej antény do druhej antény

Totiž ak vezmeme výkon 1kW, tak je to +60 дБм. V závislosti na vzdialenosti antén, natočení, polarizácii sa uvádza, že útlm medzi anténami je -20 к -35 дБ. To sa dá celkom pekne zmeraťzavisielajte výkon do jednej antény a druhú zaťažte umelou záťažou s wattmetrom (alebo VF voltmetrom či osciloskopom). Koľko ste namerali?

Ak vezmeme tú lepšiu hodnotu -35 дБ, tak na vstup druhého RX-u prichádza signál v úrovni +60 дБм – 35 dB = +25dBm, čo je zhruba 0,3W.

Prvé obvody prijímača sú teda zaťažované výkonom 0,3W čo môže viesť nielen vytvoreniu nežiadúcich IMD produktov, ale až ich poškodeniu.

Преимущество, že tým, že ide o frekvenčne vzdialený signál, tak bude dodatočne potlačený vo vstupných filtroch prijímača (oktávové, pásmové či preselektor).

Замороженные КВ антенны
Замороженные КВ антенны

Matematický výpočet prenosu z jednej antény do druhej antény harmonických frekvencií produkovaných koncovým stupňom

Druhým faktorom, ktorý spôsobuje problémy sú harmonické produkty z vysielača na nižšom pásme. Samotné TCVR-e majú potlačenie harmonických produktov pomerne slušné (minimálne 50 až 60dB), horšie je to s koncovými stupňami.

Znova vychádzajme z výkonu 1kW (ľahko sa prepočíta na 100W či 10W). Máme teda úroveň +60 дБм. Podľa kvality koncového stupňa môže byť potlačenie harmonických produktov aj okolo -30 дБ. Ako vyzerá situácia potom? Utlm medzi anténami je -20 к -35 дБ.

+60 дБм – 30 дБ – 35 дБ = -5 дБм

To je síce veľmi silný signál, ale mal byť pod úrovňou, keď kvalitný RX začne produkovať IMD produkty. Z predošlého článku o S-metroch si môžete skontrolovať, что pôjde o signál úrovne S9+67 dB.

Ak napríklad budem vysielať na 14,250 МГц, potom na 28,500 MHz by som našiel takýto veľmi silný signál, ktorý mi určite neumožní na tejto frekvencii (a v jej okolí) pracovať.

DXCC плюс страны WAE
TCVR Icom s N1MM logom pre CQ WW contestom

Možné riešenia filtrov pre SO2R a multi prevádzku

Riešením sú pásmové filtre do contestu. Pripojením takéhoto filtra zúžime šírku pásma prijímača, čím eliminujeme signály z iných pásiem a zároveň potlačíme harmonické frekvencie vyžarované vysielačom.

Zhotoviť LC filtre najmä pre vyššie výkony je problematické z dôvodu nedostupnosti vhodných kondenzátorov.

Pre multi – multi pracovisko МВ5В som kedysi zhotovil filtre z koaxiálnych pahýľov podľa K2TR. Oproti LC filtrom fungujú inak. Nevytvárajú pásmovú priepusť, ale pre potláčajú len určité frekvencie dané typom a rozmermi koaxiálnych pahýľov. Ich vhodným spojením sa dá dosiahnuť vyhovujúce filtrovanie pre požadované pásmo. Ich výhodou je realizovateľnosť a efektívnosť. Výborné výsledky potvrdzujú merania OK1VWK

Na výsledných parametroch filtra sa výrazne podieľa kvalita koaxiálneho kábla. RG-58 sa radšej vyhnime – potlačenie nežiadúcich frekvencií je nízke a tiež zbytočne časť výkonu stratíme v kábli. Pre výkon cca. 1kW PEP vyhovie RG-213, s ktorým sa aj dobre pracuje. Potlačenie nežiadúcej frekvencie je dostatočné a navyše výhodou je, že filtre na vyššie pásma potláčajú nielen vyššie harmonické, ale pridaním ďalšieho pahýľa, aj nižšie pásma. Výsledné potlačenie je tak veľmi veľké.

Pre výkony rádu stoviek wattov je možné použiť PL T-konektory. Všetky filtre je vhodné zhotoviť z koaxiálneho kábla od jedného výrobcu, najlepšie aj z jedného bubna. Skracovací činiteľ sa môže mierne odlišovať od hodnoty deklarovanej výrobcom. Výhodné je začať s výrobou filtra na 160 alebo 80m a filter premerať.

Настройка SO2R TCVR
Настройка SO2R TCVR

Ako takýto filter ovplyvní situáciu prenosu z jednej antény do druhej antény?

Opäť výkon 1kW, так +60 dBm a útlm medzi anténami -35 дБ. Naviac potlačenie filtra -25 дБ.

Na vstup druhého RX-u prichádza signál v úrovni +60 дБм – 35 дБ -25 дБ = 0 дБм

To je síce stále nad hranicou S9+70 dB, ale je to už len 1 мВт. Takáto úroveň by nemala viesť k poškodeniu prijímača a ani vytvoreniu IMD produktov.

Príklad výroby filtra pre pásmo 80m

Na koniec kábla namontujeme konektor. Vypočítame dĺžku štvrťvlnného pahýľa podľa vzorca 75 x V / F (например. 75 Икс 0.66 / 3.68MHz = 13.45m). Ako rezervu si necháme 20cm, aby sme mali čo skracovať. Od konektora teda vymeriame 13.65m, kábel odrežeme a koniec skratujeme (poriadne zacínujeme).

Filter pripojíme cez Измеритель PSV ku zariadeniu a zaťažíme cez wattmeter ho umelou záťažou. V pásme 80m nesmie filter ovplyvniť hodnotu PSV a wattmeter musí ukazovať plný výkon. Ak môže zariadenie vysielať aj mimo rádioamatérskych pásiem, môžeme si pri prelaďovaní k vyšším pásmam pozrieť na wattmetri ako klesá výkon do umelej záťaže. Meranie robíme pri zníženom výkone, nakoľko PSV je veľmi vysoké (ak máme útlmový článok na daný výkon, odporúčam použiť). V pásme 40m tak vieme nájsť frekvenciu, ktorá je potlačená maximálne, čím overíme aj nastavenie na základnom pásme. Ak sa odlišuje od požadovanej, upravíme dĺžku pahýľa a meranie opakujeme. Ak sa bude odlišovať od vypočítanej dĺžky (13.45м, видеть. vyššie), vypočítame po nastavení pahýľa aj skracovací činiteľ – uľahčíme si nastavovanie filtrov na ďalšie pásma. Koniec kábla potom zalepíme izolepou alebo natiahneme teplomzmšťujúcu sa bužírku.

Druhá možnosť je použiť VNA či podobný analyzátor a zmerať filter ním.

Filter môžeme pripojiť ku koncovému stupňu priamo T-konektrom, alebo cez krátky, asi 1,5m dlhý koaxiálny kábel. Pahýľ tak môže ležať na zemi. Určite si všetky káble dobre označte – po zhotovení všetkých filtrov budete mať množstvo káblov. Veľmi pekné mechanické riešenie je zvinúť kábel do cievky a vložiť do veľkej plechovky od farby.

Filtre sme použili v contestovej prevdzke MW5W počas CQ WW SSB (šesť separátnych staníc s PA na každé pásmo) tento rok. Zaregistroval som len dve-tri frekvencie v pásme 15m na ktorých sa vyskytoval signál z iného pásma, ale len v sile S2. Antény však boli na veľkej ploche a výkonový limit je v UK nižší.

Rozmery filtrov pre všetky pásma, CW segmenty, skracovací činiteľ koaxiálneho kábla 0.66

Filter pre pásmo 10m А: potláča 20m pásmo, dĺžka 3,486m, koniec otvorený
B: potláča 40m a 15m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec otvorený
Filter pre pásmo 15m А: potláča 20m a 10m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 20m А: potláča 40m a 15m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec otvorený
B: potláča 10m pásmo, dĺžka 3,486m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 40m А: potláča 20m a 15m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec skratovaný
B: potláča 15m pásmo, dĺžka 4,648m, koniec skratovaný
C: kompenzuje reaktanciu pahýľa B, dĺžka 2,337m, koniec otvorený
Filter pre pásmo 80m А: potláča 40m, 20м, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 13,938m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 160m А: potláča 80m, 40м, 20м, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 27,876m, koniec skratovaný

Rozmery filtrov pre pásma 160m a 80m, SSB segmenty, skracovací činiteľ koaxiálneho kábla 0.66

Filter pre pásmo 80m А: potláča 40m, 20м, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 13,451m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 160m А: potláča 80m, 40м, 20м, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 26,470m, koniec skratovaný

Sú ešte ďalšie možnosti zlepšenia odolnosti medzi pásmami, napríklad použitím push-pull koncového stupňa, ktorý prirodzene párne harmonické (2.harmonická, 4.harmonická,…) produkty potláča. Okrem toho je možné použiť dodatočné pásmové filtre na vstupe prijímača a vysielača (do 100W), čím sa dosiahne ďalšie zlepšenie.

0 0 голоса
Оценка статьи
1 Комментарий
Старейший
Последний Самый популярный
Отзыв вставлен
Посмотреть все комментарии
имеет обмен полосами восходящей и нисходящей линии связи
1 имеет обмен полосами восходящей и нисходящей линии связи

[…] Усилитель — это электрическое устройство. […]