Stanovy občianskeho združenia K120

I. Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je: K120.
Názov združenia v anglickom jazyku je: K120.
Občianske združenie je organizáciou, ktorú na základe dobrovoľnosti vytvorili členovia združenia, ktorých záujmom je rozvíjanie vzájomnej komunikácie, technického štúdia a sebavzdelávania držiteľov povolenia na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc.
Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
Sídlom združenia je Krátka ul. 4/386, 059 39 Šuňava.

II. Ciele
Hlavným cieľom združenia je podporovať rozvoj prevádzkovateľov amatérskych rádiových staníc, čo zahŕňa hlavne:

 • Rozvoj amatérskej prevádzky na frekvenciách pridelených pre túto službu
 • Neustálou informačnou činnosťou oboznamovať širokú verejnosť o amatérskej službe, výpočtovej technike a poznatkami z elektrotechniky
 • Organizáciu vnútroštátnych súťaží

 • III. Členstvo
  Členstvo je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Dokladom o členstve je prihláška a platný preukaz združenia.
  Členstvo v združení zaniká doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia alebo vylúčením zo združenia so súhlasom dvojtretinovej väčšiny jeho členov.

  IV. Práva a povinnosti členov
  Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, predovšetkým plne akceptovať bod II. týchto stanov a v súlade s tým sa snažiť prispôsobiť svoje konanie. Medzi ďalšie povinnosti člena združenia patrí:

 • Zúčastňovať sa na činnosti združenia
 • Chrániť majetok združenia
 • Platenie členských poplatkov vo výške stanovenej Predsedníctvom
 • Člen združenia má právo:

 • Zúčastňovať sa rokovania Predsedníctva pokiaľ sa rokuje o jeho osobe
 • Vyjadrovať sa k činnosti orgánov združenia
 • Podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia
 • Voliť a byť volený do orgánov združenia

 • V. Orgány združenia
  Orgánmi združenia sú: Členská schôdza a Predsedníctvo

  VI. Členská schôdza
  Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo aspoň raz za jeden rok. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutoční ak o to požiada viac ako 1/3 (slovom: jedna tretina) členov združenia.
  Členská schôdza rozhoduje o týchto zásadných otázkach činnosti združenia:

 • Prijíma a mení Stanovy združenia, rozpočet združenia na kalendárny rok a ďalšie predpisy a smernice vydávané združením
 • Volí a a odvoláva členov Predsedníctva
 • Rozhoduje o záležitostiach strategického významu
 • oduje o zrušení združenia a vymenovaní likvidátorov
 • Na zrušenie združenia je potrebný súhlas 3/4 (slovom: troch štvrtín) členov združenia
  VII. Predsedníctvo
  Predsedníctvo je riadiacim a štatutárnym orgánom združenia. Tvoria ho 3 (slovom: traja) členovia pokiaľ Členská schôdza nerozhodne inak. Členovia predsedníctva sú volení Členskou schôdzou na obdobie 2 (slovom: dvoch) rokov. Spravidla ho tvorí prezident a dvaja viceprezidenti združenia.
  Predsedníctvo:

 • Schvaľuje plán činnosti v kalendárnom roku, správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok
 • Rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
 • Rozhoduje o prijatí nových členov
 • Pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
 • Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Členskej schôdze
 • Zasadnutie Predsedníctva zvoláva predseda minimálne 1x za rok na žiadosť väčšiny členov predsedníctva.
  Prezident a viceprezident združenia reprezentujú a konajú menom združenia v celom rozsahu pôsobnosti s rozhodnutiami orgánov združenia. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Predsedníctva.

  IX. Zásady hospodárenia
  Majetok združenia tvoria finančné a nefinančné prostriedky získané z dotácií, darov, grantov, dobrovoľných členských príspevkov, príjmov z vlastnej činnosti a ostatných príjmov a výnosov.
  Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
  Predsedníctvo schvaľuje, určuje nakladanie a použitie finančných a nefinančných prostriedkov ako aj narábanie nadobudnutým majetkom.


  X. Záverečné ustanovenia
  Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členskou schôdzou na zasadnutí dňa 2.februára 2005.Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

  Pridaj komentár