De nieuwe OM Activity Contest begint

V sobotu 14.novembra začína nový ročník pretekov OM-activiteitenwedstrijd. Preteky organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubové stanice môžu byť obsluhované len jedným operátorom, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Spojenia sa nadväzujú len s OM a OK stanicami.

Datum: vždy druhá sobota v mesiaci od 06,00 doen 06,59 lokale tijd door CW operatie en van 07,00 doen 07,59 lokale tijd door SSB-bewerking

Icom IC-703 in actie
Icom IC-703 in actie

Frequenties: 3520 – 3560 kHz a 3700 – 3770 kHz

Categorieën:
1. QRO CW+SSB
2. QRO CW
3. QRO SSB
4. QRP CW+SSB
5. QRP CW
6. QRP SSB
V kategórii QRO je max. VHF yagi antennes 100 W, v kategórii QRP je max. VHF yagi antennes 5 W.
Wedstrijdcode: RS(t) + poradové číslo QSO od 001. Spojenia sa číslujú bez ohľadu na etapy.

Scoren: 1 QSO = 1 Dat
Za spojenie s tou istou stanicou na oboch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 extra punt, čiže za CW a SSB QSO s tou istou stanicou sú 3 lichaam.

Vermenigvuldigers: rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za preteky plus posledné písmeno vlastnej značky, tenzij het is opgenomen in de verbinding met een ander station. Het maximale aantal vermenigvuldigers is 26.

Het resultaat: som van punten x som van vermenigvuldigers

Yaesu FT-840
Yaesu FT-840

VHF yagi antennes: Z každých pretekov sa zasiela hlásenie najneskôr prvý piatok po pretekoch, a to buď v elektronickej forme (txt súbor) na e-mailovú adresu omac@pobox.sk, alebo na paketovú adresu: OM6MW@OM0PBC. Hlásenia na korešpodenčných lístkoch sa posielajú na adresu: Mojmír Jagoš, OM6MW, Gaštanová 18, 01001 Žilina. Od apríla je možné posielať hlásenie aj cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk.

Hlásenie musí obsahovať:
– volaciu značku
– mesiac a rok
– kategóriu
– počet QSO CW, počet QSO SSB
– počet bodov CW, počet bodov SSB
– počet prídavných bodov
– počet násobičov
– chýbajúce násobiče
– výsledok
– čestné vyhlásenie: Ik verklaar op mijn eer, že som dodržal súťažné a povoľovacie podmienky. Ik beschouw de beslissing van de beoordelaar als definitief.
– vlastnoručný podpis operátora, pri zasielaní e-mailom alebo paketom len meno a volaciu značku operátora

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

Evaluatie: Každé preteky budú vyhodnotené osobitne. Výsledková listina bude zverejnená na stránke kv.szr.sk. Zúčastnené stanice môžu dostať výsledkovú listinu po zaslaní SASE.

Celoročné vyhodnotenie: Celoročné vyhodnotenie bude za cyklus pretekov od novembra do októbra nasledujúceho roku, pričom do hodnotenia sa započíta deväť najlepších mesačných výsledkov.

Diskwalificatie: Stanica nebude hodnotená v jednotlivých pretekoch, ak poruší súťažné alebo povoľovacie podmienky, ak zašle svoje hlásenie neúplné alebo po termíne. Rozhoduje dátum odoslania hlásenia, dátum na poštovej pečiatke, alebo zápisu do BBS.

Opmerking: Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si z určitých pretekov kópiu staničného denníka. Ak stanica nezašle kópiu do 7 dní po vyžiadaní, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

0 0 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
0 Opmerkingen
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x