Sedmý sjezd SZR

V sobotu 25. září 2010 se bude v hotelu Piatrová ve Vrútkách konat 7.zjazd Slovenského svazu radioamatérů. Zjazd sa koná pravidelne v 4-ročnom cykle a je najvyšším orgánom SZR. Hodnotí výsledky dosiahnuté za posledné štyri roky, určuje úlohy na nadchádzajúce obdobie a volí zástupcov, ktorí budú činnosť SZR zabezpečovať v čase medzi zjazdmi.

 

CW pastiche RA1AOM
CW pastiche RA1AOM

Program 7. zjazdu SZR
07,30 – 09,30 Prezentácia
09,30 – 09,40 Zahájenie
09,40 – 09,50 Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
09,50 – 10,00 Schválenie rokovacieho poriadku zjazdu
10,00 – 11,00 Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie
11,00 – 11,10 Správa o hospodárení a stave majetku SZR
11,10 – 11,20 Správa revíznej komisie
11,20 – 12,00 Diskusia k správam
12,00 – 12,45 Oběd
12,45 – 13,30 Diskusia k správam
13,30 – 13,40 Správa mandátovej komisie
13,40 – 14,30 Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR
14,30 – 14,45 Stanovenie členských príspevkov SZR
14,45 – 15,00 Prestávka
15,00 – 15,30 Voľby prezidenta SZR, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta
15,30 – 16,00 Voľby členov prezídia SZR a členov revíznej komisie
16,00 – 16,30 Návrh uznesenia a jeho schválenie a Záverečné slovo nového prezidenta

Rokovací poriadok 7. zjazdu SZR

Konstruování je také součást radioamatérských
Konstruování je také součást radioamatérských


1. Na zjazde sa môžu okrem delegátov zúčastniť hostia a novinári. Zasadací poriadok zohľadní oddelenie delegátov od ostatných prítomných.
2. Delegáti majú právo hlasovať, voliť, diskutovať a navrhovať.
3. Hostia majú právo vystúpiť v diskusii.
4. Do diskusie sa prihlasujú prítomní písomne. Diskusný príspevok by nemal byť dlhší ako 5 minut, faktická pripomienka 1 minútu.
5. Hlasuje sa v súlade so stanovami, verejne zdvihnutím hlasovacieho lístka, alebo tajne.
6. Musí byť dodržaný schválený program zjazdu.
7. V rokovacej miestnosti nie je dovolené fajčiť.

Organizačné pokyny k 7. zjazdu SZR

DL7AOT kontrolér satelitních antén
DL7AOT kontrolér satelitních antén


1. Písomné návrhy na zmenu dokumentov (stanovy, organizačný poriadok SZR a programové zameranie SZR), ako aj návrhy na funkcionárov SZR, prípadne vyplnené delegačné hárky delegátov, je potrebné zaslať doporučene na adresu SZR vopred. Zjednoduší sa tým príprava zjazdu a predídete nedorozumeniam pri prezentácii a v priebehu rokovania.
2. Žiadame všetkých členov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými materiálmi, ale najmä s organizačným poriadkom SZR, kde sú uvedené podrobnosti o právach a povinnostiach delegátov, ale aj o samotnom priebehu zjazdu.
3. Je potrebné, aby si členovia pripravili svojich kandidátov na volené funkcie, a aby sa už teraz zamýšľali nad vhodnými delegátmi zjazdu, ktorí ich budú zastupovať. Delegáti pri prezentácii predložia delegačný hárok (málo, ktorí ho nezašlú v predstihu na sekretariát SZR), podpísaný jednotlivými členmi SZR. Je preto dôležité, aby si aj delegáti preverili členskú príslušnosť k SZR u všetkých podpísaných na svojom delegačnom hárku.
4. Pri prezentácii bude možné ešte odovzdať písomné návrhy na funkcionárov SZR (kandidačný list), resp. návrhy na zmenu dokumentov.
5. Cestovné náležitosti budú delegátom preplatené na základe platných cestovných dokladov a v zmysle opatrení schválených prezídiom SZR.
6. Do začiatku zjazdu o 9,00 hod. musia delegáti zaujať miesto v rokovacej miestnosti.

více na http://www.szr.sk/zjazd/7/

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X