OM Activity Contest – nowe warunki

Pre pretek OMAC boli zverejnené nové podmienky. Hlavné zmeny:

  • pri vypĺňaní hlásenia je potrebné vyplniť aj email
  • pri vypĺňaní hlásenia pribudla možnosť dobrovoľne pripojiť denník v CABRILLO formáte
  • po uzavretí formulára na posielanie hlásenia budú stanice na prvých troch miestach emailom požiadané povinne pripojiť denník v CABRILLO formáte

Súťažné podmienky
Preteky OM Activity Contest (zwana dalej „OMAC”) organizowane przez Słowackie Stowarzyszenie Krótkofalowców i są wymienione tylko dla osób fizycznych. Stacje klubowe może obsługiwać tylko jeden operator, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Wyścigi ogłaszane są tylko dla stacji OM i OK, które nawiązują połączenia tylko ze stacjami OM i OK.

1. Data
Mają wyścig 12 etap, każdy etap odbywa się zawsze w drugą sobotę danego miesiąca od 06,00 robić 06,59 czas lokalny według operacji CW i od 07,00 robić 07,59 czas lokalny według operacji SSB.

2. Częstotliwości
Konkuruje w zespole 80 mw następujących sekcjach częstotliwości:
3520 – 3560 kHz (CW)
3700 – 3770 kHz (SSB)

3. Kategorie
3.1. QRO CW + SSB (moc nadajnika max. 100 W)
3.2. QRO CW (moc nadajnika max. 100 W)
3.3. QRO SSB (moc nadajnika max. 100 W)
3.4. QRP CW + SSB (moc nadajnika max. 5 W)
3.5. QRP CW (moc nadajnika max. 5 W)
3.6. QRP SSB (moc nadajnika max. 5 W)

4. Kod konkursowy
Kod zawodów składający się z RS jest wymieniany(T) oraz numer seryjny połączenia począwszy od 001. Połączenia są numerowane w sposób ciągły, niezależnie od etapów.

5. Punktacja
Każde prawidłowe połączenie jest oceniane 1 ciało. W przypadku połączenia z tą samą stacją w obu trybach drugie połączenie zostanie naliczone 1 dodatkowy punkt, czyli oceniane są połączenia CW i SSB z tą samą stacją 3 bodmi.

6. Mnożniki
Mnożnikami są różne ostatnie litery ocen przeciwników raz na odpowiedni miesięczny etap OMAC plus ostatnia litera własnego znaku, jeśli nie jest dołączony do połączenia z inną stacją. Maksymalna liczba mnożników to 26.

7. Wynik
Celkový výsledok sa vypočíta podľa vzorca: suma punktów x suma mnożników

8. Raporty
Hlásenia za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Hlásenie musí byť vyplnené a odoslané do 7 dni od zakończenia danego etapu miesięcznego (t.j. w następną sobotę do 08,00 czas lokalny). Formulár na zadávanie hlásenia sa po tejto lehote automaticky deaktivuje a po tomto termíne už nie je možné hlásenie poslať.

Hlásenie cez webové rozhranie musí obsahovať:
8.1. Volaciu značku stanice, ktorej hlásenie je posielané
8.2. Oznaczenie etapu danego miesiąca
8.3. Adres e-mail konkurencyjnej stacji
8.4. Kategoria
8.5. Počet spojení CW, počet spojení SSB
8.6. Počet bodov CW, počet bodov SSB
8.7. Počet prídavných bodov
8.8. Počet násobičov (maks. 26)
8.9. Chýbajúce násobiče (chýbajúce násobiče (písmená) musia dopĺňať počet násobičov do 26)
8.10. Wynik (bude automaticky vypočítaný na základe zadaných údajov)
8.11. Oświadczenie: Oświadczam na mój honor, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v hlásení sú pravdivé. Wyrażam zgodę na publikację przesłanego dziennika stacji. Decyzję oceniającego uważam za ostateczną.

Odoslaním hlásenia vyhodnocovateľovi vyjadruje zadávateľ etapového hlásenia súhlas so znením textu kompletného hlásenia a čestného vyhlásenia.

9. Ocena
9.1. Każdy etap wyścigu będzie oceniany osobno. Wyniki etapu za dany miesiąc zostaną opublikowane na stronie kv.szr.sk w dziale OM Activity Contest.
9.2. Dziewięć najlepszych wyników etapowych w danym roku zostanie uwzględnionych w całorocznym rankingu OMAC. Sezon zaczyna się etapem listopadowym, a kończy etapem październikowym (przykład: rok studiów 2017 zaczyna się od sceny 11/2016 i kończy się sceną 10/2017).
9.3. Každá súťažiaca stanica môže pri zadávaní hlásenia pripojiť (nahrať) denník z danej etapy. Denník musí byť byť vo formáte CABRILLO.
9.4. Stacja, ktoré sa vo výsledkoch etapy umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, MUSIA k svojmu etapovému výsledku pripojiť (nahrať) denník z danej etapy vo formáte CABRILLO (ak tak už nespravili v zmysle bodu 9.3.). Lehota na nahratie denníka je do 14 dní od skončenia príslušnej etapy (robić 08,00 czas lokalny).
9.4.1. Stanice podľa bodu 9.4 dostanú notifikačný email o potrebe nahrať denník, ak denník nenahrali už pri vypĺňaní hlásenia.
9.4.2. Notifikačný email v zmysle bodu 9.4.1 bude zaslaný každej identifikovanej stanici LEN raz a to na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z príslušnej etapy.
9.4.3. W razie, že stanica podľa bodu 9.4 neobdrží notifikačný email, musí sama aktívne napísať administrátorovi na emailovú adresu omactivity@gmail.com najneskôr do 10 dní od skončenia príslušnej etapy.
9.5. Zaslané (pripojené) denníky slúžia len na zverejnenie nadviazaných spojení danej stanice, spojenia sa podľa nich ďalej nevyhodnocujú ani nekontrolujú.
9.6. Obsahy zaslaných (pripojených) denníkov sa zobrazia až po 14-tich dňoch od skončenia príslušnej etapy.
9.7. Súťažiacej stanici, ktorá v zmysle bodu 9.4 v stanovenej lehote nepripojila (nenahrala) staničný denník z etapy, będzie:
9.7.1. upravený bodový výsledok z danej etapy tak, že na mieste bodového výsledku bude mať uvedené písmená „DQ“ (diskvalifikácia) a vo výsledkovej listine etapy bude presunutá na koniec poradia v danej v kategórií,
9.7.2. do celoročného hodnotenia započítaný výsledok za danú etapu s hodnotou nula bodov.

10. Dyskwalifikacja
Stacja startująca nie będzie oceniana w danym etapie miesięcznym, jeśli narusza warunki konkursu OMAC lub warunki licencyjne dla stacji amatorskich. 11. Notatka
Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si od zúčastnenej stanice kópiu staničného denníku v CABRILLO formáte. Požiadavku na zaslanie denníka vyhodnocovateľ zašle na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z danej mesačnej etapy. Ak stanica nezašle na emailovú adresu omactivity@gmail.com požadovaný staničný denník do 7 dni od złożenia wniosku, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

12. Prechodné ustanovenia
Ciało 9.4 a 9.7 platia až od 1.11.2016. V období pred 1.11.2016 sú povinnosti vyplývajúce z bodov 9.4 a 9.7 dobrovoľné (slúžia len na vyskúšanie funkcionality) a nebudú mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
2 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
Anton Gombár/OM7AG
Anton Gombár/OM7AG
7 miesiące temu

Nemôžem poslať hlásenie z OM AC . Na stronie http://www.hamradio.sk/Krátke vlny/ OM activity contest túto rubriku otvoriť nemôžem.

om0aao
Administrator
Odpowiedz Anton Gombár/OM7AG
7 miesiące temu

Nie sú správne nasadené SSL, lebo niečo je na takej doméne a niečo na inej. Otvor priamo http://omac.telesweb.sk/

Upozorňoval som na to emailom 16.10.2023, dostal som informáciuprepošlem info.”. Zrejme to ešte nie je opravené

2
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x