Правила гонок и соревнований на УКВ

 

Флаг Зимбабве 1.1.2004

1. Флаг Зимбабве

1.1 Флаг Зимбабве 1.1.2004.
1.2 Vseobecne podmienky platia pre vsetky preteky na VKV, vyhlasovane
Slovenskym zvazom radioamaterov. Ku kazdym pretekom moze vyhlasovatel definovat dalsie dodatocne podmienky, ktore tieto vseobecne podmienky doplnaju alebo rozsiruju.
1.3 50 МГц IARU Contest, Memorial Ondreja Oravca a Prevadzkovy aktiv VKV/UKV sa riadia vlastnymi podmienkami.

2. Vseobecne podmienky

2.1 S kazdou stanicou je mozne na kazdom sutaznom pasme zapocitat len jedno platne spojenie, pri ktorom bol obidvoma stanicami vyslany a potvrdeny kompletny sutazny kod.
2.2 Pocas pretekov je dovolene vyuzívat DX-кластер alebo ine podobne informacne siete. Pocas pretekov nie je dovolena ziadna z foriem sebaanoncovania v DX clustri.
2.3 Sutaziace stanice su povinne aj v medzinarodnych pretekoch dodrziavat platne povolovacie a sutazne podmienky, a to i v pripade, ked ich to vzhladom k ostatnym sutaziacim poskodzuje.
2.4 V narodnom poradi budu hodnotene len tie stanice, ktore sa pretekov zucastnia z uzemia Slovenskej republiky. Denniky prijate od ostatnych stanic budu pouzite len na kontrolu.

3. Sutazne QTH

3.1 Sutazne QTH je stanoviste, z ktoreho sa jedna stanica (jednotlivec alebo viac operatorov) zucastni danych pretekov na jednom alebo viacerych pasmach. Sutazne QTH je:

  • а) stale QTHje jednoznacne dane adresami trvaleho bydliska a trvaleho stanovista uvedenymi v povolovacej listine. Ak je trvale stanoviste na kote, plati bod c).
  • б) prechodne QTHje stanoviste mimo staleho QTH, ktore nie je kota. Ak je prechodne stanoviste na kote, platí bod c).
  c) kotaje vrchol kopca alebo ine miesto mimo intravilanu miest a obci. Minimalna nadmorska vyska koty je 200 м.

3.2 Sutazne QTHkoty (см. пункт 3.1. pism. c) sa prideluju, registruju a obsadzuju podla Pravidiel pre pridelovanie a registraciu kot pre VKV preteky na uzemí SR, ktore su sucastou tychto Vseobecnych podmienok.
3.3 Z pridelenej, registrovanej a obsadenej koty ma stanica v danych pretekoch pravo vysielat na vsetkych VKV pasmach. V okruhu s polomerom 5 km od pridelenej koty nesmie bez suhlasu stanice s pridelenou kotou vysielat ziadna ina stanica, ani na neobsadenych pasmach, okrem tych, ktore pracuju z intravilanu miest, obci a osad.
3.4 Zmena sutazneho QTH stanice pocas pretekov nie je dovolena. Pouzitie viacerych sutaznych QTH v jednych pretekoch nie je dovolene. 3.5 Vsetky anteny a zariadenia, pouzívane pocas pretekov, musia byt fyzicky umiestnene v kruhu s priemerom 500 метры.

4. Sutazne kategorie

4.1 Stanice jednotlivcov, Одиночная опера. (ТАК) – stanice obsluhovane jednotlivcom, ktory pocas pretekov vykonava vlastne vysielanie, prijem na dalsom zariadeni, vedenie dennika, vedenie prehladu stanic, smerovanie anten a pod., bez akejkolvek pomoci druhych osob. Za pomoc v pretekoch sa nepovazuje zriadenie stanice pred zaciatkom pretekov a likvidacia stanice po ich ukoncení.
4.2 Stanice viac operátorov, Multi Op. (Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров) – ostatne stanice
4.3 Cislovanie kategorii:

 	1. 	144 МГц - ТАК	10. 	5,7 ГГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	2. 	144 МГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	11. 	10 ГГц - ТАК 	3. 	432 МГц - ТАК 	12. 	10 ГГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	4. 	432 МГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	13. 	24 ГГц - ТАК 	5. 	1,3 ГГц - ТАК 	14. 	24 ГГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	6. 	1,3 ГГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	15. 	47 ГГц - ТАК 	7. 	2,3 ГГц - ТАК 	16. 	47 ГГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	8. 	2,3 ГГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров 	17. 	76 ГГц - ТАК 	9. 	5,7 ГГц - ТАК 	18. 	76 ГГц - Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров

5. Druhy prevadzky

5.1 V pretekoch su povolene prevadzky CW a FONEpodla povolovacich podmienok, pricom je nutne dodrziavat odporucania stalej pracovnej skupiny komisie IARU Regionu 1., tykajuce sa pouzivania roznych druhov prevadzky v roznych kmitoctovych pasmach VKV.

6. Vykon koncoveho stupna vysielaca

6.1 Maximalny vykon koncoveho stupna vysielaca je podla povolovacich podmienok, pokial nie je stanovene inak.

7. Sutazny signal

7.1 V jednom danom okamihu smie mat kazda stanica na jednom pasme iba jeden sutazny signal. Signaly nevyhnutne na pripojenie do siete paket radio sa nepovazuju za sutazne.

8. Sutazny kod

8.1 Pri spojeniach sa vymiena sutazny kod, pozostavajuci z RS alebo RST, poradoveho cisla spojenia od 001 na kazdom sutaznom pasme zvlast a WW lokatora, pokial nie je stanovene inak.

9. Подсчет очков

9.1 Pokial nie je uvedene inak, boduje sa jeden kilometer preklenutej vzdialenosti, zmeranej alebo vypocitanej podla systemu WW lokator, jednym bodom. Pritom tato vzdialenost nesmie presahovat skutocnu vzdialenost o viac ako 5 км. Za spojenie so stanicou vo vlastnom
malom stvorci lokatora sa pocita 1 что (например. z JN88NE do JN88NE). 9.2 Podla odporucania IARU Region I musi byt pre prevod stupnov na kilometre pouzity koeficient 111,2 zohladnujuci zakrivenie Zeme.
9.3 Opakovane spojenia musia byt v denniku oznacene (РПТ, DUPE и ниже.) со значением балла 0.

10. Neplatne spojenia

10.1 V pretekoch neplatia spojenia crossband, EME, MS a spojenia nadviazane cez pozemne alebo kozmicke prevadzace.

11. Vlastny WW lokator

11.1 Na urcenie zemepisnej sírky a dlzky sutazneho stanovista, z ktorych sa vypocitava lokator, sa pouziva system WGS-84 (Мировая геодезическая система 1984).
11.2 Tolerancia zemepisnych suradnic sutazneho stanovista (z ktorych sa vypocitava lokator) voci skutocnosti, nesmie presahovat kruznicu s priemerom 1 км.

12. Casy spojeni

12.1. Casy uvadzane v sutaznom denniku musia byt len v UTC. Соединения, ktore boli zacate pred oficialnym zaciatkom pretekov, alebo ktore boli zacate po oficialnom konci pretekov, su neplatne.

13. Sutazny dennik

13.1. Sutazny dennik sa posiela vyhradne v elektronickej forme vo formate EDI. Denniky zaslane v inom formate budu pouzite len na kontrolu. Sutazny dennik musi byt odoslany najneskor desiaty den po pretekoch na adresu vyhodnocovatela, bud na diskete alebo e-mailom.

14. Zrazky bodov za spojenie

14.1. Zrazky bodov za spojenie su na zaklade odporucania VKV komisie IARU Region 1 tieto:

  • а) Spojenie je neplatne pre stanicu, ktora ma v denniku akukolvek chybu v prijatej znacke a kode (nesuhlas s vysielanou znackou a kodom), to znamena v reporte, poradovom cisle spojenia a lokatore.
  • б) Spojenie je neplatne pre stanicu, ktora ma rozdiel v ca
  • se spojenia viac ako 10 minut oproti spravnemu casu UTC.
  c) Za opakovane a zapocitane spojenie sa kontrolovanej stanici odpocita desatnasobok bodovej hodnoty zapocitaneho opakovaneho spojenia.

15. Diskvalifikacia stanice

15.1. Stanica bude diskvalifikovana nehodnotenim za:

  • а) nedodrzanie sutaznych podmienok
  • б) uvedenie neuskutocnenych spojeni v sutaznom denniku
  • c) ложная информация в дневнике соревнований
  • в случае стихийных бедствий и по другим неотложным причинам возможно использование любительских станций и частот, предназначенных для службы любительских сообщений, для предотвращения надвигающейся опасности) chybajuce podstatne udaje v denniku
  • е) uvadzanie ineho casu ako UTC
  • что наибольший ток будет течь на резонансной частоте) больше, чем 10 % zle vypocitanych vzdialenosti
  г) vysielanie zo sutazneho QTH, ktore bolo pridelene inej stanici, alebo z jeho ochrannej zony, ak medzi tymito stanicami vznikne spor

Tono/OM3LU Prezident SZR

0 0 голоса
Оценка статьи
Настраивать
Установить оповещения
гость
0 Комментарии
Отзыв вставлен
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим комментариям, Пожалуйста, комментарий!Икс