Come estendere il permesso di radioamatore?

Ogni permesso ha un periodo di validità specifico, termín do kedy je platné nájdete v povolení alebo môžete využiť http://depe.sk/omcb/omcbsk.php. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať o predĺženie povolenia.

Predpísané tlačivo pre fyzické osoby: .odt .docx

Predpísané tlačivo pre právnické osoby: .odt .docx

Predpísané tlačivo pre neobsluhované stanice: .odt .docx

Podľa § 32 paragrafo 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia.K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 3 eurá (viď údaje v tlačive).

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

  • potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 3 €
  • fotokópiu platného povolenia fyzickej alebo právnickej osoby

Správny poplatok je možné uhradiť zakúpením tzv. Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok):

  • na pobočkách Slovenskej pošty
  • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok (iOS aj Android)

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

Ufficio per la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali

Odbor správy frekvenčného spektra

Fabbrica 7, casella postale 40

828 55 Bratislava 24

 

AVVERTIMENTO: Po vydaní povolenia je potrebné zaplatiť ešte úhradu za používanie frekvencií vo výške 3 €. Pokyny k jeho úhrade vám zašle Regulačný úrad spolu s povolením. Poplatok treba uhradiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade Úrad povolenie zruší. Úhrada za právo používať frekvencie je platná 10 anni.

Bližšie informácie môžete získať u PhDr. Simony Bartíkovej na tel. čísle: 02/5788 1631.