gara di Pasqua 2004

Condizioni della gara di Pasqua

1. Queste condizioni si applicano dal 1 gennaio 2003 per la gara di Pasqua (di seguito denominato stabilimento principale) i Corsa di Pasqua per bambini (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 7.00-13.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 13.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. Sono validi anche i collegamenti con stazioni non concorrenti, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.4. Soutěžní kategorie:

1. 144 MHz SO
2. 144 MHz MO
3. 432 MHz SO
4. 432 MHz MO
5. 1.3 Dimensioni assegnate a
6. 1.3 GHz MO
7. 2.3 Dimensioni assegnate a
8. 2.3 GHz MO
9. 3.4 Dimensioni assegnate a
10. 3.4 Ghz MO
11. 5.7 Dimensioni assegnate a
12. 5.7 GHz MO
13. 10 Dimensioni assegnate a
14. 10 GHz MO
15. 24 Dimensioni assegnate a
16. 24 GHz MO
17. 47 Dimensioni assegnate a
18. 47 GHz MO
19. 76 Dimensioni assegnate a
20. 76 GHz MO

categoria 9 un 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.

COSÌ (SINGOLO ACCESO) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

CQ WW SSB Anticipo del concorso (MULTI OP) – stanice ostatní

Condizioni per la gara QRP invernale: Condizioni per la gara QRP invernale, Condizioni per la gara QRP invernale. Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metri. - Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo.

5. Použití DX Clusteru a pod. non è limitato.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, - Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo(- Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

7. Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, - Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.

9. Spojení EME, necessario per il funzionamento.

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, necessario per il funzionamento. Le connessioni ripetute devono essere contrassegnate nel registro (RPT, DUPE apod.) con un valore in punti 0.

11. Il codice della competizione è composto da RS o RST, numero di serie della connessione e WW-locator. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Codice completo comprensivo di numero di serie della connessione da 001 Passano anche stazioni non concorrenti, che non vogliono essere valutati. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stazione, che non vogliono essere valutati, non deve inviare un diario!

12. Punteggio: Un punto vale per ogni chilometro di ponte tra le due stazioni. Il valore in punti della connessione nel diario di gara deve essere indicato come numero intero. Viene conteggiata una connessione nello stesso WW-locator 1 Quello. Secondo la raccomandazione della Regione I. IARU, dovrebbe essere utilizzato un coefficiente 111,2 per convertire i gradi in chilometri, tenendo conto della curvatura della Terra. Il sistema WGS-84 viene utilizzato per determinare la latitudine e la longitudine del sito di gara per il calcolo del localizzatore (Sistema geodetico mondiale 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

14. Elektronický deník musí být ve formátu EDI (PROVA REG1), che, comunque, sono tenuti a trasmettere l'intero codice del concorso, compreso il numero di serie. che, comunque, sono tenuti a trasmettere l'intero codice del concorso, compreso il numero di serie. Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara.

15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
Titulní list obsahuje tyto údaje:
-značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
-vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
-soutěžní pásmo a kategorii,
-název závodu a rok jeho konání,
-jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
-u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
-název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
-nadmořskou výšku soutěžního QTH,
-maximální výkon vysílače použitý v závodě,
-použitý antenní systém,
-počet platných spojení,
-ODX [km] + značka DX stanice,
-celkový počet bodů,
-čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
-datum vyplnění soutěžního deníku,
-podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
-celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
-vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
-vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
-soutěžní pásmo,
-číslo stránky,
-datum – 1x na stránce a při změně,
-čas UTCminutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
-značku protistanice,
-odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
-rapporto, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
-bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
-součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. “harmonikyz tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, cioè.. nesmí být ve formě volných listů.

16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.

17. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

19. Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara, Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara :
-jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara, Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara, Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara,
-má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 - Se la differenza di tempo di connessione è maggiore di.

20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

21. - Se la differenza di tempo di connessione è maggiore di:
-za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,
-za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
-za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,
-za nesportovní chování v závodě.
22. Prezzi:
Hlavní závod:
1. Velké velikonoční vejce
-za rekordní počet bodů,rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
2. Malé velikonoční vejce
-za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 stazioni,
-za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 stazioni.
3. Nejlepší zahraniční stanice pracující mimo území OK obdrží malé velikonoční vejce.

Závod dětí:
malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 permettere. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [indica la somma di tutte le bande in cui la stazione ha gareggiato].

23. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

24. Deniky zasilejte na adresu:
Tištěné:
Radioklub Tanvald , Poštovní schránka 30, 468 61 Desná v Jizerských horách.
Elektronické:
ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X