Návrh nových povolovacích podmínek pro radioamatérské stanice

Na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/310?fbclid=IwAR1HHUfOkxWDRd8nYvcbjv5eDnrPTH0OE7L31HKpverbTzPuszIZi9bzjZk naleznete návrh nových povolovacích podmínek pro radioamatérské stanice Úřadu pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb, který zní takto:

Návrh

 

Opatření

Úřadu pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb

 

S …/2022,

 

kterým se stanoví technické a provozní podmínky pro amatérské stanice

 

Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb podle § 52 ods. 9 zákona č.. 452/2021 S. S. o elektronických komunikacích stanoví:

 

 • 1

Předmět a rozsah úpravy

Toto opatření stanoví podrobnosti pro technické a provozní podmínky amatérských stanic.

 

 • 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto opatření se rozumí:

 1. amatérskou službou rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájemné komunikace a technického studia uskutečňovaná amatéry, kteří jsou operátory nebo operátory bez individuálního povolení k používání frekvencí, a kteří se zajímají o radiokomunikační techniku ​​s výlučně osobním zájmem a bez finančního prospěchu,
 2. amatérskou družicovou službou radiokomunikační služba využívající kosmické stanice umístěné na umělých družicích Země pro účely amatérské služby,
 3. amatérskou vysílací rádiovou stanicí (dále jen „amatérská stanice“) jedno nebo více vysílacích a přijímacích rádiových zařízení, včetně ovládacích zařízení a anténních systémů, pracujících ve frekvenčních pásmech vyhrazených pro amatérskou službu, nebo amatérskou družicovou službu,
 4. amatérskou stanicí právnické osoby amatérská stanice radioklubu,
 5. volací značkou jedinečné označení amatérské stanice, které umožňuje její identifikaci,
 6. vysílačem pro rádiový orientační běh vysílací rádiové zařízení omezeného výkonu, provozovány na přidělených frekvencích, které je určeno k vysílání majákových signálů pro rádiový orientační běh,
 7. retranslační amatérskou stanicí neobsluhovaná amatérská stanice určená k retranslaci signálů amatérských stanic, přičemž může být i součástí radioamatérské sítě,
 8. radioamatérským majákem neobsluhovaná amatérská stanice, která slouží ke zjišťování podmínek šíření rádiových vln,
 9. digitálním opakovačem amatérská stanice s obsluhovaným nebo neobsluhovaným provozem, která přijímá digitální signály amatérské stanice a posílá je další amatérské stanici přímo nebo přes radioamatérskou síť,
 10. uzlem radioamatérské sítě (dále jen „nód“) inteligentní neobsluhovaný digitální opakovač sloužící k automatickému předávání zpráv určeným amatérským stanicím ve stejné radioamatérské síti,
 11. univerzálním uzlem radioamatérské sítě univerzální neobsluhovaný nód, sloužící k automatickému předávání zpráv určeným amatérským stanicím v jiných radioamatérských sítích, přičemž jde o automatické propojení sítí s různými provozy.
 12. automatickým paketovým reportovacím systémem radioamatérský digitální systém sloužící k výměně zpráv a informací,
 13. datovou schránkou neobsluhovaná amatérská stanice obvykle spojená s nódem, určena k automatickému přijímání, vysílání a ukládání amatérských zpráv,
 14. radioamatérskou sítí soubor vzájemně propojených zařízení sloužících k přenosu zpráv mezi amatérskými stanicemi, například nódy, brána, datové schránky, retranslačné stanice a automatický paketový reportovací systém,
 15. obsluhovaným provozem provoz amatérské stanice, při které operátor fyzicky obsluhuje amatérskou stanici na jejím stanovišti nebo dálkově přes ovládací terminál,
 16. neobsluhovaným provozem provoz amatérské stanice, kterou operátor fyzicky ani dálkově neobsluhuje, přičemž jde o provoz majáků, retranslačních stanic, opakovačů, nódů, datových schránek a automatický paketový reportovací systém,
 17. provozováním stanice používání amatérské stanice pro příjem a vysílání rádiových vln,
 18. trvalým stanovištěm jedno nebo více míst zapsaných v individuálním povolení k používání frekvencí, odkud operátor trvale provozuje amatérskou stanici,
 19. operátorem fyzická osoba, která je držitelem platného individuálního povolení k používání frekvencí,
 20. operátorům bez individuálního povolení k používání frekvencí fyzická osoba, která se připravuje na provedení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti operátora amatérských stanic, a která může obsluhovat amatérskou stanici pouze pod dohledem dozorujícího operátora,
 21. dozorujícím operátorem operátor, který dohlíží na provoz operátora bez individuálního povolení k používání frekvencí,
 22. vedoucím operátorem operátor uvedený jako odpovědná osoba v individuálním povolení k používání frekvencí právnické osoby nebo neobsluhované amatérské stanice, která zajišťuje styk s úřadem a je osobou oprávněnou jednat jménem amatérské stanice právnické osoby a neobsluhované amatérské stanice.
 23. reklamním vysíláním jakékoli veřejné oznámení vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu včetně vlastní propagace, jehož záměrem je podpořit prodej, nákup nebo nájem zboží nebo služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků, nebo dosáhnout jiného účinku sledovaného objednatelem reklamy nebo vysílatelem,
 24. frekvenční stabilitou schopnost udržet konstantní frekvenci v určitém časovém intervalu,
 25. umělou zátěží zařízení sloužící k zatížení vysílače pro účely měření a testování,
 26. klíčovacím zákmitem vysílaný signál na vzestupné a sestupné hraně impulsu,
 27. Můj Q kód, třípísmenná zkratka začínající písmenem Q, která se používá v provozu na zkrácení a urychlení přenosu sady standardizovaných otázek a odpovědí,
 28. ab) evropskou konferencí poštovních a telekomunikačních administrativ (dále jen „CEPT“) evropský orgán tvůrců strategie a regulace v oblasti pošt a elektronických komunikací,
 29. ac) osvědčením třídy N osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti operátora amatérských stanic, vydáno v souladu se zvláštními předpisy[1]),
 30. inzerát) osvědčením třídy E osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti operátora amatérských stanic, vydáno v souladu se zvláštními předpisy[2]),
 31. ae) vzdálenou amatérskou stanicí amatérská stanice vzdálená zpravidla více než 1000 km ve frekvenčním pásmu velmi krátkých vln a více než 3000 km ve frekvenčním pásmu krátkých vln,
 32. z) reportem ohodnocení signálu komunikující amatérské stanice, přičemž v závislosti na druhu provozu se hodnotí čitelnost, intenzita, tón a případně další parametry signálu,
 33. ag) příležitostnou amatérskou stanicí, amatérská stanice vysílající krátkodobě u příležitosti významné radioamatérské, historické, společenské, sportovní nebo jiné události,
 34. ach) zvláštní amatérskou stanicí amatérská stanice právnické osoby s celoslovenskou působností,
 35. ai) soutěžní amatérskou stanicí amatérská stanice vysílající v krátkodobých radioamatérských soutěžích kromě těch, které jsou vyhlášeny pouze pro slovenské a/nebo české stanice.
DK7ZB yagi anténa na 144MHz
DK7ZB yagi anténa na 144MHz
 • 3

Povolení k provozování amatérských stanic

 • Amatérskou stanici s obsluhovaným nebo neobsluhovaným provozem lze provozovat pouze na základě platného individuálního povolení k používání frekvencí (dále jen „povolení“) podle zvláštního předpisu[3]).
 • Pokud žadatel doloží k žádosti o povolení osvědčení typu E, úřad mu vydá radioamatérské povolení CEPT podle zvláštního předpisu[4]).

 

 • Pokud žadatel doloží k žádosti o povolení osvědčení typu N, úřad mu vydá radioamatérské povolení CEPT Novice podle zvláštního předpisu[5]).

 

 • V případě poškození, ztráty nebo odcizení povolení, je držitel povolení oprávněn požádat úřad o vydání duplikátu povolení. V žádosti o vydání duplikátu povolení uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a volací značku, která mu byla v individuálním povolení k používání frekvencí přidělena.

 

 • Operátor nebo operátor bez individuálního povolení k používání frekvencí je povinen provozovat stanice určené k přestavbě na amatérské stanice pouze v rámci frekvenčních pásem vyhrazených pro amatérskou službu.

 

 • Během provozu amatérské stanice na trvalém stanovišti a při provozu amatérské stanice mimo trvalé stanoviště je držitel povolení povinen prokázat se platným povolením při výkonu dohledu podle zvláštního předpisu[6]).

 

 • 4

s následujícími údaji

Úřad vydává povolení nejvíce na 10 let. Povolení vydaná pro příležitostné značky, soutěžní stanice, příležitostné stanice a hostovací povolení pro cizince vydává s platností na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku.

 • 5

Odpovědnost za amatérskou stanici

 • Za provoz amatérské stanice odpovídá držitel povolení.

 

 • Za amatérskou stanici právnické osoby a neobsluhovanou amatérskou stanici odpovídá vedoucí operátor. Vedoucí operátor amatérské stanice právnické osoby vede seznam operátorů. V seznamu operátorů se uvádějí:
 1. jména a příjmení, volací značky a třídy operátorů,
 2. jména a příjmení operátorů bez vlastního povolení,
 3. lhůtu vymezení souhlasu k obsluze amatérské stanice.
 • 6

Třídy operátorů

 • Předpokladem zařazení operátora amatérských stanic do jednotlivých tříd je získání zvláštní odborné způsobilosti operátora amatérských stanic a prokázání platného osvědčení zvláštní odborné způsobilosti operátora amatérských stanic.

 

 • Podle osvědčení zvláštní odborné způsobilosti operátora amatérských stanic, jsou operátoři zařazeni do jedné z následujících tříd:

 

 1. operátoři třídy N mohou obsluhovat vysílače s výstupním výkonem zařízení do 100 W a pracovat ve frekvenčních pásmech uvedených v tabulce č.. 1 až č. 5, přílohy č.. 1, která tvoří součást tohoto opatření, včetně uvedených druhů provozu,
 2. operátoři třídy E mohou obsluhovat vysílače s výstupním výkonem zařízení do 750 W a pracovat ve frekvenčních pásmech uvedených v tabulce č.. 1 až č. 5, přílohy č.. 1, která tvoří součást tohoto opatření, včetně uvedených druhů provozu.

 

 • Zahraniční operátoři, kteří jsou držiteli povolení CEPT Novice vydaného v souladu se zvláštním předpisem5) mohou v České republice pracovat v rozsahu třídy N, ve frekvenčních pásmech uvedených v tabulce č.. 1 až č. 5, přílohy č.. 1, která tvoří součást tohoto opatření.

 

 • Zahraniční operátoři, kteří jsou držiteli povolení CEPT vydaného v souladu se zvláštním předpisem4) mohou v České republice pracovat v rozsahu třídy E, ve frekvenčních pásmech uvedených v tabulce č.. 1 až č. 5, přílohy č.. 1, která tvoří součást tohoto opatření.
radiostanica SDR
SDR radiostanica
 • 7

Provoz amatérských stanic

 • Operátoři jsou oprávněni navazovat spojení pouze s jinými amatérskými stanicemi nebo se stanicemi, které mají styk s amatérskými stanicemi povolen.

 

 • Na základě odůvodněné žádosti držitele povolení o změnu individuálního povolení podle zvláštního předpisu[7]) může úřad povolit
 1. vyšší výkon vysílače pro účely radioamatérských závodů, soutěží nebo v případech úmyslu navazování spojení se vzdálenými amatérskými stanicemi,
 2. jiné druhy vysílání, jak jsou uvedeny v příloze č.1,
 3. provoz v jiných frekvenčních pásmech, jak je uvedeno v příloze č.. 1.

 

 • Amatérskou stanici fyzické osoby může s jejím souhlasem a pod její volací značkou obsluhovat i
 1. operátor bez povolení v rozsahu třídy N pod dohledem dozorujícího operátora,
 2. držitel povolení v rozsahu své operátorské třídy, maximálně však v rozsahu držitelovy operátorské třídy.
 3. držitel povolení k provozu jiné amatérské stanice než podle písmene b) v rozsahu své operátorské třídy, maximálně však v rozsahu držitelovy operátorské třídy.

 

 • Amatérskou stanici právnické osoby může pod její volací značkou obsluhovat pouze
 1. kovovou skříň na převaděč a stožár na anténu
 2. operátor, zapsaný v seznamu operátorů amatérské stanice v rozsahu své operátorské třídy,
 3. operátor bez povolení, který je zapsán v seznamu operátorů amatérské stanice, pouze v rozsahu třídy N pod dohledem dozorujícího operátora.

 

 • Pokud se operátoři radioamatérské sítě nemohou spojit jinak s operátory nebo zařízeními cizí datové sítě, nebo operátoři cizí datové sítě se nemohou spojit jinak s operátory nebo zařízeními radioamatérské sítě, jsou oprávněni propojovat se přes datové sítě jiných provozovatelů.
Stožár s anténami na KV a VKV
Stožár s anténami na KV a VKV u OM0AAJ
 • 8

Používání povolení CEPT a CEPT Novice mimo domovskou zemi

s následujícími údaji, kterou používá držitel povolení jiného státu při vysílání v České republice má následující tvar:

 

OM/vlastní volací značka držitele povolení

 

 • 9

Obsah vysílání

 • Operátor je povinen na začátku a na konci každého spojení použít úplné volací značky obou korespondujících amatérských stanic a to tím druhem provozu., Na začátku a na konci každého spojení se musí použít úplné volací značky obou korespondujících amatérských stanic a to tím druhem provozu.. Při delším spojení je operátor povinen opakovat vlastní volací značku každých 5 minut. Při účasti v radioamatérských soutěžích a při expedičním provozu není operátor povinen uvádět obě značky.

 

 • Operátor je povinen používat frekvenční pásma určená pro amatérskou službu pouze k provozování amatérské služby, nestanoví-li tento paragraf jinak. Také je operátor povinen vysílat pouze v jasné a zřetelné řeči, nebo s použitím mezinárodních Q – kódů, Úvodní obrazovka programu CW Player, VŠEOBECNÉ POVOLOVACÍ PODMÍNKY pro amatérské vysílací rádiové stanice.

 

 • Operátor má zakázáno vysílat
 1. zprávy obsahující předmět obchodního tajemství nebo utajovanou skutečnost podle zvláštního předpisu[8]),
 2. zprávy a programy mající povahu reklamního vysílání,
 3. zprávy a oznámení pro třetí osoby, které nesouvisí s radioamatérské činností,
 4. zprávy bez uvedení volací značky,
 5. technikou znemožňující identifikaci vysílané zprávy a volacích značek,
 6. vulgární a neslušné výrazy.

 

 

 • Na začátku a na konci každého spojení se musí použít úplné volací značky obou korespondujících amatérských stanic a to tím druhem provozu., při živelných pohromách az jiných naléhavých důvodů je operátor oprávněn použít amatérské stanice a frekvence určené pro amatérskou službu k předávání zpráv k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí. Operátor je povinen o tomto provozu pořídit prokazatelný záznam.

 

 • Při nácviku radioamatérské tísňové služby je operátor oprávněn použít amatérské stanice a frekvence určené pro amatérskou službu k předávání cvičných zpráv, přičemž o takovém provozu musí učinit prokazatelný záznam. Organizátor takového nácviku je povinen oznámit úřadu plánovaný termín konání nácviku radioamatérské tísňové služby nejméně 14 kalendářních dnů před konáním nácviku.

 

 • Operátor může při rádiovém orientačním běhu vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, VOČKO, MOI, MOS, MOH a MO5 bez volacích znaků.
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
 • 10

Vysílání mimo trvalé stanoviště

 • Držitel povolení, který provozuje amatérskou stanici mimo trvalé stanoviště je při provozu

 

 1. přenosného zařízení oprávněn doplnit vlastní volací značku takto:

volací značka/P, přičemž P je zkratkou slova portable,

 

 1. pozemního pohyblivého zařízení oprávněn doplnit vlastní volací značku takto:

volací značka/M, přičemž M je zkratkou slova mobile,

 

 1. z lodi povinen doplnit vlastní volací značku takto:

volací značka/MM, přičemž MM je zkratkou slov maritime mobile,

 

 1. z letadla povinen doplnit vlastní volací značku takto:

volací značka/AM, přičemž AM je zkratkou slov aeronautical mobile.

 

 • Amatérskou stanici z lodi nebo letadla lze provozovat pouze se souhlasem provozovatele lodě nebo letadla.

 

 • 11

Staniční deník

Operátor třídy N, který chce provést zkoušky zvláštní odborné způsobilosti operátora amatérských stanic třídy E musí mít provedeno minimálně 500 spojení a takové zkoušky může provést nejdříve rok po obdržení osvědčení třídy N. Tyto skutečnosti se prokazují nádražním deníkem, ve kterém držitel povolení uvádí údaje o uskutečněných spojeních minimálně v tomto rozsahu

 1. datum a čas každého uskutečněného spojení,
 2. použité frekvenční pásmo,
 3. druh provozu,
 4. volací značku protistanice,
 5. vyměněné reporty.
Transceiver ILER GM4JMU
Transceiver ILER GM4JMU
 • 12

Technická ustanovení

 • Operátor je povinen zajistit, aby frekvenční stabilita při vysílání splňovala požadavky uvedené v tabulce č.. 6 přílohy č.. 1, která tvoří součást tohoto opatření.

 

 • Operátor je povinen zajistit, aby hloubka modulace amplitudově modulovaného nosného signálu nežádoucí střídavou složkou byla při vysílání menší než 5%, a je povinen zabránit vzniku klíčovacích zákmitů.

 

 • Operátor je povinen zajistit, aby u všech druhů provozu s frekvenční nebo amplitudovou modulací byl v modulačním řetězci zařazen člen nebo prvek účinně omezující nízkofrekvenční signály nad 3 kHz.

 

 • Operátor je povinen zajistit, aby šířka pásma zabraná vysíláním nepřekročila maximální šířku pásma stanovenou v tabulce č.. 1 až č. 6 přílohy č.. 1.

 

 • Operátor je povinen při provozu rádiového orientačního běhu zajistit dodržení následujících podmínek:
  1. ve frekvenčním pásmu 3,5 MHz je maximální výkon vysílače 5 W a délka antény 20 m,
  2. ve frekvenčním pásmu 144 MHz je maximální výkon vysílače 10 W a anténa dipól,
  3. povolený druh provozu je A1A, A2A, F1A a F2A,
  4. povolená frekvenční pásma jsou uvedena v tabulce č.. 7 přílohy č.. 1, která tvoří součást tohoto opatření.

 

 • Operátor je povinen každé zkušební vysílání s výjimkou nastavování anténních obvodů vysílače provádět do umělé zátěže.

 

 • Operátor je povinen zajistit, aby během změny vysílané frekvence anténa nevyzařovala žádnou vysokofrekvenční energii; to se nevztahuje na amatérskou družicovou službu.

 

 • Pokud operátor nedodrží parametry stanovené podle tohoto opatření nebo individuálního povolení k používání frekvencí v důsledku poruchy rádiového zařízení, operátor vyřadí rádiové zařízení z provozu až do odstranění poruchy.

 

 • 13

Volací značky

 • Radioamatérské volací značky (dále jen „značky) se vydávají podle adresy trvalého stanoviště, při vydávání povolení nebo při změně volací značky.

 

 • Při změně bydliště, nebo změně třídy operátora ze třídy N na třídu E jsou operátorovi ponechány nezměněné značky, pokud nepožádá o jejich změnu.

 

 • Značky pro soutěžní amatérské stanice se vydávají pouze držitelům povolení amatérských stanic fyzických osob operátorské třídy E a amatérským stanicím právnických osob, jejichž vedoucí operátor má povolení operátorské třídy E. Značky pro soutěžní amatérské stanice jsou určeny pro použití ve všech krátkodobých závodech na krátkých vlnách a velmi krátkých vlnách kromě těch, které jsou vyhlášeny pouze pro slovenské a/nebo české amatérské stanice. Povolení pro soutěžní amatérské stanice se vydávají na dobu jednoho kalendářního roku.

 

 • Značky pro příležitostné amatérské stanice se vydávají na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku.

 

 • Značky se vydávají a přidělují na základě třídy operátora amatérských stanic a podle účelu použití značky podle přílohy č.. 2 tohoto opatření.

 

 • 14

Přechodné ustanovení

Značky vydané úřadem, které byly vydány držitelům povolení před účinností tohoto předpisu zůstávají v platnosti.

 

 • 15

Toto opatření nabývá účinnosti 1. července 2022.

 

Ing. Ivan Marták, v.r.

Icom IC-705
Icom IC-705

 

Příloha č.. 1 k opatření č.. …/2022

Tabulka č.. 1 – HF frekvenční pásma

 

Frekvenční pásmo Frekvenční rozsah [kHz] Max. šířka pásma [Hz] Druh provozu Kategorie služby Poznámky a centra aktivit (ŽE)
135,7 - 137,8 200 CW, QRSS, DIGI podružná – max. výkon EiRP 1 W
472 - 475 200 CW podružná – max. výkon EiRP 1 W
475 - 479 všechny druhy provozu podružná – max. výkon EiRP 1 W

– CW, DIGI

1,8

MHz

1810 - 1838 200 CW přednostní – 1836 kHz - CA QRP
1838 - 1840 500 všechny druhy provozu přednostní
1840 - 1843 2700 všechny druhy provozu přednostní – DIGI
1843 - 1850 2700 všechny druhy provozu přednostní  

 

1850 - 2000 2700 všechny druhy provozu podružná – max. výkon 10 W
3,5

MHz

3500 - 3570 200 CW přednostní – 3500 - 3510 kHz – priorita pro mezikontinentální spojení, nesmí se používat v závodě, pokud součástí závodu není i DX provoz

– preferovaný segment pro CW kontesty: 3555 kHz – CA QRS, 3560 kHz - CA QRP

3570 - 3580 200 všechny druhy provozu přednostní – DIGI
3580 - 3600 500 všechny druhy provozu přednostní – 3590 - 3600 kHz – lze používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

3600 - 3620 2700 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– preferovaný segment pro SSB kontesty

– DIGI

3620 - 3800 2700 všechny druhy provozu přednostní – 3620 - 3650 kHz a 3700 - 3800 kHz – preferovaný segment pro SSB kontesty

– 3775 - 3800 kHz priorita pro mezikontinentální spojení

– 3630 kHz – CA digitální hlas

– 3690 kHz - CA SSB QRP

– 3735 kHz – CA SSTV

– 3760 kHz – CA ARES

5 MHz 5351,5 - 5354 200 CW podružná – max. výkon EiRP 15 W
5354 - 5366 2700 všechny druhy provozu podružná – max. výkon EiRP 15 W

– pro hlasové ovládání se doporučuje USB

5366 - 5366,5 20 podružná – max. výkon EiRP 15 W
7 MHz 7000 - 7040 200 CW přednostní – 7030 kHz - CA QRP
7040 - 7050 500 všechny druhy provozu přednostní – 7047 - 7050 kHz – lze používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

7050 - 7060 2700 všechny druhy provozu přednostní – 7050 - 7053 kHz – lze používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

7060 - 7100 2700 všechny druhy provozu přednostní – preferovaný segment pro SSB kontesty

– 7070 kHz – CA digitální hlas

– 7090 kHz - CA QRP SSB

7100 - 7130 2700 všechny druhy provozu přednostní – 7110 kHz – CA ARES
7130 - 7175 2700 všechny druhy provozu přednostní – preferovaný segment pro SSB kontesty

– 7165 kHz – CA SSTV

7175 - 7200 2700 všechny druhy provozu přednostní – preferovaný segment pro SSB kontesty

– pro mezikontinentální spojení

10 MHz 10100 - 10130 200 CW podružná – 10116 kHz - CA CW QRP
10130 - 10150 500 všechny druhy provozu podružná – DIGI
14 MHz 14000 - 14060 200 CW přednostní – preferovaný segment pro CW kontesty

– 14055 kHz – CA QRS

14060 – 14070 200 CW přednostní – 14060 kHz - CA CW QRP
14070 - 14089 500 všechny druhy provozu přednostní – DIGI
14089 - 14099 500 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

14099 - 14101 - IBP majáky přednostní
14101 - 14112 2700 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

14112 - 14125 2700 všechny druhy provozu přednostní
14125 - 14300 2700 všechny druhy provozu přednostní – preferovaný segment pro SSB kontesty

– 14130 kHz – CA digitální hlas

– 14195 +/ - 5 kHz – priorita pro DX expedice

– 14230 kHz – CA SSTV

– 14285 kHz - CA QRP SSB

14300 - 14350 2700 všechny druhy provozu přednostní – 14300 kHz – globální nouzový stav CA
18 MHz 18068 - 18095 200 CW přednostní – 18086 kHz - CA CW QRP
18095 - 18105 500 všechny druhy provozu přednostní  

– DIGI

 

18105 - 18109 500 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

18109 - 18111 IBP majáky přednostní
18111 - 18120 2700 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

18120 - 18168 2700 všechny druhy provozu přednostní – 18130 kHz - CA QRP SSB

– 18150 kHz – CA digitální hlas

– 18160 kHz – CA pohotovost

21 MHz 21000 - 21070 200 CW přednostní – 21055 kHz – CA QRS

– 21060 kHz - CA QRP

21070 - 21090 500 všechny druhy provozu přednostní – DIGI
21090 - 21110 500 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

21110 - 21120 2700 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– používání SSB je zakázáno

– DIGI

21120 - 21149 500 všechny druhy provozu přednostní
21149 - 21151 IBP majáky přednostní
21151 - 21450 2700 všechny druhy provozu přednostní – 21180 kHz – CA digitální hlas

– 21285 kHz - CA QRP SSB

– 21340 kHz – CA SSTV

21360 kHz – globální nouzový stav CA

24 MHz 24890 - 24915 200 CW přednostní – 24906 kHz - CA CW QRP
24915 - 24925 500 všechny druhy provozu přednostní – DIGI
24925 - 24929 500 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

24929 - 24931 IBP majáky přednostní
24931 - 24940 2700 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanic

– DIGI

24940 - 24990 2700 všechny druhy provozu přednostní – 24950 kHz - CA QRP SSB

– 24960 kHz – CA digitální hlas

28 MHz 28000 - 28070 200 CW přednostní – 28055 kHz – CA QRS

– 28060 kHz - CA QRP

28070 - 28120 500 všechny druhy provozu přednostní – DIGI
28120 - 28150 500 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

28150 - 28190 500 všechny druhy provozu přednostní
28190 - 28225 Majáky přednostní – 28190 - 28199 kHz – časově koordinované regionální majáky

– 28199 - 28201 kHz – IBP majáky

– 28201 - 28225 kHz – trvale vysílající majáky

28225 - 28300 2700 všechny druhy provozu,

majáky

přednostní
28300 - 28320 2700 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

28320 - 29000 2700 všechny druhy provozu přednostní – 28330 kHz – CA digitální hlas

– 28360 kHz - CA QRP SSB

– 28680 kHz – CA SSTV

29000 - 29100 6000 všechny druhy provozu přednostní
29100 - 29200 6000 všechny druhy provozu přednostní – FM simplex – 10 kHz lžíce
29200 - 29300 6000 všechny druhy provozu přednostní – možné používat i neobsluhované DIGI stanice

– DIGI

29300 - 29510 6000 Družicové spojení přednostní
29510 - 29520 Ochranný segment přednostní
29520 - 29590 6000 všechny druhy provozu přednostní – FM převaděč – vstup (RH1 – RH8)
29600 6000 všechny druhy provozu přednostní – FM volací kanál
29610 6000 všechny druhy provozu přednostní – FM simplexní převaděč – (Papoušek, vstup a výstup)
29620 - 29700 6000 všechny druhy provozu přednostní – FM převaděč – výstup (RH1 – RH8)

 

 

Tabulka č.. 2 – VHF frekvenční pásma

Frekvenční pásmo Frekvenční rozsah [MHz] Max. šířka pásma [Hz] Druh provozu Kategorie služby Poznámky a centra aktivit (ŽE)
50 MHz 50 - 50,1 500 majáky, telegrafii přednostní – 50,05 MHz – CA

– 50,09 MHz – CA mezikontinentální

50,1 - 50,2 2700 SSB, telegrafii přednostní – 50,1 - 50,13 MHz –mezikontinentální spojení

– 50,11 MHz – CA

– 50,15 MHz – CA

– 50,13 - 50,2 MHz – mezinárodní spojení

50,2 - 50,3 2700 SSB, telegrafii přednostní – všeobecné použití

– 50,285 MHz – crossband

50,3 - 50,4 2700 všechny druhy provozu, MGM přednostní – 50,305 MHz – CA PSK

– 50,31 - 50,32 MHz - CA EME

– 50,32 - 50,38 MHz – CA MS

50,4 - 50,5 1000 MGM, telegrafii přednostní – 50,401 MHz +/ - 500 Hz – WSPR majáky
50,5 - 52 12 kHz všechny druhy provozu podružná – 50,51 MHz – SSTV

– 50,52 - 50,54 MHz – simplexné FM internetové hlasové brány (brány)

– 50,54 - 50,58 MHz – simplexní FM/DV (digitální hlas) internetové hlasové brány (brány)

– 50,55 MHz – pracovní frekvence obrazu

– 50,6 MHz – RTTY (FSK)

– 50,6 - 50,75 MHz – digitální komunikace

– 50,63 MHz – volací frekvence pro digitální hlas (DV)

– 50,71 - 50,89 MHz – výstupní kanály FM/DV převaděčů

– 50,9 - 51,2 MHz – pro širokopásmové digitální experimenty

– 51,21 - 51,39 MHz – vstupní kanály FM/DV převaděčů

– 51,41 - 51,59 MHz – FM/DV simplexní kanály

– 51,51 MHz – FM volací frekvence

– 51,81 - 51,99 MHz – výstupní kanály FM/DV převaděčů

– 51,4 - 52 MHz – pro digitální experimenty

70 MHz 70 - 70,09 1000 MGM, telegrafii podružná – koordinované majáky
70,09 - 70,1 1000 MGM, telegrafii podružná – dočasné a osobní majáky

– 70,091 MHz – osobní WSPR majáky

70,1 - 70,25 2700 SSB, telegrafii, MGM podružná – 70,185 MHz – CA crossband

– 70,2 MHz – CA CW/SSB volání

– 70,25 MHz – CA MS

70,250 - 70,294 12 kHz DOPOLEDNE, FM podružná – 70,26 MHz – AM/FM volání

– 70,27 MHz – CA MGM

70,294 - 70,5 12 kHz FM podružná – 70,3125 MHz – digitální komunikace

– 70,325 MHz – digitální komunikace

– 70,45 MHz – FM volání

– 70,4875 MHz – digitální komunikace

– FM kanálování – 12,5 kHz

144 MHz 144 - 144,025 2700 všechny druhy provozu přednostní – jen družicový sestup
144,025 - 144,1 500 telegrafii přednostní – 144,05 MHz – telegrafické volání

– 144,1 MHz – MS náhodně

144,1 - 144,15 500 MGM, telegrafii přednostní – 144,11 - 144,16 MHz – CW a MGM EME
144,15 - 144,4 2700 SSB, telegrafii, MGM přednostní – 144,195 - 144,205 MHz – náhodný MS SSB

– 144,3 MHz CA SSB

144,4 - 144,49 500 MGM, telegrafii přednostní – majáky
144,491 - 144,493 500 osobní MGM majáky přednostní – experimentální použití MGM s nízkým výkonem
144,5 - 144,794 20 kHz všechny druhy provozu přednostní – 144,5 MHz – IMC (SSTV, je třeba jen nastavit optimální úroveň vysílané modulace pomocí trimru RP1 a mód)

– 144,6 MHz – datová CA (MGM, RTTY)

– 144,75 MHz – ATV odpovídače

144,794 - 144,9625 12 kHz MGM DIGI přednostní – 144,8 MHz - APRS

– 144,8125 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,825 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,8375 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,85 MHz – DV internetová hlasová brána

– 144,8625 MHz – DV internetová hlasová brána

144,975 - 145,194 12 kHz FM, digitální hlas přednostní – vstupní kanály převaděčů
145,194 - 145,206 12 kHz FM, digitální hlas přednostní – kosmická komunikace
145,206 - 145,5625 12 kHz FM, digitální hlas přednostní – 145,2375 MHz – FM internetová hlasová brána

– 145,2875 MHz – FM internetová hlasová brána

– 145,3375 MHz – FM internetová hlasová brána

– 145,375 MHz – digitální volací kanál

– 145,5 MHz – FM volací kanál

145,575 - 145,7935 12 kHz FM, digitální hlas přednostní – výstupní kanály převaděčů
145,794 - 145,806 12 kHz FM, digitální hlas přednostní – kosmická komunikace
145,806 - 146 12 kHz všechny druhy provozu přednostní – družicový provoz

 

 

 

Tabulka č.. 3 – UHF frekvenční pásma

 

Frekvenční pásmo Frekvenční rozsah [MHz] Max. šířka pásma [Hz] Druh provozu Kategorie služby Poznámky a centra aktivit (ŽE)
430 MHz 430 - 431,975 20 kHz všechny druhy provozu přednostní – 430,025 - 430,375 MHz – výstupní kanály FM převaděčů (1,6 Posun MHz)

– 430,4 - 430,575 MHz – digitální komunikace

– 430,6 - 430,925 MHz – kanály pro převaděče digitální komunikace

– 430,925 - 431,025 MHz – multimódové kanály

– 431,05 - 431,825 MHz – vstupní kanály digitálních převaděčů (7,6 Posun MHz)

– 431,625 - 431,975 MHz – vstupní kanály digitálních převaděčů (1,6 Posun MHz)

432 - 432,1 500 MGM, telegrafii přednostní – 432,050 MHz – CA telegrafie
432,1 - 432,4 2700 MGM, telegrafii, SSB přednostní – 432,191 - 432,193 MHz – experimentální MGM (šířka pásma 500 kHz)

– 432,2 MHz – CA SSB

– 432,35 MHz – CA mikrovlnný opakovač

– 432,37 MHz - CA Weather Scatter

432,4 - 432,49 500 MGM, telegrafii přednostní – majáky
432,5 - 432,975 12 kHz všechny druhy provozu přednostní – 432,5 MHz – nové APRS frekvence

– 432,6 - 432,9875 kHz – vstupní kanály převaděčů (odstup kanálů 25 kHz, 2 Posun MHz)

433 - 433,375 12 kHz FM, digitální hlas přednostní – vstupní kanály převaděčů (odstup kanálů 25 kHz, 1,6 Posun MHz)
433,4 - 433,575 12 kHz FM, digitální hlas přednostní – 433,4 MHz – SSTV (FM / AFSK)

– 433,45 MHz – digitální hlas – volání

– 433,5 MHz – FM volání

433,6 - 434 všechny druhy provozu přednostní – 433,625 - 433,775 MHz – kanály pro digitální komunikaci

– 434 MHz – středová frekvence pro digitální experimenty

434 - 434,981 12 kHz všechny druhy provozu – ATV přednostní – 434,45 - 434,575 MHz – kanály pro digitální komunikaci

– 434,6 - 434,9875 – výstupní kanály převaděčů (odstup kanálů 12,5 kHz, 1,6 nebo 2 Posun MHz)

435 - 436 družicová služba přednostní
436 - 438 družicová služba, DATV/data přednostní – CA DATV / data
438 - 440 všechny druhy provozu přednostní – 438,025 - 438,175 MHz – kanály pro digitální komunikaci

– 438,2 - 438,525 MHz – kanály pro převaděče digitální komunikace

– 438,55 - 438,625 MHz – multi módy

– 438,65 - 439,425 MHz – výstupní kanály pro převaděče (7,6 Posun MHz)

– 439,8 - 439,975 MHz – kanály pro linky digitální komunikace

1200 MHz 1240 - 1240,5 2700 všechny druhy provozu podružná
1240,5 - 1240,75 500 MGM, telegrafii podružná – majáky
1240,75 - 1241 20 kHz FM/digitální hlas podružná
1241 - 1243,25 20 kHz všechny druhy provozu podružná – 1242,025 - 1242,25 MHz – převaděče – výstup

– 1242,275 - 1242,7 MHz –převaděče – výstup

– 1242,725 - 1243,25 MHz – digitální komunikace

1243,25 - 1260 (D)ATV podružná – 1258,15 - 1259,35 MHz – převaděče – výstup
1260 - 1270 družicová služby podružná
1270 - 1272 20 kHz všechny druhy provozu Podružná – 1270,025 - 1270,7 MHz – převaděče – vstup

– 1270,725 - 1271,25 MHz – digitální komunikace

1272 - 1290,994 (D)ATV podružná
1290,994 - 1291,481 20 kHz FM/digitální hlas podružná – převaděče – vstup – 25 kHz odstup kanálů
1291,494 - 1296 všechny druhy provozu podružná – 1293,15 - 1294,35 MHz – převaděče – vstup R20 – R68
1296 - 1296,15 500 MGM, telegrafii podružná – 1296 - 1296,025 MHz – odraz z Měsíce

– 1296,138 MHz – CA PSK31

1296,15 - 1296,8 2700 MGM, telegrafii, SSB podružná – 1296,2 MHz – CA úzkopásmové

– 1296,4 - 1296,6 MHz – lineární vstup transpondéru

– 1296,5 MHz – FAX

– 1296,6 MHz – úzkopásmové datové CA (MGM, RTTY)

– 1296,6 - 1296,7 MHz – lineární výstup transpondéru

– 1296,741 - 1296,743 MHz – experimentální MGM (500 Hz)

– 1296,75 - 1296,8 MHz – lokální majáky

1296,8 - 1296,994 500 MGM, telegrafii podružná – majáky
1296,994 - 1297,481 20 kHz FM/digitální hlas podružná – převaděče – výstup – 25 kHz odstup kanálů
1297,494 - 1297,981 20 kHz FM/digitální hlas podružná – 1297,5 MHz – SM20, CA FM

– 1297,725 MHz – volací frekvence pro digitální hlas

– 1297,9 - 1297,975 MHz – simplex FM internetové brány

– 1297,975 MHz – SM39

1298 - 1299 20 kHz všechny druhy provozu podružná – analogové nebo digitální použití kanálů s 25 kHz odstupem

– 1298,025 MHz – RS1

– 1298,975 MHz – RS39

1299 - 1299,75 150 kHz všechny druhy provozu podružná – 5 X 150 kHz kanály pro digitální data s vysokou rychlostí (DD) se středovými frekvencemi (+/- 75 kHz):

1299,075 MHz

1299,225 MHz

1299,375 MHz

1299,525 MHz

1299,675 MHz

1299,75 - 1300 20 kHz všechny druhy provozu podružná – 8 X 25 kHz kanály (pro FM/DV použití)

– 1299,775 - 1299,975 MHz – středové frekvence

2300 MHz 2300 - 2320 20 kHz všechny druhy provozu podružná
2320 - 2320,8 všechny druhy provozu podružná – 2320 - 2320,025 MHz - EME

– 2320,2 MHz – CA SSB

– 2320,75 - 2320,8 MHz – lokální majáky – max. ERP: 10W

2320,8 - 2321 MGM, telegrafii podružná – majáky
2321 - 2322 20 kHz FM/digitální hlas podružná – hlasový simplex a převaděče
2322 - 2400 všechny druhy provozu podružná – 2322 - 2355 MHz – ATV

– 2355 - 2365 MHz – digitální komunikace

– 2365 - 2370 MHz – převaděče

– 2370 - 2392 MHz – ATV

– 2392 - 2400 MHz – digitální komunikace

2400 - 2450 družicová služba podružná

 

 

Tabulka č.. 4 – SHF frekvenční pásma

Frekvenční pásmo Frekvenční rozsah [MHz] Max. šířka pásma [Hz] Druh provozu Kategorie služby Poznámky a centra aktivit (ŽE)
3,4 GHz 3400 - 3400,8 500 MGM, telegrafii podružná – 3400,1 MHz - CA EME

– 3400,75 - 3400,8 MHz – lokální majáky

3400,8 - 3400,995 500 MGM, telegrafii podružná – majáky
3401 - 3410 2700 všechny druhy provozu podružná
5,7 GHz 5650 - 5668 2700 všechny druhy provozu podružná
5668 - 5670 2700 všechny druhy provozu podružná – 5668,2 MHz – CA úzkopásmové
5670 - 5700 MGM podružná
5720 - 5760 všechny druhy provozu podružná
5760 - 5760,8 2700 všechny druhy provozu podružná – 5760,2 MHz – CA úzkopásmové

– 5760,75 - 5760,8 MHz – lokální majáky

5760,8 - 5760,99 MGM, telegrafii podružná – majáky
5761 - 5762 2700 všechny druhy provozu podružná
5762 - 5850 všechny druhy provozu podružná
10 GHz 10000 - 10150 MGM podružná
10150 - 10250 všechny druhy provozu podružná
10250 - 10350 MGM podružná
10350 - 10368 všechny druhy provozu podružná
10368 - 10368,8 2700 všechny druhy provozu podružná – 10368,2 MHz – CA úzkopásmové

– 10368,75 - 10368,8 MHz – lokální majáky

10368,8 - 10368,99 podružná – majáky
10369 - 10370 2700 všechny druhy provozu podružná
10370 - 10450 všechny druhy provozu podružná
10450 - 10500 všechny druhy provozu podružná
24 GHz 24000 - 24048 všechny druhy provozu přednostní – 24025 MHz – CA širokopásmové
24048 - 24048,8 2700 všechny druhy provozu přednostní – 24048,2 MHz – CA úzkopásmové

– 24048,75 - 24048,8 MHz – lokální majáky

– úzkopásmové systémy amatérské družicové služby

24048,8 - 24048,995 všechny druhy provozu přednostní – majáky
24049 - 24050 2700 všechny druhy provozu přednostní – amatérská družicová služba

– úzkopásmové systémy

24050 - 24250 všechny druhy provozu podružná

 

Tabulka č.. 5 – mikrometrová frekvenční pásma

Frekvenční pásmo Frekvenční rozsah [GHz] Max. šířka pásma [Hz] Druh provozu Kategorie služby Poznámky a centra aktivit (ŽE)
47 GHz 47 - 47,088 všechny druhy provozu přednostní
47,088 - 47,09 2700 všechny druhy provozu přednostní
47,09 - 47,2 všechny druhy provozu přednostní
77 GHz 75,5 - 76 2700 všechny druhy provozu podružná – preferovaná amatérská družicová služba

– 75,9762 GHz – preferované úzkopásmové CA

76 - 77,5 všechny druhy provozu podružná
77,5 - 77,501 2700 všechny druhy provozu přednostní
77,501 - 78 všechny druhy provozu přednostní
78 - 81 všechny druhy provozu podružná
122 GHz 122,25 - 122,251 2700 všechny druhy provozu podružná – úzkopásmové systémy
122,251 - 123 všechny druhy provozu podružná
134 GHz 134 - 134,928 všechny druhy provozu přednostní – amatérská družicová služba
134,928 - 134,93 2700 všechny druhy provozu přednostní – 134,93 GHz – CA úzkopásmové
134,93 - 136 všechny druhy provozu přednostní
136 - 141 všechny druhy provozu podružná
241 GHz 241 - 248 všechny druhy provozu podružná
248 - 248,001 všechny druhy provozu přednostní – amatérská družicová služba

– úzkopásmové systémy

248,001 - 250 všechny druhy provozu přednostní

 

 

Tabulka č.. 6

Požadavky na frekvenční stabilitu

Frekvenční pásmo Špičkový výstupní výkon vysílače Frekvenční stabilita Poznámky
< 470 MHz 200 W 100×10 - 6 Při SSB max. 50 Hz při výkonu vysílače < 500 W
> 200 W 50×10 - 6 Max. 20 Hz při výkonu vysílače

> 500 W

4 až 29,7 MHz 500 W 20×10 - 6
> 500 W 10×10 - 6
144 MHz < 5 W 15×10 - 6
> 5 W 7,5×10 - 6
432 MHz < 5 W 5×10 - 6
> 5 W 2,5×10 - 6
470 - 2450 MHz 20×10 - 6
2450 - 10500 MHz 100×10 - 6
10,5 - 40 GHz 300×10 - 6

 

Tabulka č.. 7

 

Frekvenční pásma pro orientační běh

Frekvenční pásmo Frekvenční rozsah Max. šířka pásma [Hz] Druh provozu Kategorie služby Poznámky
3,5 MHz 3521 - 3600 kHz 200 CW primární
144 MHz 144,500 - 144,900 MHz 25000 CW, ICW, FM CW, FM ICW primární

 

Poznámky:

Kategorie služby přednostní je služba, jejíž název je označován v Národní tabulce frekvenčního spektra „velkým písmem“ (například: PEVNÁ).

Kategorie služby podružná je služba, jejíž název je označován v Národní tabulce frekvenčního spektra „malým písmem“ (například: Pohyblivá), přičemž stanice podružné služby:

 1. nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb, kterým jsou frekvence již přiděleny, nebo kterým mohou být přiděleny později,
 2. nemohou si nárokovat ochranu před škodlivým rušením od stanic přednostní služby, kterým jsou frekvence již přiděleny, nebo kterým mohou být přiděleny později,
 3. mohou si však nárokovat ochranu před škodlivým rušením od stanic stejné nebo jiné podružné služby (služeb), kterým mohou být frekvence přiděleny později.

 

 

 

 

Příloha č.. 2 k opatření č.. …/2022

Přidělování volacích značek

 

 1. Povolení třídy E

Vydávají se značky s prefixem dle územního členění ČR (že 9) as dvoupísmenným sufixem AA – ZZ.

 1. Povolení třídy N

Vydávají se značky s prefixem dle územního členění ČR (že 9) a s trojpísmenovým sufixom AAA – JZZ.

 1. Povolení pro stanice právnických osob

Vydávají se značky s prefixem OM3 as třípísmenným sufixem KAA – KZZ nebo RAA – RZZ.

 1. Povolení pro neobsluhované stanice

Vydávají se značky s prefixem OM0 as třípísmenným sufixem podle následujícího rozdělení:

 

MAA–MZZ – majáky

pásmo 50 MHz – druhé písmeno je H

pásmo 70 MHz – druhé písmeno je F

pásmo 144 MHz – druhé písmeno je V

pásmo 430 MHz – druhé písmeno je U

pásmo 1200 MHz – druhé písmeno je L

pásmo 2300 MHz – druhé písmeno je E

pásmo 3,4 GHz – druhé písmeno je S

pásmo 5,7 GHz – druhé písmeno je C

pásmo 10 GHz – druhé písmeno je X

pásmo 24 GHz – druhé písmeno je K

 

NAA–NZZ – uzlové stanice (nódy) radioamatérské sítě komunikující obousměrně na fixní simplexní frekvenci

 

OAA–OZZ – převaděče:

OHA–OHZ – duplexní převaděče v pásmech 28 A 50 MHz

OVA–OVZ – duplexní převaděče v pásmu 145 MHz

OUA–OUZ – duplexní převaděče v pásmu 430 MHz s modulací FM

ODA–OFZ – duplexní převaděče v pásmu 430 MHz s modulací

DIGI nebo FM+DIGI

OAA–OCZ – duplexní převaděče v pásmu 430 MHz s malým

dosahem – místní

OSA–OSZ – duplexní převaděče v pásmech 1200 MHz a vyšších

OTA–OTZ – ATV převaděče

OLA–OLZ – lineární převaděče

OXA–OXZ – crossband převaděče

 

 1. Povolení pro příležitostné a zvláštní stanice

Vydávají se značky s prefixem OM9 as dvoupísmenným sufixem AA–ZZ nebo s třípísmenným sufixem BAA–ZZZ.

 1. Povolení pro soutěžní stanice

Vydávají se značky s prefixem OM1 až OM0 as jednopísmenným sufixem. Vydávají se pouze stanicím fyzických osob s povolením třídy E a stanicím právnických osob, jejichž vedoucí operátor má povolení třídy E. Značky jsou určeny pro použití ve všech krátkodobých KV a VKV soutěžích kromě těch, které jsou vyhlášeny pouze pro slovenské a/nebo české stanice.

 1. Hostovací povolení pro cizince

Vydávají se značky s prefixem OM9 as třípísmenným sufixem AAA–AZZ.

 1. Povolení pro příležitostné stanice

Vydávají se značky s prefixem OM1 až OM0 a čtyř a víceznakovým sufixem, přičemž číslice musí být v první části sufixu a písmena ve druhé. Poslední znak sufixu musí být písmeno. Příležitostné značky se dvěma a více číslicemi a třípísmenným sufixem začínajícím na písmeno K nebo R vydá úřad pouze držiteli povolení se stejným sufixem.

 1. Rozdělení prefixů podle územního členění Slovenské republiky

OM1 – Bratislavský kraj

OM2 - Trnavský kraj

OM3 – stanice právnických osob a radioamatéři s vlastním povolením bez dělení

o zemích

OM4 - Trenčínský kraj

OM5 - Nitranský kraj

OM6 - Žilinský kraj

OM7 – Banskobystrický kraj

OM8 – Košický kraj

OM0 - Prešovský kraj

Při změně trvalého stanoviště se přidělená značka nemění, pokud držitel povolení nepožádá o jeho změnu.

 

[1]) Doporučení ECC/REC (05)06 Radioamatérská licence pro začátečníky CEPT.

Zpráva ERC zpráva 32 SYLABUS ZKOUŠKY AMATÉRSKÝCH RÁDIOVÝCH NOVÁČKŮ A OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE AMATÉRSKÝCH ROZHLASOVÝCH NOVÁČKŮ V RÁMCI KEPT A NECEPOVANÝCH ZEMÍ.

[2]) Doporučení CEPT T/R 61-02 Harmonizovaný certifikát radioamatérské zkoušky.

Doporučení CEPT T/R 61-01 Radioamatérská licence CEPT.

[3]) § 35 zákona č.. 452/2021 S. S. o elektronických komunikacích.

[4]) Doporučení CEPT T/R 61-01 Radioamatérská licence CEPT.

[5]) Doporučení ECC/REC (05)06 Radioamatérská licence pro začátečníky CEPT.

[6]) § 122 zákona č.. 452/2021 S. S.

[7]) § 43 zákona č.. 452/2021 S. S.

[8]) Zákon č. 215/2004 S. S. o ochraně utajovaných skutečností ve znění pozdějších předpisů.

 • 17 zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2.6 5 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
7 Komentáře
nejstarší
Nejnovější nejvíce hodnocené
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
OM8AGA
OM8AGA
1 měsíc před

Existuje nějaký časový horizont, kdy by tyto změny měly nabýt platnosti ? Je mi to jasný, ze toto je jen návrh.

OM8AGA
OM8AGA
odpověď na om0aao
1 měsíc před

Číže se nejedná o nějaký předběžný návrh, který bude ještě diskutován a až následně schvalován, ale jde o konečnou legislativní změnu, která začne platit 1.7.2022. Pokud tomu tak je, tak v praxi to znamená, ze od 1.7.2022 jako drzitel povolení “N.” se řídím novou rozsířenou frekvenční tabulkou podle nového opatření ? Omlouvám se dotazování, ale chci v tom mít jasno a na hamradio.sk jsem neregistroval o těchto změnách nějakou zvýrazněnou zmínku ai v odpovědích na provozní otázky je odvolavka na telekomunikačním úřadem aktuální platnou tabulku č.1 pro třídu “N.” a ta je podmnozinou nové tabulky. Existuje prosím ta nějaký link na telekomunikační úřad, kde je plně znění nových povolovacích podmínek ? Děkuji za odpovědi, myslim, že to zajímá i jiné kolegy radioamatérů.

OM2FY
OM2FY
1 měsíc před

Výše uvedený materiál na kterém s UPREKaPS (PRYŽ) úzce participovalo vedení SZR je v této fázi teprve NÁVRH. Také v návrhu musí být uvedeno datum navrhované účinnosti platnosti daného předpisu. Pokud však takový návrh neprojde celým legislativním řízením a schvalovacím procesem, nemůže být účinný. Takže až se z návrhu stane schválené očíslované opatření ve kterém bude stanovena i schválená účinnost opatření , až od tam určeného data to bude možné začít využívat. Dnes s určitostí můžu říct že k 1.7.2022 to NEBUDE. Proto prosím všechny držitele povolení třídy N aby si skutečně počkali až na dobu, kdy bude změna povolovacích podmínek (zejména pro operátory tydy N určitě požadovaná a příjemná) uvedena do života. Datum se určitě včas dozvíte. Datum se nyní opravdu nedá říct a už vůbec ne slíbit. Důvody jsou následující: teprve 20.6.2022 skončilo MPK (meziresortní připomínkové řízení) k návrhu tohoto opatření, kde bylo vzneseno několik připomínek dotčených institucí. (naštěstí připomínek ne zásadních, ale jen obyčejných) ke kterým se nyní musí RÚ vyjádřit, následně musí opatření projít legislativní radou vlády kde ho musí RÚ obhájit a až když odtud přijde souhlasné stanovisko, bude moci být opatření oficiálně vydáno a dnem v něm stanoveném i účinné. A jak jistě víte, ty procesy přece jen nějakou dobu trvají. Pevně ​​věřím, že toto vysvětlení je na tuto chvíli dostačující k tomu., aby se někdo zbytečně nedostal do problémů, nebodaj k pokutě. Věřím, že se nových povolovacích podmínek brzy dočkáme. 73, V Žilině byla provedena „náhodná“ zkouška spojení na VKV

om1aeg
om1aeg
odpověď na om0aao
1 měsíc před

Letos, 24 e-mailů a X zpráv ohledně “povolovaček” s 3 lidmi z “vedení” SZR. PRŮBĚŽNÉ NEOFICIÁLNÍ VÝSLEDKY PO TŘECH závodech, návrhy, opravy hlavně k tabulce č.1. ak neobsluhovaným stanicím.

OM6AJA
OM6AJA
25 dny předtím

jak to vypadá (pokračuje) se schválením nových povolovacích podmínek? Kdy asi se to očekává?

7
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X