Nové podmínky pro radioamatéry

dne 15 augusta 2007 nabývá účinnosti Opatření telekomunikačního úřadu České republiky (VY, pane) S 18. července 2007 č. O - 16/2007, kterým se mění Opatření ČTÚ ze dne 14. dubna 2004 č. TÚ SR zaznamenává velký zájem zejména o zkoušky pro profesionály, kterým se stanoví podrobnosti o osvědčeních zvláštní odborné způsobilosti k obsluze vybraných rádiových zařízení, o zřizování zkušební komise a o obsahu, rozsahu a průběhu zkoušky (ďalej len opatrenie) a nadväzne na to aj všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov. Hlavnými novinkami sú zníženie počtu rádioamatérskych tried zo štyroch na dve, pričom obe budú s medzinárodnou platnosťou a skúška z telegrafie nebude povinná.
S účinnosťou od 15. augusta bude TÚ SR úspešným záujemcom, ktorí skúškou preukážu osobitnú odbornú spôsobilosť, vydávať len dve triedy osvedčení pre rádioamatérov. Pre začiatočníkov bude trieda N (CEPT Novice). Pri skúške sa budú overovať znalosti z národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a zo všeobecných povoľovacích podmienok, ďalej sa budú skúšať základy elektrotechniky a rádiotechniky, bezpečnostné predpisy, základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky. Držiteľ povolenia v triede N bude oprávnený prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pracujúce vo všetkých VKV rádioamatérskych pásmach a vo výsekoch KV rádioamatérskych pásiem s výkonom do 100 W.

Pre skúsenejších uchádzačov, ktorí preukážu najmenej rok praxe ako operátor triedy N, nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače a úspešne vykonajú skúšku bude určená trieda E (CEPT Extra). Pre overenie nadviazania najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače bude slúžiť napr. staničný denník, ktorého vedenie nie je povinné. Nadviazanie spojení bude možné preukázať aj QSL lístkami. Pri overovaní spôsobilosti na túto triedu bude potrebné preukázať podrobné znalosti z okruhov uvedených pre triedu N. Na požiadanie uchádzača sa u oboch tried bude skúšať telegrafná abeceda (tempo 25, 60 nebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Podľa prechodných ustanovení opatrenia, ktoré je všeobecne záväzný právny predpis, operátori triedy A, B a C sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy E. Operátori triedy D sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy N. radioamatéři, ktorí chcú požiadať o výmenu doterajšieho povolenia za nové povolenie a neuplynula im ešte platnosť povolenia, môžu podať žiadosť na predpísanom tlačive – http://www.teleoff.gov.sk/sk/Ziadosti/ham.rtf. Držitelia povolenia v triede E môžu požiadať o dvojpísmenkový volací znak. V oboch prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť kolok v hodnote 100 Sk.

ČTÚ vypracoval návrh novely z důvodu provádění mezinárodních předpisů pro plavební pohyblivou službu a pro amatérskou službu do předpisů České republiky. Pripomienky k návrhu bolo možné zasielať na TÚ SR v termíne od 27. dubna do 21 května 2007. K návrhu zmeny opatrenia, ktorý vypracoval a zverejnil TÚ SR prišli pripomienky len od dvoch rádioamatérov. Slovenský zväz rádioamatérov návrh zmeny písomne podporil. K návrhu zmeny, ktorá sa nedotýka len amatérskej služby, ďalej zaslali tri ministerstvá a Úrad vlády SR pripomienky, ktoré boli legislatívno-technického. Predseda TÚ SR zaslal návrh opatrenia upravený podľa výsledkov pripomienkovacieho konania stálej pracovnej komisii pri legislatívnej rade vlády SR (LRV) na prerokovanie a zaujatie stanoviska, tá návrh prerokovala a schválila. Na opatrenie úradu nadväzujú všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré úrad prerokoval so zástupcami rádioamatérov. Schválené znenie novely bude 15.8. 2007 zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR, všeobecné povoľovacie podmienky budú v rovnaký deň zverejnené na webe TÚ SR.

V Bratislavě 14. augusta 2007.

Roman Vavro, mluvčí ČTÚ

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X