Siebter Kongress des SZR

Am Samstag, 25.09 2010 Der 7. Kongress des Slowakischen Verbandes der Funkamateure findet im Hotel Piatrová in Vrútky statt. Zjazd sa koná pravidelne v 4-ročnom cykle a je najvyšším orgánom SZR. Hodnotí výsledky dosiahnuté za posledné štyri roky, určuje úlohy na nadchádzajúce obdobie a volí zástupcov, ktorí budú činnosť SZR zabezpečovať v čase medzi zjazdmi.

 

CW-Patiche RA1AOM
CW-Patiche RA1AOM

Programm 7. zjazdu SZR
07,30 – 09,30 Prezentácia
09,30 – 09,40 Zahájenie
09,40 – 09,50 Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
09,50 – 10,00 Schválenie rokovacieho poriadku zjazdu
10,00 – 11,00 Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie
11,00 – 11,10 Správa o hospodárení a stave majetku SZR
11,10 – 11,20 Správa revíznej komisie
11,20 – 12,00 Diskusia k správam
12,00 – 12,45 Obed
12,45 – 13,30 Diskusia k správam
13,30 – 13,40 Správa mandátovej komisie
13,40 – 14,30 Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR
14,30 – 14,45 Stanovenie členských príspevkov SZR
14,45 – 15,00 Brechen
15,00 – 15,30 Voľby prezidenta SZR, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta
15,30 – 16,00 Voľby členov prezídia SZR a členov revíznej komisie
16,00 – 16,30 Návrh uznesenia a jeho schválenie a Záverečné slovo nového prezidenta

Rokovací poriadok 7. zjazdu SZR

Bauen gehört auch zum Amateurfunk
Bauen gehört auch zum Amateurfunk


1. Na zjazde sa môžu okrem delegátov zúčastniť hostia a novinári. Zasadací poriadok zohľadní oddelenie delegátov od ostatných prítomných.
2. Delegáti majú právo hlasovať, voliť, diskutovať a navrhovať.
3. Hostia majú právo vystúpiť v diskusii.
4. Do diskusie sa prihlasujú prítomní písomne. Diskusný príspevok by nemal byť dlhší ako 5 Protokoll, faktická pripomienka 1 Minute.
5. Hlasuje sa v súlade so stanovami, verejne zdvihnutím hlasovacieho lístka, alebo tajne.
6. Musí byť dodržaný schválený program zjazdu.
7. V rokovacej miestnosti nie je dovolené fajčiť.

Organizačné pokyny k 7. zjazdu SZR

DL7AOT Satellitenschüssel-Controller
DL7AOT Satellitenschüssel-Controller


1. Písomné návrhy na zmenu dokumentov (stanovy, organizačný poriadok SZR a programové zameranie SZR), ako aj návrhy na funkcionárov SZR, prípadne vyplnené delegačné hárky delegátov, je potrebné zaslať doporučene na adresu SZR vopred. Zjednoduší sa tým príprava zjazdu a predídete nedorozumeniam pri prezentácii a v priebehu rokovania.
2. Žiadame všetkých členov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými materiálmi, ale najmä s organizačným poriadkom SZR, kde sú uvedené podrobnosti o právach a povinnostiach delegátov, ale aj o samotnom priebehu zjazdu.
3. Je potrebné, aby si členovia pripravili svojich kandidátov na volené funkcie, a aby sa už teraz zamýšľali nad vhodnými delegátmi zjazdu, ktorí ich budú zastupovať. Delegáti pri prezentácii predložia delegačný hárok (von, ktorí ho nezašlú v predstihu na sekretariát SZR), podpísaný jednotlivými členmi SZR. Je preto dôležité, aby si aj delegáti preverili členskú príslušnosť k SZR u všetkých podpísaných na svojom delegačnom hárku.
4. Pri prezentácii bude možné ešte odovzdať písomné návrhy na funkcionárov SZR (kandidačný list), bzw. návrhy na zmenu dokumentov.
5. Cestovné náležitosti budú delegátom preplatené na základe platných cestovných dokladov a v zmysle opatrení schválených prezídiom SZR.
6. Do začiatku zjazdu o 9,00 Wurf. musia delegáti zaujať miesto v rokovacej miestnosti.

Mehr zu http://www.szr.sk/zjazd/7/

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x