La llamarada solar más grande

V sobotu 14.novembra začína nový ročník pretekov Concurso de actividades OM. Preteky organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Las estaciones del club pueden ser atendidas por un solo operador, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Spojenia sa nadväzujú len s OM a OK stanicami.

Fecha: vždy druhá sobota v mesiaci od 06,00 hacer 06,59 hora local por operación CW y desde 07,00 hacer 07,59 hora local por operación SSB

Icom IC-703 en acción
Icom IC-703 en acción

Frecuencias: 3520 - 3560 Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR 3700 - 3770 kHz

Categorías:
1. QRO CW+SSB
2. QRO CW
3. QRO SSB
4. QRP CW+SSB
5. QRP CW
6. QRP SSB
V kategórii QRO je max. rendimiento 100 W, v kategórii QRP je max. rendimiento 5 W.
Código de competencia: RS(T) + Número de serie QSO de 001. Spojenia sa číslujú bez ohľadu na etapy.

Puntuación: 1 QSO = 1 ese
Za spojenie s tou istou stanicou na oboch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 punto adicional, čiže za CW a SSB QSO s tou istou stanicou sú 3 cuerpo.

Multiplicadores: rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za preteky plus posledné písmeno vlastnej značky, si no está incluido para la conexión con otra estación. El número máximo de multiplicadores es 26.

El resultado: suma de puntos x suma de multiplicadores

Yaesu FT-840
Yaesu FT-840

Hlásenia: Z každých pretekov sa zasiela hlásenie najneskôr prvý piatok po pretekoch, a to buď v elektronickej forme (archivo de texto) na e-mailovú adresu omac@pobox.sk, alebo na paketovú adresu: OM6MW@OM0PBC. Hlásenia na korešpodenčných lístkoch sa posielajú na adresu: Mojmír Jagoš, OM6MW, Gaštanová 18, 01001 Žilina. Od apríla je možné posielať hlásenie aj cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk.

Hlásenie musí obsahovať:
– volaciu značku
– mesiac a rok
– kategóriu
– počet QSO CW, počet QSO SSB
– počet bodov CW, počet bodov SSB
– počet prídavných bodov
– počet násobičov
– chýbajúce násobiče
– výsledok
– čestné vyhlásenie: Declaro por mi honor, že som dodržal súťažné a povoľovacie podmienky. Considero que la decisión del evaluador es final.
– vlastnoručný podpis operátora, pri zasielaní e-mailom alebo paketom len meno a volaciu značku operátora

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

Evaluación: Každé preteky budú vyhodnotené osobitne. Výsledková listina bude zverejnená na stránke kv.szr.sk. Zúčastnené stanice môžu dostať výsledkovú listinu po zaslaní SASE.

Celoročné vyhodnotenie: Celoročné vyhodnotenie bude za cyklus pretekov od novembra do októbra nasledujúceho roku, pričom do hodnotenia sa započíta deväť najlepších mesačných výsledkov.

Descalificación: Stanica nebude hodnotená v jednotlivých pretekoch, ak poruší súťažné alebo povoľovacie podmienky, ak zašle svoje hlásenie neúplné alebo po termíne. Rozhoduje dátum odoslania hlásenia, dátum na poštovej pečiatke, alebo zápisu do BBS.

Nota: Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si z určitých pretekov kópiu staničného denníka. Ak stanica nezašle kópiu do 7 dní po vyžiadaní, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X