Začína nový ročník OM Activity Contest

V sobotu 14.novembra začína nový ročník pretekov OM Activity Contest. Preteky organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubové stanice môžu byť obsluhované len jedným operátorom, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Spojenia sa nadväzujú len s OM a OK stanicami.

Termín: vždy druhá sobota v mesiaci od 06,00 do 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 do 07,59 miestneho času prevádzkou SSB

Icom IC-703 v akcii
Icom IC-703 v akcii

Frekvencie: 3520 – 3560 kHz a 3700 – 3770 kHz

Kategórie:
1. QRO CW+SSB
2. QRO CW
3. QRO SSB
4. QRP CW+SSB
5. QRP CW
6. QRP SSB
V kategórii QRO je max. výkon 100 W, v kategórii QRP je max. výkon 5 W.
Súťažný kód: RS(T) + poradové číslo QSO od 001. Spojenia sa číslujú bez ohľadu na etapy.

Bodovanie: 1 QSO = 1 bod
Za spojenie s tou istou stanicou na oboch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 prídavný bod, čiže za CW a SSB QSO s tou istou stanicou sú 3 body.

Násobiče: rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za preteky plus posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou. Maximálny počet násobičov je 26.

Výsledok: súčet bodov x súčet násobičov

Yaesu FT-840
Yaesu FT-840

Hlásenia: Z každých pretekov sa zasiela hlásenie najneskôr prvý piatok po pretekoch, a to buď v elektronickej forme (txt súbor) na e-mailovú adresu omac@pobox.sk, alebo na paketovú adresu: OM6MW@OM0PBC. Hlásenia na korešpodenčných lístkoch sa posielajú na adresu: Mojmír Jagoš, OM6MW, Gaštanová 18, 01001 Žilina. Od apríla je možné posielať hlásenie aj cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk.

Hlásenie musí obsahovať:
– volaciu značku
– mesiac a rok
– kategóriu
– počet QSO CW, počet QSO SSB
– počet bodov CW, počet bodov SSB
– počet prídavných bodov
– počet násobičov
– chýbajúce násobiče
– výsledok
– čestné vyhlásenie: Vyhlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné a povoľovacie podmienky. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.
– vlastnoručný podpis operátora, pri zasielaní e-mailom alebo paketom len meno a volaciu značku operátora

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

Vyhodnotenie: Každé preteky budú vyhodnotené osobitne. Výsledková listina bude zverejnená na stránke kv.szr.sk. Zúčastnené stanice môžu dostať výsledkovú listinu po zaslaní SASE.

Celoročné vyhodnotenie: Celoročné vyhodnotenie bude za cyklus pretekov od novembra do októbra nasledujúceho roku, pričom do hodnotenia sa započíta deväť najlepších mesačných výsledkov.

Diskvalifikácia: Stanica nebude hodnotená v jednotlivých pretekoch, ak poruší súťažné alebo povoľovacie podmienky, ak zašle svoje hlásenie neúplné alebo po termíne. Rozhoduje dátum odoslania hlásenia, dátum na poštovej pečiatke, alebo zápisu do BBS.

Poznámka: Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si z určitých pretekov kópiu staničného denníka. Ak stanica nezašle kópiu do 7 dní po vyžiadaní, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x