Concurso de actividades OM

Pantalla Xiegu X6100
Displej Xiegu X6100

Las nuevas doce rondas del Concurso de Actividades OM están a punto de comenzar, Desbordamiento, ktorého sa zúčastňujú na rádioamatérskych frekvenciách 80m pásma OM a OK stanice CW a SSB. Concurso de actividades OM (en lo sucesivo denominado "OMAC") organizado por la Asociación Eslovaca de Radioaficionados y se enumeran solo para individuos. Klubové stanice môžu byť obsluhované len jedným operátorom, ktorý uvedie svoju značku v denníku. Preteky sú vyhlásené len pre OM a OK stanice, ktoré nadväzujú spojenia len s OM a OK stanicami. Vysielacie stanovisko OM a OK stanice sa musí nachádzať na území Slovenskej alebo Českej republiky.

1. Fecha

Preteky majú 12 escenario, každá etapa sa koná vždy druhú sobotu v príslušnom mesiaci od 06,00 hacer 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 hacer 07,59 miestneho času prevádzkou SSB.

2. Frecuencias

Súťaží sa v pásme 80 m v nasledovných frekvenčných úsekoch:

3520 - 3560 kHz (CW)

3700 - 3770 kHz (SSB)

3. Categorías

3.1. QRO CW + SSB (výkon vysielača max. 100 W)

3.2. QRO CW (výkon vysielača max. 100 W)

3.3. QRO SSB (výkon vysielača max. 100 W)

3.4. QRP CW + SSB (výkon vysielača max. 5 W)

3.5. QRP CW (výkon vysielača max. 5 W)

3.6. QRP SSB (výkon vysielača max. 5 W)

blank
OM4AZF QSL lístok

4. Código de competencia

Vymieňa sa súťažný kód zložený z RS(T) a poradového čísla spojenia počínajúc od 001. Spojenia sa číslujú priebežne bez ohľadu na etapy.

5. Puntuación

Každé platné spojenie sa hodnotí 1 bodom. Za spojenie s tou istou stanicou na obidvoch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 prídavný bod, čiže CW a SSB spojenie s tou istou stanicou sa hodnotí 3 bodmi.

blank
OM4KK QSL lístok

6. Multiplicadores

Násobičmi sú rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za príslušnú mesačnú etapu OMAC plus posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou.

Maximálny počet násobičov je 26.

7. El resultado

Celkový výsledok súťažiacej stanice sa vypočíta po vyhodnotení všetkých spojení podľa vzorca: súčet bodov x súčet násobičov. Výsledok vypočíta vyhodnocovateľ na základe zaslaného súťažného denníka.

Expedición de radioaficionados
Expedición de radioaficionados

8. Posielanie denníkov

Denníky za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Denník musí byť odoslaný do 7 dní od skončenia príslušnej mesačnej etapy (t.j. nasledujúcu sobotu do 08,00 miestneho času). Po tomto termíne sa posielanie denníkov automaticky deaktivuje.

Posielané údaje cez webové rozhranie musia obsahovať:

8.1. Volaciu značku súťažiacej stanice

8.2. Označenie danej mesačnej etapy

8.3. Emailovú adresu súťažiacej stanice

8.4. Kategóriu

8.5. Pripojený kompletný denník vo formáte Cabrillo

8.6. Čestné vyhlásenie:

Vyhlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v denníku sú pravdivé. Súhlasím so zverejnením zaslaného staničného denníka. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.

Pred odoslaním denníka vyhodnocovateľovi sa na webovom rozhraní zobrazia všetky spojenia načítané z pripojeného denníka. Súťažiaca stanica musí potvrdiť správnosť a úplnosť načítaných spojení. Potvrdením denníka súťažiaca stanica vyjadruje súhlas s načítaným denníkom a čestným vyhlásením.

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

9. Vyhodnotenie

9.1. Každá etapa pretekov bude vyhodnotená osobitne. Výsledky etapy za daný mesiac budú zverejnené na stránke kv.szr.sk v časti OM Activity Contest.

9.2. Do celoročného hodnotenia OMAC bude započítaných deväť najlepších etapových výsledkov počas príslušného ročníka. Ročník začína novembrovou etapou a končí októbrovou etapou (Por lo tanto, si ambos códigos transmitidos se registran: año de estudios 2018 začína etapou 11/2017 a končí etapou 10/2018).

9.3. Uznávajú sa len spojenia obojstranne potvrdené v súťažných denníkoch a so správne prijatým súťažným kódom (ese 4). Spojenia so stanicami, ktoré neposlali denník, sa započítajú len v prípade, ak sa ich volacia značka objavila najmenej v piatich súťažných denníkoch (bez ohľadu na CW alebo SSB prevádzku).

9.4. Konečné výsledky budú zverejnené po siedmich dňoch od skončenia príslušnej etapy a budú započítané do celoročného hodnotenia.

QRPver TCVR
QRPver TCVR

10. Diskvalifikácia

Súťažiaca stanica nebude hodnotená v danej mesačnej etape:

10.1. ak poruší súťažné podmienky OMAC alebo povoľovacie podmienky pre amatérske stanice

10.2. ak v dôsledku chýb v jej súťažnom denníku dôjde k poškodeniu iných súťažiacich staníc, pričom počet takýchto chýb presiahne 30 % z celkového počtu spojení v jej denníku

Denník takejto stanice bude vyradený z kontroly pre ostatné stanice.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X