Návrh nových povoľovacích podmienok pre rádioamatérske stanice

Na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/310?fbclid=IwAR1HHUfOkxWDRd8nYvcbjv5eDnrPTH0OE7L31HKpverbTzPuszIZi9bzjZk nájdete návrh nových povoľovacích podmienok pre rádioamatérske stanice Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý znie takto:

Návrh

 

Opatrenie

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 

z …/2022,

 

ktorým sa ustanovujú technické a prevádzkové podmienky pre amatérske stanice

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 52 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

 

 • 1

Predmet a rozsah úpravy

Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti pre technické a prevádzkové podmienky amatérskych staníc.

 

 • 2

Základné pojmy

Na účely tohto opatrenia sa rozumie:

 1. amatérskou službou rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia uskutočňovaná amatérmi, ktorí sú operátormi alebo operátormi bez individuálneho povolenia na používanie frekvencií, a ktorí sa zaujímajú o rádiokomunikačnú techniku s výlučne osobným záujmom a bez finančného prospechu,
 2. amatérskou družicovou službou rádiokomunikačná služba využívajúca kozmické stanice umiestnené na umelých družiciach Zeme na účely amatérskej služby,
 3. amatérskou vysielacou rádiovou stanicou (ďalej len „amatérska stanica“) jedno alebo viac vysielacích a prijímacích rádiových zariadení, vrátane ovládacích zariadení a anténových systémov, pracujúcich vo frekvenčných pásmach vyhradených pre amatérsku službu, alebo amatérsku družicovú službu,
 4. amatérskou stanicou právnickej osoby amatérska stanica rádioklubu,
 5. volacou značkou jedinečné označenie amatérskej stanice, ktoré umožňuje jej identifikáciu,
 6. vysielačom pre rádiový orientačný beh vysielacie rádiové zariadenie obmedzeného výkonu, prevádzkované na pridelených frekvenciách, ktoré je určené na vysielanie majákových signálov pre rádiový orientačný beh,
 7. retranslačnou amatérskou stanicou neobsluhovaná amatérska stanica určená na retransláciu signálov amatérskych staníc, pričom môže byť aj súčasťou rádioamatérskej siete,
 8. rádioamatérskym majákom neobsluhovaná amatérska stanica, ktorá slúži na zisťovanie podmienok šírenia rádiových vĺn,
 9. digitálnym opakovačom amatérska stanica s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou, ktorá prijíma digitálne signály amatérskej stanice a posiela ich ďalšej amatérskej stanici priamo alebo cez rádioamatérsku sieť,
 10. uzlom rádioamatérskej siete (ďalej len „nód“) inteligentný neobsluhovaný digitálny opakovač slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v rovnakej rádioamatérskej sieti,
 11. univerzálnym uzlom rádioamatérskej siete univerzálny neobsluhovaný nód, slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v iných rádioamatérskych sieťach, pričom ide o automatické prepojenie sietí s rôznymi prevádzkami.
 12. automatickým paketovým reportovacím systémom rádioamatérsky digitálny systém slúžiaci na výmenu správ a informácií,
 13. dátovou schránkou neobsluhovaná amatérska stanica obvykle spojená s nódom, určená na automatické prijímanie, vysielanie a ukladanie amatérskych správ,
 14. rádioamatérskou sieťou súbor vzájomne prepojených zariadení slúžiacich na prenos správ medzi amatérskymi stanicami, napríklad nódy, gateway, dátové schránky, retranslačné stanice a automatický paketový reportovací systém,
 15. obsluhovanou prevádzkou prevádzka amatérskej stanice, pri ktorej operátor fyzicky obsluhuje amatérsku stanicu na jej stanovišti alebo diaľkovo cez ovládací terminál,
 16. neobsluhovanou prevádzkou prevádzka amatérskej stanice, ktorú operátor fyzicky ani diaľkovo neobsluhuje, pričom ide o prevádzku majákov, retranslačných staníc, opakovačov, nódov, datových schránok a automatický paketový reportovací systém,
 17. prevádzkovaním stanice používanie amatérskej stanice na príjem a vysielanie rádiových vĺn,
 18. trvalým stanovišťom jedno alebo viac miest zapísaných v individuálnom povolení na používanie frekvencií, odkiaľ operátor trvale prevádzkuje amatérsku stanicu,
 19. operátorom fyzická osoba, ktorá je držiteľom platného individuálneho povolenia na používanie frekvencií,
 20. operátorom bez individuálneho povolenia na používanie frekvencií fyzická osoba, ktorá sa pripravuje na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, a ktorá môže obsluhovať amatérsku stanicu len pod dohľadom dozorujúceho operátora,
 21. dozorujúcim operátorom operátor, ktorý dohliada na prevádzku operátora bez individuálneho povolenia na používanie frekvencií,
 22. vedúcim operátorom operátor uvedený ako zodpovedná osoba v individuálnom povolení na používanie frekvencií právnickej osoby alebo neobsluhovanej amatérskej stanice, ktorá zabezpečuje styk s úradom a je osobou oprávnenou konať v mene amatérskej stanice právnickej osoby a neobsluhovanej amatérskej stanice.
 23. reklamným vysielaním akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb, vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov, alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom,
 24. frekvenčnou stabilitou schopnosť udržať konštantnú frekvenciu v určitom časovom intervale,
 25. umelou záťažou zariadenie slúžiace na zaťaženie vysielača pre účely merania a testovania,
 26. kľúčovacím zákmitom vysielaný signál na vzostupnej a zostupnej hrane impulzu,
 27. Q kódom, trojpísmenová skratka začínajúca písmenom Q, ktorá sa používa v prevádzke na skrátenie a urýchlenie prenosu sady štandardizovaných otázok a odpovedí,
 28. ab) európskou konferenciou poštových a telekomunikačných administratív (ďalej len „CEPT“) európsky orgán tvorcov stratégie a regulácie v oblasti pôšt a elektronických komunikácií,
 29. ac) osvedčením triedy N osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, vydané v súlade s osobitnými predpismi[1]),
 30. ad) osvedčením triedy E osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, vydané v súlade s osobitnými predpismi[2]),
 31. ae) vzdialenou amatérskou stanicou amatérska stanica vzdialená spravidla viac ako 1000 km vo frekvenčnom pásme veľmi krátkych vĺn a viac ako 3000 km vo frekvenčnom pásme krátkych vĺn,
 32. af) reportom ohodnotenie signálu komunikujúcej amatérskej stanice, pričom v závislosti od druhu prevádzky sa hodnotí čitateľnosť, intenzita, tón a prípadne ďalšie parametre signálu,
 33. ag) príležitostnou amatérskou stanicou, amatérska stanica vysielajúca krátkodobo pri príležitosti významnej rádioamatérskej, historickej, spoločenskej, športovej alebo inej udalosti,
 34. ah) zvláštnou amatérskou stanicou amatérska stanica právnickej osoby s celoslovenskou pôsobnosťou,
 35. ai) súťažnou amatérskou stanicou amatérska stanica vysielajúca v krátkodobých rádioamatérskych súťažiach okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské a/alebo české stanice.
DK7ZB yagi anténa na 144MHz
DK7ZB yagi anténa na 144MHz
 • 3

Povolenie na prevádzkovanie amatérskych staníc

 • Amatérsku stanicu s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné prevádzkovať len na základe platného individuálneho povolenia na používanie frekvencií (ďalej len „povolenie“) podľa osobitného predpisu[3]).
 • Ak žiadateľ doloží k žiadosti o povolenie osvedčenie typu E, úrad mu vydá rádioamatérske povolenie CEPT podľa osobitného predpisu[4]).

 

 • Ak žiadateľ doloží k žiadosti o povolenie osvedčenie typu N, úrad mu vydá rádioamatérske povolenie CEPT Novice podľa osobitného predpisu[5]).

 

 • V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia povolenia, je držiteľ povolenia oprávnený požiadať úrad o vydanie duplikátu povolenia. V žiadosti o vydanie duplikátu povolenia uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a volaciu značku, ktorá mu bola v individuálnom povolení na používanie frekvencií pridelená.

 

 • Operátor alebo operátor bez individuálneho povolenia na používanie frekvencií je povinný prevádzkovať stanice určené na prestavbu na amatérske stanice len v rámci frekvenčných pásiem vyhradených pre amatérsku službu.

 

 • Počas prevádzky amatérskej stanice na trvalom stanovišti a pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa je držiteľ povolenia povinný preukázať sa platným povolením pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu[6]).

 

 • 4

Platnosť povolenia

Úrad vydáva povolenie najviac na 10 rokov. Povolenia vydané pre príležitostné značky, súťažné stanice, príležitostné stanice a hosťovacie povolenia pre cudzincov vydáva s platnosťou na obdobie najviac jedného kalendárneho roka.

 • 5

Zodpovednosť za amatérsku stanicu

 • Za prevádzkovanie amatérskej stanice zodpovedá držiteľ povolenia.

 

 • Za amatérsku stanicu právnickej osoby a neobsluhovanú amatérsku stanicu zodpovedá vedúci operátor. Vedúci operátor amatérskej stanice právnickej osoby vedie zoznam operátorov. V zozname operátorov sa uvádzajú:
 1. mená a priezviská, volacie značky a triedy operátorov,
 2. mená a priezviská operátorov bez vlastného povolenia,
 3. lehotu vymedzenia súhlasu na obsluhu amatérskej stanice.
 • 6

Triedy operátorov

 • Predpokladom zaradenia operátora amatérskych staníc do jednotlivých tried je získanie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc a preukázanie platného osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc.

 

 • Podľa osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, sú operátori zaradení do jednej z nasledujúcich tried:

 

 1. operátori triedy N môžu obsluhovať vysielače s výstupným výkonom zariadenia do 100 W a pracovať vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia, vrátane uvedených druhov prevádzky,
 2. operátori triedy E môžu obsluhovať vysielače s výstupným výkonom zariadenia do 750 W a pracovať vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia, vrátane uvedených druhov prevádzky.

 

 • Zahraniční operátori, ktorí sú držiteľmi povolenia CEPT Novice vydaného v súlade s osobitným predpisom5) môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy N, vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.

 

 • Zahraniční operátori, ktorí sú držiteľmi povolenia CEPT vydaného v súlade s osobitným predpisom4) môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy E, vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke č. 1 až č. 5, prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.
SDR rádiostanica
SDR rádiostanica
 • 7

Prevádzka amatérskych staníc

 • Operátori sú oprávnení nadväzovať spojenia len s inými amatérskymi stanicami alebo so stanicami, ktoré majú styk s amatérskymi stanicami povolený.

 

 • Na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia o zmenu individuálneho povolenia podľa osobitného predpisu[7]) môže úrad povoliť
 1. vyšší výkon vysielača pre účely rádioamatérskych pretekov, súťaží alebo v prípadoch úmyslu nadväzovania spojení so vzdialenými amatérskymi stanicami,
 2. iné druhy vysielania, ako sú uvedené v prílohe č.1,
 3. prevádzku v iných frekvenčných pásmach, ako je uvedené v prílohe č. 1.

 

 • Amatérsku stanicu fyzickej osoby môže s jej súhlasom a pod jej volacou značkou obsluhovať aj
 1. operátor bez povolenia v rozsahu triedy N pod dohľadom dozorujúceho operátora,
 2. držiteľ povolenia v rozsahu svojej operátorskej triedy, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy.
 3. držiteľ povolenia na prevádzku amatérskej stanice iného ako podľa písmena b) v rozsahu svojej operátorskej triedy, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy.

 

 • Amatérsku stanicu právnickej osoby môže pod jej volacou značkou obsluhovať len
 1. vedúci operátor
 2. operátor, zapísaný v zozname operátorov amatérskej stanice v rozsahu svojej operátorskej triedy,
 3. operátor bez povolenia, ktorý je zapísaný v zozname operátorov amatérskej stanice, len v rozsahu triedy N pod dohľadom dozorujúceho operátora.

 

 • Ak sa operátori rádioamatérskej siete nemôžu spojiť inak s operátormi alebo zariadeniami cudzej dátovej siete, alebo operátori cudzej dátovej siete sa nemôžu spojiť inak s operátormi alebo zariadeniami rádioamatérskej siete, sú oprávnení prepájať sa cez dátové siete iných prevádzkovateľov.
Stožiar s anténami na KV a VKV
Stožiar s anténami na KV a VKV u OM0AAJ
 • 8

Používanie povolenia CEPT a CEPT Novice mimo domovskej krajiny

Volacia značka, ktorú používa držiteľ povolenia iného štátu pri vysielaní v Slovenskej republike má nasledujúci tvar:

 

OM/vlastná volacia značka držiteľa povolenia

 

 • 9

Obsah vysielania

 • Operátor je povinný na začiatku a na konci každého spojenia použiť úplné volacie značky oboch korešpondujúcich amatérskych staníc a to tým druhom prevádzky, ktorým sa pri spojení pracuje. Pri dlhšom spojení je operátor povinný opakovať vlastnú volaciu značku každých 5 minút. Pri účasti v rádioamatérskych súťažiach a pri expedičnej prevádzke nie je operátor povinný uvádzať obe značky.

 

 • Operátor je povinný používať frekvenčné pásma určené pre amatérsku službu len na prevádzkovanie amatérskej služby, ak tento paragraf neustanovuje inak. Taktiež je operátor povinný vysielať len v jasnej a zreteľnej reči, alebo s použitím medzinárodných Q – kódov, skratiek, protokolov a kódov.

 

 • Operátor má zakázané vysielať
 1. správy obsahujúce predmet obchodného tajomstva alebo utajovanú skutočnosť podľa osobitného predpisu[8]),
 2. správy a programy majúce povahu reklamného vysielania,
 3. správy a oznamy pre tretie osoby, ktoré nesúvisia s rádioamatérskou činnosťou,
 4. správy bez uvedenia volacej značky,
 5. technikou znemožňujúcou identifikáciu vysielanej správy a volacích značiek,
 6. vulgárne a neslušné výrazy.

 

 

 • V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je operátor oprávnený použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. Operátor je povinný o tejto prevádzke urobiť preukázateľný záznam.

 

 • Pri nácviku rádioamatérskej tiesňovej služby je operátor oprávnený použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie cvičných správ, pričom o takejto prevádzke musí urobiť preukázateľný záznam. Organizátor takéhoto nácviku je povinný oznámiť úradu plánovaný termín konania nácviku rádioamatérskej tiesňovej služby najmenej 14 kalendárnych dní pred konaním nácviku.

 

 • Operátor môže pri rádiovom orientačnom behu vysielať len medzinárodne používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 bez volacích znakov.
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
 • 10

Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

 • Držiteľ povolenia, ktorý prevádzkuje amatérsku stanicu mimo trvalého stanovišťa je pri prevádzke

 

 1. prenosného zariadenia oprávnený doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/P, pričom P je skratkou slova portable,

 

 1. pozemného pohyblivého zariadenia oprávnený doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/M, pričom M je skratkou slova mobile,

 

 1. z lode povinný doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/MM, pričom MM je skratkou slov maritime mobile,

 

 1. z lietadla povinný doplniť vlastnú volaciu značku takto:

volacia značka/AM, pričom AM je skratkou slov aeronautical mobile.

 

 • Amatérsku stanicu z lode alebo lietadla je možné prevádzkovať len so súhlasom prevádzkovateľa lode alebo lietadla.

 

 • 11

Staničný denník

Operátor triedy N, ktorý chce vykonať skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc triedy E musí mať uskutočnených minimálne 500 spojení a takéto skúšky môže vykonať najskôr rok po získaní osvedčenia triedy N. Tieto skutočnosti sa preukazujú staničným denníkom, v ktorom držiteľ povolenia uvádza údaje o uskutočnených spojeniach minimálne v tomto rozsahu

 1. dátum a čas každého uskutočneného spojenia,
 2. použité frekvenčné pásmo,
 3. druh prevádzky,
 4. volaciu značku protistanice,
 5. vymenené reporty.
ILER tranceiver GM4JMU
ILER tranceiver GM4JMU
 • 12

Technické ustanovenia

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby frekvenčná stabilita pri vysielaní spĺňala požiadavky uvedené v tabuľke č. 6 prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby hĺbka modulácie amplitúdovo modulovaného nosného signálu nežiadúcou striedavou zložkou bola pri vysielaní menšia ako 5%, a je povinný zabrániť vzniku kľúčovacích zákmitov.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby pri všetkých druhoch prevádzky s frekvenčnou alebo amplitúdovou moduláciou bol v modulačnom reťazci zaradený člen alebo prvok účinne obmedzujúci nízkofrekvenčné signály nad 3 kHz.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby šírka pásma zabraná vysielaním neprekročila maximálnu šírku pásma ustanovenú v tabuľke č. 1 až č. 6 prílohy č. 1.

 

 • Operátor je povinný pri prevádzke rádiového orientačného behu zabezpečiť dodržanie nasledovných podmienok:
  1. vo frekvenčnom pásme 3,5 MHz je maximálny výkon vysielača 5 W a dĺžka antény 20 m,
  2. vo frekvenčnom pásme 144 MHz je maximálny výkon vysielača 10 W a anténa dipól,
  3. povolený druh prevádzky je A1A, A2A, F1A a F2A,
  4. povolené frekvenčné pásma sú uvedené v tabuľke č. 7 prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.

 

 • Operátor je povinný každé skúšobné vysielanie s výnimkou nastavovania anténových obvodov vysielača vykonávať do umelej záťaže.

 

 • Operátor je povinný zabezpečiť, aby počas zmeny vysielanej frekvencie anténa nevyžarovala žiadnu vysokofrekvenčnú energiu; to sa nevzťahuje na amatérsku družicovú službu.

 

 • Ak operátor nedodrží parametre stanovené podľa tohto opatrenia alebo individuálneho povolenia na používanie frekvencií v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, operátor vyradí rádiové zariadenie z prevádzky až do odstránenia poruchy.

 

 • 13

Volacie značky

 • Rádioamatérske volacie značky (ďalej len „značky) sa vydávajú podľa adresy trvalého stanovišťa, pri vydávaní povolenia alebo pri zmene volacej značky.

 

 • Pri zmene bydliska, alebo zmene triedy operátora z triedy N na triedu E sú operátorovi ponechané nezmenené značky, ak nepožiada o ich zmenu.

 

 • Značky pre súťažné amatérske stanice sa vydávajú len držiteľom povolení amatérskych staníc fyzických osôb operátorskej triedy E a amatérskym staniciam právnických osôb, ktorých vedúci operátor má povolenie operátorskej triedy E. Značky pre súťažné amatérske stanice sú určené pre použitie vo všetkých krátkodobých pretekoch na krátkych vlnách a veľmi krátkych vlnách okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské a/alebo české amatérske stanice. Povolenia pre súťažné amatérske stanice sa vydávajú na obdobie jedného kalendárneho roka.

 

 • Značky pre príležitostné amatérske stanice sa vydávajú na obdobie najviac jedného kalendárneho roka.

 

 • Značky sa vydávajú a prideľujú na základe triedy operátora amatérskych staníc a podľa účelu použitia značky podľa prílohy č. 2 tohto opatrenia.

 

 • 14

Prechodné ustanovenie

Značky vydané úradom, ktoré boli vydané držiteľom povolení pred účinnosťou tohto predpisu zostávajú v platnosti.

 

 • 15

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

 

Ing. Ivan Marták, v.r.

Icom IC-705
Icom IC-705

 

Príloha č. 1 k opatreniu č. …/2022

Tabuľka č. 1 – HF frekvenčné pásma

 

Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah [kHz] Max. šírka pásma [Hz] Druh prevádzky Kategória služby Poznámky a centrá aktivít (CA)
135,7 – 137,8 200 CW, QRSS, DIGI podružná –              max. výkon EiRP 1 W
472 – 475 200 CW podružná –              max. výkon EiRP 1 W
475 – 479 všetky druhy prevádzky podružná –              max. výkon EiRP 1 W

–              CW, DIGI

1,8

MHz

1810 – 1838 200 CW prednostná –              1836 kHz  –  CA QRP
1838 – 1840 500 všetky druhy prevádzky prednostná
1840 – 1843 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              DIGI
1843 – 1850 2700 všetky druhy prevádzky prednostná  

 

1850 – 2000 2700 všetky druhy prevádzky podružná –              max. výkon 10 W
3,5

MHz

3500 – 3570 200 CW prednostná –              3500 – 3510 kHz  –  priorita pre medzikontinentálne spojenia, nesmie sa používať v pretekoch, ak súčasťou pretekov nie je aj DX prevádzka

–              preferovaný segment pre CW kontesty: 3555 kHz  –  CA QRS, 3560 kHz  –  CA QRP

3570 – 3580 200 všetky druhy prevádzky prednostná –              DIGI
3580 – 3600 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              3590 – 3600 kHz – možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

3600 – 3620 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              preferovaný segment pre SSB kontesty

–              DIGI

3620 – 3800 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              3620 – 3650 kHz a 3700 – 3800 kHz – preferovaný segment pre SSB kontesty

–              3775 – 3800 kHz priorita pre medzikontinentálne spojenia

–              3630 kHz – CA digitálny hlas

–              3690 kHz – CA SSB QRP

–              3735 kHz – CA SSTV

–              3760 kHz – CA ARES

5 MHz 5351,5 – 5354 200 CW podružná –              max. výkon EiRP 15 W
5354 – 5366 2700 všetky druhy prevádzky podružná –              max. výkon EiRP 15 W

–              pre hlasové ovládanie sa odporúča USB

5366 – 5366,5 20 podružná –              max. výkon EiRP 15 W
7 MHz 7000 – 7040 200 CW prednostná –              7030 kHz – CA QRP
7040 – 7050 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              7047 – 7050 kHz – možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

7050 – 7060 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              7050 – 7053 kHz – možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

7060 – 7100 2700  všetky druhy prevádzky prednostná –              preferovaný segment pre SSB kontesty

–              7070 kHz – CA digitálny hlas

–              7090 kHz – CA QRP SSB

7100 – 7130 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              7110 kHz – CA ARES
7130 – 7175 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              preferovaný segment pre SSB kontesty

–              7165 kHz  –  CA SSTV

7175 – 7200 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              preferovaný segment pre SSB kontesty

–              pre medzikontinentálne spojenia

10 MHz 10100 – 10130 200 CW podružná –              10116 kHz – CA CW QRP
10130 – 10150 500 všetky druhy prevádzky podružná –              DIGI
14 MHz 14000 – 14060 200 CW prednostná –              preferovaný segment pre CW kontesty

–              14055 kHz – CA QRS

14060 – 14070 200 CW prednostná –              14060 kHz – CA CW QRP
14070 – 14089 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              DIGI
14089 – 14099 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

14099 – 14101 IBP majáky prednostná
14101 – 14112 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

14112 – 14125 2700 všetky druhy prevádzky prednostná
14125 – 14300 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              preferovaný segment pre SSB kontesty

–              14130 kHz – CA digitálny hlas

–              14195 +/ –  5 kHz – priorita pre DX expedície

–              14230 kHz – CA SSTV

–              14285 kHz – CA QRP SSB

14300 – 14350 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              14300 kHz – CA global emergency
18 MHz 18068 – 18095 200 CW prednostná –              18086 kHz – CA CW QRP
18095 – 18105 500 všetky druhy prevádzky prednostná  

–              DIGI

 

18105 – 18109 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

18109 – 18111 IBP majáky prednostná
18111 – 18120 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

18120 – 18168 2700  všetky druhy prevádzky prednostná –              18130 kHz – CA QRP SSB

–              18150 kHz – CA digitálny hlas

–              18160 kHz – CA emergency

21 MHz 21000 – 21070 200 CW prednostná –              21055 kHz – CA QRS

–              21060 kHz – CA QRP

21070 – 21090 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              DIGI
21090 – 21110 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

21110 – 21120 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              používanie SSB je zakázané

–              DIGI

21120 – 21149 500 všetky druhy prevádzky prednostná
21149 – 21151 IBP majáky prednostná
21151 – 21450 2700  všetky druhy prevádzky prednostná –              21180 kHz – CA digitálny hlas

–              21285 kHz – CA QRP SSB

–              21340 kHz – CA SSTV

21360 kHz – CA global emergency

24 MHz 24890 – 24915 200 CW prednostná –              24906 kHz – CA CW QRP
24915 – 24925 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              DIGI
24925 – 24929 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

24929 – 24931 IBP majáky prednostná
24931 – 24940 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanic

–              DIGI

24940 – 24990 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              24950 kHz – CA QRP SSB

–              24960 kHz – CA digitálny hlas

28 MHz 28000 – 28070 200 CW prednostná –              28055 kHz – CA QRS

–              28060 kHz – CA QRP

28070 – 28120 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              DIGI
28120 – 28150 500 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

28150 – 28190 500 všetky druhy prevádzky prednostná
28190 – 28225 Majáky prednostná –              28190 – 28199 kHz  –  časovo koordinované regionálne majáky

–              28199 – 28201 kHz – IBP majáky

–              28201 – 28225 kHz – trvalo vysielajúce majáky

28225 – 28300 2700 všetky druhy prevádzky,

majáky

prednostná
28300 – 28320 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

28320 – 29000 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              28330 kHz – CA digitálny hlas

–              28360 kHz – CA QRP SSB

–              28680 kHz – CA SSTV

29000 – 29100 6000 všetky druhy prevádzky prednostná
29100 – 29200 6000 všetky druhy prevádzky prednostná –              FM simplex – 10 kHz kanál
29200 – 29300 6000 všetky druhy prevádzky prednostná –              možné používať aj neobsluhované DIGI stanice

–              DIGI

29300 – 29510 6000 Družicové spojenie prednostná
29510 – 29520 Ochranný segment prednostná
29520 – 29590 6000 všetky druhy prevádzky prednostná –              FM prevádzač – vstup (RH1 – RH8)
29600 6000 všetky druhy prevádzky prednostná –              FM volací kanál
29610 6000 všetky druhy prevádzky prednostná –              FM simplexný prevádzač – (parrot, vstup a výstup)
29620 – 29700 6000 všetky druhy prevádzky prednostná –              FM prevádzač – výstup (RH1 – RH8)

 

 

Tabuľka č. 2 – VHF frekvenčné pásma

Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah [MHz] Max. šírka pásma [Hz] Druh prevádzky Kategória služby –              Poznámky a centrá aktivít (CA)
50 MHz 50 – 50,1 500 majáky, telegrafia prednostná –              50,05 MHz – CA

–              50,09 MHz – CA medzikontinentálne

50,1 – 50,2 2700 SSB, telegrafia prednostná –              50,1 – 50,13 MHz –medzikontinentálne spojenia

–              50,11 MHz – CA

–              50,15 MHz – CA

–              50,13 – 50,2 MHz – medzinárodné spojenia

50,2 – 50,3 2700 SSB, telegrafia prednostná –              všeobecné použitie

–              50,285 MHz – crossband

50,3 – 50,4 2700 všetky druhy prevádzky, MGM prednostná –              50,305 MHz – CA PSK

–              50,31 – 50,32 MHz – CA EME

–              50,32 – 50,38 MHz – CA MS

50,4 – 50,5 1000 MGM, telegrafia prednostná –              50,401 MHz +/ – 500 Hz – WSPR majáky
50,5 – 52 12 kHz všetky druhy prevádzky podružná –              50,51 MHz  –  SSTV

–              50,52 – 50,54 MHz – simplexné FM internetové hlasové brány (gateways)

–              50,54 – 50,58 MHz – simplexné FM/DV (digitálny hlas) internetové hlasové brány (gateways)

–              50,55 MHz – pracovná frekvencia obrazu

–              50,6 MHz – RTTY (FSK)

–              50,6 – 50,75 MHz – digitálne komunikácie

–              50,63 MHz – volacia frekvencia pre digitálny hlas (DV)

–              50,71 – 50,89 MHz – výstupné kanály FM/DV prevádzačov

–              50,9 – 51,2 MHz – pre širokopásmové digitálne experimenty

–              51,21 – 51,39 MHz  –  vstupné kanály FM/DV prevádzačov

–              51,41 – 51,59 MHz – FM/DV simplexné kanály

–              51,51 MHz – FM volacia frekvencia

–              51,81 – 51,99 MHz  –    výstupné kanály FM/DV prevádzačov

–              51,4 – 52 MHz – pre digitálne experimenty

70 MHz 70 – 70,09 1000 MGM, telegrafia podružná –              koordinované majáky
70,09 – 70,1 1000 MGM, telegrafia podružná –              dočasné a osobné majáky

–              70,091 MHz – osobné WSPR majáky

70,1 – 70,25 2700 SSB, telegrafia, MGM podružná –              70,185 MHz – CA crossband

–              70,2 MHz – CA CW/SSB volanie

–              70,25 MHz – CA MS

70,250 – 70,294 12 kHz AM, FM podružná –              70,26 MHz – AM/FM volanie

–              70,27 MHz – CA MGM

70,294 – 70,5 12 kHz FM podružná –              70,3125 MHz – digitálna komunikácia

–              70,325 MHz – digitálna komunikácia

–              70,45 MHz – FM volanie

–              70,4875 MHz – digitálna komunikácia

–              FM kanálovanie – 12,5 kHz

144 MHz 144 – 144,025 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              len družicový zostup
144,025 – 144,1 500 telegrafia prednostná –              144,05 MHz – telegrafické volanie

–              144,1 MHz – MS random

144,1 – 144,15 500 MGM, telegrafia prednostná –              144,11 – 144,16 MHz – CW a MGM EME
144,15 – 144,4 2700 SSB, telegrafia, MGM prednostná –              144,195 – 144,205 MHz – random MS SSB

–              144,3 MHz CA SSB

144,4 – 144,49 500 MGM, telegrafia prednostná –              majáky
144,491 – 144,493 500 osobné MGM majáky prednostná –              experimentálne použitie MGM s nízkym výkonom
144,5 – 144,794 20 kHz všetky druhy prevádzky prednostná –              144,5 MHz – IMC (SSTV, FAX)

–              144,6 MHz – dátová CA (MGM, RTTY)

–              144,75 MHz – ATV odpovedače

144,794 – 144,9625 12 kHz MGM DIGI prednostná –              144,8 MHz – APRS

–              144,8125 MHz – DV internetová hlasová brána

–              144,825 MHz – DV internetová hlasová brána

–              144,8375 MHz – DV internetová hlasová brána

–              144,85 MHz – DV internetová hlasová brána

–              144,8625 MHz – DV internetová hlasová brána

144,975 – 145,194 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná –              vstupné kanály prevádzačov
145,194 – 145,206 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná –              kozmická komunikácia
145,206 – 145,5625 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná –              145,2375 MHz – FM internetová hlasová brána

–              145,2875 MHz – FM internetová hlasová brána

–              145,3375 MHz – FM internetová hlasová brána

–              145,375 MHz – digitálny volací kanál

–              145,5 MHz – FM volací kanál

145,575 – 145,7935 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná –              výstupné kanály prevádzačov
145,794 – 145,806 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná –              kozmická komunikácia
145,806 – 146 12 kHz všetky druhy prevádzky prednostná –              družicová prevádzka

 

 

 

Tabuľka č. 3 – UHF frekvenčné pásma

 

Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah [MHz] Max. šírka pásma [Hz] Druh prevádzky Kategória služby –              Poznámky a centrá aktivít (CA)
430 MHz 430 – 431,975 20 kHz všetky druhy prevádzky prednostná –              430,025 – 430,375 MHz – výstupné kanály FM prevádzačov (1,6 MHz shift)

–              430,4 – 430,575 MHz – digitálna komunikácia

–              430,6 – 430,925 MHz – kanály pre prevádzače digitálnej komunikácie

–              430,925 – 431,025 MHz – multimódové kanály

–              431,05 – 431,825 MHz – vstupné kanály digitálnych prevádzačov (7,6 MHz shift)

–              431,625 – 431,975 MHz – vstupné kanály digitálnych prevádzačov (1,6 MHz shift)

432 – 432,1 500 MGM, telegrafia prednostná –              432,050 MHz – CA telegrafie
432,1 – 432,4 2700 MGM, telegrafia, SSB prednostná –              432,191 – 432,193 MHz – experimentálne MGM (šírka pásma 500 kHz)

–              432,2 MHz – CA SSB

–              432,35 MHz – CA mikrovlnný opakovač

–              432,37 MHz – CA Meteo Scatter

432,4 – 432,49 500 MGM, telegrafia prednostná –              majáky
432,5 – 432,975 12 kHz všetky druhy prevádzky prednostná –              432,5 MHz – nové APRS frekvencie

–              432,6 – 432,9875 kHz – vstupné kanály prevádzačov (odstup kanálov 25 kHz, 2 MHz shift)

433 – 433,375 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná –              vstupné kanály prevádzačov (odstup kanálov 25 kHz, 1,6 MHz shift)
433,4 – 433,575 12 kHz FM, digitálny hlas prednostná –              433,4 MHz – SSTV (FM/AFSK)

–              433,45 MHz – digitálny hlas – volanie

–              433,5 MHz – FM volanie

433,6 – 434 všetky druhy prevádzky prednostná –              433,625 – 433,775 MHz – kanály pre digitálnu komunikáciu

–              434 MHz – stredová frekvencia pre digitálne experimenty

434 – 434,981 12 kHz všetky druhy prevádzky – ATV prednostná –              434,45 – 434,575 MHz – kanály pre digitálnu komunikáciu

–              434,6 – 434,9875 – výstupné kanály prevádzačov (odstup kanálov 12,5 kHz, 1,6 alebo 2 MHz shift)

435 – 436 družicová služba prednostná
436 – 438 družicová služba, DATV/data prednostná –              CA DATV/data
438 – 440 všetky druhy prevádzky prednostná –              438,025 – 438,175 MHz – kanály pre digitálnu komunikáciu

–              438,2 – 438,525 MHz – kanály pre prevádzače digitálnej komunikácie

–              438,55 – 438,625 MHz – multi módy

–              438,65 – 439,425 MHz – výstupné kanály pre prevádzače (7,6 MHz shift)

–              439,8 – 439,975 MHz – kanály pre linky digitálnej komunikácie

1200 MHz 1240 – 1240,5 2700 všetky druhy prevádzky podružná
1240,5 – 1240,75 500 MGM, telegrafia podružná –              majáky
1240,75 – 1241 20 kHz FM/digitálny hlas podružná
1241 – 1243,25 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná –              1242,025 – 1242,25 MHz – prevádzače – výstup

–              1242,275 – 1242,7 MHz –prevádzače – výstup

–              1242,725 – 1243,25 MHz – digitálna komunikácia

1243,25 – 1260 (D)ATV podružná –              1258,15 – 1259,35 MHz – prevádzače – výstup
1260 – 1270 družicová služby podružná
1270 – 1272 20 kHz všetky druhy prevádzky Podružná –              1270,025 – 1270,7 MHz – prevádzače – vstup

–              1270,725 – 1271,25 MHz – digitálna komunikácia

1272 – 1290,994 (D)ATV podružná
1290,994 – 1291,481 20 kHz FM/digitálny hlas podružná –              prevádzače – vstup – 25 kHz odstup kanálov
1291,494 – 1296 všetky druhy prevádzky podružná –              1293,15 – 1294,35 MHz – prevádzače – vstup R20 – R68
1296 – 1296,15 500 MGM, telegrafia podružná –              1296 – 1296,025 MHz – odraz z Mesiaca

–              1296,138 MHz – CA PSK31

1296,15 – 1296,8 2700 MGM, telegrafia, SSB podružná –              1296,2 MHz – CA úzkopásmové

–              1296,4 – 1296,6 MHz – lineárny vstup transpondéra

–              1296,5 MHz – FAX

–              1296,6 MHz – úzkopásmové dátové CA (MGM, RTTY)

–              1296,6 – 1296,7 MHz – lineárny výstup transpondéra

–              1296,741 – 1296,743 MHz – experimentálne MGM (500 Hz)

–              1296,75 – 1296,8 MHz – lokálne majáky

1296,8 – 1296,994 500 MGM, telegrafia podružná –              majáky
1296,994 – 1297,481 20 kHz FM/digitálny hlas podružná –              prevádzače – výstup – 25 kHz odstup kanálov
1297,494 – 1297,981 20 kHz FM/digitálny hlas podružná –              1297,5 MHz – SM20, CA FM

–              1297,725 MHz – volacia frekvencia pre digitálny hlas

–              1297,9 – 1297,975 MHz – simplex FM internetovej brány

–              1297,975 MHz – SM39

1298 – 1299 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná –              analógové alebo digitálne použitie kanálov s 25 kHz odstupom

–              1298,025 MHz – RS1

–              1298,975 MHz – RS39

1299 – 1299,75 150 kHz všetky druhy prevádzky podružná –              5 x 150 kHz kanály pre digitálne dáta s vysokou rýchlosťou (DD) so stredovými frekvenciami (+/- 75 kHz):

1299,075 MHz

1299,225 MHz

1299,375 MHz

1299,525 MHz

1299,675 MHz

1299,75 – 1300 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná –              8 x 25 kHz kanály (pre FM/DV použitie)

–              1299,775 – 1299,975 MHz – stredové frekvencie

2300 MHz 2300 – 2320 20 kHz všetky druhy prevádzky podružná
2320 – 2320,8 všetky druhy prevádzky podružná –              2320 – 2320,025 MHz – EME

–              2320,2 MHz – CA SSB

–              2320,75 – 2320,8 MHz – lokálne majáky – max. ERP: 10W

2320,8 – 2321 MGM, telegrafia podružná –              majáky
2321 – 2322 20 kHz FM/digitálny hlas podružná –              hlasový simplex a prevádzače
2322 – 2400 všetky druhy prevádzky podružná –              2322 – 2355 MHz – ATV

–              2355 – 2365 MHz – digitálna komunikácia

–              2365 – 2370 MHz – prevádzače

–              2370 – 2392 MHz – ATV

–              2392 – 2400 MHz – digitálna komunikácia

2400 – 2450 družicová služba podružná

 

 

Tabuľka č. 4 – SHF frekvenčné pásma

  Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah [MHz] Max. šírka pásma [Hz] Druh prevádzky Kategória služby –              Poznámky a centrá aktivít (CA)
3,4 GHz 3400 – 3400,8 500 MGM, telegrafia podružná –              3400,1 MHz – CA EME

–              3400,75 – 3400,8 MHz – lokálne majáky

3400,8 – 3400,995 500 MGM, telegrafia podružná –              majáky
3401 – 3410 2700 všetky druhy prevádzky podružná
5,7 GHz 5650 – 5668 2700 všetky druhy prevádzky podružná
5668 – 5670 2700 všetky druhy prevádzky podružná –              5668,2 MHz – CA úzkopásmové
5670 – 5700 MGM podružná
5720 – 5760 všetky druhy prevádzky podružná
5760 – 5760,8 2700 všetky druhy prevádzky podružná –              5760,2 MHz – CA úzkopásmové

–              5760,75 – 5760,8 MHz – lokálne majáky

5760,8 – 5760,99 MGM, telegrafia podružná –              majáky
5761 – 5762 2700 všetky druhy prevádzky podružná
5762 – 5850 všetky druhy prevádzky podružná
10 GHz 10000 – 10150 MGM podružná
10150 – 10250 všetky druhy prevádzky podružná
10250 – 10350 MGM podružná
10350 – 10368 všetky druhy prevádzky podružná
10368 – 10368,8 2700 všetky druhy prevádzky podružná –              10368,2 MHz – CA úzkopásmové

–              10368,75 – 10368,8 MHz – lokálne majáky

10368,8 – 10368,99 podružná –              majáky
10369 – 10370 2700 všetky druhy prevádzky podružná
10370 – 10450 všetky druhy prevádzky podružná
10450 – 10500 všetky druhy prevádzky podružná
24 GHz 24000 – 24048 všetky druhy prevádzky prednostná –              24025 MHz – CA širokopásmové
24048 – 24048,8 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              24048,2 MHz – CA úzkopásmové

–              24048,75 – 24048,8 MHz – lokálne majáky

–              úzkopásmové systémy amatérskej družicovej služby

24048,8 – 24048,995 všetky druhy prevádzky prednostná –              majáky
24049 – 24050 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              amatérska družicová služba

–              úzkopásmové systémy

24050 – 24250 všetky druhy prevádzky podružná

 

Tabuľka č. 5 – mikrometrové frekvenčné pásma

  Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah [GHz] Max. šírka pásma [Hz] Druh prevádzky Kategória služby –              Poznámky a centrá aktivít (CA)
47 GHz 47 – 47,088 všetky druhy prevádzky prednostná
47,088 – 47,09 2700 všetky druhy prevádzky prednostná
47,09 – 47,2 všetky druhy prevádzky prednostná
77 GHz 75,5 – 76 2700 všetky druhy prevádzky podružná –              preferovaná amatérska družicová služba

–              75,9762 GHz – preferované úzkopásmové CA

76 – 77,5 všetky druhy prevádzky podružná
77,5 – 77,501 2700 všetky druhy prevádzky prednostná
77,501 – 78 všetky druhy prevádzky prednostná
78 – 81 všetky druhy prevádzky podružná
122 GHz 122,25 – 122,251 2700 všetky druhy prevádzky podružná –              úzkopásmové systémy
122,251 – 123 všetky druhy prevádzky podružná
134 GHz 134 – 134,928 všetky druhy prevádzky prednostná –              amatérska družicová služba
134,928 – 134,93 2700 všetky druhy prevádzky prednostná –              134,93 GHz – CA úzkopásmové
134,93 – 136 všetky druhy prevádzky prednostná
136 – 141 všetky druhy prevádzky podružná
241 GHz 241 – 248 všetky druhy prevádzky podružná
248 – 248,001 všetky druhy prevádzky prednostná –              amatérska družicová služba

–              úzkopásmové systémy

248,001 – 250 všetky druhy prevádzky prednostná

 

 

Tabuľka č. 6

Požiadavky na frekvenčnú stabilitu

Frekvenčné pásmo Špičkový výstupný výkon vysielača Frekvenčná stabilita –              Poznámky
< 470 MHz 200 W 100×10 – 6 Pri SSB max. 50 Hz pri výkone vysielača < 500 W
> 200 W 50×10 – 6 Max. 20 Hz pri výkone vysielača

> 500 W

4 až 29,7 MHz 500 W 20×10 – 6
> 500 W 10×10 – 6
144 MHz < 5 W 15×10 – 6
> 5 W 7,5×10 – 6
432 MHz < 5 W 5×10 – 6
> 5 W 2,5×10 – 6
470 – 2450 MHz 20×10 – 6
2450 – 10500 MHz 100×10 – 6
10,5 – 40 GHz 300×10 – 6

 

Tabuľka č. 7

 

Frekvenčné pásma pre orientačný beh

Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah Max. šírka pásma [Hz] Druh prevádzky Kategória služby –              Poznámky
3,5 MHz 3521 – 3600 kHz 200 CW primárna
144 MHz 144,500 – 144,900 MHz 25000 CW, ICW, FM CW, FM ICW primárna

 

Poznámky:

Kategória služby prednostná je služba, ktorej názov je označovaný v Národnej tabuľke frekvenčného spektra „veľkým písmom“ (napríklad: PEVNÁ).

Kategória služby podružná je služba, ktorej názov je označovaný v Národnej tabuľke frekvenčného spektra „malým písmom“ (napríklad: Pohyblivá), pričom stanice podružnej služby:

 1. nesmú spôsobiť škodlivé rušenie staniciam prednostných služieb, ktorým sú frekvencie už pridelené, alebo ktorým môžu byť pridelené neskôr,
 2. nemôžu si nárokovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc prednostnej služby, ktorým sú frekvencie už pridelené, alebo ktorým môžu byť pridelené neskôr,
 3. môžu si však nárokovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc rovnakej alebo inej podružnej služby (služieb), ktorým môžu byť frekvencie pridelené neskôr.

 

 

 

 

Príloha č. 2 k opatreniu č. …/2022

Prideľovanie volacích značiek

 

 1. Povolenia triedy E

Vydávajú sa značky s prefixom podľa územného členenia SR (bod 9) a s dvojpísmenovým sufixom AA – ZZ.

 1. Povolenia triedy N

Vydávajú sa značky s prefixom podľa územného členenia SR (bod 9) a s trojpísmenovým sufixom AAA – JZZ.

 1. Povolenia pre stanice právnických osôb

Vydávajú sa značky s prefixom OM3 a s trojpísmenovým sufixom KAA – KZZ alebo RAA – RZZ.

 1. Povolenia pre neobsluhované stanice

Vydávajú sa značky s prefixom OM0 a s trojpísmenovým sufixom podľa nasledovného rozdelenia:

 

MAA–MZZ – majáky

pásmo 50 MHz            – druhé písmeno je H

pásmo 70 MHz            – druhé písmeno je F

pásmo 144 MHz          – druhé písmeno je V

pásmo 430 MHz          – druhé písmeno je U

pásmo 1200 MHz        – druhé písmeno je L

pásmo 2300 MHz        – druhé písmeno je E

pásmo 3,4 GHz           – druhé písmeno je S

pásmo 5,7 GHz           – druhé písmeno je C

pásmo 10 GHz            – druhé písmeno je X

pásmo 24 GHz            – druhé písmeno je K

 

NAA–NZZ – uzlové stanice (nódy) rádioamatérskej siete komunikujúce obojsmerne na fixnej simplexnej frekvencii

 

OAA–OZZ – prevádzače:

OHA–OHZ      – duplexné prevádzače v pásmach 28 a 50 MHz

OVA–OVZ      – duplexné prevádzače v pásme 145 MHz

OUA–OUZ      – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s moduláciou FM

ODA–OFZ       – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s moduláciou

DIGI alebo FM+DIGI

OAA–OCZ      – duplexné prevádzače v pásme 430 MHz s malým

dosahom – miestne

OSA–OSZ        – duplexné prevádzače v pásmach 1200 MHz a vyšších

OTA–OTZ        – ATV prevádzače

OLA–OLZ       – lineárne prevádzače

OXA–OXZ      – crossband prevádzače

 

 1. Povolenia pre príležitostné a zvláštne stanice

Vydávajú sa značky s prefixom OM9 a s dvojpísmenovým sufixom AA–ZZ alebo s trojpísmenovým sufixom BAA–ZZZ.

 1. Povolenia pre súťažné stanice

Vydávajú sa značky s prefixom OM1 až OM0 a s jednopísmenovým sufixom. Vydávajú sa len staniciam fyzických osôb s povolením triedy E a staniciam právnických osôb, ktorých vedúci operátor má povolenie triedy E. Značky sú určené pre použitie vo všetkých krátkodobých KV a VKV súťažiach okrem tých, ktoré sú vyhlásené len pre slovenské a/alebo české stanice.

 1. Hosťovacie povolenia pre cudzincov

Vydávajú sa značky s prefixom OM9 a s trojpísmenovým sufixom AAA–AZZ.

 1. Povolenia pre príležitostné stanice

Vydávajú sa značky s prefixom OM1 až OM0 a štvôr a viacznakovým sufixom, pričom číslice musia byť v prvej časti sufixu a písmená v druhej. Posledný znak sufixu musí byť písmeno. Príležitostné značky s dvoma a viac číslicami a trojpísmenovým sufixom začínajúcim na písmeno K alebo R úrad vydá len držiteľovi povolenia s rovnakým sufixom.

 1. Rozdelenie prefixov podľa územného členenia Slovenskej republiky

OM1 –               Bratislavský kraj

OM2 –               Trnavský kraj

OM3 –               stanice právnických osôb a rádioamatéri s vlastným povolením bez delenia

na kraje

OM4 –               Trenčiansky kraj

OM5 –               Nitriansky kraj

OM6 –               Žilinský kraj

OM7 –               Banskobystrický kraj

OM8 –               Košický kraj

OM0 –               Prešovský kraj

Pri zmene trvalého stanovišťa sa pridelená značka nemení, ak držiteľ povolenia nepožiada o jeho zmenu.

 

[1]) Odporúčanie ECC/REC (05)06 CEPT Novice Radio Amateur Licence.

Správa ERC report 32 AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION SYLLABUS AND AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICATE WITHIN CEPT AND NON-CEPT COUNTRIES.

[2]) Odporúčanie CEPT T/R 61-02 Harmonised Amateur Radio Examination Certificate.

Odporúčanie CEPT T/R 61-01 CEPT Radio Amateur Licence.

[3]) § 35 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

[4]) Odporúčanie CEPT T/R 61-01 CEPT Radio Amateur Licence.

[5]) Odporúčanie ECC/REC (05)06 CEPT Novice Radio Amateur Licence.

[6]) § 122 zákona č. 452/2021 Z. z.

[7]) § 43 zákona č. 452/2021 Z. z.

[8]) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.

 • 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2.6 5 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
7 Komentáre
Najstaršie
Najnovšie Najviac hodnotené
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
OM8AGA
OM8AGA
1 rok pred

Existuje nejaky casovy horizont, kedy by tieto zmeny mali nadobudnut platnost ? Je mi jasne, ze toto je len navrh.

OM8AGA
OM8AGA
Odpoveď na  om0aao
1 rok pred

Cize sa nejedna o nejaky predbezny navrh, ktory bude este diskutovany a az nasledne schvalovany, ale ide o konecnu legislativnu zmenu, ktora zacne platit 1.7.2022. Ak to tak je, tak v praxi to znamena, ze od 1.7.2022 ako drzitel povolenia „N“ sa riadim novou rozsirenou frekvencnou tabulkou podla noveho opatrenia ? Ospravedlnujem sa dotazovanie, ale chcem v tom mat jasno a na hamradio.sk som neregistroval o tychto zmenach nejaku zvyraznenu zmienku a aj v odpovediach na prevadzkove otazky je odvolavka na telekomunikacnym uradom aktualne platnu tabulku c.1 pre triedu „N“ a ta je podmnozinou novej tabulky. Existuje prosim ta nejaky link na telekomunikacny urad, kde je plne znenie novych povolovacich podmienok ? Dakujem za odpovede, myslim, ze to zaujima aj inych kolegov radioamaterov.

OM2FY
OM2FY
1 rok pred

Vyššie uvedený materiál na ktorom s UPREKaPS (RÚ) úzko participovalo vedenie SZR je v tejto fáze ešte len NÁVRH. Aj v návrhu musí byť uvedený dátum navrhovanej účinnosti platnosti daného predpisu. Pokiaľ však takýto návrh neprejde celým legislatívnym konaním a schvaľovacím procesom, nemôže byť účinný. Takže až sa z návrhu stane schválené očíslované opatrenie v ktorom bude stanovená aj schválená účinnosť opatrenia , až od tam určeného dátumu to bude možné začať využívať. Dnes s určitosťou môžem povedať že k 1.7.2022 to NEBUDE. Preto prosím všetkých držiteľov povolení triedy N aby si skutočne počkali až na čas kedy bude zmena povoľovacích podmienok (najmä pre operátorov tiedy N určite želaná a príjemná) uvedená do života. Dátum sa určite včas dozviete. Dátum sa teraz skutočne nedá povedať a už vôbec nie sľúbiť. Dôvody sú nasledovné: ešte len 20.6.2022 skončilo MPK (medzirezortné pripomienkové konanie) k návrhu tohto opatrenia kde bolo vznesených niekoľko pripomienok dotknutých inštitúcií (našťastie pripomienok nie zásadných, ale len obyčajných) ku ktorým sa teraz musí RÚ vyjadriť, následne musí opatrenie prejsť legislatívnou radou vlády kde ho musí RÚ obhájiť a až keď odtiaľ príde súhlasné stanovisko, bude môcť byť opatrenie oficiálne vydané a dňom v ňom stanovenom aj účinné. A ako iste viete, tie procesy predsa len nejaký čas trvajú. Pevne verím že toto vysvetlenie je na túto chvíľu postačujúce na to, aby sa niekto zbytočne nedostal do problémom, nebodaj k pokute. Verím že sa nových povoľovacích podmienok čoskoro dočkáme. 73, Braňo OM2FY

om1aeg
Odpoveď na  om0aao
1 rok pred

Tento rok, 24 e-mailov a X správ ohľadom „povolovačiek“ s 3 ľuďmi z „vedenia“ SZR. Pripomienky, návrhy, opravy hlavne k tabuľke č.1. a k neobsluhovaným staniciam.

OM6AJA
OM6AJA
1 rok pred

ako to vypadá (pokračuje) so schválením nových povoľovacích podmienok? Kedy asi sa to očakáva?

7
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x