Ako predĺžiť rádioamatérske povolenie?

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín do kedy je platné nájdete v povolení alebo môžete využiť http://depe.sk/omcb/omcbsk.php. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať o predĺženie povolenia.

Predpísané tlačivo pre fyzické osoby:               .odt  .docx

Predpísané tlačivo pre právnické osoby:           .odt  .docx

Predpísané tlačivo pre neobsluhované stanice:   .odt  .docx

Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia.“ K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 3 eurá (viď údaje v tlačive).

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

  • potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 3 €
  • fotokópiu platného povolenia fyzickej alebo právnickej osoby

Správny poplatok je možné uhradiť zakúpením tzv. Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok):

  • na pobočkách Slovenskej pošty
  • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok (iOS aj Android)

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.Box 40

828 55 Bratislava 24

 

UPOZORNENIE: Po vydaní povolenia je potrebné zaplatiť ešte úhradu za používanie frekvencií vo výške 3 €. Pokyny k jeho úhrade vám zašle Regulačný úrad spolu s povolením. Poplatok treba uhradiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade Úrad povolenie zruší. Úhrada za právo používať frekvencie je platná 10 rokov.

Bližšie informácie môžete získať u PhDr. Simony Bartíkovej na tel. čísle: 02/5788 1631.