Expansion substantielle des possibilités de mouvement indépendant des personnes aveugles et malvoyantes

Communiqué de presse TÚ SR: Office des télécommunications de la République slovaque (VOUS M.) après une coopération avec l'Union des aveugles et des malvoyants de Slovaquie (nous) zverejnil vo svojom vestníku a na internete všeobecné povolenie na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých na vyhradených frekvenciách 87,050 MHz a 87,100 MHz. Využívanie povelových súprav slúžiacich na diaľkové ovládanie akustických signalizačných a informačných systémov pre občanov so zrakovým postihnutím zásadne rozšíri možnosti samostatného pohybu týchto občanov. „Pre nevidiace a slabozraké osoby sú akustické signalizačné a informačné zariadenia mimoriadne dôležitým a postupne sa rozširujúcim nástrojom zvyšovania ich samostatnosti a bezpečnosti pri pohybe na verejných komunikáciách, v stavbách a pri využívaní verejnej dopravy,“ vysvetľuje Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých (nous). Tieto zariadenia ich môžu informovať o lokalizácii a druhu miest, ktoré sú dôležité pre orientáciu, o umiestnení priechodu, o stave priechodovej signalizácie, o trase prichádzajúceho vozidla verejnej hromadnej dopravy, o umiestnení a smere eskalátora atď. „Veľmi si vážime ústretový postoj úradu pri riešení našej požiadavky o vytvorenie legislatívnych podmienok na prevádzkovanie povelových súprav,“ doplnil predseda ÚNSS.

Všeobecné povolenie oprávňuje prevádzkovať uvedené zariadenia na území Slovenskej republiky pri dodržaní podmienok stanovených uvedeným povolením. Za využitie frekvencií sa neplatí úhrada. Zariadenia môžu byť vybavené len integrovanou (vstavanou) antenne, maximálny vyžiarený výkon (e.r.p.) est 200 mW. Technické vlastnosti zariadení musia byť v súlade s požiadavkami príslušnej európskej normy. Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické parametre, pripojovať vysokofrekvenčné zosilňovače alebo vonkajšie antény. Prevádzka s trvalým vysielaním nie je povolená. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

TÚ SR v nadväznosti na požiadavku ÚNSS o vyhradenie frekvencie a vydanie vhodného povolenia pre rádiové zariadenia uľahčujúce pohyb zrakovo postihnutých ľudí vybral frekvencie a skoordinoval ich (medzinárodne dohodol podmienky) s okolitými štátmi. Úrad následne pripravil a zverejnil na pripomienkovanie návrh všeobecného povolenia. Po skončení pripomienkovacieho konania úrad zapracoval pripomienku ÚNSS a zverejnil všeobecné povolenie. ÚNSS pri formulovaní svojich požiadaviek spolupracoval so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou akustických a rádiových systémov pre orientovanie a informovanie nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Zariadenia bude možné využiť v mestskej doprave, systém poskytuje hlásenie čísla linky, smeru jazdy a hlásenie vodičovi o nástupe nevidiaceho do vozidla. V mestskej zástavbe zariadenia môžu byť inštalované ako informačné hlasové stĺpy, orientačné zvukové majáky na križovatkách, v podchodoch, pri nemocniciach a úradoch. Na zastávkach MHD môžu poskytovať hlasové informácie o aktuálnom jazdnom poriadku atď.

Poslaním Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (nous) je ukazovať, učiť a pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom prekonávať dôsledky ich postihnutia, vytvárať podmienky pre ich vlastnú účasť na riešení svojich problémov a budovať vzťahy s verejnosťou vedúce k ich plnému začleneniu do spoločnosti.

À Bratislava 1. juillet 2005.

Pour plus d'informations, contactez l'Université technique slovaque:
Vavro romain, porte-parole de l'Université technique slovaque
Tel.: 02/57 88 15 52
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk

Bližšie informácie za ÚNSS:
Branislav Mamojka, predseda
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1, 84250 Bratislava
Tel: (02)-65420796, 65420844
Fax: (02)-65420842
e-mail: mamojka@unss.sk
l'Internet: http://www.unss.sk

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X