Stanovy občianskeho združenia K120

io. Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je: K120.
Názov združenia v anglickom jazyku je: K120.
Občianske združenie je organizáciou, ktorú na základe dobrovoľnosti vytvorili členovia združenia, ktorých záujmom je rozvíjanie vzájomnej komunikácie, technického štúdia a sebavzdelávania držiteľov povolenia na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc.
Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
Sídlom združenia je Krátka ul. 4/386, 059 39 Šuňava.

II. Ciele
Hlavným cieľom združenia je podporovať rozvoj prevádzkovateľov amatérskych rádiových staníc, čo zahŕňa hlavne:

 • Rozvoj amatérskej prevádzky na frekvenciách pridelených pre túto službu
 • Neustálou informačnou činnosťou oboznamovať širokú verejnosť o amatérskej službe, výpočtovej technike a poznatkami z elektrotechniky
 • Organizáciu vnútroštátnych súťaží

III. Členstvo
Členstvo je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Dokladom o členstve je prihláška a platný preukaz združenia.
Členstvo v združení zaniká doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia alebo vylúčením zo združenia so súhlasom dvojtretinovej väčšiny jeho členov.

IV. Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, predovšetkým plne akceptovať bod II. týchto stanov a v súlade s tým sa snažiť prispôsobiť svoje konanie. Medzi ďalšie povinnosti člena združenia patrí:

 • Zúčastňovať sa na činnosti združenia
 • Chrániť majetok združenia
 • Platenie členských poplatkov vo výške stanovenej Predsedníctvom

Člen združenia má právo:

 • Zúčastňovať sa rokovania Predsedníctva pokiaľ sa rokuje o jeho osobe
 • Vyjadrovať sa k činnosti orgánov združenia
 • Podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia
 • Voliť a byť volený do orgánov združenia

V. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú: Členská schôdza a Predsedníctvo

NOI. Členská schôdza
Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo aspoň raz za jeden rok. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutoční ak o to požiada viac ako 1/3 (slovom: jedna tretina) členov združenia.
Členská schôdza rozhoduje o týchto zásadných otázkach činnosti združenia:

 • Prijíma a mení Stanovy združenia, rozpočet združenia na kalendárny rok a ďalšie predpisy a smernice vydávané združením
 • Volí a a odvoláva členov Predsedníctva
 • Rozhoduje o záležitostiach strategického významu
 • oduje o zrušení združenia a vymenovaní likvidátorov

Na zrušenie združenia je potrebný súhlas 3/4 (slovom: troch štvrtín) členov združenia
VII. Predsedníctvo
Predsedníctvo je riadiacim a štatutárnym orgánom združenia. Lo fanno 3 (slovom: traja) členovia pokiaľ Členská schôdza nerozhodne inak. Členovia predsedníctva sú volení Členskou schôdzou na obdobie 2 (slovom: Due) anni. Spravidla ho tvorí prezident a dvaja viceprezidenti združenia.
Predsedníctvo:

 • Schvaľuje plán činnosti v kalendárnom roku, správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok
 • Rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
 • Rozhoduje o prijatí nových členov
 • Pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
 • Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Členskej schôdze

Zasadnutie Predsedníctva zvoláva predseda minimálne 1x za rok na žiadosť väčšiny členov predsedníctva.
Prezident a viceprezident združenia reprezentujú a konajú menom združenia v celom rozsahu pôsobnosti s rozhodnutiami orgánov združenia. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Predsedníctva.

IX. Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria finančné a nefinančné prostriedky získané z dotácií, darov, grantov, dobrovoľných členských príspevkov, príjmov z vlastnej činnosti a ostatných príjmov a výnosov.
Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
Predsedníctvo schvaľuje, určuje nakladanie a použitie finančných a nefinančných prostriedkov ako aj narábanie nadobudnutým majetkom.

X. Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členskou schôdzou na zasadnutí dňa 2.februára 2005.Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X