CQ WPX Contest 2012

Každoročne sa veľkej popularite tešia obe časti CQ WPX Contestu: SSB 24.-25.marca a CW 26.-27.mája 2012. Začiatok je o 00.00GMT a koniec 23.59GMT, celé preteky teda trvajú 48 hodín, s výnimkou kategórie jednotlivcov – Single OP, kde je možné byť na pásmach maximálne 36 hodín.

Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami. S jednou stanicou je možné uskutočniť na jednom pásme 1 QSO. Preteká sa v pásmach 1,8 až 28MHz (okrem WARC). Kategórie:

A. Single Operator kategórie: Iba jedna osoba (operátor) môže prispieť k celkovému skóre počas doby trvania preteku. V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. QSO alerting asistencia akéhokoľvek druhu presúva účastníka do kategorie Single Operator Assisted (viz podsekcia B nižšie).

(a) Single Operator High (všetky pásma alebo jedno pásmo): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting asistencia nie je povolené. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 1500W.

(b) Single Operator Low (všetky pásma alebo jedno pásmo): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting nie je povolené. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 100W.

(c) Single Operator QRP (všetky pásma alebo jedno pásmo): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting nie je povolený. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 5W.

B. Single Operator Assisted Categories: Všetky prevádzkové a logovacie činnosti vykonáva jedna osoba (operátor). V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. Účastníci tejto kategórie môžu používať QSO alerting asistenciu.

(a) Single Operator ASSISTED High (všetky pásma alebo jedno pásmo): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 1500W.

(b) Single Operator ASSISTED Low (všetky pásma alebo jedno pásmo): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 100W.

C. Single Operator prídavné kategórie: Účastníci kategórie Single Operator môžu taktiež odoslať svoj denník do jednej z nižšieuvedených kategórií tak, že do hlavičky Cabrillo denníka doplnia riadok CATEGORY-OVERLAY.

(a) Tribander/Single Element (TB-WIRES): Účastník smie počas pretekov použiť len jeden (1) tribander (ľubovoľný typ, jeden spoločný napájač z vysielača do antény) pre pásma 10, 15 a 20 metrov, a jednoprvkové antény na pásma 40, 80 a 160 metrov.

(b) Rookie (ROOKIE): Do tejto kategórie sa môže účastník prihlásiť ak v dobe pretekov bol držiteľom radioamatérskej licencie najviac 3 roky. V poli SOAPBOX uvedie dátum získania prvej licence.

D. Kategórie Multi-Operator (iba všetky pásma, high power): K celkovému skóre stanice môže počas pretekov prispieť viacero osôb. Kategória je určená na základe počtu vysielaných signálov. Celkový výstupný výkon každého vysielaného signálu nesmie prekročit 1500W.

(a) Single-Transmitter (MULTI-ONE): V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. V rámci každej hodiny (minúty 00 až 59) je povolených najviac desať (10) zmien pásma. Napríklad zmena pásma z 20m na 40m a späť na 20m predstavuje dve zmeny pásma. Pre celý denník sa použije jedna sekvencia číslovánia spojení.

(b) Two-Transmitter (MULTI-TWO): V každom okamžiku sú povolené najviac dva vysielané signály na rôznych pásmach. Každý vysielač môže nadväzovať spojenia s ľubovoľnými stanicami. S každou stanicou môže byť uskutočnené na každom pásme jedno spojenie bez ohľadu na použitý vysielač. Denník musí u každého spojenia obsahovať označenie vysielača, ktorý bol použitý k jeho nadviazaniu (stĺpec 81 v CABRILLO QSO šablóne pre CQ contesty). Každý vysielač môže počas jednej hodiny (minúta 00 až 59) vykonať najviac osem (8) zmien pásma. Napríklad zmena pásma z 20m na 40m a späť na 20m predstavuje dve zmeny pásma. Pre každé pásmo sa použije samostatná sekvencia číslovania spojení.

(c) Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Počet vysielačov nie je limitovaný, ale na každom pásme je v každom okamžiku povolený iba jeden vysielaný signál (a run stanica). Pre každé pásmo sa použije samostatná sekvencia číslovania spojení.

Contestovanie z domu Samotné zariadenia stanice musia byť umiestnené v kruhu s priemerom do 500m. Účastníci sa musia riadiť národnými povoľovacími podmienkami, aj keby ich to voči ostatným súťažiacim znevýhodňovalo. Týka sa to aj „remote stations“, ktoré sa riadia podmienkami krajiny, v ktorej sa nachádzajú všetky prijímače, vysielače a antény.

Súťažný kód: RS(T) + poradové číslo QSO od 001.
Stanice kategórii Multi číslujú spojenia od 001 zvlášť na každom pásme.

Bodovanie:
QSO so stanicou z iného kontinentu v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 3 body a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 6 bodov

QSO se stanicou na vlastnom kontinente, ale nie vlastnou krajinou v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 1 bod a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 2 body

QSO v rámci vlastnej DXCC bez ohľadu na pásmo 1 bod

Násobiče: násobičom sú platné prefixy 1x za preteky bez ohľadu na pásmo a počet spojení so stanicami s daným prefixom. Platný prefix je kombinácia písmen a čísiel v značke stanice vyjadrujúca geografickú polohu stanice. Napríklad: DL1, P40, P41, OE25 a pod. Označenia ako maritime mobil, mobil, /A, /E, /J, /P sa nepočítajú ako prefixy.

Výsledok: v prípade single OP všetky pásma je daný súčtom bodov za spojenia zo všetkých pásiem krát počet rôznych prefixov jedenkrát za preteky bez ohľadu na pásmo (napr. ak stanica nadviaže spojenie s DL5 na troch pásmach, započíta si len jeden násobič).

V kategórii single OP jedno pásmo je výsledok daný súčtom bodov za spojenia z daného pásma krát počet rôznych prefixov.

V kategóriách Multi sa výsledok vypočíta rovnako ako v kategórii single OP všetky pásma.

Denníky: prijímajú sa predovšetkým denníky v elektronickom formáte CABRILLO (nezabudnite správne vyplniť hlavičku, inak váš denník môže byť preradený medzi denníky pre kontrolu). Súbor denníka pošlite v prílohe emailu bez textu, kde do predmetu emailu napíšete iba vašu značku. Denníky z SSB časti posielajte na ssb@cqwpx.com (do 18.apríla 2012) a z CW časti na cw@cqwpx.com (do 20.júna 2012). Prijatie logu bude potvrdené a zoznam prijatých denníkov nájdete na www.cqwpx.com

Úplné znenie podmienok CQ WPX Contestu nájdete na www.cqwpx.com

Pridaj komentár