Mimořádný sjezd SZR

   vážení přátelé,členové Slovenského svazu radioamatéři !    Dovolil jsem si do rubriky DISKUZE zaslat tento text, text mého podnětu odeslaného v těchto dnech Prezidiu SZR, ve kterém navrhuji zvo- ročníky mimoriadového sjezdu SZR, který by jediný mohl napravit některé ne- dostatky v naší radioamaterské organizaci. Povazujte,prosím, tento text jako INFORMACI pro kazdeho z Vas, kdo si příspěvek přečte.   Jsem si plně vědom toho, že s mým názorem se někteří členové nemusí ztotožit, nakonec to ani nemůžu od každého žádat. Přesto prosím každého, kdo si tento příspěvek přečte, aby uvážil jeho obsah a pokoušel se hledat účinné a účinné řešení naznačených pro- blemů s cílem zkvalitnit základní dokumenty SZR a dosáhnout pozitivního vlivu na fungování organizace, které jsme členy. Dovolujem si su- časně požádat všechny, kteří často rozmýšleli o potřebnosti, žádost, činnosti, přednostech a nedostatcích naší organizace, aby své my- slínky, záchvaty, podněty, návrhy NAPISALI a ZASLALI jako podněty Prezi- diu Slovenského svazu radioamatérů, které zcela určitě projeví ocho- zde zabývat se názory členů a naznačené problémy,záchvaty,návrhy s po- zitivním přístupem řešit. Zkvalitnění cinnosti a fungování SZR je hlavním úkolem Prezidia, v opačném případě není potřeba..   Omlouvám se,že text tohoto příspěvku je poněkud delší, jak je v kraji zvykem....
    TEXT PODNĚTU:    Stanovy Slovenského svazu radioamatérů, jakož i Organizační řád SZR, které vznikly na základu mne blizsie neznámého návrhu neznámého subjektu, doznali na 5. sjezdu SZR v roce 2002 některé nezanedbatelné změny, o kterých členství pravděpodobně nemělo možnost diskutovat, když je neznalo. Znění Stanov a jejich změny byly již tradiční jednohlasně schváleny. Tato obycej přetr- ústa, předpokládám, z minulosti.    Základním důvodem mého návrhu na svolání mimořádného sjezdu SZR je fakt, ze 5.sjezd žádným způsobem nenapravil bezprecedentní stav ohledně nemoznosti realizace jakékoli revizní činnosti, nebyl Prezidiem na sjezdu předlozen, ani sjezdem schválený STATUT REVIZNÍ KOMISE SZR, ktery do té doby, v rozporu se STANOVAMI SZR, neexistoval, neexistuje dodnes a nemůže existovat ani v letech následujících až do konání 6. sjezdu SZR v r 2006!!! Za tuto skutečnost odpovídá jednoznačně předchozí Prezidium SZR a na- pokon i delegati 5.sjezdu, kteří tak závažný nedostatek, navzdory existenci nelegálního nakládání s majetkem SZR, okamžitě nenapravili zformulováním a schválením Statutu Revizní komise SZR.    Nik jiny, jako SJEZD, nemůže statut revizní komise schválit, nikdo jiny,jako sjezd, nemoze ZRUSIT usnesení 5. výjezd pro zv, že návrh statutu má být před- lozeny az na 6.sjezdu, nikdo jiný nemůže revizní komisi uložit způsob, jakým mě nebo může svou činnost vykonávat; zejména to nemůže udělat Prezidium SZR, které má být ve smyslu Organizačního řádu SZR při své činnosti kontro- lovane Revizní komisí SZR. Revizní komise je zodpovědná pouze ZJEZDU SZR !    Za stávajícího stavu nemají členové SZR žádnou záruku, ze s ma- jetkem nebude opět BEZTRESTNĚ narabané nelegálním způsobem, a to nehledě na dílčích personalních změn v Prezidiu a zaměstnaneckém sestavě.    POUZE na mimořádném sjezdu SZR by bylo možné také upřesnit, opravit, doplnit či vypustit některé formulace jednohlasně schválených Stanov SZR, které obsahují některé mimořádné vážné nedostatky.       N a v r h u j em předložit Mimořádnému sjezdu SZR také návrh na úpravu Stanov SZR a Or- ganizačního řádu SZR, n a j m a v následujících okruzích : K S t a n o v a m SZR :    1. Sformulovat v strucnosti a objasnit vztah SZR k ZTSC, postavení obou subjektů navzajem,ekonomické vztahy a závislosti nebo závislosti v jiných oblastech a zásady, ktore z toho vyplyvaju.      Většina členů nezná podstatu těchto vztahů a nemá proto moz-      nost je ovlivnit.    2. Obdobně ve stručnosti charakterizovat ve Stanovach vztah k IARU.    3. Upravit formulaci o tom, ze SZR "zastupuje slovenské radioama-      terů". Realně může zastupovat POUZE členy SZR, nikoho jiného, když SZR k tomu ostatní slovenskí radioamatéři nezmocnili.    4. Konstatování, s "SZR zajištuje mezinárodní QSL sluzbu" je pravdivě POUZE SCASTI. Neclenem SZR naše organizace ODMÍTA převzít QSL k odeslání. Sjezd by měl tuto oblast upravit demokratické-      vy, umoznit odesílání i neclenem SZR za předpokladu, že uhradí jistý příspěvek na činnost QSL služby. Jinak SZR de facto vydírá necleny, aby se staly členy SZR, pokud chtějí realizovat své zájmy normálním a obvyklým způsobem. Do pozornosti lze dát příklad z České republiky, kde to funguje a kromě toho je např.. odesí-      laní QSL listků pro radioamatéry nad 70 let věku bezplatně,      bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy leckterých radioamater-      ských organizací ...    5. Automaticke získávání titulu "cestny prezident" nebo "silniční vice-      prezident" bez schválení hlasováním na sjezdu, pouze "za vysluhu let" ( bez toho, že by se upíraly zásluhy za pozitivní výsledky výkonu funkce), se zdá být usměvné, pokud prohlášení obyčejného člena za "silničního člena SZR" musí schválit sjezd...    6. Do Stanov SZR je nutně kromě sirokých povinností clena SZR a jeho prav, PRECIZNĚ zformulovat i POVINNOSTI prezidenta SZR, svěrák-      prezidentů SZR, Prezidé SZR a také sekretáře SZR. Dosavadní Sta-      novy ZÁDNÉ POVINNOSTI těchto subjektů n e p o z n a j u !!!      Z toho důvodu vlastně NENÍ žádným způsobem zajištěna i realita-      zací PRAV CLENA SZR !      Z vyznamu slova "doporucení" plavat pryč, že adresat může nebo nemusí doporučení aplikovat určitou skutečnost akceptovat. Stanovy ukladaju      povinnost plnit odporucania IARU...    7. Ustanovení o radioklubech SZR doznalo ve srovnání s předchozím zněním stanov významné změny. Navrhovatel současných Stanov SZR na jedné straně nechce s radiokluby mít "nic spolecne" (zejména ne po ekonomické stránce), pouze jejich Prezidium "eviduje" (t.zn. já za-      pisane v seznamu...hi), na druhé straně však téměř výlučně členo-      více radioklubů vykonávají zde činnost, na kterou má Prezidium k dispozici-      zici různých dotací a vícemilionový majetek ... Možná by bylo vhodné uvážit jistě jednou úpravy.. Když se však radioklub chce nechat zapnout-      sat do onoho seznamu, musi tzv.. "pozádat o registraci"..., ze které mu ale zádně prava, a už vůbec ne výhody nebo snad koruny, neplynu.      Ten tzv. "organizační článek" nepotřebuje ani korunu, o paketové síti nechce SZR nic vědět ( až na ty vyřazené Nokie), nody a bbs existují ze soukromých peněz jejich sysopů za občasného, ne bůhví-      jakého, přispění několika uzivatelů.    8. Mimořádně závažným nedostakem Stanov SZR je změna cl. VIII, kde v pase o zániku SZR byla UMYSLNE vypuštěna dispozic ohledne zbytku majetku SZR po vyrovnání zavazkov.Je TRESTUHODNE, ze sa tato      dispozicia "zamítla pod stol". KOMU TO VYHOVUJE? KDO SI TENTO MĚ-      JETOK VLASTNÍ, pokud by k takové situaci doslo? Kdo to z delegatů 5. sjezdu ví ? "Přesunu" se miliony opět do cizích rukou, do neznama,      do cizích nebo fiktivních s.r.o. ? Proč k takovému mlžení došlo?      Ve Stanovach to musí být jasné. Je-li SZR zájmovým sdružením občanů s individuálním členstvím, pak majetek patří všem členům a měl by být, sjezdem určeným způsobem, rozdělen.    9. Do ustanovení cl. VII Stanov o revizní cinnosti je nezbytně vlo-      zit kromě pojmu "revize hospodaření" i další formulaci, která se dostala mimo Stanovy, totiž i : "dohlížení na soulad cinnosti Prezidia SZR se Stanovami SZR a usneseními Sjezdu SZR". Za tento dohled Revizní komise SZR odpovídá pouze Sjezdu. K ORGANIZACNÍMU ŘÁDU SZR :    1. K bodu 1. - Výstup - doplnit, pokud je konkrétní,jakým způsobem, budu cle-      noví vyrozumění o konání Sjezdu "pisomné", kromě toho, ze oznámení bu-      de obsaženy ve vysílání OM9HQ a možná i v Radiozurnale, který odebírá jistá neurcená část členů SZR.    2. K bodu 1.2 - je třeba přehodnotit, proč jsou ZVYHODNĚNY radiokluby při vysílání delegatů na sjezd ve srovnání s řádnými členy SZR,      kteří cleny radioklubů nejsou!Pokud tři členové tříčlenného radio-      klubu mají právo vyslat na sjezd 1 delegát, cim je odvodněna DIS-      KRIMINACE neclenů radioklubů, kterých musí být k vyslání 1 z-      legát na postroji podepsaného desat ? Proč ne stejně? To není ono-      kratické.    3. K 1.3 - Podle tohoto bodu sekretar vyhotovuje zápis z jednání sjezdu, pouze na něm záleží, co do zápisu uvede ao čem pomlčí.      Organizační řád žádným způsobem nezabezpečuje kontrolu zpráv-      nosti jejího obsahu. Z toho důvodu je vyhnutně org.pořádek doplnit o      "ověřovatelů zapisnice z jednání Sjezdu",bez podpisu kterých nemůže být zapisnice závažným dokumentem Sjezdu.    4. K 1.5 - do jmenování pravomoci Sjezdu je nutně doplnit i      "právo přerokovat,schvalovat a menit Statut Reviznej komisie SZR"    5. K 1.9.2 - Postup voleb - zrušit nedemokratické a samolubé usta-      nově o tom, ze je-li pouze 1 kandidát na prezidenta SZR, nebo na viceprezidenty SZR, není třeba o návrhu ani hlasovat a osoba se prohlásí za automaticky zvolenou. JE TO POUZE VYSMĚCH PRAVU CLENŮ VOLIT CELNÍCH FUNKCIONARŮ SZR, CLENÍM SE TÍM TOTO PRAVO PŘÍM ODOPÍRA. Je to jen obava z toho, ze výsledek hlasování by mohl být i opačný. Sta-      nové jsou v tom přímo kontraverzní. Hlasovat treba vzdy, pokud má být kdosi do takových funkcí z v o l e n y ! (ani náhodou "samovymenovany")    6. K bodu 3 - Prezidium SZR - Je nezbytně iv Organizačním řádu vymezit precizní všechny významné povinnosti Prezidia SZR a jeho funkcionářů., které v základních dokumentech chybí. Ustanovení o delegování "některých" pravomoci Prezidia sekretarovi je nicne-      mluvící, umožňuje jakýkoli výklad a napomáhá možné neodvodněnému zbavování se odpovědnosti Prezidia SZR na jedné straně a možné zneužívání a rozšiřování kompetence zaměstnance SZR na straně druhé..    7. Uvazit a precizovat, ci ma mat sekretar SZR hospodarske pravomoci,      a anno, určit jejich maximální rozsah, který by měl být co nejmenší,      bez možnosti jeho překročení. Když zkušenost členů SZR z nedav-      jeho období obsahuje i fakta o nelegální manipulaci s milionovými částkami z majetku SZR, je nevyhnutelné vytvořit účinně zabraný moz-      němu opakování situace. Současně základní dokumenty SZR také za-      převzato NEPOSKYTUJU. V této souvislosti bude nevyhnutelně vytvořit a ur-      cit přesná pravidla týkající se podpisového práva funkcionářů Pro-      zidia SZR, včetně dotazů svěřených sekretářovi SZR, při jakýchkoli dispozicích s financemi a majetkem SZR. Rovněž je třeba realizovat potřebná opatření týkající se hmotné odpovědnosti funkcionářů a zaměstnanců SZR. Která eventuální opatření přijme sjezd, a na které zmocní Prezidum SZR, o tom musí rozhodnout Sjezd sam.                    *  Tolik k obsahu mého podnětu Prezidii SZR ke svolání Mimořádného sjezdu SZR o důvodech tohoto podnětu as naznačením problematických okruhů otázek doty-  kájících se Stanov a Organizačního řádu.    Ještě jednou se omlouvám za značný rozsah. Stručněji se mi to nepo-  dařilo zvladnut.                     73 ! Miloš, OM3AA
0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X