OM Activity Contest – new conditions

New conditions have been announced for the OMAC race. Major changes:

  • pri vypĺňaní hlásenia je potrebné vyplniť aj email
  • pri vypĺňaní hlásenia pribudla možnosť dobrovoľne pripojiť denník v CABRILLO formáte
  • po uzavretí formulára na posielanie hlásenia budú stanice na prvých troch miestach emailom požiadané povinne pripojiť denník v CABRILLO formáte

Súťažné podmienky
Racing OM Activity Contest (hereinafter referred to as "OMAC") organized by the Slovak Association of Radio Amateurs and are listed only for individuals. Club stations can only be operated by one operator, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Races are announced only for OM and OK stations, which establish connections only with OM and OK stations.

1. Date
They have races 12 stage, each stage takes place every second Saturday in the relevant month from 06,00 do 06,59 local time by CW operation and from 07,00 do 07,59 local time by SSB operation.

2. Frequencies
He competes in the band 80 m in the following frequency bands:
3520 – 3560 kHz (CW)
3700 – 3770 kHz (SSB)

3. Categories
3.1. QRO CW + SSB (transmitter power max. 100 W)
3.2. QRO CW (transmitter power max. 100 W)
3.3. QRO SSB (transmitter power max. 100 W)
3.4. QRP CW + SSB (transmitter power max. 5 W)
3.5. QRP CW (transmitter power max. 5 W)
3.6. QRP SSB (transmitter power max. 5 W)

4. Competition code
The competition code composed of RS is exchanged(T) and the serial number of the connection starting from 001. Connections are numbered continuously, regardless of the stages.

5. Scoring
Each valid connection is evaluated 1 bodom. For a connection to the same station in both modes, it is added for the second connection 1 additional point, that is, the CW and SSB connections to the same station are evaluated 3 bodmi.

6. Multipliers
The multipliers are the different last letters of the counterparty's marks once per relevant OMAC monthly stage plus the last letter of the own mark, unless it is included in the connection with another station. The maximum number of multipliers is 26.

7. The result
Celkový výsledok sa vypočíta podľa vzorca: sum of points x sum of multipliers

8. Reports
Hlásenia za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Hlásenie musí byť vyplnené a odoslané do 7 days after the end of the relevant monthly phase (t.j. next saturday until 08,00 local time). Formulár na zadávanie hlásenia sa po tejto lehote automaticky deaktivuje a po tomto termíne už nie je možné hlásenie poslať.

Hlásenie cez webové rozhranie musí obsahovať:
8.1. Volaciu značku stanice, ktorej hlásenie je posielané
8.2. Designation of the given monthly stage
8.3. Email address of the competing station
8.4. Category
8.5. Počet spojení CW, počet spojení SSB
8.6. Počet bodov CW, počet bodov SSB
8.7. Počet prídavných bodov
8.8. Počet násobičov (max. 26)
8.9. Chýbajúce násobiče (chýbajúce násobiče (písmená) musia dopĺňať počet násobičov do 26)
8.10. The result (bude automaticky vypočítaný na základe zadaných údajov)
8.11. Affidavit: I declare on my honor, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v hlásení sú pravdivé. I agree with the publication of the sent station log. I consider the evaluator's decision to be final.

Odoslaním hlásenia vyhodnocovateľovi vyjadruje zadávateľ etapového hlásenia súhlas so znením textu kompletného hlásenia a čestného vyhlásenia.

9. Evaluation
9.1. Each stage of the race will be evaluated separately. The results of the stage for the given month will be published on the kv.szr.sk website in the OM Activity Contest section.
9.2. The full-year OMAC evaluation will include the nine best stage results during the year. The year begins with the November stage and ends with the October stage (example: year of studies 2017 begins with a stage 11/2016 and ends with a stage 10/2017).
9.3. Každá súťažiaca stanica môže pri zadávaní hlásenia pripojiť (nahrať) denník z danej etapy. Denník musí byť byť vo formáte CABRILLO.
9.4. Station, ktoré sa vo výsledkoch etapy umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, MUSIA k svojmu etapovému výsledku pripojiť (nahrať) denník z danej etapy vo formáte CABRILLO (ak tak už nespravili v zmysle bodu 9.3.). Lehota na nahratie denníka je do 14 dní od skončenia príslušnej etapy (do 08,00 local time).
9.4.1. Stanice podľa bodu 9.4 dostanú notifikačný email o potrebe nahrať denník, ak denník nenahrali už pri vypĺňaní hlásenia.
9.4.2. Notifikačný email v zmysle bodu 9.4.1 bude zaslaný každej identifikovanej stanici LEN raz a to na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z príslušnej etapy.
9.4.3. In case, že stanica podľa bodu 9.4 neobdrží notifikačný email, musí sama aktívne napísať administrátorovi na emailovú adresu omactivity@gmail.com najneskôr do 10 dní od skončenia príslušnej etapy.
9.5. Zaslané (pripojené) denníky slúžia len na zverejnenie nadviazaných spojení danej stanice, spojenia sa podľa nich ďalej nevyhodnocujú ani nekontrolujú.
9.6. Obsahy zaslaných (pripojených) denníkov sa zobrazia až po 14-tich dňoch od skončenia príslušnej etapy.
9.7. Súťažiacej stanici, ktorá v zmysle bodu 9.4 v stanovenej lehote nepripojila (nenahrala) staničný denník z etapy, will be:
9.7.1. upravený bodový výsledok z danej etapy tak, že na mieste bodového výsledku bude mať uvedené písmená „DQ“ (disqualification) a vo výsledkovej listine etapy bude presunutá na koniec poradia v danej v kategórií,
9.7.2. do celoročného hodnotenia započítaný výsledok za danú etapu s hodnotou nula bodov.

10. Disqualification
The competing station will not be evaluated at the given monthly stage, if it violates the OMAC competition conditions or the permit conditions for amateur stations. 11. Note
Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si od zúčastnenej stanice kópiu staničného denníku v CABRILLO formáte. Požiadavku na zaslanie denníka vyhodnocovateľ zašle na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z danej mesačnej etapy. Ak stanica nezašle na emailovú adresu omactivity@gmail.com požadovaný staničný denník do 7 days from the request, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

12. Prechodné ustanovenia
Body 9.4 a 9.7 platia až od 1.11.2016. V období pred 1.11.2016 sú povinnosti vyplývajúce z bodov 9.4 a 9.7 dobrovoľné (slúžia len na vyskúšanie funkcionality) a nebudú mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
2 Comments
The oldest
The latest Most rated
Feedback inserted
View all comments
Anton Gombár/ OM7AG
Anton Gombár/ OM7AG
3 months ago

Nemôžem poslať hlásenie z OM AC . km northeast of Sydney http://www.hamradio.sk/Krátke vlny/ OM activity contest túto rubriku otvoriť nemôžem.

om0aao
Admin
Answer to Anton Gombár/ OM7AG
3 months ago

Nie sú správne nasadené SSL, lebo niečo je na takej doméne a niečo na inej. Otvor priamo http://omac.telesweb.sk/

Upozorňoval som na to emailom 16.10.2023, dostal som informáciuprepošlem info.”. Zrejme to ešte nie je opravené

2
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x