OM Activity Contest – nové podmienky

Pre pretek OMAC boli zverejnené nové podmienky. Hlavné zmeny:

  • pri vypĺňaní hlásenia je potrebné vyplniť aj email
  • pri vypĺňaní hlásenia pribudla možnosť dobrovoľne pripojiť denník v CABRILLO formáte
  • po uzavretí formulára na posielanie hlásenia budú stanice na prvých troch miestach emailom požiadané povinne pripojiť denník v CABRILLO formáte

Súťažné podmienky
Preteky OM Activity Contest (ďalej len „OMAC“) organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubové stanice môžu byť obsluhované len jedným operátorom, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Preteky sú vyhlásené len pre OM a OK stanice, ktoré nadväzujú spojenia len s OM a OK stanicami.

1. Termín
Preteky majú 12 etáp, každá etapa sa koná vždy druhú sobotu v príslušnom mesiaci od 06,00 do 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 do 07,59 miestneho času prevádzkou SSB.

2. Frekvencie
Súťaží sa v pásme 80 m v nasledovných frekvenčných úsekoch:
3520 – 3560 kHz (CW)
3700 – 3770 kHz (SSB)

3. Kategórie
3.1. QRO CW + SSB (výkon vysielača max. 100 W)
3.2. QRO CW (výkon vysielača max. 100 W)
3.3. QRO SSB (výkon vysielača max. 100 W)
3.4. QRP CW + SSB (výkon vysielača max. 5 W)
3.5. QRP CW (výkon vysielača max. 5 W)
3.6. QRP SSB (výkon vysielača max. 5 W)

4. Súťažný kód
Vymieňa sa súťažný kód zložený z RS(T) a poradového čísla spojenia počínajúc od 001. Spojenia sa číslujú priebežne bez ohľadu na etapy.

5. Bodovanie
Každé platné spojenie sa hodnotí 1 bodom. Za spojenie s tou istou stanicou na obidvoch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 prídavný bod, čiže CW a SSB spojenie s tou istou stanicou sa hodnotí 3 bodmi.

6. Násobiče
Násobičmi sú rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za príslušnú mesačnú etapu OMAC plus posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou. Maximálny počet násobičov je 26.

7. Výsledok
Celkový výsledok sa vypočíta podľa vzorca: súčet bodov x súčet násobičov

8. Hlásenia
Hlásenia za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Hlásenie musí byť vyplnené a odoslané do 7 dní od skončenia príslušnej mesačnej etapy (t.j. nasledujúcu sobotu do 08,00 miestneho času). Formulár na zadávanie hlásenia sa po tejto lehote automaticky deaktivuje a po tomto termíne už nie je možné hlásenie poslať.

Hlásenie cez webové rozhranie musí obsahovať:
8.1. Volaciu značku stanice, ktorej hlásenie je posielané
8.2. Označenie danej mesačnej etapy
8.3. Emailovú adresu súťažiacej stanice
8.4. Kategóriu
8.5. Počet spojení CW, počet spojení SSB
8.6. Počet bodov CW, počet bodov SSB
8.7. Počet prídavných bodov
8.8. Počet násobičov (max. 26)
8.9. Chýbajúce násobiče (chýbajúce násobiče (písmená) musia dopĺňať počet násobičov do 26)
8.10. Výsledok (bude automaticky vypočítaný na základe zadaných údajov)
8.11. Čestné vyhlásenie: Vyhlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v hlásení sú pravdivé. Súhlasím so zverejnením zaslaného staničného denníka. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.

Odoslaním hlásenia vyhodnocovateľovi vyjadruje zadávateľ etapového hlásenia súhlas so znením textu kompletného hlásenia a čestného vyhlásenia.

9. Vyhodnotenie
9.1. Každá etapa pretekov bude vyhodnotená osobitne. Výsledky etapy za daný mesiac budú zverejnené na stránke kv.szr.sk v časti OM Activity Contest.
9.2. Do celoročného hodnotenia OMAC bude započítaných deväť najlepších etapových výsledkov počas príslušného ročníka. Ročník začína novembrovou etapou a končí októbrovou etapou (príklad: ročník 2017 začína etapou 11/2016 a končí etapou 10/2017).
9.3. Každá súťažiaca stanica môže pri zadávaní hlásenia pripojiť (nahrať) denník z danej etapy. Denník musí byť byť vo formáte CABRILLO.
9.4. Stanice, ktoré sa vo výsledkoch etapy umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, MUSIA k svojmu etapovému výsledku pripojiť (nahrať) denník z danej etapy vo formáte CABRILLO (ak tak už nespravili v zmysle bodu 9.3.). Lehota na nahratie denníka je do 14 dní od skončenia príslušnej etapy (do 08,00 miestneho času).
9.4.1. Stanice podľa bodu 9.4 dostanú notifikačný email o potrebe nahrať denník, ak denník nenahrali už pri vypĺňaní hlásenia.
9.4.2. Notifikačný email v zmysle bodu 9.4.1 bude zaslaný každej identifikovanej stanici LEN raz a to na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z príslušnej etapy.
9.4.3. V prípade, že stanica podľa bodu 9.4 neobdrží notifikačný email, musí sama aktívne napísať administrátorovi na emailovú adresu omactivity@gmail.com najneskôr do 10 dní od skončenia príslušnej etapy.
9.5. Zaslané (pripojené) denníky slúžia len na zverejnenie nadviazaných spojení danej stanice, spojenia sa podľa nich ďalej nevyhodnocujú ani nekontrolujú.
9.6. Obsahy zaslaných (pripojených) denníkov sa zobrazia až po 14-tich dňoch od skončenia príslušnej etapy.
9.7. Súťažiacej stanici, ktorá v zmysle bodu 9.4 v stanovenej lehote nepripojila (nenahrala) staničný denník z etapy, bude:
9.7.1. upravený bodový výsledok z danej etapy tak, že na mieste bodového výsledku bude mať uvedené písmená „DQ“ (diskvalifikácia) a vo výsledkovej listine etapy bude presunutá na koniec poradia v danej v kategórií,
9.7.2. do celoročného hodnotenia započítaný výsledok za danú etapu s hodnotou nula bodov.

10. Diskvalifikácia
Súťažiaca stanica nebude hodnotená v danej mesačnej etape, ak poruší súťažné podmienky OMAC alebo povoľovacie podmienky pre amatérske stanice. 11. Poznámka
Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si od zúčastnenej stanice kópiu staničného denníku v CABRILLO formáte. Požiadavku na zaslanie denníka vyhodnocovateľ zašle na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z danej mesačnej etapy. Ak stanica nezašle na emailovú adresu omactivity@gmail.com požadovaný staničný denník do 7 dní od vyžiadania, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

12. Prechodné ustanovenia
Body 9.4 a 9.7 platia až od 1.11.2016. V období pred 1.11.2016 sú povinnosti vyplývajúce z bodov 9.4 a 9.7 dobrovoľné (slúžia len na vyskúšanie funkcionality) a nebudú mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
2 Komentáre
Najstaršie
Najnovšie Najviac hodnotené
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
Anton Gombár/ OM7AG
Anton Gombár/ OM7AG
7 mesiace pred

Nemôžem poslať hlásenie z OM AC . Na stránke http://www.hamradio.sk/Krátke vlny/ OM activity contest túto rubriku otvoriť nemôžem.

om0aao
Admin
Odpoveď na  Anton Gombár/ OM7AG
7 mesiace pred

Nie sú správne nasadené SSL, lebo niečo je na takej doméne a niečo na inej. Otvor priamo http://omac.telesweb.sk/

Upozorňoval som na to emailom 16.10.2023, dostal som informáciu „prepošlem info.“. Zrejme to ešte nie je opravené

2
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x