OM Activity Contest – nový ročník

O pár dní, 14.novembra 2020, sa začína nový ročník OM Activity Contest, pretekov v pásme 80 metrov pre OM a OK stanice CW / SSB / MIX v dvoch výkonových kategóriách, QRO a QRP. Tu sú kompletné podmienky:

1.      Termín

Preteky majú 12 etáp, každá etapa sa koná vždy druhú sobotu v príslušnom mesiaci od 06,00 do 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 do 07,59 miestneho času prevádzkou SSB.

 

TRX Pixie 2 PRE PÁSMO 80m
TRX Pixie 2 PRE PÁSMO 80m

2.      Frekvencie

Súťaží sa v pásme 80 m v nasledovných frekvenčných úsekoch:

3520 – 3560 kHz (CW)

3700 – 3770 kHz (SSB)

 

3.      Kategórie

3.1.       QRO CW + SSB      (výkon vysielača max. 100 W)

3.2.       QRO CW                (výkon vysielača max. 100 W)

3.3.       QRO SSB                (výkon vysielača max. 100 W)

3.4.       QRP CW + SSB      (výkon vysielača max. 5 W)

3.5.       QRP CW                (výkon vysielača max. 5 W)

3.6.       QRP SSB                (výkon vysielača max. 5 W)

 

CW pastička RA1AOM
CW pastička RA1AOM

4.      Súťažný kód

Vymieňa sa súťažný kód zložený z RS(T) a poradového čísla spojenia počínajúc od 001. Spojenia sa číslujú priebežne bez ohľadu na etapy.

 

5.      Bodovanie

Každé platné spojenie sa hodnotí 1 bodom. Za spojenie s tou istou stanicou na obidvoch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 prídavný bod, čiže CW a SSB spojenie s tou istou stanicou sa hodnotí 3 bodmi.

 

6.      Násobiče

Násobičmi sú rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za príslušnú mesačnú etapu OMAC plus posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou.

Maximálny počet násobičov je 26.

 

Contest so SunSDR2
Contest so SunSDR2

7.      Výsledok

Celkový výsledok súťažiacej stanice sa vypočíta po vyhodnotení všetkých spojení podľa vzorca: súčet bodov x súčet násobičov. Výsledok vypočíta vyhodnocovateľ na základe zaslaného súťažneho denníka.

 

8.      Posielanie denníkov

Denníky za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Denník musí byť odoslaný do 7 dní od skončenia príslušnej mesačnej etapy (t.j. nasledujúcu sobotu do 08,00 miestneho času). Po tomto termíne sa posielanie denníkov automaticky deaktivuje.

Posielané údaje cez webové rozhranie musia obsahovať:

8.1.       Volaciu značku súťažiacej stanice

8.2.       Označenie danej mesačnej etapy

8.3.       Emailovú adresu súťažiacej stanice

8.4.       Kategóriu

8.5.       Pripojený kompletný denník vo formáte Cabrillo

8.6.       Čestné vyhlásenie:

Vyhlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v denníku sú pravdivé. Súhlasím so zverejnením zaslaného staničného denníka. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.

Pred odoslaním denníka vyhodnocovateľovi sa na webovom rozhraní zobrazia všetky spojenia načítané z pripojeného denníka. Súťažiaca stanica musí potvrdiť správnosť a úplnosť načítaných spojení. Potvrdením denníka súťažiaca stanica vyjadruje súhlas s načítaným denníkom a čestným vyhlásením.

 

Yaesu FT-2000
Yaesu FT-2000

9.      Vyhodnotenie

9.1.       Každá etapa pretekov bude vyhodnotená osobitne. Výsledky etapy za daný mesiac budú zverejnené na stránke kv.szr.sk v časti OM Activity Contest.

9.2.       Do celoročného hodnotenia OMAC bude započítaných deväť najlepších etapových výsledkov počas príslušného ročníka. Ročník začína novembrovou etapou a končí októbrovou etapou (príklad: ročník 2018 začína etapou 11/2017 a končí etapou 10/2018).

9.3.       Uznávajú sa len spojenia obojstranne potvrdené v súťažných denníkoch a so správne prijatým súťažným kódom (bod 4). Spojenia so stanicami, ktoré neposlali denník, sa započítajú len v prípade, ak sa ich volacia značka objavila najmenej v piatich súťažných denníkoch (bez ohľadu na CW alebo SSB prevádzku).

9.4.       Konečné výsledky budú zverejnené po siedmich dňoch od skončenia príslušnej etapy a budú započítané do celoročného hodnotenia.

 

10.  Diskvalifikácia

Súťažiaca stanica nebude hodnotená v danej mesačnej etape:

10.1.   ak poruší súťažné podmienky OMAC alebo povoľovacie podmienky pre amatérske stanice

10.2.   ak v dôsledku chýb v jej súťažnom denníku dôjde k poškodeniu iných súťažiacich staníc, pričom počet takýchto chýb presiahne 30 % z celkového počtu spojení v jej denníku

Denník takejto stanice bude vyradený z kontroly pre ostatné stanice.