De nouvelles conditions pour les radioamateurs

Au 15 augusta 2007 La mesure de l'Office des télécommunications de la République slovaque entre en vigueur (VOUS M.) avec 18. juillet 2007 C. O- 16/2007, modifiant la mesure TÚ SR de 14. avril 2004 C. O-1/2004, qui établit les détails des certificats de compétence professionnelle spéciale pour l'exploitation d'équipements radio sélectionnés, sur la constitution de la commission d'examen et sur le contenu, portée et déroulement de l'examen (ďalej len opatrenie) a nadväzne na to aj všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov. Hlavnými novinkami sú zníženie počtu rádioamatérskych tried zo štyroch na dve, pričom obe budú s medzinárodnou platnosťou a skúška z telegrafie nebude povinná.
S účinnosťou od 15. augusta bude TÚ SR úspešným záujemcom, ktorí skúškou preukážu osobitnú odbornú spôsobilosť, vydávať len dve triedy osvedčení pre rádioamatérov. Pre začiatočníkov bude trieda N (CEPT Novice). Pri skúške sa budú overovať znalosti z národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a zo všeobecných povoľovacích podmienok, ďalej sa budú skúšať základy elektrotechniky a rádiotechniky, bezpečnostné predpisy, základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky. Držiteľ povolenia v triede N bude oprávnený prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pracujúce vo všetkých VKV rádioamatérskych pásmach a vo výsekoch KV rádioamatérskych pásiem s výkonom do 100 W.

Pre skúsenejších uchádzačov, ktorí preukážu najmenej rok praxe ako operátor triedy N, nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače a úspešne vykonajú skúšku bude určená trieda E (CEPT Extra). Pre overenie nadviazania najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače bude slúžiť napr. staničný denník, ktorého vedenie nie je povinné. Nadviazanie spojení bude možné preukázať aj QSL lístkami. Pri overovaní spôsobilosti na túto triedu bude potrebné preukázať podrobné znalosti z okruhov uvedených pre triedu N. Na požiadanie uchádzača sa u oboch tried bude skúšať telegrafná abeceda (tempo 25, 60 ou 80 caractères par minute pour trois minutes d'émission et trois minutes de réception).

Podľa prechodných ustanovení opatrenia, ktoré je všeobecne záväzný právny predpis, operátori triedy A, B a C sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy E. Operátori triedy D sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy N. Radioamateur, ktorí chcú požiadať o výmenu doterajšieho povolenia za nové povolenie a neuplynula im ešte platnosť povolenia, môžu podať žiadosť na predpísanom tlačive – http://www.teleoff.gov.sk/sk/Ziadosti/ham.rtf. Držitelia povolenia v triede E môžu požiadať o dvojpísmenkový volací znak. V oboch prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť kolok v hodnote 100 Sk.

TÚ SR a préparé un projet d'amendement en raison de la mise en œuvre des réglementations internationales pour le service mobile de navigation et pour le service d'amateur dans les réglementations de la République slovaque. Pripomienky k návrhu bolo možné zasielať na TÚ SR v termíne od 27. avril à 21 peut 2007. K návrhu zmeny opatrenia, qui a été préparé et publié par TÚ SR n'a reçu que des commentaires de deux radioamateurs. Slovenský zväz rádioamatérov návrh zmeny písomne podporil. K návrhu zmeny, qui n'affecte pas seulement le service d'amateur, En outre, trois ministères et le Bureau du gouvernement de la République slovaque ont envoyé des commentaires, ktoré boli legislatívno-technického. Predseda TÚ SR zaslal návrh opatrenia upravený podľa výsledkov pripomienkovacieho konania stálej pracovnej komisii pri legislatívnej rade vlády SR (LRV) na prerokovanie a zaujatie stanoviska, tá návrh prerokovala a schválila. Na opatrenie úradu nadväzujú všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré úrad prerokoval so zástupcami rádioamatérov. Schválené znenie novely bude 15.8. 2007 zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR, všeobecné povoľovacie podmienky budú v rovnaký deň zverejnené na webe TÚ SR.

À Bratislava 14. augusta 2007.

Vavro romain, porte-parole de l'Université technique slovaque

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X