KV rádio: Späť do budúcnosti!

Nasledujúci článok je od Mira, OM3CKU: Voľne podľa firemných materiálov CRYPTO AG a Racal.

Vysokofrekvenčné elektromagnetické vlnenie (KV) zaberá 1,5 – 30 MHz z frekvenčného spektra. Po objavení rádiotelegrafie na konci v 19.storočia ovládali bezdrôtovú komunikáciu počas celých desaťročí. Ale aká je hodnota KV vo veku Internetu? Technické riešenie dneška naznačuje: KV je schopné rozvoja a zlučiteľné s Internetom.

V čase rozmachu informačných technológií,sa zdalo takmer akoby KV bolo postupne zastaralou technikou v porovnaní s VKV, mikrovlnnými a satelitnými spojmi, optickými sieťami a vzájomné prepojovanie sietí sa zdalo byť vhodnou technológiou pre práve skoro všetky služby. Hoci, tieto zdanlivo celkom rýchle, nové komunikačné technológie rovnako vytvárali nové možnosti ale určite nemôžu ponúkať cenovo najlepšie riešenie pre všetky použiteľné varianty. Pre operačné spojenie samosprávy počas núdze je predsa dôležité mať k dispozícii aj iné alternatívy. A toto je práve to kde KV demonštruje svoje silné stránky. Ale nie je to celkom jednoduché “vrátiť všetko späť”, KV má tiež výhody digitálneho spracovania a môže prebrať niektoré dôležité funkcie v budovaní komunikačných systémov všetkých veľkostí.

KV: Kvality ktoré nikdy zastarajú.
Každý prostriedok komunikácie má fyzikálne obmedzenia a nedostatky by mali byť rešpektované, ale aj využívané. Pri ich rešpektovaní KV ponúka veľmi dobre známe parametre: KV môže vytvoriť samostatné a zabezpečené bezdrôtové spojenie na akúkoľvek vzdialenosť, vrátane medzinárodného spojenia. KV je akýsi “voľný prostriedok” pre letectvo vrátane krízových situácií alebo katastrôf.

Fyzikálna závislosť na faktoroch ako je ročné obdobie a denný čas a miera slnečnej činnosti je teraz ľahko zvládnuteľná pri frekvenčnom výbere ktorý môže byť automatizovaný. Iné kroky, požiadavky na operačnú kvalitu majú za sebou dlhodobé pokusy. Veľká výhoda: KV môže byť používané stacionárnymi aj pohyblivými stanicami.

V technických podmienkach: KV má skutočne veľký prospech z rozvoja integrovaných obvodov. Signálny proces je teraz prevážne digitálny a korešpondenčne spoľahlivý. A čo viac, mimoriadne rozsiahly súboru poznatkov a skúseností dáva veľa možností používaných variantov. Preto môžeme predpokladať že KV aplikácie budú hrať dôležitú úlohu v budúcnosti.

Veľký rozsah umiestnenia.
Široké rozpätie možnosti použitia KV existuje nielen pre hlasovú komunikáciu, ale rovnako aj pre dátovú komunikáciu v “stabilných” a “pohyblivých” režimoch, vrátane “prenosných” príklady použitia:

  • Stabilné použite:

Diplomatické rádiové siete, nezávislé na cudzích prevádzkových centrách, prostriedok pre diaľkové spojenie, ako aj záloha pre vládne a vojenské použitie, spojenia s oceánskymi loďami (civilnými aj vojenskými), núdzové siete.

  • Pohyblivé/prenosné aplikácie:

Pohybujúci sa diplomati (vládne, organizácie), pohyblivé siete pre políciu a bezpečnostné služby, veľké siete pre pohraničnú stráž (lode, lietadlá a vozidlá sa spájajú vzájomne a s operačnými strediskami prakticky na ľubovolnú vzdialenosť), systémy pre pohyblivé a prenosné zariadenia vo všetkých typoch vojsk.

Renesancia vďaka systému integrácie.
Tu sú ďalšie dôvody pre renesanciu KV. Je pravda že v mnohých prípadoch stále prevláda názor, že KV je vhodné hlavne pre hlasové prenosy. V skutočnosti má dlhú tradíciu používania pre dátovú komunikáciu. Moderné bezdrôtové systémy používajú modemy alebo automatické prepínače pre optimálnu voľbu rýchlosť/šírka pásma. Voľba kanálu a iné nastavovania parametrov môže byť tiež čiastočne automatizované, vstup operátora je teraz obvykle veľmi malý.

Aj integrácia do rozsiahlych spojových a dátových sietí (s pripojením na Internet) môže byť realizované. Ak účastník využíva informačný systém, môže sa dorozumievať cez rádiový spoj, v pohyblivom alebo stabilnom móde, s Internetom alebo WAN/LAN účastníkmi a používať celý reťazec služieb.

Takto vnímame existujúce KV systémy, ale s cieľom zväčšiť ich dosah a tiež integrovať ich do hromadných sietí. Princíp: “keď nič iné, KV predsa len funguje”, má vždy opodstatnenie a bude používaný aj v budúcnosti.

Vysoká bezpečnosť!
Intenzita KV technológií a ich bezpečnosť bola rozpoznaná veľmi skoro (pred druhou svetovou vojnou) a praktické riešenia boli rozvinuté až počas nej. Číslicová technika umožňuje držať krok s technologickým pokrokom.

S prechodom na VHF/UHF pásma, bol bezpečnostný aspekt dlho zanedbávaný hlavne s ohľadom na Internet. Domnienka, že takéto spojenia sú menej náchylné k napadnutiu sa ukázala ako základný omyl.

KV sa nepotrebuje dostať až sem. Je pravidlom, že užívatelia KV majú tradične veľmi vysokú mieru bezpečnostného uvedomenia, čo ešte nie je bežné v iných technológiách! Toto pociťujeme ako veľmi pozitívne stanovisko keď treba zostaviť bezpečnostné opatrenia pre celé systémy ktoré tvoria prevádzkový stupeň.

Vysoká bezpečnosť sa opiera o cryptológiu.
Vysoko bezpečný KV- prenos sa uskutočňuje prostredníctvom zašifrovania signálov vstupujúcich do rádiových systémov. Prenos hlasu je možný v analógovom alebo digitálnom móde. Digitálny prenos dát v synchrónnom alebo asynchrónnom móde je s rýchlosťou závislou na šírke pásma. Robustný Pactor II mód (robustnejší ako nový Pactor III) je nepretržite používaný. Dodatok STANAG 5066 a NATO dátové spoje, s ním tiež počítajú.

Nakoniec, zabezpečenie môže byť realizované šifrovaním signálu užívateľom pomocou PC alebo prenosných počítačov a použité bezprostredne (alebo cez dátový server) ako príchodzí rádiový signál. Toto funguje dokonca pri bojovo upravených laptopoch držaných v ruke. Pri hlasovom prenose je šifrovacia jednotka pripojená medzi mikrofón a vysielač. Pre veľké systémy s viacerými úrovňami, viackanálovým šifrovaním a rádiovými jednotkami môže byť vstavané simplexné, poloduplexné alebo duplexné zariadenie. KV dovoľuje zabezpečiť, široký systém prenosu, spracovania a uloženia informácie a tak veľmi spoľahlivé prepojenie v informačnom a dátovom reťazci. Skutočne iba tajné, špeciálne zákaznícke algoritmy a bezpečnostné systémy môžu používať naraz hardware a software za účelom zaistenia vysokej bezpečnosti aplikované na všetky KV systémy. Vďaky k tejto filozofii, komprimované kľúčovanie nepredstavuje riziko. Napríklad: Prístup k zariadeniu chránený heslom v závislosti na použití, bezpečnostné modely sú tiež mechanicky chránené a automaticky zničia všetky uložené dáta v prípade útoku na zariadenie. Ak má byť smer zaistený počas vysielania, potom toto môže byť riešené bezpečne s hoppingom alebo rozprestretým spektrom. Tieto spôsoby sú používané hlavne vo vojenských a námorných aplikáciách.

Strategický bod vedenia môže byť do značnej miery automatizovaný, nevyžadujúci okrem manuálneho stlačenia tlačidla distribúcie (naťahované z karty alebo cez klávesnicu)žiadne ďalšie úkony. Použitie Security Network Management (SNMC) a tlačidlo distribúcie cez sieť (zakódovane) je dnes častým štandardom techniky. Otázky zlučiteľnosti s teraz dostupnými KV systémami neuspôsobujú obyčajne problémy ak sú vybavené vhodnými interfejsmi s potrebnými parametrami.

Pridaj komentár