Nové podmienky pre rádioamatérov

Dňa 15 augusta 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) z 18. júla 2007 č. O – 16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie TÚ SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky (ďalej len opatrenie) a nadväzne na to aj všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov. Hlavnými novinkami sú zníženie počtu rádioamatérskych tried zo štyroch na dve, pričom obe budú s medzinárodnou platnosťou a skúška z telegrafie nebude povinná.
S účinnosťou od 15. augusta bude TÚ SR úspešným záujemcom, ktorí skúškou preukážu osobitnú odbornú spôsobilosť, vydávať len dve triedy osvedčení pre rádioamatérov. Pre začiatočníkov bude trieda N (CEPT Novice). Pri skúške sa budú overovať znalosti z národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a zo všeobecných povoľovacích podmienok, ďalej sa budú skúšať základy elektrotechniky a rádiotechniky, bezpečnostné predpisy, základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky. Držiteľ povolenia v triede N bude oprávnený prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pracujúce vo všetkých VKV rádioamatérskych pásmach a vo výsekoch KV rádioamatérskych pásiem s výkonom do 100 W.

Pre skúsenejších uchádzačov, ktorí preukážu najmenej rok praxe ako operátor triedy N, nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače a úspešne vykonajú skúšku bude určená trieda E (CEPT Extra). Pre overenie nadviazania najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače bude slúžiť napr. staničný denník, ktorého vedenie nie je povinné. Nadviazanie spojení bude možné preukázať aj QSL lístkami. Pri overovaní spôsobilosti na túto triedu bude potrebné preukázať podrobné znalosti z okruhov uvedených pre triedu N. Na požiadanie uchádzača sa u oboch tried bude skúšať telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Podľa prechodných ustanovení opatrenia, ktoré je všeobecne záväzný právny predpis, operátori triedy A, B a C sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy E. Operátori triedy D sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy N. Rádioamatéri, ktorí chcú požiadať o výmenu doterajšieho povolenia za nové povolenie a neuplynula im ešte platnosť povolenia, môžu podať žiadosť na predpísanom tlačive – http://www.teleoff.gov.sk/sk/Ziadosti/ham.rtf. Držitelia povolenia v triede E môžu požiadať o dvojpísmenkový volací znak. V oboch prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť kolok v hodnote 100 Sk.

TÚ SR vypracoval návrh novely z dôvodu implementácie medzinárodných predpisov pre plavebnú pohyblivú službu a pre amatérsku službu do predpisov Slovenskej republiky. Pripomienky k návrhu bolo možné zasielať na TÚ SR v termíne od 27. apríla do 21 mája 2007. K návrhu zmeny opatrenia, ktorý vypracoval a zverejnil TÚ SR prišli pripomienky len od dvoch rádioamatérov. Slovenský zväz rádioamatérov návrh zmeny písomne podporil. K návrhu zmeny, ktorá sa nedotýka len amatérskej služby, ďalej zaslali tri ministerstvá a Úrad vlády SR pripomienky, ktoré boli legislatívno-technického. Predseda TÚ SR zaslal návrh opatrenia upravený podľa výsledkov pripomienkovacieho konania stálej pracovnej komisii pri legislatívnej rade vlády SR (LRV) na prerokovanie a zaujatie stanoviska, tá návrh prerokovala a schválila. Na opatrenie úradu nadväzujú všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré úrad prerokoval so zástupcami rádioamatérov. Schválené znenie novely bude 15.8. 2007 zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR, všeobecné povoľovacie podmienky budú v rovnaký deň zverejnené na webe TÚ SR.

V Bratislave 14. augusta 2007.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x