Ochrana proti rušeniu.

Čo je rušenie, ako správne postupovať v prípade rušenia a kontakty na pracoviská TÚ SR.Ochrana proti rušeniu (§ 68 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických
komunikáciách)

(1) Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa
predchádzalo škodlivému rušeniu.

(2) Elektromagnetické rušenie vznikajúce pri prevádzke elektrických a
elektronických zariadení, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické
súčiastky, nesmie prekročiť úroveň, nad ktorou zariadenia nemôžu
pracovať v súlade s ich určením.

(3) Zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú
odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožní byť v
prevádzke v súlade s ich určením.

(4) Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni
prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ
zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť
účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak
to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie alebo účelnejšie urobiť
ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na
odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie
spôsobuje rušenie.

(5) Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené
elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od
stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení vedenia do prevádzky.

Ako správne postupovať v prípade rušenia rozhlasu alebo televízie

V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania
môžu obrátiť na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), ktorý zistí zdroj
rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho
zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu.
Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských
mestách. TÚ SR odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo
programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb “káblovej
TV”, aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby
(MMDS operátora alebo “káblového” operátora).

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť
minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že
namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného
zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním
finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať
poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na
príslušného opravára.

Rušenie je najlepšie nahlásiť telefonicky. Pri nahlasovaní
rušenia je potrebné uviesť najmä:

1. Kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa,
telefonický kontakt)

2. Aká frekvencia – aký program je rušený

3. Od kedy sa rušenie prejavuje

4. Čas v ktorom sa rušenie prejavuje

5. Ako sa rušenie prejavuje (napr. vrčanie zvuku, pruhy v obraze…)

6. Ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna
anténa…)

Ďalej postupujte podľa pokynov zamestnancov úradu.

Kontakt na pracoviská TÚ SR

Mesto Telefón e-mail
Bratislava 02/40 20 69 25 osdba1@stonline.sk
B. Bystrica 048/41 36 093 osdbb@stonline.sk
Košice 055/6746 135 osdke@stonline.sk
Nitra 037/6511 709 osdnr@stonline.sk
Prešov 051/7711 578 osdpo@stonline.sk
Trenčín 032/6583 268 osdtn@stonline.sk
Trnava 033/5501 209 osdtt@stonline.sk
Žilina 041/5625 973 osdza@stonline.sk

Info zo stránky: http://www.teleoff.gov.sk/Uzivatelia/rusenie.html

Pridaj komentár