Ogólne warunki wyścigów i zawodów UKF ważne od 1.1.2001

1. Platnosť
Niniejsze warunki obowiązują od 1.1.2001 s výnimkou bodu 13 (súťažné denníky), ktorý sa začne uplatňovať od 1.11.2001. Do tej doby sa denníky môžu posielať aj podľa doteraz platných všeobecných podmienok. Tj, že denníky sa môžu posielať buď v elektronickej alebo tlačenej forme. VKV komisia SZR však odporúča posielať denníky v elektronickom EDI formáte už od začiatku roka 2001.
Podmienky platia pre všetky preteky na VKV vyhlasované Slovenským zväzom rádioamatérov. Ku každým pretekom môže vyhlasovateľ definovať ďalšie dodatočné podmienky, ktoré tieto podmienky doplňujú alebo rozširujú.
50 Konkurs IARU MHz, memoriál Ondreja Oravca a na KV to WAEDC VKV/UKV sa riadia vlastnými podmienkami.
2. Všeobecné podmienky
S každou stanicou je možné na každom súťažnom pásme započítať len jedno platné spojenie, pri ktorom bol obidvoma stanicami vyslaný a potvrdený súťažný kód.
Počas pretekov je povolené využívať Dziennik komputera umożliwia jednak korzystanie z szeregu funkcji - sprawdzanie, czy nie ma duplikatów połączeń alebo iné podobné informačné siete.
Súťažiace stanice sú povinné aj v medzinárodných pretekoch dodržiavať platné povoľovacie a súťažné podmienky, a to i v prípade, keď ich to vzhľadom k ostatným súťažiacim poškodzuje.
V národnom poradí budú hodnotené len tie stanice, które wezmą udział w wyścigu z terenu Republiki Słowackiej. Denníky prijaté od ostatných staníc budú použité len na kontrolu.

3. Súťažné QTH
Súťažné QTH je stanovište, z ktorého sa jedna stanica (jednotlivec alebo viac operátorov) zúčastní uvažovaných pretekov na jednom alebo viacerých pásmach. Súťažné QTH je:
a) stále QTHje jednoznačne dané adresami trvalého bydliska a trvalého stanovišťa uvedenými v povoľovacej listine. Ak je trvalé stanovište na kóte, platí bod c).
b) prechodné QTHje také stanovište mimo stáleho QTH, ktoré nie je kóta
C) kontyngentje kopec (Miasto) mimo intravilánu miest a obcí. Minimálna nadmorská výška kóty je 200m.
Súťažné QTHkóty sa prideľujú podľaRegulatívu pre prideľovanie kót pre preteky na VKV”.
Z jednej kóty (kopca) môže na rovnakom pásme pracovať len jedna stanica. Ak sa stanice nedohodnú inak, môžu iné stanice vysielať na rovnakom pásme až vo vzdialenosti aspoň 5000m od vysielacieho stanovišťa stanice s pridelenou kótou, respektíve 500m, ak stanice vysielajú na rôznych pásmach.
Zmena súťažného QTH počas pretekov nie je dovolená.

4. Súťažné kategórie
Číslovanie kategórií:

1. 144 MHz – WIĘC 10. 5,7 GHz – MO
2. 144 MHz – MO 11. 10 GHz – WIĘC
3. 432 MHz – WIĘC 12. 10 GHz – MO
4. 432 MHz – MO 13. 24 GHz – WIĘC
5. 1,3 GHz – WIĘC 14. 24 GHz – MO
6. 1,3 GHz – MO 15. 47 GHz – WIĘC
7. 2,3 GHz – WIĘC 16. 47 GHz – MO
8. 2,3 GHz – MO 17. 76 GHz – WIĘC
9. 5,7 GHz – WIĘC 18. 76 GHz – MO

Stanice jednotlivcov, Z powodu pandemii organizatorzy musieli zrezygnować z tegorocznej imprezy. (WIĘC)sú to stanice obsluhované jednotlivcom, ktorý počas pretekov vykonáva vlastné vysielanie, príjem na ďalšom zariadení, vedenie denníka, vedenie prehľadu staníc a pod., bez akejkoľvek pomoci druhých osôb. Za pomoc v pretekoch sa nepovažuje zriadenie stanice pred začiatkom pretekov a likvidácia stanice po ich ukončení.
Stanice viac operátorov, Z powodu pandemii organizatorzy musieli zrezygnować z tegorocznej imprezy. (MO)sú to ostatné stanice.

5. obsługa urządzeń dostępu do sieci PR
V pretekoch sú povolené prevádzky CW a FONEpodľa povoľovacích podmienok, pričom je nutné dodržiavať odporúčania stálej pracovnej skupiny I.oblasti IARU, týkajúce sa používania rôznych druhov prevádzky v rôznych kmitočtových pásmach VKV.

6. Výkon koncového stupňa vysielača
Maximálny výkon koncového stupňa vysielača je podľa povoľovacích podmienok, pokiaľ nie je stanovené inak.

7. Súťažný signál
V jednom okamihu smie mať každá stanica na jednom pásme iba jeden súťažný signál. Signály nevyhnutné pre pripojenie do siete paket rádio sa nepovažujú za súťažné.

8. Kod konkursowy
Pri spojeniach sa vymieňa súťažný kód pozostávajúci z RS alebo RST, numer seryjny połączenia z 001 na každom súťažnom pásme zvášť a WW lokátora, pokiaľ nie je stanovené inak.

9. Punktacja
Pokiaľ nie stanovené inak, boduje sa jeden kilometer preklenutej vzdialenosti zmeranej alebo vypočítanej podľa systému WW lokátor jedným bodom. Pritom táto vzdialenosť nesmie presahovať skutočnú vzdialenosť o viac ako 5km. Liczone jest połączenie ze stacją na jej własnym małym placu lokalizacyjnym 1 że (np.. z JN88NE do JN88NE).
Podľa odporúčania IARU Region I má byť pre prevod stupňov na kilometre použitý koeficient 111,2 za każdy kilometr pokonujący odległości między dwiema stacjami liczony jest jeden punkt.
Powtarzające się połączenia muszą być zaznaczone w logu (RPT, DUPE a podobne) z wartością punktową 0.

10. Neplatné spojenia
V pretekoch neplatia spojenia crossband, EME, MS a spojenia nadviazané cez pozemné alebo kozmické prevádzače.

11. Vlastný WW lokátor
Vlastný WW lokátor musí byť udávaný správne a tolerancia voči skutočnosti nesmie presahovať kružnicu s priemerom 1km.
Na určenie zemepisnej šírky a dĺžky súťažného stanovišťa, z ktorých sa vypočítava lokátor, sa používa systém WGS-84 (World Geodetic System 1984).

12. Časy spojení
Časy udávané v súťažnom denníku musia byť len v UTC. Spojenia, ktoré boli začaté pred oficiálnym začiatkom pretekov, alebo boli začaté po oficiálnom konci pretekov, sú neplatné.

13. za każdy kilometr pokonujący odległości między dwiema stacjami liczony jest jeden punkt
Ogólne warunki wyścigów i zawodów UKF. Ogólne warunki wyścigów i zawodów UKF. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch na adresu vyhodnocovateľa, buď na diskete alebo e-mailom.

14. Zrážky bodov za spojenie
Zrážky bodov za spojenie sú na základe odporúčania VKV komisie IARU Region I tieto:
a) Połączenie jest nieprawidłowe, ak má stanica v denníku akúkoľvek chybu v prijatej značke alebo kóde, to znamená v reporte, poradovom čísle spojenia a lokátore.
b) Ak má rozdiel v čase spojenia viac ako 10 jeśli różnica czasu połączenia jest większa niż.
C) Za opakované a započítané spojenie sa kontrolovanej stanici odpočíta desaťnásobok bodovej hodnoty započítaného opakovaného spojenia.

15. Diskvalifikácia stanice
Stanica bude diskvalifikovaná za:
a) za nedodržanie súťažných podmienok
b) za uvedenie neuskutočnených spojení v súťažnom denníku
C) za nepravdivé údaje v súťažnom denníku
D) za uvádzanie iného času ako UTC
mi) jeśli różnica czasu połączenia jest większa niż 10% jeśli różnica czasu połączenia jest większa niż
F) za vysielanie zo súťažného QTH, ktoré bolo pridelené inej stanici, ak medzi týmito stanicami vznikne spor o súťažné QTH

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x