Pravidla pretekov a sutazi na VKV

 

Vseobecne podmienky pretekov a sutazi na VKV platne od 1.1.2004

1. Platnost

1.1 Tieto vseobecne podmienky platia od 1.1.2004.
1.2 Vseobecne podmienky platia pre vsetky preteky na VKV, vyhlasovane
Slovenskym zvazom radioamaterov. Ku kazdym pretekom moze vyhlasovatel definovat dalsie dodatocne podmienky, ktore tieto vseobecne podmienky doplnaju alebo rozsiruju.
1.3 50 MHz IARU Contest, Memorial Ondreja Oravca a Prevadzkovy aktiv VKV/UKV sa riadia vlastnymi podmienkami.

2. Vseobecne podmienky

2.1 S kazdou stanicou je mozne na kazdom sutaznom pasme zapocitat len jedno platne spojenie, pri ktorom bol obidvoma stanicami vyslany a potvrdeny kompletny sutazny kod.
2.2 Pocas pretekov je dovolene vyuzívat DX cluster alebo ine podobne informacne siete. Pocas pretekov nie je dovolena ziadna z foriem sebaanoncovania v DX clustri.
2.3 Sutaziace stanice su povinne aj v medzinarodnych pretekoch dodrziavat platne povolovacie a sutazne podmienky, a to i v pripade, ked ich to vzhladom k ostatnym sutaziacim poskodzuje.
2.4 V narodnom poradi budu hodnotene len tie stanice, ktore sa pretekov zucastnia z uzemia Slovenskej republiky. Denniky prijate od ostatnych stanic budu pouzite len na kontrolu.

3. Sutazne QTH

3.1 Sutazne QTH je stanoviste, z ktoreho sa jedna stanica (jednotlivec alebo viac operatorov) zucastni danych pretekov na jednom alebo viacerych pasmach. Sutazne QTH je:

  • a) stale QTH – je jednoznacne dane adresami trvaleho bydliska a trvaleho stanovista uvedenymi v povolovacej listine. Ak je trvale stanoviste na kote, plati bod c).
  • b) prechodne QTH – je stanoviste mimo staleho QTH, ktore nie je kota. Ak je prechodne stanoviste na kote, platí bod c).
  c) kota – je vrchol kopca alebo ine miesto mimo intravilanu miest a obci. Minimalna nadmorska vyska koty je 200 m.

3.2 Sutazne QTH – koty (pozri bod 3.1. pism. c) sa prideluju, registruju a obsadzuju podla Pravidiel pre pridelovanie a registraciu kot pre VKV preteky na uzemí SR, ktore su sucastou tychto Vseobecnych podmienok.
3.3 Z pridelenej, registrovanej a obsadenej koty ma stanica v danych pretekoch pravo vysielat na vsetkych VKV pasmach. V okruhu s polomerom 5 km od pridelenej koty nesmie bez suhlasu stanice s pridelenou kotou vysielat ziadna ina stanica, ani na neobsadenych pasmach, okrem tych, ktore pracuju z intravilanu miest, obci a osad.
3.4 Zmena sutazneho QTH stanice pocas pretekov nie je dovolena. Pouzitie viacerych sutaznych QTH v jednych pretekoch nie je dovolene. 3.5 Vsetky anteny a zariadenia, pouzívane pocas pretekov, musia byt fyzicky umiestnene v kruhu s priemerom 500 metrov.

4. Sutazne kategorie

4.1 Stanice jednotlivcov, Single Op. (SO) – stanice obsluhovane jednotlivcom, ktory pocas pretekov vykonava vlastne vysielanie, prijem na dalsom zariadeni, vedenie dennika, vedenie prehladu stanic, smerovanie anten a pod., bez akejkolvek pomoci druhych osob. Za pomoc v pretekoch sa nepovazuje zriadenie stanice pred zaciatkom pretekov a likvidacia stanice po ich ukoncení.
4.2 Stanice viac operátorov, Multi Op. (MO) – ostatne stanice
4.3 Cislovanie kategorii:

 	1. 	144 MHz - SO	10. 	5,7 GHz - MO 	2. 	144 MHz - MO 	11. 	10 GHz - SO 	3. 	432 MHz - SO 	12. 	10 GHz - MO 	4. 	432 MHz - MO 	13. 	24 GHz - SO 	5. 	1,3 GHz - SO 	14. 	24 GHz - MO 	6. 	1,3 GHz - MO 	15. 	47 GHz - SO 	7. 	2,3 GHz - SO 	16. 	47 GHz - MO 	8. 	2,3 GHz - MO 	17. 	76 GHz - SO 	9. 	5,7 GHz - SO 	18. 	76 GHz - MO

5. Druhy prevadzky

5.1 V pretekoch su povolene prevadzky CW a FONE – podla povolovacich podmienok, pricom je nutne dodrziavat odporucania stalej pracovnej skupiny komisie IARU Regionu 1., tykajuce sa pouzivania roznych druhov prevadzky v roznych kmitoctovych pasmach VKV.

6. Vykon koncoveho stupna vysielaca

6.1 Maximalny vykon koncoveho stupna vysielaca je podla povolovacich podmienok, pokial nie je stanovene inak.

7. Sutazny signal

7.1 V jednom danom okamihu smie mat kazda stanica na jednom pasme iba jeden sutazny signal. Signaly nevyhnutne na pripojenie do siete paket radio sa nepovazuju za sutazne.

8. Sutazny kod

8.1 Pri spojeniach sa vymiena sutazny kod, pozostavajuci z RS alebo RST, poradoveho cisla spojenia od 001 na kazdom sutaznom pasme zvlast a WW lokatora, pokial nie je stanovene inak.

9. Bodovanie

9.1 Pokial nie je uvedene inak, boduje sa jeden kilometer preklenutej vzdialenosti, zmeranej alebo vypocitanej podla systemu WW lokator, jednym bodom. Pritom tato vzdialenost nesmie presahovat skutocnu vzdialenost o viac ako 5 km. Za spojenie so stanicou vo vlastnom
malom stvorci lokatora sa pocita 1 bod (napr. z JN88NE do JN88NE). 9.2 Podla odporucania IARU Region I musi byt pre prevod stupnov na kilometre pouzity koeficient 111,2 zohladnujuci zakrivenie Zeme.
9.3 Opakovane spojenia musia byt v denniku oznacene (RPT, DUPE a pod.) s bodovou hodnotou 0.

10. Neplatne spojenia

10.1 V pretekoch neplatia spojenia crossband, EME, MS a spojenia nadviazane cez pozemne alebo kozmicke prevadzace.

11. Vlastny WW lokator

11.1 Na urcenie zemepisnej sírky a dlzky sutazneho stanovista, z ktorych sa vypocitava lokator, sa pouziva system WGS-84 (World Geodetic System 1984).
11.2 Tolerancia zemepisnych suradnic sutazneho stanovista (z ktorych sa vypocitava lokator) voci skutocnosti, nesmie presahovat kruznicu s priemerom 1 km.

12. Casy spojeni

12.1. Casy uvadzane v sutaznom denniku musia byt len v UTC. Spojenia, ktore boli zacate pred oficialnym zaciatkom pretekov, alebo ktore boli zacate po oficialnom konci pretekov, su neplatne.

13. Sutazny dennik

13.1. Sutazny dennik sa posiela vyhradne v elektronickej forme vo formate EDI. Denniky zaslane v inom formate budu pouzite len na kontrolu. Sutazny dennik musi byt odoslany najneskor desiaty den po pretekoch na adresu vyhodnocovatela, bud na diskete alebo e-mailom.

14. Zrazky bodov za spojenie

14.1. Zrazky bodov za spojenie su na zaklade odporucania VKV komisie IARU Region 1 tieto:

  • a) Spojenie je neplatne pre stanicu, ktora ma v denniku akukolvek chybu v prijatej znacke a kode (nesuhlas s vysielanou znackou a kodom), to znamena v reporte, poradovom cisle spojenia a lokatore.
  • b) Spojenie je neplatne pre stanicu, ktora ma rozdiel v ca
  • se spojenia viac ako 10 minut oproti spravnemu casu UTC.
  c) Za opakovane a zapocitane spojenie sa kontrolovanej stanici odpocita desatnasobok bodovej hodnoty zapocitaneho opakovaneho spojenia.

15. Diskvalifikacia stanice

15.1. Stanica bude diskvalifikovana nehodnotenim za:

  • a) nedodrzanie sutaznych podmienok
  • b) uvedenie neuskutocnenych spojeni v sutaznom denniku
  • c) nepravdive udaje v sutaznom denniku
  • d) chybajuce podstatne udaje v denniku
  • e) uvadzanie ineho casu ako UTC
  • f) viac ako 10 % zle vypocitanych vzdialenosti
  g) vysielanie zo sutazneho QTH, ktore bolo pridelene inej stanici, alebo z jeho ochrannej zony, ak medzi tymito stanicami vznikne spor

Tono/OM3LU Prezident SZR

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x