European HF Championship 2023

Pre rok 2023 pribudli do pravidiel European HF Championship, známy aj ako EUHFC, nové kategórie na skúšku: SINGLE-OP-UNLIMITED, SINGLE-OP QRP a ONE-BAND (160m – 10m). Ak sa osvedčia, v ďalších ročníkoch budú štandardnou súčasťou pravidiel. Cieľom European HF Championship je, aby európski amatéri kontaktovali čo najviac ďalších európskych amatérov a súťažili o titul „Majster Európy HF“. Počítajú sa iba kontakty z EÚ do EÚ, berúc do úvahy zoznam krajín CQWW.

2. Termín

Termín súťaže je každý rok v prvú augustovú sobotu, od 12:00 UTC do 23:59 UTC (5. augusta 2023).

3. Pásma

Súťaží sa v pásmach 160 – 10m (mimo WARC).

4. Kategórie European HF Championship 2023

Účastníci môžu súťažiť v jednej z 9 kategórií uvedených nižšie:

# Kategória Označenie kategórie v Cabrillo denníku
1 CW/SSB – High Power SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
2 CW/SSB – Low Power SINGLE-OP ALL LOW MIXED
3 CW only – High Power SINGLE-OP ALL HIGH CW
4 CW only – Low Power SINGLE-OP ALL LOW CW
5 SSB only – High Power SINGLE-OP ALL HIGH SSB
6 SSB only – Low Power SINGLE-OP ALL LOW SSB
7 SINGLE-OP-UNLIMITED SINGLE-OP-UNLIMITED
8 SINGLE-OP QRP SINGLE-OP ALL QRP
9 ONE-BAND (160m – 10m) SINGLE-OP ONE-BAND

Všeobecné pojmy týkajúce sa výstupného výkonu pre všetky kategórie

a. Vysoký výkon: Celkový výstupný výkon nesmie v žiadnom okamihu prekročiť 1500 wattov.
b. Nízky výkon: Celkový výstupný výkon nesmie v žiadnom okamihu prekročiť 100 wattov.
c. QRP: Celkový výstupný výkon nesmie nikdy prekročiť 5 wattov

SO2R contestová stanica
SO2R contestová stanica

Podmienky súťaže pre všetky kategórie

a. Všetky prevádzkové a logovacie činnosti vykonáva len jedna osoba (prevádzkovateľ).
b. Všetci účastníci musia pracovať v rámci limitov svojej zvolenej kategórie pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť ich dosiahnutý výsledok.
c. V každom okamihu je povolený len jeden vysielaný signál. Iba jeden operátor môže vykonávať všetky prevádzkové a logovacie činnosti a z konkrétnej stanice je povolený len jeden volací znak.
d. Ak sú na tom istom pásme súčasne dva alebo viac vysielačov, musí sa použiť hardvérové zariadenie na to aby sa zabránilo vysielaniu viac ako jedného signálu v jednom čase. Nie je dovolené žiadať alebo vyžadovať QSO (napr. volanie CQ) na viac ako jednej frekvencii na tom istom pásme súčasne. Druhá blokovaná stanica na pásme by mala byť len volajúca stanica a po každom QSO musí zmeniť frekvenciu.
e. Celá prevádzka musí prebiehať z jedného prevádzkového miesta. Vysielač a prijímač musia byť umiestnené v kruhu s priemerom 500 metrov.
f. Remote station prevádzka je povolená, ak je fyzické umiestnenie všetkých vysielačov, prijímačov a antén v okruhu s priemerom 500 metrov. Vzdialene prevádzkovaná stanica musí dodržiavať licenciu stanice, prevádzkovateľa licencie a obmedzenia pre jednotlivé kategórie. Použitý volací znak musí byť vydaný alebo povolený regulačným orgánom v mieste umiestnenia stanice. Vzdialené prijímače mimo lokality stanice nie sú povolené.
g. Pre všetky kategórie je povolená akákoľvek verejná pomoc pri upozorňovaní na QSO. To zahŕňa okrem iného DX siete typu Cluster, miestne alebo vzdialené technológie typu Skimmer a/alebo Skimmer-like a RBN siete.
h. Samospotting alebo žiadosť o spotting nie je povolená.
i. Denníky so zaznamenanými spojeniami len v jednom móde v kategóriách č. 1 – 6 budú klasifikované ako „single mode“ (CW alebo SSB).

Podmienky súťaže pre nové experimentálne kategórie

Contestová stanica
Contestová stanica

SINGLE-OP-UNLIMITED

Nová kategória SINGLE-OP-UNLIMITED podlieha rovnakým pravidlám ako existujúca kategória All Band High Power kategórií (č. 1, 3, 5), s výnimkou toho, že nie je obmedzený maximálny počet zmien pásma/módu a vyžaduje sa zvukový záznam súťaže (pozri podrobnejšie vysvetlenie nižšie).

SINGLE-OP-UNLIMITED má len klasifikáciu „All Band Mixed“, neexistuje žiadna samostatná oddelenie týkajúca sa“Band“, „Mode“ alebo „Power“.

Požiadavka na zvukovú nahrávku

SINGLE-OP-UNLIMITED účastník, ktorý súťaží o umiestnenie v prvej päťke (5):
– musí zaznamenať vysielaný a prijímaný zvuk tak, ako ho počul operátor počas trvania
súťažnej prevádzky
– záznam musí byť v bežnom formáte (napr. mp3, wav…) a mal by obsahovať zvuk ku každému
ako samostatný kanál.
– záznam musí byť súvislý (nie záznam jednotlivých QSO)
– čas „mimo éteru“ (keď nevysiela alebo neprijíma) nemusí byť zaznamenaný
– výbor si môže záznam vyžiadať do 90 dní po uzávierke denníka, aby pomohol
pri rozhodovaní o denníku
– súbory so záznamom musí účastník poskytnúť do 5 dní od vyžiadania
– nepredloženie požadovaného zvukového záznamu môže mať za následok preklasifikovanie kategórie v denníku alebo diskvalifikáciu

SINGLE-OP QRP

Nová kategória SINGLE-OP QRP podlieha rovnakým pravidlám ako kategória č. 2 (Mixed LP), s výnimkou celkového výstupného výkonu, ktorý nesmie v žiadnom okamihu prekročiť 5 W. Maximálne desať (10) zmien pásma a režimu(pozri odsek 9).

SINGLE-OP QRP má iba klasifikáciu „All Band Mixed“, neexistuje žiadne samostatné rozdelenie týkajúce sa „Band“, resp.“Mode“.

SINGLE-OP ONE-BAND

Nová kategória SINGLE-OP ONE-BAND je určená predovšetkým pre amatérov, ktorí nemajú antény pre všetky pásma a pracujú len na jednom zo 6 pásiem (160m, 80m, 40m, 20m, 15m alebo 10m). Maximálne desať (10) zmien módu platí je možných (pozri bod 9).

SINGLE-OP ONE-BANDmá iba klasifikáciu „Mixed mode“, neexistuje žiadne samostatné rozdelenie týkajúce sa „Mode“ alebo „Power“.

Účastníci SINGLE-OP ONE-BAND sú povinní zahrnúť všetky spojenia uskutočnené počas súťažného obdobia, a to aj ak sú na iných pásmach. Do úvahy sa budú brať iba spojenia uskutočnené na pásme uvedenom v záhlaví Cabrillo na účely vyhodnotenia. Denníky so spojeniami len na jednom pásme budú klasifikované ako jednopásmové.

POZNÁMKA: Neznamená to 6 nových jednopásmových kategórií, ale len 1 (jednu) spoločnú kategóriu, všetky jednopásmové výsledky bez ohľadu na pásmo prevádzky budú hodnotené v porovnaní s ostatnými jednopásmovými výsledkami v rámci jednej spoločnej jednopásmovej kategórie.

Xiegu G90
Xiegu G90

5. Súťažný kód

SSB: RS report / CW: RST report + dvojmiestne číslo. To je rokom prvého vydania rádioamatérskej koncesie operátora bez ohľadu na to, či používa danú značku alebo inú.

POZNÁMKA:

– 59(9) 82 znamená, že prvá oficiálna rádioamatérska koncesia bola vydaná v roku 1982, 17 znamená 2017 atď.
– oficiálna licencia SWL sa tiež považuje za oficiálnu rádioamatérsku koncesiu
– neexistuje žiadna výnimka týkajúca sa práce na špeciálne značky alebo súťažné značky, platia presne tie isté pravidlá, ako sú napísané vyššie: prvá oficiálna koncesia operátora sa považuje za platnú údaj pre vysielané dvojmiestne číslo
– ak si nie ste istí alebo máte pochybnosti o správnosti súťažného kódu, kontaktujte pred súťažou organizátora

6. Násobiče

Násobiče sú rôzne dvojmiestne čísla, čo znamená posledné dve číslice roku, v ktorom súťažiaci prvýkrát získal rádioamatérsku koncesiu. Násobič sa započítava len raz na pásmo bez ohľadu na mód.

Contestová stanica
Contestová stanica

7. Body za spojenia

Za každé ukončené platné spojenie sa počíta jeden (1) bod bez ohľadu na mód. Tá istá stanica môže byť kontaktovaná raz na každom pásme a móde.

8. Konečné skóre

Konečné skóre je výsledkom súčtu bodov za QSO vynásobených celkovým počtom násobičov.

9. Zmeny pásiem a módu – platí pre všetky kategórie okrem kategórie SINGLE-OP-UNLIMITED

a. Kategórie so zmiešaným módom (kategória č. 1, 2, 8) – je možné vykonať maximálne desať (10) zmien pásma a módu v ktorejkoľvek hodine (00 až 59 minút). Napríklad päť (5) zmien pásma a päť (5) zmien módu, pričom zmena pásma spolu so zmenou módu sa počíta ako jedna (1) zmena.
b. kategórie s jedným módom (len CW alebo SSB) (kategória č. 3, 4, 5, 6) – maximálne desať (10) zmien pásma v ktorejkoľvek hodine (00 až 59 minút).
c. Kategória ONE-BAND (jedno pásmo) (kategória č. 9) – možno vykonať maximálne desať (10) zmien módu v ktorejkoľvek hodine (00 až 59 minút).
d. Zmena pásma alebo módu po desiatej zmene pásma / módu bude penalizovaná QSO bodmi a násobičmi odpočítaním za tieto QSO v danej hodine.

10. DXCC súťaž

Samostatná výsledková listina podľa DXCC entít (súčet všetkých výsledkov z platných krajín DXCC), bez ohľadu na klubovej príslušnosti bude zverejnená. Na tento účel sa použije najnovší zoznam aktuálnych krajín podľa ARRL DXCC.

11. Ocenenia (plakety a certifikáty)

a. Plakety budú udelené majstrom Európy v niekoľkých kategóriách v závislosti od
sponzorstva.
b. Dôrazne sa odporúča zapísať presnú prevádzkovú frekvenciu pre každé QSO do Cabrillo logu. Iba denníky s presne zapísanými frekvenciami budú oprávnené na získanie plakiet.
Poznámka: Ak nepoužívate kontrolu CAT na zaznamenanie presnej frekvencie QSO, zapíšte do logu iba všeobecnú frekvenciu (1800, 3500, 7000 atď.) Vo vašom Cabrillo a nepoužívajte iné umelé
frekvencie v rámci pásma (3545, 7033 a podobne).
c. Denníky zaslané po uzávierke môžu byť uvedené vo výsledkoch, ale nemajú nárok na plakety.
Opätovné odoslanie záznamu po uzávierke bude mať za následok, že bude považovaný za oneskorený záznam.
d. Elektronické certifikáty budú k dispozícii na stiahnutie pre každého, kto predloží denník na vyhodnotenie.

N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu
N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu

12. Rozhodnutie

Súťažný výbor EUHFC je zodpovedný za kontrolu a posudzovanie súťažných denníkov. Všetky denníky sa kontrolujú pomocou vlastného softvéru a ľudského úsudku. Od účastníkov sa očakáva, že budú dodržiavať pravidlá a osvedčenými rádioamatérske postupy. Porušenie pravidiel súťaže alebo nešportové správanie môže viesť k k disciplinárnemu konaniu zo strany výboru.

13. Penalizácie

a. Za neuskutočnené spojenia, nesprávne vymenený súťažný kód a QSO, ktoré sa nezapíšu do súťažného denníka, a iné podobné prípady ako nezrovnalosti v denníku sa spojenie odpočíta a dodatočný jeden (1) QSO bod za každú takúto chybu. Vysoké percento zlých spojení alebo porušenie pravidiel súťaže bude mať za následok vyradenie účastníka z klasifikácie.
b. Účastníci, ktorí boli diskvalifikovaní alebo sankcionovaní v iných súťažiach v predchádzajúcom roku, budú mať za následok vyradenie účastníka z klasifikácie.
c. K vyradeniu môžu viesť aj iné dôvody, ako napríklad nepredloženie požadovaných informácií od účastníka.

14. Diskvalifikácia

a. Porušenie pravidiel súťaže, nešportové správanie alebo veľmi vysoké percento neoveriteľných QSO bude považované za dostatočný dôvod na diskvalifikáciu
b. Príklady nešportového správania zahŕňajú okrem iného:
– dohodnutie alebo potvrdenie akéhokoľvek spojenia počas súťaže alebo po nej použitím AKÉHOKOĽVEK neamatérskeho prostriedku ako sú telefóny, internet, okamžité správy, chatovacie miestnosti, VoIP, e-mail, sociálne siete, atď.
– vysielanie súťažiaceho na frekvenciách mimo licenčných obmedzení
– zmena časov v denníku s cieľom vyhovieť zmene pásma/režimu alebo úprava času na začiatku alebo na konci súťaže
– nadmerné množstvo neoveriteľných QSO alebo neoveriteľných násobičov
– signály s nadmernou šírkou pásma (napr. spetry, kliksy) alebo harmonické signály na iných pásmach
– prevádzkovanie staníc, ktoré nadviažu viac ako tri po sebe idúce spojenia bez vyslania svojho volacieho znaku
c. Diskvalifikovaní účastníci budú zverejnení vo výsledkoch a nemajú nárok na ocenenie
d. Oznámenie o opatreniach výboru bude zaslané e-mailom na adresu uvedenú v logu
podanie. Účastník má päť (5) dní na to, aby sa proti rozhodnutiu odvolal k riaditeľovi súťaže. Po uplynutí tejto lehoty je rozhodnutie konečné.
e. Výbor si vyhradzuje právo zmeniť kategóriu akéhokoľvek denníka na základe preskúmania
denníka alebo iných informácií f. Diskvalifikovaný operátor nebude klasifikovaný v rebríčku European HF Championship v danom roku nasledujúcom po diskvalifikácii.

15. Dohľad

Organizátor si vyhradzuje právo použiť akúkoľvek verejne dostupnú technológiu a určiť rôzne osoby na kontrolu prevádzky rôznych staníc počas súťaže.

Yaesu FTDX10 SDR TCVR
Yaesu FTDX10 SDR TCVR

16. Vyhlásenie

Odoslaním denníka súťaže EUHFC a s prihliadnutím na úsilie súťažného výboru EUHFC
na preskúmanie a vyhodnotenie tohto denníka, účastník bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že:
– si prečítal a pochopil pravidlá súťaže a súhlasí s tým, že sa nimi bude riadiť
– pracuje v súlade so všetkými pravidlami a predpismi, ktoré sa týkajú rádioamatérskej stanice
– súhlasil s tým, že záznam v denníku a správa o UBN môžu byť sprístupnené verejnosti
– súhlasil s tým, že vydávanie diskvalifikácií a iné rozhodnutia výboru sú oficiálne a
konečné

Ak účastník nie je ochotný alebo schopný súhlasiť so všetkými vyššie uvedenými podmienkami, nemal by denník zasielať alebo ho predložiť len ako kontrolný denník.

17. Pokyny k termínu a denníku

Všetci účastníci musia predložiť denníky v elektronickej podobe a musia spĺňať nižšie uvedené požiadavky:
– V denníku musia byť pre každé spojenie uvedené tieto údaje: správny dátum a čas v UTC, frekvencia (alebo pásmo), volacia značka stanice, s ktorou sa pracovalo, odoslaný a prijatý súžažný kód. Denník bez všetkých požadovaných informácií môže byť preklasifikovaný na Checklog.
– Spojenia by sa mali zaznamenávať v čase ich ukončenia. Stanice, ktoré súťažia o majstra Európy musia v denníku uviesť skutočné frekvencie pre všetky spojenia.
– Účastníci súťaže na jednom pásme sú povinní uviesť všetky spojenia uskutočnené počas súťažného obdobia aj keď uskutočnených na iných pásmach. Do úvahy sa budú brať len spojenia uskutočnené na pásme uvedenom v záhlaví Cabrilla na účely vyhodnotenia. Denníky so spojeniami len na jednom pásme budú klasifikované ako denníky na jedno pásmo.

Formát súborov Cabrillo je štandardom pre denníky. Tu je vzor/šablóna, ako má vyzerať váš EUHFC Cabrillo denník.

Nahrávanie na web je jediným spôsobom odoslania denníkov. Nahrávanie denníkov na web je k dispozícii na stránke Log Submission page. Všetky prijaté denníky budú potvrdené e-mailom.
Účastník môže zaslaný denník stiahnuť z akéhokoľvek dôvodu do 30 dní od uzávierky denníkov. Kontaktujte Súťažný výbor, ktorý vám poskytne pokyny.

Všetky prihlášky musia byť odoslané do 48 hodín po skončení súťaže (pondelok 23.59 UTC).

Ak nemôžete zaslať denník vo formáte CABRILLO alebo máte iné otázky, kontaktujte
organizátora na e-mailovú adresu „euhfc (at) s5cc.eu“ a požiadajte ho o pomoc.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x