Návrhy a doplnky Povoľovacích podmienok a Opatrení TÚ SR

Anténny tuner OM3AI
Anténny tuner OM3AI

V roku 2006 je práve sté výročie od prvej konferencie ITU. Počas všetkých tých rokov amatérske rádio zohralo významnú úlohu v procese rozvoja znalostí, kultúry a zbližovania medzi národmi. Veríme, že akceptovanie týchto návrhov pomôže vytvoriť moderné a kvalitné povoľovacie podmienky, ktoré budú výrazným medzníkom v ďalšom procese samovzdelávania rádioamatérov a umožnia prístup k možnosti vzdelávania sa väčšiemu počtu záujemcov ako doteraz.

Popisované návrhy a doplnky Povoľovacích podmienok a Opatrení TÚ SR boli zostavené na základe dokumentov European Radiocommunications Office, Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU, súčasných povoľovacích podmienok TÚ SR pre ARS, povoľovacích podmienok rádioamatérsky vyspelých krajín Európy a pripomienok z radov rádioamatérskej verejnosti.

ICOM IC-706MKIIg
ICOM IC-706MKIIg

Vytvorenie dvoch operátorských tried amatérskych rádiových staníc (ďalej ARS), a to: Extra a Novice.

Zmena tried z doterajších štyroch tried na dve triedy na základe odporúčania Electronic Communications Committee (ECC) o zjednodušovaní procesu prístupu na amatérske rádiové frekvencie. Zmena tried zodpovedá trendu, akým sa uberá vývoj povoľovacích podmienok v Európe a ostatných rádioamatérsky vyspelých krajinách sveta.

Zrušenie požiadavky na znalosť telegrafie pre prístup na krátke vlny (KV).
ITU necháva rozhodnutie o tejto požiadavke na národných telekomunikačných úradoch. Požiadavka na zrušenie skúšky z telegrafie je v súlade s trendom vývoja povoľovacích podmienok v Európe. Vzhľadom k rozvoju nových, predovšetkým digitálnych módov (PSK, FSK, JT65, Echolink a pod.) zahrnúť tento okruh do otázok na skúškach osobitnej odbornej spôsobilosti.

Záujemcov o skúšku z telegrafie na požiadanie vyskúšať a vydať osvedčenie.

Home made zariadenieTriede Extra vydávať povolenie CEPT T/R 61-01 a triede Novice povolenie CEPT Novice ECC/REC 05-06.
Dokument ECC/REC 05-06 CEPT Novice radio amateur licence obsahuje odporúčanie národným telekomunikačným úradom pre obsah skúšok na vydanie CEPT povolenia Novice. Národný telekomunikačný úrad má teda právo rozhodnúť o obsahu skúšky, na základe ktorej vydá uchádzačovi CEPT Novice povolenie.

Dokument CEPT T/R 61-01 CEPT Amateur radio licence stanovuje podmienky, za ktorých je možné ARS prideliť CEPT povolenie. Na základe revízie článku 25 ITU Radio Regulations nevyžadovať skúšku z telegrafie na vydanie CEPT T/R 61-01 povolenia.

Viacpásmová KV anténa
Viacpásmová KV anténa

Transformovať súčasné operátorské triedy nasledovným spôsobom: triedy A, B a C prejdú do triedy Extra a operátori triedy D prejdú do triedy Novice.
Vzhľadom k tomu, že súčasné skúšky podľa osobitnej odbornej spôsobilosti pre triedu D sa len minimálne odlišujú v rozsahu (nie oblastiach) požadovaných vedomostí požadovaných dokumentom ECC/REC 05-06, odporúčame národnému telekomunikačnému úradu prideliť operátorom triedy D povolenie triedy Novice bez požiadavky na doplnenie skúšky z KV, nakoľko tento dokument nerozlišuje medzi obsahom skúšky na KV a VKV pásma.

Vzhľadom k tomu, že rozsah požadovaných vedomostí podľa súčasných skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre triedy C, B a A kladie vyššie nároky na znalosti a schopnosti operátora ARS, prideliť operátorom týchto tried rovnako bez ďalšej skúšky triedu Extra.

Stanoviť jednu z požiadaviek na získanie triedy Extra ako jeden rok praxe v triede Novice a nadviazanie minimálne 500 spojení, z ktorých by bola minimálne štvrtina (125 spojení) povinne nadviazaná počas rádioamatérskych pretekov. Operátorom triedy Novice uznať prax a nadviazané spojenia v triede D.
Kritérium roka praxe na amatérskych pásmach a nadviazanie minimálneho počtu spojení má účel potvrdiť praktické znalosti žiadateľa o triedu Extra.

Vzhľadom k tomu, že rádioamatérske preteky kladú zvýšené nároky na operátorské zručnosti (spojenia s dôrazom na rýchlosť a presnosť, spojenia s použitím nematerského jazyka), technické zručnosti (vylepšovanie ARS za účelom rýchlejšieho splnenia kritéria), prevádzky ARS z prechodného stanovišťa (montáž a demontáž na kóte za účelom rýchlejšieho splnenia kritéria) – povinne vyžadovať nadviazanie aspoň minimálneho počtu spojení počas rádioamatérskych pretekov. V neposlednom rade sa týmto dosiahne zvýšenie účasti v pretekoch a lepšia reprezentácia slovenských rádioamatérov.

Vzhľadom na náročnosť dosiahnutia kritéria 500 spojení a minimálne štvrtiny spojení v rádioamatérskych pretekoch, u operátorov triedy D na VKV pásmach uznať všetky dosiahnuté spojenia aj prax v tejto triede, ako požiadavku pre skúšku na triedu Extra.

Pridanie pásma 122 GHz do frekvenčnej tabuľky.
Doplniť frekvenčnú tabuľku o rozsah 122,25 – 123,0 GHz pre ARS.

Yaesu FT-2000
Yaesu FT-2000

Preveriť, či nie je možné doplniť tabuľku frekvencií o pásmo 4m (70 MHz).
Vo viacerých krajinách sveta dochádza k povoľovaniu tohto pásma pre ARS. V prípade, že nie je rozsah frekvencií 70,0 – 70,5 MHz využívaný inými službami, povoliť prevádzku v tomto pásme s výkonom 25W za predpokladu, že nedôjde k rušeniu iných služieb.

V triede Extra povoliť maximálny výkon 750W PEP. V prípade použitia viacerých súfázovo budených koncových stupňov sa celkový výkon určí prostým sčítaním výkonov všetkých koncových stupňov. Navrhované frekvencie podľa tabuľky č.1 KV a VKV pásiem pre triedu Extra.
Zadefinovať maximálny výkon 750W PEP (špičkový výkon). Vzhľadom k trendu používania viacerých súfazovo budených koncových stupňov predovšetkým v rádioamatérskych pretekoch definovať presne spôsob určenia celkového výkonu. <BR
Navrhovaná frekvenčná tabuľka vychádza so súčasnej frekvenčnej tabuľky. Vzhľadom k definícii ITU-RR HF (KV) pásiem presunúť pásmo 50,00 – 52.00 MHz medzi VKV pásma. Návrh je doplnený o pásmo 70,00 –70,50 MHz s výkonom 25W a pásmo 122,25 – 123 GHz.

Telegrafná pastička OK1TN
Telegrafná pastička OK1TN

V triede Novice povoliť maximálny výkon 100W PEP. V prípade použitia viacerých súfazovo budených koncových stupňov sa celkový výkon určí prostým sčítaním výkonov všetkých koncových stupňov. Navrhované frekvencie podľa tabuľky č.2 KV a VKV pásiem pre triedu Novice.
Zadefinovať maximálny výkon 100W PEP (špičkový výkon). Vzhľadom k trendu používania viacerých súfazovo budených koncových stupňov predovšetkým v rádioamatérskych pretekoch definovať presne spôsob určenia celkového výkonu.

Navrhovaná frekvenčná tabuľka by umožňovala operátorom triedy Novice prístup na KV a VKV pásma tak, aby mohli čo najefektívnejšie vyvíjať sa v samovzdelávaní, vzájomnej komunikácii a technickom štúdiu. Jedná sa o pásma alebo segmenty pásiem 136 kHz; 1,8 MHz; 3,5 MHz; 10 MHz; 21 MHz; 28 MHz a celý rozsah VKV pásiem, čo by umožňovalo tejto triede rozvoj nielen na poli prevádzkovom, ale aj technickom v oblasti spodných pásiem KV ako aj vyšších KV pásiem.

Vykonávanie rádioamatérskych skúšok transparentnou formou písomného testu a ústneho preskúšania. Stanovenie hranice 75% správnych odpovedí v písomnom teste ako predpoklad pripustenia k ústnej skúške, ktorá bude overením znalostí žiadateľa o vydanie osvedčenia o skúške osobitnej odbornej spôsobilosti na prevádzku ARS.
Navrhujeme vykonávanie rádioamatérskych skúšok formou písomného testu zostaveného podľa okruhu oblastí v návrhu ECC/REC 05-06 pre triedu Novice a pre triedu Extra v súlade s okruhom požadovaných vedomostí podľa dokumentu CEPT T/R 61-01.

Uchádzač, ktorý preukáže znalosti správnou odpoveďou minimálne na 75% otázok bude pripustený k ústnej skúške, pri ktorej skúšobný komisár overí znalostí žiadateľa o vydanie osvedčenia o skúške osobitnej odbornej spôsobilosti na prevádzku ARS systémom má – nemá preukázané znalosti z písomného testu.

Zníženie vekovej hranice pre vydanie rádioamatérskeho povolenia triedy Novice na 10 rokov veku s povolením maximálneho výstupného výkonu na 10W z jediného koncového stupňa. Po dosiahnutí 15-teho roku veku zrušiť obmedzenie výkonu. Túto skutočnosť vyznačiť v povolení. Rovnako po 15-tom roku veku umožniť vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre triedu Extra.
Vzhľadom na trend znižovania vekovej hranice k určitej úrovni edukačného procesu umožniť získanie koncesie ARS triedy Novice pre deti a mládež vo veku 10 – 15 rokov. Obmedziť výkon na 10W, ako hranicu na bezproblémovú EMC zlúčiteľnosť s iným službami, nakoľko deti a mládež majú obmedzené možnosti na riešenie problémov EMC zlúčiteľnosti s inými službami. Podmienkou na vydanie povolenia by bol súhlas zákonného zástupcu.

Zmeniť Smernicu TÚ SR na spôsob prideľovania rádioamatérskych značiek. Stanoviť poplatok za pridelenie sufixu nadštandardným spôsobom.
Navrhujeme jednopísmenkové sufixy rezervovať pre špeciálne a contestové stanice. Operátorom triedy Extra umožniť pridelenie ľubovolného voľného dvojpísmenkového sufixu podľa vlastného výberu pre bežnú prevádzku. Operátorom triedy Novice umožniť pridelenie ľubovoľného voľného trojpísmenkového sufixu podľa vlastného výberu. Výnimku tvoria jedine sufixy začínajúce písmenom Q (možná zámena s Q-kódom, nepovoľuje ITU).

Za pridelenie jedno-, dvoj- a trojpísmenkového sufixu žiadateľom podľa vlastného výberu stanoviť primeraný poplatok. V prípade, že žiadateľ nemá záujem o konkrétny sufix alebo neuhradí stanovený poplatok, volací znak pridelí TÚ SR

Je to podobný princíp ako pri prideľovaní EČV motorových vozidiel, kde žiadateľ o nadštandardnú EČV uhradí za jej vydanie poplatok.

Návrh VKV pásiem pre triedu Extra

Návrh KV pásiem pre triedu Novice

Návrh VKV pásiem pre triedu Novice

Viliam Petrik, OM0AAO
V Tatranskej Lomnici 26.januára 2007

Prosím o rozumné a skutočne podložené zdôvodnenie, pokiaľ viete o skutočnostiach, ktoré sú v rozpore s týmto návrhom. Rovnako ak máte návrhy, čo by ste mi ešte napomohli vylepšiť návrh, prosím o širšie zdôvodnenie.

UPOZORNENIE: akékoľvek nezmyselné a nepodložené komentáre budú vymazané, aby sa bolo možné v diskusii lepšie orientovať. Ďakujem za porozumenie.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x