TÚ SR pripravuje zmeny v oblasti rádioamatérskeho vysielania

Omrznutá anténa na Lomnickom štíteTelekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravuje zmeny, ktoré sa dotknú aj oblasti rádioamatérskeho vysielania. Časť zmien začal pripravovať už začiatkom minulého roka.

Medzi priority Mgr. Branislava Máčaja, nového predsedu úradu patrí nastavenie vnútorných procesov v úrade tak, aby sa zabezpečila efektivita pri plnení všetkých úloh úradu. Predseda v súčasnosti posudzuje návrh personálneho a organizačného riešenia, ktorým bude zabezpečené najmä: efektívna činnosť skúšobnej komisie, resp. skúšobných komisií na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti, efektívne vydávanie osvedčení a následné vydávanie povolení nielen pre rádioamatérsku, ale aj pre ďalšie služby. TÚ SR zaznamenáva veľký záujem najmä o skúšky pre profesionálov (letecká a plavebná pohyblivá služba). Navrhované riešenie významne skráti čas čakania na absolvovanie skúšky. V nadväznosti na to sa skráti aj čas na vydanie povolenia. Toto je prvá významná zmena, ktorá sa dotkne rádioamatérov.

KV quadĎalšou významnou zmenou bude zmena všeobecne záväzného právneho predpisu – Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a v nadväznosti na to aj zmena všeobecných povoľovacích podmienok pre amatérske vysielacie rádiové stanice. Pripravované zmeny nadväzujú na zmeny, ktoré úrad urobil už v rokoch 2004 a 2005, keď reagoval na medzinárodné odporúčania. Časť terajších medzinárodných odporúčaní bolo v tom čase len v štádiu navrhovaného znenia a ďalšiu časť zapracovali len niektoré krajiny, ktoré ešte nevedeli tlmočiť konkrétne skúsenosti, preto sa úrad po diskusii so zástupcami rádioamatérov rozhodol počkať na výsledné znenia odporúčaní, resp. na skúsenosti krajín, ktoré ich zapracovali.

Pohľad do vnútra elektrónkového PATÚ SR o pripravovaných zmenách informoval už začiatkom minulého roka rádioamatérsku organizáciu Slovenský zväz rádioamatérov (SZR), ktorá je jedným z partnerov pri prípravách zmien a zároveň predstavuje významný komunikačný kanál pre rádioamatérov. Ing. Zuzana Kováčová, ako zodpovedný zástupca TÚ SR naposledy na 32. stretnutí rádioamatérov vo Vysokých Tatrách, ktoré sa konalo 17. – 19. novembra 2006, informovala vo svojom prejave rádioamatérsku verejnosť o pripravovaných zmenách. Následne zástupcovia TÚ SR a rádioamatérskych organizácií zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Chorvátska diskutovali na tému podmienok pre rádioamatérske vysielanie v jednotlivých krajinách. V stručnosti zopakujeme, že pripravované zmeny sa budú dotýkať najmä rádioamatérskych tried, požiadaviek pri skúškach a vydávania medzinárodne platných povolení. Zmenám bude predchádzať pripomienkovacie konanie, navrhované znenie (rovnako, ako v roku 2004) bude zverejnené na webe TÚ SR spolu s termínom a adresou na zasielanie pripomienok. Výsledne znenie návrhu zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu prerokuje stála pracovná skupina pri Legislatívnej rade vlády. Schválené znenie zmeny bude zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR. Úrad bude následne o schválených zmenách informovať rádioamatérov.

Celý proces prípravy si vyžaduje čas. Okrem toho je potrebné uvedomiť si, že TÚ SR vykonáva množstvo zákonom stanovených činností, z ktorých skúšky rádioamatérov, vydávanie povolení pre nich a ich následná kontrola, či riešenie vzniknutých rušení tvorí len nepatrnú časť z celej činnosti úradu. TÚ SR vykonáva činnosti aj podľa priority, t.j. podľa toho, aký dopad majú na obyvateľstvo Slovenskej republiky a EÚ, resp. akej veľkej množiny obyvateľov sa konanie dotýka. V období približne posledných dvoch – troch rokov úrad venoval prioritne pozornosť príprave podmienok pre vstup tretieho mobilného operátora na trh a vytváraniu podmienok pre rozvoj súťaže na trhoch verejnej telefónnej služby. Napriek uvedenému sa TÚ SR snaží venovať rádioamatérskemu vysielaniu primeranú pozornosť a vychádzať požiadavkám rádioamatérov v ústrety.

V Bratislave 30. januára 2007.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x