Voorstel nieuwe vergunningsvoorwaarden voor amateurradiostations

Na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/310?fbclid=IwAR1HHUfOkxWDRd8nYvcbjv5eDnrPTH0OE7L31HKpverbTzPuszIZi9bzjZk vindt u het concept van de nieuwe vergunningsvoorwaarden voor amateurradiostations van het Bureau voor de Regulering van Elektronische Communicatie en Postdiensten, wat klinkt als dit:

Voorstel

 

Meeteenheid

Bureau voor de regulering van elektronische communicatie en postdiensten

 

Met …/2022,

 

die technische en operationele voorwaarden voor amateurstations vaststellen

 

Bureau voor de regulering van elektronische communicatie en postdiensten overeenkomstig § 52 ods. 9 Akte nr. 452/2021 MET. Met. over elektronische communicatie:

 

 • 1

Onderwerp en omvang van de wijziging

Deze maatregel legt details vast voor de technische en operationele voorwaarden van amateurstations.

 

 • 2

Basisvoorwaarden

Voor de toepassing van deze maatregel wordt verstaan::

 1. amateurdienst radiocommunicatiedienst voor zelfopvoedingsdoeleinden, onderlinge communicatie en technische studie uitgevoerd door amateurs, die operators zijn of operators zonder individuele toestemming om de frequenties te gebruiken, en die geïnteresseerd zijn in radiocommunicatietechnologie met een uitsluitend persoonlijk belang en zonder financieel voordeel,
 2. amateur-satellietdienst radiocommunicatiedienst die gebruik maakt van ruimtestations die zich op kunstmatige satellieten van de aarde bevinden voor amateurdiensten,
 3. amateur radiostation (hierna te noemen "amateurzender") Voor de exploitatie van schepen en vliegtuigen is de toestemming van de exploitant vereist, Voor de exploitatie van schepen en vliegtuigen is de toestemming van de exploitant vereist, werken in frequentiebanden die zijn gereserveerd voor amateurdiensten, of amateur-satellietdienst,
 4. een amateurstation van een rechtspersoon is een amateurstation van een radioclub,
 5. de roepnaam is de unieke identificatie van het amateurstation, die de identificatie mogelijk maakt,
 6. met een zender voor radio-oriëntatielopen, een omroepradio-apparaat met beperkt vermogen, bediend op toegewezen frequenties, die bedoeld is voor het uitzenden van bakensignalen voor radio-oriëntatielopen,
 7. een amateurstation dat niet wordt bediend door een heruitzendamateurstation dat bedoeld is voor het opnieuw uitzenden van de signalen van amateurstations, terwijl het ook deel kan uitmaken van een radioamateurnetwerk,
 8. een amateurstation dat niet wordt bediend door een radioamateurbaken, die wordt gebruikt om de voorwaarden van de voortplanting van radiogolven te bepalen,
 9. digitaal repeater-amateurstation met onderhouden of niet-geservicede werking, die de digitale signalen van een amateurstation ontvangt en deze rechtstreeks of via een amateurradionetwerk doorstuurt naar een ander amateurstation,
 10. knooppunt van het amateurradionetwerk (hierna "knooppunt" genoemd) intelligente, onbeheerde digitale repeater die wordt gebruikt voor automatische verzending van berichten naar aangewezen amateurstations in hetzelfde amateurradionetwerk,
 11. een universeel knooppunt van een radioamateurnetwerk is een universeel niet-bediend knooppunt, dienen voor automatische verzending van berichten naar aangewezen amateurstations in andere radioamateurnetwerken, terwijl het een automatische verbinding is van netwerken met verschillende bewerkingen.
 12. automatisch pakketrapportagesysteem, een digitaal radioamateursysteem dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van berichten en informatie;,
 13. een onbeheerd amateurstation dat meestal is aangesloten op een knooppunt, ontworpen voor automatische ontvangst, uitzenden en opslaan van amateurberichten,
 14. amateurradionetwerk een reeks onderling verbonden apparaten die worden gebruikt om berichten tussen amateurstations te verzenden, bijvoorbeeld knooppunten, poort, databoxen, relaisstations en automatisch pakketrapportagesysteem,
 15. bediende bediening bediening van een amateurstation, waarbij de operator het amateurstation fysiek bedient op zijn station of op afstand via een bedieningsterminal,
 16. Onbemande bediening is de bediening van een amateurstation, die de operator niet fysiek of op afstand bedient, terwijl het de werking van vuurtorens betreft, relaisstations, repeaters, knooppunten, databoxen en een automatisch pakketrapportagesysteem,
 17. door een station te bedienen, een amateurstation te gebruiken om radiogolven te ontvangen en uit te zenden,
 18. één of meer plaatsen vermeld in de individuele vergunning voor het gebruik van frequenties als vaste locatie, Voor de exploitatie van schepen en vliegtuigen is de toestemming van de exploitant vereist,
 19. de exploitant is een natuurlijk persoon, die in het bezit is van een geldige individuele vergunning om frequenties te gebruiken,
 20. door een operator zonder individuele vergunning om frequenties te gebruiken, een natuurlijke persoon, die zich voorbereidt op het examen van de bijzondere vakbekwaamheid van de exploitant van amateurstations, en die het amateurstation alleen kan bedienen onder toezicht van de toezichthoudende operator,
 21. de toezichthoudende exploitant is de exploitant, die toezicht houdt op de werking van de operator zonder individuele toestemming om de frequenties te gebruiken,
 22. hoofdoperator: de operator die in de individuele vergunning als verantwoordelijke is vermeld voor het gebruik van de frequenties van een rechtspersoon of een niet-bediende amateurzender, die zorgt voor contact met het kantoor en een persoon is die bevoegd is om op te treden namens de amateurzender van een rechtspersoon en een niet-bediende amateurzender.
 23. reclame-uitzending: elke openbare aankondiging die wordt uitgezonden tegen vergoeding of een andere overweging, met inbegrip van zelfpromotie, wiens bedoeling is om de verkoop te bevorderen, aankoop of huur van goederen of diensten, inclusief onroerend goed, rechten en plichten, of om een ​​ander effect te bereiken dat door de adverteerder of de omroeporganisatie wordt nagestreefd,
 24. frequentiestabiliteit betekent het vermogen om een ​​constante frequentie in een bepaald tijdsinterval aan te houden,
 25. kunstmatige belasting, een apparaat dat wordt gebruikt om de zender te laden voor meet- en testdoeleinden;,
 26. het signaal dat wordt uitgezonden door de toetsoscillatie op de stijgende en dalende flanken van de puls,
 27. Mijn Q-code, een drieletterige afkorting die begint met de letter Q, die in bedrijf wordt gebruikt om de verzending van een reeks gestandaardiseerde vragen en antwoorden te verkorten en te versnellen,
 28. ab) door de Europese Conferentie van post- en telecommunicatieadministraties (hierna te noemen "CEPT") het Europese orgaan van makers van strategie en regelgeving op het gebied van berichten en elektronische communicatie,
 29. ac) getuigschrift klasse N getuigschrift bijzondere vakbekwaamheid van de exploitant van amateurstations, uitgegeven in overeenstemming met speciale voorschriften[1]),
 30. In alle drie de gevallen hebben we de bron van de interferentie getraceerd) een certificaat klasse E, een certificaat van bijzondere vakbekwaamheid van een exploitant van amateurstations, uitgegeven in overeenstemming met speciale voorschriften[2]),
 31. ae) afgelegen amateurstation amateurstation meestal meer dan 1000 km in de frequentieband van zeer korte golven en meer dan 3000 km in de kortegolffrequentieband,
 32. van) rapportevaluatie van het signaal van het communicerende amateurstation, terwijl de leesbaarheid wordt geëvalueerd afhankelijk van het type bewerking, intensiteit, toon en mogelijk andere signaalparameters,
 33. ag) af en toe een amateurstation, een amateurstation dat korte tijd uitzendt ter gelegenheid van een belangrijk radioamateurevenement, historisch, sociaal, sport of ander evenement,
 34. Ah) onder een bijzonder amateurstation wordt verstaan ​​een amateurstation van een rechtspersoon met landelijke reikwijdte,
 35. ai) een competitief amateurstation: een amateurstation dat uitzendt in korte amateurradiocompetities, met uitzondering van die, die alleen worden aangekondigd voor Slowaakse en/of Tsjechische zenders.
DK7ZB yagi-antenne op 144MHz
DK7ZB yagi antenne op 144MHz
 • 3

Licentie om amateurstations te exploiteren

 • Een amateurstation met of zonder bediening mag alleen worden geëxploiteerd op basis van een geldige individuele vergunning voor het gebruik van frequenties (hierna te noemen "toestemming") volgens een speciale regeling[3]).
 • Indien de aanvrager een certificaat type E overlegt bij de vergunningaanvraag, het bureau zal hem een ​​CEPT-radioamateurvergunning verlenen volgens een speciale regeling[4]).

 

 • Indien de aanvrager een N-typecertificaat overlegt bij de vergunningaanvraag, het kantoor zal hem een ​​CEPT-licentie voor radioamateurs voor beginners afgeven volgens een speciale regeling[5]).

 

 • In geval van schade, verlies of diefstal van de vergunning, de vergunninghouder is gerechtigd de bevoegdheid te verzoeken een duplicaatvergunning af te geven. Bij de aanvraag tot afgifte van een duplicaatvergunning vermeldt hij zijn voor- en achternaam, adres van vaste verblijfplaats, geboortedatum en roepnaam, die hem werd toegekend in de individuele vergunning om frequenties te gebruiken.

 

 • Een exploitant of een exploitant zonder individuele vergunning voor het gebruik van frequenties is verplicht om stations die bedoeld zijn voor conversie naar amateurstations alleen te exploiteren binnen de frequentiebanden die zijn gereserveerd voor amateurdienst.

 

 • Tijdens de exploitatie van het amateurstation op een vast terrein en tijdens het exploiteren van het amateurstation buiten het vaste terrein is de vergunninghouder verplicht een geldige vergunning te bewijzen bij het uitoefenen van toezicht volgens een bijzondere regeling[6]).

 

 • 4

Geldigheid van de vergunning

Het bureau geeft een vergunning af voor maximaal 10 jaar. Vergunningen voor gelegenheidsmerken, wedstrijdstations, verstrekt gelegenheidsstations en gastvergunningen voor buitenlanders met een geldigheidsduur van maximaal één kalenderjaar.

 • 5

Verantwoordelijkheid voor het amateurstation

 • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de exploitatie van het amateurstation.

 

 • De hoofdoperator is verantwoordelijk voor het amateurstation van de rechtspersoon en het onbemande amateurstation. De hoofdoperator van een amateur-rechtspersoon houdt een lijst bij van operators. Ze staan ​​vermeld in de lijst met operators:
 1. namen en achternamen, roepnamen en operatorklassen,
 2. namen en achternamen van operators zonder hun eigen toestemming,
 3. de deadline voor het bepalen van de toestemming om een ​​amateurstation te exploiteren.
 • 6

Operatorklassen

 • Voorwaarde voor opname van een exploitant van een amateurstation in individuele klassen is het behalen van de bijzondere beroepskwalificatie van de exploitant van een amateurstation en het bewijs van een geldig certificaat van de bijzondere beroepskwalificatie van de exploitant van een amateurstation.

 

 • Volgens het certificaat van bijzondere vakbekwaamheid van de exploitant van het amateurstation, operators worden ingedeeld in een van de volgende klassen::

 

 1. Klasse N-operators mogen zenders bedienen met een uitgangsvermogen van maximaal 100 W en werken in de frequentiebanden vermeld in tabel nr. 1 tot geen. 5, bijlage nr. 1, die deel uitmaakt van deze maatregel, inclusief de genoemde soorten operaties,
 2. Operators van klasse E mogen zenders bedienen met een uitgangsvermogen van maximaal 750 W en werken in de frequentiebanden vermeld in tabel nr. 1 tot geen. 5, bijlage nr. 1, die deel uitmaakt van deze maatregel, inclusief de genoemde soorten operaties.

 

 • buitenlandse operators, die in het bezit zijn van een CEPT-novicevergunning afgegeven volgens een bijzondere regeling5) ze kunnen werken in de Slowaakse Republiek in het kader van klasse N, in de frequentiebanden vermeld in tabel nr. 1 tot geen. 5, bijlage nr. 1, die deel uitmaakt van deze maatregel.

 

 • buitenlandse operators, die houder zijn van een CEPT-vergunning afgegeven volgens een bijzondere regeling4) ze kunnen werken in de Slowaakse Republiek in het kader van klasse E, in de frequentiebanden vermeld in tabel nr. 1 tot geen. 5, bijlage nr. 1, die deel uitmaakt van deze maatregel.
maar in het wedstrijdlogboek zullen dergelijke DX-stations zeker worden gevraagd
SDR radiostanica
 • 7

Bediening van amateurstations

 • Operators mogen alleen verbindingen tot stand brengen met andere amateurstations of met stations, die mogen communiceren met amateurstations.

 

 • Op grond van het gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder om de individuele vergunning te wijzigen volgens een bijzondere regeling[7]) kan worden geautoriseerd door het Bureau
 1. hoger zendvermogen voor amateurradioracen, wedstrijden of in het geval van het voornemen om verbindingen te leggen met verre amateurstations,
 2. andere soorten omroep, zoals vermeld in bijlage 1,
 3. werking in andere frequentiebanden, zoals gespecificeerd in bijlage nr. 1.

 

 • Het amateurstation van een natuurlijk persoon mag ook met zijn toestemming en onder zijn roepnaam worden geëxploiteerd
 1. exploitant zonder vergunning binnen het toepassingsgebied van klasse N onder toezicht van een toezichthoudende exploitant,
 2. vergunninghouder in het kader van zijn exploitantklasse, maximaal echter binnen het bereik van de operatorklasse van de houder.
 3. houder van een vergunning voor het exploiteren van een amateurstation anders dan in overeenstemming met punt b) binnen de reikwijdte van zijn operatorklasse, maximaal echter binnen het bereik van de operatorklasse van de houder.

 

 • Het amateurstation van de rechtspersoon kan alleen worden geëxploiteerd onder zijn roepnaam
 1. hoofdoperator
 2. operator, opgenomen in de lijst van exploitanten van amateurstations in het kader van zijn exploitantklasse,
 3. operator zonder toestemming, die is opgenomen in de lijst met operators van het amateurstation, alleen voor zover klasse N onder toezicht van de toezichthoudende exploitant.

 

 • Als amateur-radionetwerkoperators op een andere manier geen verbinding kunnen maken met operators of buitenlandse datanetwerkapparatuur, of buitenlandse datanetwerkoperators kunnen op een andere manier geen verbinding maken met amateurradionetwerkoperators of apparatuur, ze zijn geautoriseerd om verbinding te maken via datanetwerken van andere operators.
Mast met antennes voor HF en VHF
Mast met antennes voor HF en VHF bij OM0AAJ
 • 8

Gebruik van de CEPT en CEPT Novice permit buiten het thuisland

Roepnaam, die door de vergunninghouder van een ander land wordt gebruikt bij uitzendingen in de Slowaakse Republiek, heeft de volgende vorm::

 

OM / eigen roepnaam van de vergunninghouder

 

 • 9

Inhoud uitzenden

 • De exploitant is verplicht om aan het begin en aan het einde van elke verbinding met het type operatie de volledige roepnamen van beide corresponderende amateurstations te gebruiken., Aan het begin en het einde van elke verbinding moeten de volledige roepnamen van de twee corresponderende amateurstations worden gebruikt door het type operatie.. Bij langere verbindingen is de telefoniste verplicht om elk hun eigen roepnaam te herhalen 5 minuten. De exploitant is niet verplicht om beide cijfers te vermelden bij deelname aan radioamateurwedstrijden en bij doorzendoperaties.

 

 • De exploitant is verplicht de voor de amateurdienst bestemde frequentiebanden uitsluitend te gebruiken voor de exploitatie van de amateurdienst, tenzij in deze paragraaf anders is bepaald. Ook is de exploitant verplicht om alleen in duidelijke en duidelijke spraak uit te zenden, of met behulp van internationale Q-codes, ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN voor amateurradiostations, ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN voor amateurradiostations.

 

 • Het is de exploitant verboden om uit te zenden
 1. berichten die het onderwerp van handelsgeheimen of gerubriceerde informatie bevatten volgens een speciale regeling[8]),
 2. nieuws en programma's die het karakter hebben van reclame-uitzendingen;,
 3. berichten en aankondigingen voor derden, We zullen proberen dit op te lossen,
 4. berichten zonder roepnaam,
 5. een techniek die het onmogelijk maakt om het uitgezonden bericht en de roepnamen te identificeren,
 6. vulgaire en onfatsoenlijke uitdrukkingen.

 

 

 • Aan het begin en het einde van elke verbinding moeten de volledige roepnamen van de twee corresponderende amateurstations worden gebruikt door het type operatie., in geval van natuurrampen en andere dringende redenen is de exploitant bevoegd om voor de amateurdienst bestemde amateurstations en frequenties te gebruiken om berichten uit te zenden om dreigend gevaar af te wenden. De exploitant is verplicht om een ​​verifieerbare registratie van deze handeling te maken.

 

 • Bij het beoefenen van de radioamateurdienst is de bediener bevoegd om voor de amateurdienst bestemde amateurstations en frequenties te gebruiken om trainingsberichten uit te zenden, terwijl hij een verifieerbare aantekening van een dergelijke operatie moet maken. De organisator van een dergelijke training is verplicht om de geplande datum van de training van de radioamateurdienst ten minste aan het Bureau te melden: 14 kalenderdagen voor de oefening.

 

 • De operator kan alleen internationaal gebruikte MO-tekens verzenden tijdens radiooriëntatie, MOE, MOI, MOS, MOH en MO5 zonder roepnamen.
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
TCVR QRPver DC-3001 Minion Mini-1
 • 10

zenders en

 • vergunninghouder, die een amateurstation exploiteert buiten een vaste locatie in bedrijf is

 

 1. draagbaar apparaat geautoriseerd om zijn eigen roepnaam als volgt in te vullen::

roepnaam, waarbij P een afkorting is van het woord portable,

 

 1. gemachtigd om zijn eigen roepnaam als volgt aan te vullen::

roepnaam / M, waarbij M een afkorting is van het woord mobiel,

 

 1. van het schip is verplicht zijn eigen roepnaam als volgt toe te voegen::

roepnaam / MM, waarbij MM een afkorting is van de woorden maritiem mobiel,

 

 1. vanuit het vliegtuig is hij verplicht zijn eigen roepnaam als volgt toe te voegen::

roepnaam, waarbij AM staat voor luchtvaart mobiel.

 

 • Een amateurstation vanaf een schip of vliegtuig mag alleen worden geëxploiteerd met toestemming van de exploitant van het schip of vliegtuig.

 

 • 11

Stationslog

Klasse N-operator, die proeven van de bijzondere vakbekwaamheid van een exploitant van amateurstations klasse E wil uitvoeren, moet ten minste: 500 aansluiting en kan deze testen niet eerder dan een jaar na het behalen van het N klasse certificaat uitvoeren. Deze feiten worden bewezen door het stationsdagboek, waarin de vergunninghouder in ieder geval in zoverre gegevens verstrekt over de gemaakte aansluitingen

 1. datum en tijd van elke gemaakte verbinding,
 2. gebruikte frequentieband,
 3. soort operatie,
 4. roepnaam van het tegenoverliggende station,
 5. rapporten uitgewisseld.
Voor het lossen of laden van de goederen wordt een borgsom geïnd bij de kassa
Voor het lossen of laden van de goederen wordt een borgsom geïnd bij de kassa
 • 12

Technische voorzieningen

 • De exploitant is verplicht om, dat de frequentiestabiliteit tijdens uitzending voldoet aan de eisen vermeld in tabel nr. 6 bijlage nr. 1, die deel uitmaakt van deze maatregel.

 

 • De exploitant is verplicht om, dat de modulatiediepte van het amplitude-gemoduleerde draaggolfsignaal door de ongewenste alternerende component kleiner is dan 5%, en is verplicht het optreden van toetswobbles te voorkomen.

 

 • De exploitant is verplicht om, dat voor alle soorten bewerkingen met frequentie- of amplitudemodulatie, een lid of element dat de laagfrequente signalen hierboven effectief beperkt 3 kHz.

 

 • De exploitant is verplicht om, zodat de bandbreedte die wordt ingenomen door uitzendingen niet groter is dan de maximale bandbreedte die is vastgesteld in tabel nr. 1 tot geen. 6 bijlage nr. 1.

 

 • De exploitant is verplicht ervoor te zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan tijdens de werking van de radio-oriëntatieloop::
  1. in de frequentieband 3,5 MHz is het maximale vermogen van de zender 5 W en antennelengte 20 m,
  2. in de frequentieband 144 MHz is het maximale vermogen van de zender 10 W en dipoolantenne,
  3. het toegestane type operatie is A1A, A2A, F1A een F2A,
  4. toegestane frequentiebanden staan ​​vermeld in tabel nr. 7 bijlage nr. 1, die deel uitmaakt van deze maatregel.

 

 • De exploitant is verplicht om elke testuitzending, met uitzondering van het instellen van de antennecircuits van de zender, in een kunstmatige belasting uit te voeren.

 

 • De exploitant is verplicht om, zodat de antenne geen hoogfrequente energie afgeeft tijdens de verandering van de uitgezonden frequentie; dit geldt niet voor de amateur-satellietdienst.

 

 • Als de operator zich niet houdt aan de parameters die zijn ingesteld volgens deze maatregel of de individuele toestemming om de frequenties te gebruiken als gevolg van een storing van de radioapparatuur, de operator schakelt het radioapparaat uit totdat de storing is verholpen.

 

 • 13

Roepnaam

 • Ham radio roepnamen (hierna te noemen "merken") worden afgegeven volgens het adres van de vaste inrichting, bij het afgeven van een vergunning of bij het wijzigen van de roepnaam.

 

 • Bij verandering van woonplaats, of het wijzigen van de bedienersklasse van klasse N naar klasse E, de bedienersmarkeringen blijven ongewijzigd, als hij niet vraagt ​​om ze te veranderen.

 

 • Badges voor competitieve amateurstations worden alleen afgegeven aan houders van individuele amateurstationvergunningen van exploitantklasse E en aan amateurstations van rechtspersonen, wiens hoofdoperator in het bezit is van een vergunning voor operatorklasse E. Markeringen voor competitieve amateurstations zijn bedoeld voor gebruik in alle kortegolf- en zeer kortegolfraces, behalve die, die alleen worden aangekondigd voor Slowaakse en/of Tsjechische amateurzenders. Vergunningen voor competitieve amateurzenders worden afgegeven voor een periode van één kalenderjaar.

 

 • Tags voor occasionele amateurzenders worden uitgegeven voor een periode van maximaal één kalenderjaar.

 

 • Merktekens worden uitgegeven en toegewezen op basis van de klasse van exploitant van amateurstations en volgens het gebruiksdoel van het merkteken volgens bijlage nr.. 2 van deze maatregel.

 

 • 14

Overgangsbepaling

Merken uitgegeven door de autoriteit, die voor de inwerkingtreding van deze regeling aan vergunninghouders zijn afgegeven, blijven geldig.

 

 • 15

Deze maatregel treedt in werking 1. juli- 2022.

 

Ing. Ivan Marták, v.r.

Icom IC-705
Icom IC-705

 

bijlage nr. 1 nee meten. …/2022

Tabel nr. 1 – HF-frequentiebanden

 

Frequentieband: Frequentiebereik [kHz] Max. bandbreedte [Hz] Type operatie Servicecategorie Notities en activiteitencentra (CA)
135,7 – 137,8 200 CW, QRSS, DIGI dochteronderneming – max. EiRP-prestaties 1 W
472 – 475 200 CW dochteronderneming – max. EiRP-prestaties 1 W
475 – 479 alle soorten operaties dochteronderneming – max. EiRP-prestaties 1 W

– CW, DIGI

1,8

MHz

1810 – 1838 200 CW voorkeur – 1836 kHz - CA QRP
1838 – 1840 500 alle soorten operaties voorkeur
1840 – 1843 2700 alle soorten operaties voorkeur – DIGI
1843 – 1850 2700 alle soorten operaties voorkeur  

 

1850 – 2000 2700 alle soorten operaties dochteronderneming – max. VHF yagi antennes 10 W
3,5

MHz

3500 – 3570 200 CW voorkeur – 3500 – 3510 kHz – prioriteit voor intercontinentale verbindingen, mag niet worden gebruikt in racen, als DX-operatie geen deel uitmaakt van de race

– voorkeurssegment voor CW-wedstrijden: 3555 kHz – CA QRS, 3560 kHz - CA QRP

3570 – 3580 200 alle soorten operaties voorkeur – DIGI
3580 – 3600 500 alle soorten operaties voorkeur – 3590 – 3600 kHz - het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

3600 – 3620 2700 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– voorkeurssegment voor SSB-wedstrijden

– DIGI

3620 – 3800 2700 alle soorten operaties voorkeur – 3620 – 3650 kHz a 3700 – 3800 kHz – voorkeurssegment voor SSB-wedstrijden

– 3775 – 3800 kHz prioriteit voor intercontinentale verbindingen

– 3630 kHz – CA digitale stem

– 3690 kHz - CA SSB QRP

– 3735 kHz – CA SSTV

– 3760 kHz – CA ARES

5 MHz 5351,5 – 5354 200 CW dochteronderneming – max. EiRP-prestaties 15 W
5354 – 5366 2700 alle soorten operaties dochteronderneming – max. EiRP-prestaties 15 W

– USB wordt aanbevolen voor spraakbediening

5366 – 5366,5 20 dochteronderneming – max. EiRP-prestaties 15 W
7 MHz 7000 – 7040 200 CW voorkeur – 7030 kHz - CA QRP
7040 – 7050 500 alle soorten operaties voorkeur – 7047 – 7050 kHz - het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

7050 – 7060 2700 alle soorten operaties voorkeur – 7050 – 7053 kHz - het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

7060 – 7100 2700 alle soorten operaties voorkeur – voorkeurssegment voor SSB-wedstrijden

– 7070 kHz – CA digitale stem

– 7090 kHz - CA QRP SSB

7100 – 7130 2700 alle soorten operaties voorkeur – 7110 kHz – CA ARES
7130 – 7175 2700 alle soorten operaties voorkeur – voorkeurssegment voor SSB-wedstrijden

– 7165 kHz – CA SSTV

7175 – 7200 2700 alle soorten operaties voorkeur – voorkeurssegment voor SSB-wedstrijden

– voor intercontinentale verbindingen

10 MHz 10100 – 10130 200 CW dochteronderneming – 10116 kHz - CA CW QRP
10130 – 10150 500 alle soorten operaties dochteronderneming – DIGI
14 MHz 14000 – 14060 200 CW voorkeur – voorkeurssegment voor CW-wedstrijden

– 14055 kHz – CA QRS

14060 – 14070 200 CW voorkeur – 14060 kHz - CA CW QRP
14070 – 14089 500 alle soorten operaties voorkeur – DIGI
14089 – 14099 500 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

14099 – 14101 IBP-bakens voorkeur
14101 – 14112 2700 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

14112 – 14125 2700 alle soorten operaties voorkeur
14125 – 14300 2700 alle soorten operaties voorkeur – voorkeurssegment voor SSB-wedstrijden

– 14130 kHz – CA digitale stem

– 14195 +/ – 5 kHz - prioriteit voor DX-expedities

– 14230 kHz – CA SSTV

– 14285 kHz - CA QRP SSB

14300 – 14350 2700 alle soorten operaties voorkeur – 14300 kHz - CA wereldwijde noodsituatie
18 MHz 18068 – 18095 200 CW voorkeur – 18086 kHz - CA CW QRP
18095 – 18105 500 alle soorten operaties voorkeur  

– DIGI

 

18105 – 18109 500 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

18109 – 18111 IBP-bakens voorkeur
18111 – 18120 2700 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

18120 – 18168 2700 alle soorten operaties voorkeur – 18130 kHz - CA QRP SSB

– 18150 kHz – CA digitale stem

– 18160 kHz – CA-noodgeval

21 MHz 21000 – 21070 200 CW voorkeur – 21055 kHz – CA QRS

– 21060 kHz - CA QRP

21070 – 21090 500 alle soorten operaties voorkeur – DIGI
21090 – 21110 500 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

21110 – 21120 2700 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– gebruik van SSB is verboden

– DIGI

21120 – 21149 500 alle soorten operaties voorkeur
21149 – 21151 IBP-bakens voorkeur
21151 – 21450 2700 alle soorten operaties voorkeur – 21180 kHz – CA digitale stem

– 21285 kHz - CA QRP SSB

– 21340 kHz – CA SSTV

21360 kHz - CA wereldwijde noodsituatie

24 MHz 24890 – 24915 200 CW voorkeur – 24906 kHz - CA CW QRP
24915 – 24925 500 alle soorten operaties voorkeur – DIGI
24925 – 24929 500 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

24929 – 24931 IBP-bakens voorkeur
24931 – 24940 2700 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

24940 – 24990 2700 alle soorten operaties voorkeur – 24950 kHz - CA QRP SSB

– 24960 kHz – CA digitale stem

28 MHz 28000 – 28070 200 CW voorkeur – 28055 kHz – CA QRS

– 28060 kHz - CA QRP

28070 – 28120 500 alle soorten operaties voorkeur – DIGI
28120 – 28150 500 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

28150 – 28190 500 alle soorten operaties voorkeur
28190 – 28225 Vuurtorens voorkeur – 28190 – 28199 kHz - tijdgecoördineerde regionale bakens

– 28199 – 28201 kHz – IBP-bakens

– 28201 – 28225 kHz – permanent zendende bakens

28225 – 28300 2700 alle soorten operaties,

vuurtorens

voorkeur
28300 – 28320 2700 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

28320 – 29000 2700 alle soorten operaties voorkeur – 28330 kHz – CA digitale stem

– 28360 kHz - CA QRP SSB

– 28680 kHz – CA SSTV

29000 – 29100 6000 alle soorten operaties voorkeur
29100 – 29200 6000 alle soorten operaties voorkeur – FM-simplex – 10 kHz lepel
29200 – 29300 6000 alle soorten operaties voorkeur – het is ook mogelijk om niet-bediende DIGI-stations te gebruiken

– DIGI

29300 – 29510 6000 Satellietverbinding voorkeur
29510 – 29520 Beschermend segment voorkeur
29520 – 29590 6000 alle soorten operaties voorkeur – FM-omzetter - ingang (RH1 – RH8)
29600 6000 alle soorten operaties voorkeur – FM-oproepkanaal
29610 6000 alle soorten operaties voorkeur – FM Simplex-converter – (papegaai, input en output)
29620 – 29700 6000 alle soorten operaties voorkeur – FM-omzetter - uitgang (RH1 – RH8)

 

 

Tabel nr. 2 – VHF-frequentiebanden

Frequentieband: Frequentiebereik [MHz] Max. bandbreedte [Hz] Type operatie Servicecategorie Notities en activiteitencentra (CA)
50 MHz 50 – 50,1 500 vuurtorens, telegrafie voorkeur – 50,05 MHz – CA

– 50,09 MHz – CA intercontinentaal

50,1 – 50,2 2700 SSB, telegrafie voorkeur – 50,1 – 50,13 MHz – intercontinentale verbindingen

– 50,11 MHz – CA

– 50,15 MHz – CA

– 50,13 – 50,2 MHz – internationale verbindingen

50,2 – 50,3 2700 SSB, telegrafie voorkeur – algemeen gebruik

– 50,285 MHz – kruisband

50,3 – 50,4 2700 alle soorten operaties, MGM voorkeur – 50,305 MHz – CA PSK

– 50,31 – 50,32 MHz - CA EME

– 50,32 – 50,38 MHz – CA MS

50,4 – 50,5 1000 MGM, telegrafie voorkeur – 50,401 MHz +/ – 500 Hz – WSPR-bakens
50,5 – 52 12 kHz alle soorten operaties dochteronderneming – 50,51 MHz – SSTV

– 50,52 – 50,54 MHz - Simplex FM Internet-spraakgateways (poorten)

– 50,54 – 50,58 MHz – simplexné FM/DV (digitale stem) internet spraakgateways (poorten)

– 50,55 MHz – werkfrequentie van het beeld

– 50,6 MHz – RTTY (FSK)

– 50,6 – 50,75 MHz – digitale communicatie

– 50,63 MHz – belfrequentie voor digitale spraak (DV)

– 50,71 – 50,89 MHz – uitgangskanalen van FM/DV-converters

– 50,9 – 51,2 MHz – voor breedband digitale experimenten

– 51,21 – 51,39 MHz – ingangskanalen van FM/DV-converters

– 51,41 – 51,59 MHz - FM / DV simplex-kanalen

– 51,51 MHz - FM-oproepfrequentie

– 51,81 – 51,99 MHz – uitgangskanalen van FM/DV-converters

– 51,4 – 52 MHz - voor digitale experimenten

70 MHz 70 – 70,09 1000 MGM, telegrafie dochteronderneming – gecoördineerde bakens
70,09 – 70,1 1000 MGM, telegrafie dochteronderneming – tijdelijke en persoonlijke bakens

– 70,091 MHz - persoonlijke WSPR-bakens

70,1 – 70,25 2700 SSB, telegrafie, MGM dochteronderneming – 70,185 MHz – CA-crossband

– 70,2 MHz - CA CW / SSB-oproep

– 70,25 MHz – CA MS

70,250 – 70,294 12 kHz BEN, FM dochteronderneming – 70,26 MHz - AM / FM-oproep

– 70,27 MHz – CA MGM

70,294 – 70,5 12 kHz FM dochteronderneming – 70,3125 MHz - digitale communicatie

– 70,325 MHz - digitale communicatie

– 70,45 MHz - FM-oproep

– 70,4875 MHz - digitale communicatie

– FM-zenders – 12,5 kHz

144 MHz 144 – 144,025 2700 alle soorten operaties voorkeur – alleen satellietafdaling
144,025 – 144,1 500 telegrafie voorkeur – 144,05 MHz - telegrafische oproep

– 144,1 MHz – MS willekeurig

144,1 – 144,15 500 MGM, telegrafie voorkeur – 144,11 – 144,16 MHz – CW en MGM EME
144,15 – 144,4 2700 SSB, telegrafie, MGM voorkeur – 144,195 – 144,205 MHz – willekeurige MS SSB

– 144,3 MHz CA SSB

144,4 – 144,49 500 MGM, telegrafie voorkeur – vuurtorens
144,491 – 144,493 500 persoonlijke MGM-bakens voorkeur – experimenteel gebruik van MGM met laag vermogen
144,5 – 144,794 20 kHz alle soorten operaties voorkeur – 144,5 MHz – IMC (SSTV, FAX)

– 144,6 MHz - gegevens CA (MGM, RTTY)

– 144,75 MHz - ATV-transponders

144,794 – 144,9625 12 kHz MGM DIGI voorkeur – 144,8 MHz- APRS

– 144,8125 MHz - DV-internetspraakgateway

– 144,825 MHz - DV-internetspraakgateway

– 144,8375 MHz - DV-internetspraakgateway

– 144,85 MHz - DV-internetspraakgateway

– 144,8625 MHz - DV-internetspraakgateway

144,975 – 145,194 12 kHz FM, digitale stem voorkeur – ingangskanalen van converters
145,194 – 145,206 12 kHz FM, digitale stem voorkeur – kosmische communicatie
145,206 – 145,5625 12 kHz FM, digitale stem voorkeur – 145,2375 MHz – FM internet spraakgateway

– 145,2875 MHz – FM internet spraakgateway

– 145,3375 MHz – FM internet spraakgateway

– 145,375 MHz - digitaal oproepkanaal

– 145,5 MHz - FM-oproepkanaal

145,575 – 145,7935 12 kHz FM, digitale stem voorkeur – uitgangskanalen van converters
145,794 – 145,806 12 kHz FM, digitale stem voorkeur – kosmische communicatie
145,806 – 146 12 kHz alle soorten operaties voorkeur – satelliet operatie

 

 

 

Tabel nr. 3 - UHF-frequentiebanden

 

Frequentieband: Frequentiebereik [MHz] Max. bandbreedte [Hz] Type operatie Servicecategorie Notities en activiteitencentra (CA)
430 MHz 430 – 431,975 20 kHz alle soorten operaties voorkeur – 430,025 – 430,375 MHz - uitgangskanalen van FM-converters (1,6 MHz-verschuiving)

– 430,4 – 430,575 MHz - digitale communicatie

– 430,6 – 430,925 MHz – kanalen voor digitale communicatieconverters

– 430,925 – 431,025 MHz – multimode kanalen

– 431,05 – 431,825 MHz – ingangskanalen van digitale converters (7,6 MHz-verschuiving)

– 431,625 – 431,975 MHz – ingangskanalen van digitale converters (1,6 MHz-verschuiving)

432 – 432,1 500 MGM, telegrafie voorkeur – 432,050 MHz – CA telegrafie
432,1 – 432,4 2700 MGM, telegrafie, SSB voorkeur – 432,191 – 432,193 MHz – experimentele MGM (bandbreedte 500 kHz)

– 432,2 MHz – CA SSB

– 432,35 MHz – CA-microgolfrepeater

– 432,37 MHz - CA weerverstrooiing

432,4 – 432,49 500 MGM, telegrafie voorkeur – vuurtorens
432,5 – 432,975 12 kHz alle soorten operaties voorkeur – 432,5 MHz – nieuwe APRS-frequenties

– 432,6 – 432,9875 kHz – ingangskanalen van converters (kanaalafstand 25 kHz, 2 MHz-verschuiving)

433 – 433,375 12 kHz FM, digitale stem voorkeur – ingangskanalen van converters (kanaalafstand 25 kHz, 1,6 MHz-verschuiving)
433,4 – 433,575 12 kHz FM, digitale stem voorkeur – 433,4 MHz – SSTV (FM / AFSK)

– 433,45 MHz - digitale spraak - oproep

– 433,5 MHz - FM-oproep

433,6 – 434 alle soorten operaties voorkeur – 433,625 – 433,775 MHz – kanalen voor digitale communicatie

– 434 MHz – middenfrequentie voor digitale experimenten

434 – 434,981 12 kHz alle soorten operaties – quad voorkeur – 434,45 – 434,575 MHz – kanalen voor digitale communicatie

– 434,6 – 434,9875 – uitgangskanalen van converters (kanaalafstand 12,5 kHz, 1,6 of 2 MHz-verschuiving)

435 – 436 satellietdienst voorkeur
436 – 438 satellietdienst, DATV/gegevens voorkeur – CA DATV / gegevens
438 – 440 alle soorten operaties voorkeur – 438,025 – 438,175 MHz – kanalen voor digitale communicatie

– 438,2 – 438,525 MHz – kanalen voor digitale communicatieconverters

– 438,55 – 438,625 MHz – meerdere modi

– 438,65 – 439,425 MHz – uitgangskanalen voor converters (7,6 MHz-verschuiving)

– 439,8 – 439,975 MHz – kanalen voor digitale communicatielijnen

1200 MHz 1240 – 1240,5 2700 alle soorten operaties dochteronderneming
1240,5 – 1240,75 500 MGM, telegrafie dochteronderneming – vuurtorens
1240,75 – 1241 20 kHz FM/digitale stem dochteronderneming
1241 – 1243,25 20 kHz alle soorten operaties dochteronderneming – 1242,025 – 1242,25 MHz - omvormers - uitgang

– 1242,275 – 1242,7 MHz - omvormers - uitgang

– 1242,725 – 1243,25 MHz - digitale communicatie

1243,25 – 1260 (NS)quad dochteronderneming – 1258,15 – 1259,35 MHz - omvormers - uitgang
1260 – 1270 satellietdiensten dochteronderneming
1270 – 1272 20 kHz alle soorten operaties Ondergeschikt – 1270,025 – 1270,7 MHz - converters - ingang

– 1270,725 – 1271,25 MHz - digitale communicatie

1272 – 1290,994 (NS)quad dochteronderneming
1290,994 – 1291,481 20 kHz FM/digitale stem dochteronderneming – omvormers - ingang - 25 kHz kanaalafstand
1291,494 – 1296 alle soorten operaties dochteronderneming – 1293,15 – 1294,35 MHz - omvormers - ingang R20 - R68
1296 – 1296,15 500 MGM, telegrafie dochteronderneming – 1296 – 1296,025 MHz – reflectie van de maan

– 1296,138 MHz – CA PSK31

1296,15 – 1296,8 2700 MGM, telegrafie, SSB dochteronderneming – 1296,2 MHz – CA smalband

– 1296,4 – 1296,6 MHz – lineaire transponderingang

– 1296,5 MHz – FAX

– 1296,6 MHz – smalband data CA (MGM, RTTY)

– 1296,6 – 1296,7 MHz – lineaire transponderuitgang:

– 1296,741 – 1296,743 MHz – experimentele MGM (500 Hz)

– 1296,75 – 1296,8 MHz – lokale bakens

1296,8 – 1296,994 500 MGM, telegrafie dochteronderneming – vuurtorens
1296,994 – 1297,481 20 kHz FM/digitale stem dochteronderneming – omvormers - uitgang - 25 kHz kanaalafstand
1297,494 – 1297,981 20 kHz FM/digitale stem dochteronderneming – 1297,5 MHz – SM20, CA FM

– 1297,725 MHz – belfrequentie voor digitale spraak

– 1297,9 – 1297,975 MHz - simplex FM-internetgateway

– 1297,975 MHz – SM39

1298 – 1299 20 kHz alle soorten operaties dochteronderneming – analoog of digitaal gebruik van kanalen met 25 kHz uit elkaar

– 1298,025 MHz – RS1

– 1298,975 MHz – RS39

1299 – 1299,75 150 kHz alle soorten operaties dochteronderneming – 5 x 150 kHz-kanalen voor snelle digitale gegevens (DD) met middenfrequenties (+/- 75 kHz):

1299,075 MHz

1299,225 MHz

1299,375 MHz

1299,525 MHz

1299,675 MHz

1299,75 – 1300 20 kHz alle soorten operaties dochteronderneming – 8 x 25 kHz kanalen (voor FM/DV-gebruik)

– 1299,775 – 1299,975 MHz - middenfrequenties

2300 MHz 2300 – 2320 20 kHz alle soorten operaties dochteronderneming
2320 – 2320,8 alle soorten operaties dochteronderneming – 2320 – 2320,025 MHz - EME

– 2320,2 MHz – CA SSB

– 2320,75 – 2320,8 MHz - lokale bakens - max. ERP: 10W

2320,8 – 2321 MGM, telegrafie dochteronderneming – vuurtorens
2321 – 2322 20 kHz FM/digitale stem dochteronderneming – voice simplex en converters
2322 – 2400 alle soorten operaties dochteronderneming – 2322 – 2355 MHz – ATV

– 2355 – 2365 MHz - digitale communicatie

– 2365 – 2370 MHz - omvormers

– 2370 – 2392 MHz – ATV

– 2392 – 2400 MHz - digitale communicatie

2400 – 2450 satellietdienst dochteronderneming

 

 

Tabel nr. 4 - SHF-frequentiebanden

Frequentieband: Frequentiebereik [MHz] Max. bandbreedte [Hz] Type operatie Servicecategorie Notities en activiteitencentra (CA)
3,4 GHz 3400 – 3400,8 500 MGM, telegrafie dochteronderneming – 3400,1 MHz - CA EME

– 3400,75 – 3400,8 MHz – lokale bakens

3400,8 – 3400,995 500 MGM, telegrafie dochteronderneming – vuurtorens
3401 – 3410 2700 alle soorten operaties dochteronderneming
5,7 GHz 5650 – 5668 2700 alle soorten operaties dochteronderneming
5668 – 5670 2700 alle soorten operaties dochteronderneming – 5668,2 MHz – CA smalband
5670 – 5700 MGM dochteronderneming
5720 – 5760 alle soorten operaties dochteronderneming
5760 – 5760,8 2700 alle soorten operaties dochteronderneming – 5760,2 MHz – CA smalband

– 5760,75 – 5760,8 MHz – lokale bakens

5760,8 – 5760,99 MGM, telegrafie dochteronderneming – vuurtorens
5761 – 5762 2700 alle soorten operaties dochteronderneming
5762 – 5850 alle soorten operaties dochteronderneming
10 GHz 10000 – 10150 MGM dochteronderneming
10150 – 10250 alle soorten operaties dochteronderneming
10250 – 10350 MGM dochteronderneming
10350 – 10368 alle soorten operaties dochteronderneming
10368 – 10368,8 2700 alle soorten operaties dochteronderneming – 10368,2 MHz – CA smalband

– 10368,75 – 10368,8 MHz – lokale bakens

10368,8 – 10368,99 dochteronderneming – vuurtorens
10369 – 10370 2700 alle soorten operaties dochteronderneming
10370 – 10450 alle soorten operaties dochteronderneming
10450 – 10500 alle soorten operaties dochteronderneming
24 GHz 24000 – 24048 alle soorten operaties voorkeur – 24025 MHz - CA-breedband
24048 – 24048,8 2700 alle soorten operaties voorkeur – 24048,2 MHz – CA smalband

– 24048,75 – 24048,8 MHz – lokale bakens

– smalbandsystemen van de amateursatellietdienst

24048,8 – 24048,995 alle soorten operaties voorkeur – vuurtorens
24049 – 24050 2700 alle soorten operaties voorkeur – amateur satelliet dienst

– smalbandsystemen

24050 – 24250 alle soorten operaties dochteronderneming

 

Tabel nr. 5 – micrometer frequentiebanden

Frequentieband: Frequentiebereik [GHz] Max. bandbreedte [Hz] Type operatie Servicecategorie Notities en activiteitencentra (CA)
47 GHz 47 – 47,088 alle soorten operaties voorkeur
47,088 – 47,09 2700 alle soorten operaties voorkeur
47,09 – 47,2 alle soorten operaties voorkeur
77 GHz 75,5 – 76 2700 alle soorten operaties dochteronderneming – geprefereerde amateur-satellietdienst

– 75,9762 GHz - Voorkeur smalband CA

76 – 77,5 alle soorten operaties dochteronderneming
77,5 – 77,501 2700 alle soorten operaties voorkeur
77,501 – 78 alle soorten operaties voorkeur
78 – 81 alle soorten operaties dochteronderneming
122 GHz 122,25 – 122,251 2700 alle soorten operaties dochteronderneming – smalbandsystemen
122,251 – 123 alle soorten operaties dochteronderneming
134 GHz 134 – 134,928 alle soorten operaties voorkeur – amateur satelliet dienst
134,928 – 134,93 2700 alle soorten operaties voorkeur – 134,93 GHz – CA smalband
134,93 – 136 alle soorten operaties voorkeur
136 – 141 alle soorten operaties dochteronderneming
241 GHz 241 – 248 alle soorten operaties dochteronderneming
248 – 248,001 alle soorten operaties voorkeur – amateur satelliet dienst

– smalbandsystemen

248,001 – 250 alle soorten operaties voorkeur

 

 

Tabel nr. 6

Vereisten voor frequentiestabiliteit

Frequentieband: Piek uitgangsvermogen zender Frequentie Stabiliteit Opmerking
< 470 MHz 200 W 100×10 – 6 Pri SSB max. 50 Hz bij zendvermogen < 500 W
> 200 W 50×10 – 6 Max. 20 Hz bij zendvermogen

> 500 W

4 tot 29,7 MHz 500 W 20×10 – 6
> 500 W 10×10 – 6
144 MHz < 5 W 15×10 – 6
> 5 W 7,5×10 – 6
432 MHz < 5 W 5×10 – 6
> 5 W 2,5×10 – 6
470 – 2450 MHz 20×10 – 6
2450 – 10500 MHz 100×10 – 6
10,5 – 40 GHz 300×10 – 6

 

Tabel nr. 7

 

Frequentiebanden voor oriëntatielopen

Frequentieband: Frequentiebereik Max. bandbreedte [Hz] Type operatie Servicecategorie Opmerking
3,5 MHz 3521 – 3600 kHz 200 CW primair
144 MHz 144,500 – 144,900 MHz 25000 CW, ICW, FM CW, FM ICW primair

 

Opmerking:

De servicecategorie met prioriteit is service, waarvan de naam is aangegeven in de Nationale Tabel van het frequentiespectrum in "hoofdletters" (bijvoorbeeld: STEVIG).

De secundaire servicecategorie is service, waarvan de naam is aangegeven in de Nationale Tabel van het frequentiespectrum in "kleine lettertjes" (bijvoorbeeld: Mobiel), terwijl stations van subsidiaire dienst:

 1. ze mogen geen schadelijke interferentie veroorzaken bij prioritaire tankstations, waaraan al frequenties zijn toegewezen, of waaraan ze later kunnen worden toegewezen,
 2. ze kunnen geen aanspraak maken op bescherming tegen schadelijke interferentie van prioritaire tankstations, waaraan al frequenties zijn toegewezen, of waaraan ze later kunnen worden toegewezen,
 3. ze kunnen echter aanspraak maken op bescherming tegen schadelijke interferentie van stations van dezelfde of een andere ondersteunende dienst (Diensten), waaraan frequenties later kunnen worden toegewezen.

 

 

 

 

bijlage nr. 2 nee meten. …/2022

Roepnaamtoewijzing

 

 1. Klasse E autorisaties

Merken worden uitgegeven met een voorvoegsel volgens de territoriale indeling van de Slowaakse Republiek (Dat 9) en met het tweeletterige achtervoegsel AA – ZZ.

 1. Klasse N vergunningen

Merken worden uitgegeven met een voorvoegsel volgens de territoriale indeling van de Slowaakse Republiek (Dat 9) en met het drieletterige achtervoegsel AAA – JZZ.

 1. Vergunningen voor stations voor rechtspersoon

Merken worden uitgegeven met het voorvoegsel OM3 en met het drieletterige achtervoegsel KAA - KZZ of RAA - RZZ.

 1. Machtigingen voor onbemande stations

Merken met het voorvoegsel OM0 en met een achtervoegsel van drie letters worden uitgegeven volgens de volgende verdeling::

 

MAA – MZZ - vuurtorens

zone 50 MHz – de tweede letter is H

zone 70 MHz - de tweede letter is F

zone 144 MHz – de tweede letter is V

zone 430 MHz – de tweede letter is U

zone 1200 MHz - de tweede letter is L

zone 2300 MHz – de tweede letter is E

zone 3,4 GHz – de tweede letter is S

zone 5,7 GHz - de tweede letter is C

zone 10 GHz – de tweede letter is X

zone 24 GHz – de tweede letter is K

 

NAA – NZZ - knooppuntstations (knooppunten) van een radioamateurnetwerk dat bidirectioneel communiceert op een vaste simplexfrequentie

 

OAA–OZZ – converters:

OHA–OHZ – duplex-converters in banden 28 een 50 MHz

OVA–OVZ – duplex-converters in de band 145 MHz

OUA–OUZ – duplex-converters in de band 430 MHz met FM-modulatie

ODA–OFZ – duplex-converters in de band 430 MHz met modulatie

DIGI of FM+DIGI

OAA–OCZ – duplex-converters in de band 430 MHz met kleine

bereik - lokaal

OSA–OSZ – duplex-converters in banden 1200 MHz en hoger

OTA–OTZ – ATV-converters

OLA–OLZ – lineaire omvormers

OXA–OXZ – crossband-converters

 

 1. Vergunningen voor occasionele en bijzondere stations

Merken worden uitgegeven met het voorvoegsel OM9 en met het tweeletterige achtervoegsel AA-ZZ of met het drieletterige achtervoegsel BAA-ZZZ.

 1. Licenties voor concurrerende stations

Merken worden uitgegeven met het voorvoegsel OM1 tot OM0 en met een achtervoegsel van één letter. Ze worden alleen afgegeven aan stations van natuurlijke personen met een vergunning klasse E en aan stations van rechtspersonen, wiens hoofdoperator in het bezit is van een vergunning van klasse E. De borden zijn bedoeld voor gebruik in alle kortlopende KV- en VKV-wedstrijden, behalve die, die alleen worden aangekondigd voor Slowaakse en/of Tsjechische zenders.

 1. Bezoekvergunningen voor buitenlanders

Merken met het voorvoegsel OM9 en het drieletterige achtervoegsel AAA-AZZ worden uitgegeven.

 1. Vergunningen voor occasionele stations

Merken met het voorvoegsel OM1 tot OM0 en vier en een achtervoegsel met meerdere tekens worden uitgegeven, terwijl cijfers in het eerste deel van het achtervoegsel moeten staan ​​en letters in het tweede. Het laatste teken van het achtervoegsel moet een letter zijn. Occasionele borden met twee of meer cijfers en een drieletterig achtervoegsel beginnend met de letter K of R worden alleen door het kantoor verstrekt aan de vergunninghouder met hetzelfde achtervoegsel.

 1. Verdeling van voorvoegsels volgens de territoriale indeling van de Slowaakse Republiek

OM1 – regio Bratislava

OM2 – Regio Trnava

OM3 – zenders van rechtspersonen en radioamateurs met een eigen vergunning zonder splitsing

over landen

OM4 – Regio Trenčín

OM5 – Nitra-regio

OM6 – regio ilina

OM7 – Regio Banskobystry

OM8 – regio Košice

OM0 – Regio Prešov

Wanneer de permanente locatie wordt gewijzigd, verandert de toegewezen markering niet, als de vergunninghouder zijn wijziging niet aanvraagt.

 

[1]) ECC/REC-aanbeveling (05)06 CEPT-licentie voor beginnende radioamateurs.

Een boodschap ERC verslag doen van 32 AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION SYLLABUS EN AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICAAT BINNEN CEPT EN NIET-CEPT LANDEN.

[2]) CEPT T/R-aanbeveling 61-02 Geharmoniseerd examencertificaat voor amateurradio.

CEPT T/R-aanbeveling 61-01 CEPT Radio Amateur-licentie.

[3]) ik 35 Akte nr. 452/2021 MET. Met. over elektronische communicatie.

[4]) CEPT T/R-aanbeveling 61-01 CEPT Radio Amateur-licentie.

[5]) ECC/REC-aanbeveling (05)06 CEPT-licentie voor beginnende radioamateurs.

[6]) ik 122 Akte nr. 452/2021 MET. Met.

[7]) ik 43 Akte nr. 452/2021 MET. Met.

[8]) wet nr. 215/2004 MET. Met. over de bescherming van gerubriceerde informatie, zoals gewijzigd.

 • 17 Akte nr. 513/1991 Zb. Handelswetboek zoals gewijzigd.
2.6 5 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
7 Opmerkingen
De oudste
De laatste Meest beoordeeld
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
OM8AGA
OM8AGA
1 een maand geleden

Er is een tijdshorizon, wanneer deze wijzigingen van kracht moeten worden ? die elk jaar door het Ministerie van Onderwijs aan alle radioamateurs wordt toegewezen, dat dit slechts een voorstel is.

OM8AGA
OM8AGA
Antwoord op om0aao
1 een maand geleden

Anders is dit geen voorlopig voorstel, die verder zal worden besproken en vervolgens zal worden goedgekeurd, maar het is een laatste wetswijziging, die gaat betalen 1.7.2022. Als dat het geval is, dat is wat het in de praktijk betekent, van 1.7.2022 als vergunninghouder “N” Ik volg de nieuwe uitgebreide frequentietabel volgens de nieuwe maatregel ? Mijn excuses voor het vragen, maar ik wil er duidelijk over zijn, en ik heb geen gemarkeerde vermelding van deze wijzigingen geregistreerd op hamradio.sk, en zelfs in de antwoorden op operationele vragen is er een verwijzing naar het telecommunicatiebureau naar de momenteel geldige tabel c.1 voor de klas “N” en dat is een subset van de nieuwe tabel. Is er een link naar het telecommunicatiebureau, alstublieft?, waar de volledige tekst van de nieuwe vergunningsvoorwaarden staat ? Bedankt voor de antwoorden, ik bedoel, dat andere collega-radioamateurs er ook in geïnteresseerd zijn.

laat hem zijn opmerkingen voor zaterdag naar de beoordelaar sturen
laat hem zijn opmerkingen voor zaterdag naar de beoordelaar sturen
1 een maand geleden

Bovenstaand materiaal waarop met UPREKaPS (RUBBER) het management van SZR heeft nauw meegewerkt, het is in dit stadium nog maar een VOORSTEL. Het voorstel moet ook de voorgestelde ingangsdatum van de betreffende verordening bevatten. Tenzij een dergelijk voorstel echter de hele wetgevingsprocedure en het goedkeuringsproces doorstaat, kan niet effectief zijn. Dus wanneer het voorstel een goedgekeurde genummerde maatregel wordt waarin de goedgekeurde effectiviteit van de maatregel wordt bepaald , het is alleen mogelijk om het te gebruiken vanaf de daar aangegeven datum. Vandaag kan ik met zekerheid zeggen dat k 1.7.2022 het zal niet. Daarom vraag ik alle houders van vergunningen klasse N om echt te wachten tot het moment dat de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd (vooral voor operators, dus N is zeker wenselijk en prettig) tot leven gebracht. De datum kom je zeker op tijd te weten. De datum kan nu niet echt worden gezegd, laat staan ​​beloofd. De redenen zijn als volgt:: net 20.6.2022 MPK beëindigd (interdepartementale commentaarprocedure) bij het ontwerp van deze maatregel, waar verschillende opmerkingen van de betrokken instellingen werden gemaakt (gelukkig zijn de opmerkingen niet fundamenteel, maar alleen gewone) waar de RU nu commentaar op moet geven, vervolgens moet de maatregel door de wetgevende raad van de regering gaan, waar de RU deze moet verdedigen, en alleen als daar een gunstig advies komt, de maatregel kan officieel worden uitgevaardigd en van kracht worden op de daarin vermelde dag. En zoals je weet, die processen kosten toch wat tijd. Ik ben er vast van overtuigd dat deze uitleg voorlopig voldoende is, zodat niemand onnodig in de problemen komt, maak je geen zorgen over de boete. Ik denk dat we binnenkort nieuwe vergunningsvoorwaarden zullen zien. 73, Brano OM2FY

om1aeg
om1aeg
Antwoord op om0aao
1 een maand geleden

Tento rok, 24 e-mailov a X správ ohľadompovolovačiek” s 3 ľuďmi zvedenia” SZR. Pripomienky, návrhy, opravy hlavne k tabuľke č.1. a k neobsluhovaným staniciam.

OM6AJA
OM6AJA
28 dagen voor

ako to vypadá (pokračuje) so schválením nových povoľovacích podmienok? Kedy asi sa to očakáva?

7
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x