Veľkonočný závod 2005

Podmínky Velikonočního závodu

1. Tyto podmínky platí od 1.ledna 2003 pro Velikonoční závod (dále jen hlavní závod) i Velikonoční závod dětí (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 7.00-13.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 13.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

Yagi anténa na stožiari
Yagi anténa na stožiari

3. Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.4. Soutěžní kategorie:

1. 144 MHz SO
2. 144 MHz MO
3. 432 MHz SO
4. 432 MHz MO
5. 1.3 GHz SO
6. 1.3 GHz MO
7. 2.3 GHz SO
8. 2.3 GHz MO
9. 3.4 GHz SO
10. 3.4 Ghz MO
11. 5.7 GHz SO
12. 5.7 GHz MO
13. 10 GHz SO
14. 10 GHz MO
15. 24 GHz SO
16. 24 GHz MO
17. 47 GHz SO
18. 47 GHz MO
19. 76 GHz SO
20. 76 GHz MO

Kategorie 9 a 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.

SO (SINGLE OP) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

MO (MULTI OP) – stanice ostatní

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem. Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

VKV antény: DK7ZB yagi, 4x DL7KM a parabola
VKV antény: DK7ZB yagi, 4x DL7KM a parabola

5. Použití DX Clusteru a pod. není omezeno.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

7. Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.

9. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.

11. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník!

12. Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

14. Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.

15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
Titulní list obsahuje tyto údaje:
-značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
-vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
-soutěžní pásmo a kategorii,
-název závodu a rok jeho konání,
-jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
-u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
-název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
-nadmořskou výšku soutěžního QTH,
-maximální výkon vysílače použitý v závodě,
-použitý antenní systém,
-počet platných spojení,
-ODX [km] + značka DX stanice,
-celkový počet bodů,
-čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
-datum vyplnění soutěžního deníku,
-podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
-celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
-vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
-vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
-soutěžní pásmo,
-číslo stránky,
-datum – 1x na stránce a při změně,
-čas UTC – minutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
-značku protistanice,
-odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
-report, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
-bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
-součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. „harmoniky“ z tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, tj. nesmí být ve formě volných listů.

16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.

17. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

19. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku :
-jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru,
-má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

21. Stanice nebude v závodě hodnocena:
-za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,
-za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
-za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,
-za nesportovní chování v závodě.
22. Ceny:
Hlavní závod:
1. Velké velikonoční vejce
-za rekordní počet bodů,rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
2. Malé velikonoční vejce
-za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 stanic,
-za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 stanic.
3. Nejlepší zahraniční stanice pracující mimo území OK obdrží malé velikonoční vejce.

Závod dětí:
malé velikonoční vejce – za první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 let. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [Remarks].

23. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

24. Deniky zasilejte na adresu:
Tištěné:
Radioklub Tanvald , Poštovní schránka 30, 468 61 Desná v Jizerských horách.
Elektronické:
ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x