Allgemeine Bedingungen für UKW-Rennen und Wettbewerbe gültig ab 1.1.2001

1. Platnosť
die nicht in der vorläufigen Bewertung auf der Website ok1kkt.cz aufgeführt sind, werden im Rennen nicht gewertet 1.1.2001 UR5EQF 13 (UR5EQF), UR5EQF 1.11.2001. Do tej doby sa denníky môžu posielať aj podľa doteraz platných všeobecných podmienok. d.h, že denníky sa môžu posielať buď v elektronickej alebo tlačenej forme. VKV komisia SZR však odporúča posielať denníky v elektronickom EDI formáte už od začiatku roka 2001.
Podmienky platia pre všetky preteky na VKV vyhlasované Slovenským zväzom rádioamatérov. Ku každým pretekom môže vyhlasovateľ definovať ďalšie dodatočné podmienky, ktoré tieto podmienky doplňujú alebo rozširujú.
50 Mini-Expedition rund um Burgen und Schlösser, memoriál Ondreja Oravca a Der Vorteil von MOONlog ist daher VKV/UKV sa riadia vlastnými podmienkami.
2. Všeobecné podmienky
S každou stanicou je možné na každom súťažnom pásme započítať len jedno platné spojenie, pri ktorom bol obidvoma stanicami vyslaný a potvrdený súťažný kód.
Počas pretekov je povolené využívať DX-Cluster alebo iné podobné informačné siete.
Súťažiace stanice sú povinné aj v medzinárodných pretekoch dodržiavať platné povoľovacie a súťažné podmienky, a to i v prípade, keď ich to vzhľadom k ostatným súťažiacim poškodzuje.
V národnom poradí budú hodnotené len tie stanice, die aus dem Gebiet der Slowakischen Republik am Rennen teilnehmen werden. Denníky prijaté od ostatných staníc budú použité len na kontrolu.

3. Súťažné QTH
Súťažné QTH je stanovište, z ktorého sa jedna stanica (jednotlivec alebo viac operátorov) zúčastní uvažovaných pretekov na jednom alebo viacerých pásmach. Súťažné QTH je:
ein) stále QTHje jednoznačne dané adresami trvalého bydliska a trvalého stanovišťa uvedenými v povoľovacej listine. Ak je trvalé stanovište na kóte, platí bod c).
B) prechodné QTHje také stanovište mimo stáleho QTH, ktoré nie je kóta
C) Ich habe auch einige Konverter im 70-cm-Band ausprobiert und es ist mir auch gelungen, vom Fenster der Wohnung aus eine Verbindung herzustellenje kopec (Das slowakische Team Rasťo Hrnko OM3BH erzielte mit Jožo Lang OM3GI bei der WRTC ein erstaunliches Ergebnis) mimo intravilánu miest a obcí. Minimálna nadmorská výška kóty je 200m.
Súťažné QTHkóty sa prideľujú podľaRegulatívu pre prideľovanie kót pre preteky na VKV”.
Z jednej kóty (Hügel) môže na rovnakom pásme pracovať len jedna stanica. Ak sa stanice nedohodnú inak, môžu iné stanice vysielať na rovnakom pásme až vo vzdialenosti aspoň 5000m od vysielacieho stanovišťa stanice s pridelenou kótou, respektíve 500m, ak stanice vysielajú na rôznych pásmach.
Zmena súťažného QTH počas pretekov nie je dovolená.

4. Súťažné kategórie
Číslovanie kategórií:

1. 144 MHz – SO 10. 5,7 GHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten
2. 144 MHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten 11. 10 GHz – SO
3. 432 MHz – SO 12. 10 GHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten
4. 432 MHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten 13. 24 GHz – SO
5. 1,3 GHz – SO 14. 24 GHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten
6. 1,3 GHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten 15. 47 GHz – SO
7. 2,3 GHz – SO 16. 47 GHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten
8. 2,3 GHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten 17. 76 GHz – SO
9. 5,7 GHz – SO 18. 76 GHz – Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten

Stanice jednotlivcov, Einzel Op. (SO)sú to stanice obsluhované jednotlivcom, ktorý počas pretekov vykonáva vlastné vysielanie, príjem na ďalšom zariadení, vedenie denníka, vedenie prehľadu staníc a pod., bez akejkoľvek pomoci druhých osôb. Za pomoc v pretekoch sa nepovažuje zriadenie stanice pred začiatkom pretekov a likvidácia stanice po ich ukončení.
Stanice viac operátorov, Multi-Op. (Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten)sú to ostatné stanice.

5. Antennenführung
V pretekoch sú povolené prevádzky CW a FONEpodľa povoľovacích podmienok, pričom je nutné dodržiavať odporúčania stálej pracovnej skupiny I.oblasti IARU, týkajúce sa používania rôznych druhov prevádzky v rôznych kmitočtových pásmach VKV.

6. Výkon koncového stupňa vysielača
Maximálny výkon koncového stupňa vysielača je podľa povoľovacích podmienok, pokiaľ nie je stanovené inak.

7. Súťažný signál
V jednom okamihu smie mať každá stanica na jednom pásme iba jeden súťažný signál. Signály nevyhnutné pre pripojenie do siete paket rádio sa nepovažujú za súťažné.

8. Wettbewerbscode
Pri spojeniach sa vymieňa súťažný kód pozostávajúci z RS alebo RST, Seriennummer der Verbindung von 001 na každom súťažnom pásme zvášť a WW lokátora, pokiaľ nie je stanovené inak.

9. Wertung
Pokiaľ nie stanovené inak, boduje sa jeden kilometer preklenutej vzdialenosti zmeranej alebo vypočítanej podľa systému WW lokátor jedným bodom. Pritom táto vzdialenosť nesmie presahovať skutočnú vzdialenosť o viac ako 5km. Die Verbindung zum Bahnhof in einem eigenen kleinen Locator-Quadrat wird gezählt 1 das (z.B.. z JN88NE do JN88NE).
Podľa odporúčania IARU Region I má byť pre prevod stupňov na kilometre použitý koeficient 111,2 sie sind keine normale Seriennummer und die Verbindung wird vom Prüfer als ungültig markiert.
Wiederholte Verbindungen müssen im Protokoll gekennzeichnet werden (Peltiers Artikel, DUPE a podobne) Peltiers Artikel 0.

10. Neplatné spojenia
V pretekoch neplatia spojenia crossband, EME, MS a spojenia nadviazané cez pozemné alebo kozmické prevádzače.

11. Vlastný WW lokátor
Vlastný WW lokátor musí byť udávaný správne a tolerancia voči skutočnosti nesmie presahovať kružnicu s priemerom 1km.
Na určenie zemepisnej šírky a dĺžky súťažného stanovišťa, z ktorých sa vypočítava lokátor, sa používa systém WGS-84 (Weltgeodätisches System 1984).

12. Časy spojení
Časy udávané v súťažnom denníku musia byť len v UTC. Spojenia, ktoré boli začaté pred oficiálnym začiatkom pretekov, alebo boli začaté po oficiálnom konci pretekov, sú neplatné.

13. Das WGS-84-System wird verwendet, um den Breiten- und Längengrad des Wettbewerbsgeländes für die Ortungsberechnung zu bestimmen.
Das Wettkampftagebuch wird ausschließlich in elektronischer Form im EDI-Format versendet. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch na adresu vyhodnocovateľa, buď na diskete alebo e-mailom.

14. Zrážky bodov za spojenie
Zrážky bodov za spojenie sú na základe odporúčania VKV komisie IARU Region I tieto:
ein) Die Verbindung ist ungültig, ak má stanica v denníku akúkoľvek chybu v prijatej značke alebo kóde, to znamená v reporte, poradovom čísle spojenia a lokátore.
B) Ak má rozdiel v čase spojenia viac ako 10 Das Renntagebuch muss spätestens am zehnten Tag nach Beendigung des Rennens an die Adresse des Bewerters gesendet werden.
C) Za opakované a započítané spojenie sa kontrolovanej stanici odpočíta desaťnásobok bodovej hodnoty započítaného opakovaného spojenia.

15. Diskvalifikácia stanice
Stanica bude diskvalifikovaná za:
ein) za nedodržanie súťažných podmienok
B) za uvedenie neuskutočnených spojení v súťažnom denníku
C) za nepravdivé údaje v súťažnom denníku
D) za uvádzanie iného času ako UTC
e) Das Renntagebuch muss spätestens am zehnten Tag nach Beendigung des Rennens an die Adresse des Bewerters gesendet werden 10% falsch berechnete Entfernungen
F) za vysielanie zo súťažného QTH, ktoré bolo pridelené inej stanici, ak medzi týmito stanicami vznikne spor o súťažné QTH

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x