Pravidlá pre prideľovanie a registráciu kót pre VKV preteky na území SR

1.  Základné ustanovenia

 1.1              Pravidlá pre prideľovanie a registráciu kót pre VKV preteky na území SR (ďalej len pravidlá) platia pre všetky stanice zúčastňujúce sa VKV pretekov hodnotených v majstrovstvách Slovenskej republiky (ďalej M‑SR), organizovaných SZR.

1.2               Pravidlá sú súčasťou Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV.

1.3               Pravidlá zabezpečujú, aby sa v jedných VKV pretekoch na jednej kóte, alebo na blízkych kótach nestretli operátori viacerých staníc a aby tým nedochádzalo k nezhodám alebo k neznesiteľnému vzájomnému rušeniu súťažiacich staníc.

1.4               Pre preteky sa prihlasujú a registrujú len kóty definované vo Všeobecných podmienkach pretekov a súťaží na VKV.

 

 1. RA18H1213G zosilňovač na 23cm
  RA18H1213G zosilňovač na 23cm

  Účasť vo VKV pretekoch

2.1.             Pre účasť vo VKV pretekoch nie je nutné prihlásiť si kótu.

2.2.             Kóta môže byť pridelená, registrovaná alebo obsadená podľa nasledujúcich ustanovení.

 1. Prihlasovanie a registrácia kót

3.1               Každá stanica, ktorá má záujem zúčastniť sa daných pretekov, môže požiadať o pridelenie ľubovoľnej kóty pre dané preteky.

3.2              Na pridelenie kóty v daných pretekoch si musí stanica podať žiadosť. Žiadosť musí obsahovať súťažnú značku žiadateľa, názov kóty, zemepisné súradnice kóty s presnosťou na sekundy, lokátor, nadmorskú výšku, prihlasované kategórie a kontaktnú (spiatočnú) adresu. Žiadosť o pridelenie kóty musí byť zaslaná správcovi pre prideľovanie kót v prihlasovacom období. Prihlasovacie obdobie začína prvým dňom druhého mesiaca pred pretekmi a končí 21. dňom toho istého mesiaca (napr. pre 3. subregionálne preteky, ktoré sa konajú v júli, je prihlasovacie obdobie od 1. do 21. mája). Žiadosti o pridelenie kóty sa posielajú elektronickou poštou na adresu: vkvkoty@gmail.com.

3.3              Z pridelenej kóty má stanica v daných pretekoch právo vysielať na všetkých VKV pásmach. V okruhu s polomerom 5 km od pridelenej kóty nesmie bez súhlasu stanice s pridelenou kótou vysielať žiadna iná stanica, ani na neobsadených pásmach, okrem tých, ktoré pracujú z intravilánu miest, obcí a osád.

3.4               Z kóty, ktorá nebola pre dané preteky pridelená žiadnej stanici a zároveň sa nenachádza v ochrannom 5 km pásme žiadnej z pridelených kót, má právo vysielať tá stanica, ktorá si túto kótu zaregistruje na internetovej stránke http://vkv.szr.sk najskôr. Registrácia kót začína prvým dňom mesiaca pred pretekmi a končí 5. dňom pred začiatkom pretekov, pričom rozhodujúcim kritériom je doba registrácie kóty na uvedenej stránke. Stanica si musí pre dané preteky zaregistrovať súťažnú značku, názov kóty, zemepisné súradnice kóty s presnosťou na sekundy, lokátor, nadmorskú výšku a prihlasované kategórie. Zoznam takto registrovaných kót je automaticky vedený na http://vkv.szr.sk.

3.5               Z kóty zaregistrovanej podľa bodu 3.4 má stanica v daných pretekoch právo vysielať na všetkých VKV pásmach.

3.6               Ak nie je kóta pre dané preteky pridelená žiadnej stanici a žiadna stanica si ju nezaregistrovala podľa bodu 3.4., má stanica, ktorá pred pretekmi obsadí kótu ako prvá so zariadením a operátormi, právo vysielať z danej kóty na všetkých VKV pásmach.

 

 1. IK4WKU/0 portable
  IK4WKU/0 portable

  Prideľovanie kót

4.1.             Kóta bude žiadajúcej stanici pridelená, ak o rovnakú kótu nežiada iná stanica, alebo ak iná stanica nežiada o kótu vzdialenú menej ako 5 km.

4.2.             V prípadoch, keď o rovnakú kótu žiada viacero staníc, alebo keď viacero staníc žiada o kóty, ktoré sú od seba vzdialené menej ako 5 km, rozhodujú kritériá uvedené v bodoch 4.3. až 4.8.

4.3.             Hlavným kritériom pre pridelenie kóty je poradie žiadajúcej stanice v rebríčku pre prideľovanie kót (ďalej len rebríček). Rebríček je totožný s hodnotením M‑SR v predchádzajúcom roku. Podľa rebríčka sa kóty prideľujú celý kalendárny rok.

4.4.             V rebríčku budú uvedené všetky stanice vysielajúce z územia Slovenska, ktoré sú uvedené v hodnotení M-SR. Rebríček je zostavený samostatne pre stanice jednotlivcov a pre stanice viac operátorov.

4.5.             Kóty sa pridelia nasledovne:

1)       Žiadajúca stanica v kategórii viac operátorov má prednosť pred stanicou v kategórii jednotlivcov.

2)       Lepšie umiestnená stanica v rebríčku má pri prideľovaní kót prednosť pred stanicou horšie umiestnenou. V prípade zhodného výsledku žiadajúcich staníc, rozhodne o ich poradí splnenie nasledovných kritérií v poradí ako sú uvedené, až kým podľa niektorého z nich nedôjde k rozhodnutiu:

 1. a)Stanica, ktorá je v M-SR predchádzajúceho roku hodnotená vo viac pretekoch, má prednosť pri prideľovaní kót
 2. b)Stanica, ktorá vo všetkých hodnotených pretekoch M-SR získa viac pásmových bodov, má prednosť pri prideľovaní kót. Pásmové body tvorí súčet bodov za všetky hodnotené preteky, počítaný ako jeden bod za každé pásmo, na ktorom bola stanica hodnotená, pre každé preteky samostatne.
 3. c)Stanica, ktorá mala v predchádzajúcom rebríčku (rok pred aktuálnym rebríčkom) lepšie umiestenie, má prednosť pri prideľovaní kót

4.6.             Staniciam, ktoré sa v hodnotenom roku nezúčastnili žiadnych z hodnotených pretekov M-SR, sa do rebríčka započíta 50% ich bodového hodnotenia v rebríčku pre prideľovanie kót z prechádzajúceho roku, ak v ňom boli hodnotené. Ak nie, považujú sa za stanice s bodovou hodnotou 0.

4.7.             V prípade záujmu viacerých staníc s bodovým hodnotením 0 o tú istú kótu sa rozhodne podľa ďalších kritérií v poradí ako sú uvedené, až kým sa podľa niektorého z nich nerozhodne:

 1. d)Stanica s väčším počtom prihlásených kategórií má prednosť pri prideľovaní kót.
 2. e)Stanica, ktorá podá žiadosť o pridelenie kóty skôr, má prednosť pri ich prideľovaní (rozhoduje dátum a čas podania žiadosti). Ak je dátum nečitateľný, rozhoduje dátum doručenia žiadosti.
 3. f)Žrebovanie. Žrebuje správca kót za prítomnosti dvoch rádioamatérov.

4.8.             V prípade, že stanica, ktorej bola kóta pridelená, stratí o ňu pred pretekmi záujem, má povinnosť oznámiť to správcovi kót e-mailom najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia pridelených kót správcom. Správca pridelí kótu nasledovnej alebo inej stanici podľa platných kritérií.

4.9.             Ak sa stanica s pridelenou kótou nezúčastní daných pretekov z kóty, ktorá jej bola pridelená, pričom si nesplní povinnosť vyplývajúcu z bodu 4.8. a nepodá správcovi kót náležité písomné vysvetlenie, bude pre prvé najbližšie preteky penalizovaná stratou možnosti žiadať o pridelenie kóty. To znamená, že jej nebude pridelená žiadna kóta.

 

 1. Kojšovká hoľa, OM3VSZ
  Kojšovká hoľa, OM3VSZ

  Správca kót

 

5.1.             Funkciu správcu kót vykonáva rádioamatér poverený prezídiom SZR.

5.2.             Správca kót zverejní zoznam staníc s pridelenými kótami do konca mesiaca s  prihlasovacím obdobím na internetovej stránke http://vkv.szr.sk.

5.3.             Správca kót pošle písomné potvrdenie o pridelení kóty tým žiadateľom, ktorí spolu so žiadosťou o pridelenie kóty pošlú aj ofrankovanú obálku so spiatočnou adresou.

5.4.             Ak dôjde po zverejnení pridelených kót pred pretekmi k zmenám v pridelených kótach, správca kót zverejní každú urobenú zmenu vždy do 3 dní na internetovej stránke http://vkv.szr.sk.

5.5.             Správca kót archivuje všetky dokumenty týkajúce sa prideľovania kót minimálne tri mesiace od posledných pretekov danej sezóny (vrátane zápisu o žrebovaní).

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x